SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 22. Ponedjeljak, 5. lipnja 2006.
GRAD VRBOVSKO
67

18.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01 i 60/ 01), članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/4 i 178/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 26/01) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj 29. svibnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U članku 4. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine«, broj 34/2004), dodaje se stavak 1. koji glasi:

»Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se Rješenjem koje donosi Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Grada Vrbovskog.«

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Komunalni doprinos plaća se odjednom ili obročno.

Obveznik komunalni doprinos može platiti u 12 jednakih mjesečnih obroka u roku godine dana od dana dospijeća obveze plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 4. ove Odluke, uz uvjet da prvi obrok ne može biti manji od 25% ukupne obveze plaćanja komunalnog doprinosa.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovog članka, na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa Gradsko poglavarstvo može odobriti plaćanje komunalnog doprinosa i do 24 mjesečna obroka za iznose veće od 120.000,00 kuna.

Obvezniku plaćanja odobrit će se obročno plaćanje komunalnog doprinosa ukoliko to pismeno i zatraži, te kao osiguranje dostavi:

- suglasnost s administrativnom zabranom na plaći (mirovini);

- zadužnicu (ovjerenu od javnog bilježnika).

Ukoliko se ispune uvjeti iz prethodnog stavka ovog članka, Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo i obveznik plaćanja komunalnog doprinosa sklopit će ugovor o reguliranju međusobnih prava i obveza.

O odabiru vrste osiguranja plaćanja odlučuje Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarstvo imajući u vidu visinu komunalnog doprinosa i bonitet obveznika plaćanja.

U slučaju zakašnjenja s uplatom dva mjesečna obroka komunalnog doprinosa, cjelokupni neuplaćeni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu s prvim narednim danom, računajući od dana s kojim je obveznik bio dužan uplatiti zadnji dospjeli obrok.

Na nepravodobno uplaćene obroke obračunava se zakonska zatezna kamata koja se plaća na javne prihode prema Zakonu o kamatama.«

Članak 3.

U članku 6. dodaju se novi stavci 3., 4., 5., 6. i 7. koji glase:

»Gradsko poglavarstvo Grada Vrbovskog može, na njegov zahtjev, osloboditi u iznosu od 75% obveznika plaćanja komunalnog doprinosa koji ulaže u razvoj gospodarstva i poduzetništva na području Grada Vrbovskog, ukoliko gradi, rekonstruira, dograđuje ili nadograđuje poslovni prostor u svojem vlasništvu, a isti nije namijenjen prodaji najmanje 5 godina od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Mogućnost djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa odnosi se i na obveznike plaćanja koji u trenutku stupanja na snagu ove Odluke još nisu završili gradnju, rekonstrukciju, dogradnju ili nadogradnju poslovnog prostora.

Grad Vrbovsko i obveznik plaćanja komunalnog doprinosa međusobna prava i obveze regulirat će ugovorom s time da investitor, kao jamstvo za plaćanje komunalnog doprinosa, dozvoljava Gradu Vrbovskom upis založnog prava na predmetnoj nekretnini u visini odobrenog popusta.

Upis založnog prava traje do isteka roka od 5 godina, a u slučaju prodaje nekretnine unutar razdoblja od 5 godina, Grad Vrbovsko stiče pravo naplate kompletnog iznosa komunalnog doprinosa bez popusta uključivo sa zakonskom zateznom kamatom od dana konačnosti rješenja do dana namirenja kompletnog potraživanja.

Na temelju Zaključka Gradskog poglavarstva iz stavka 3. ovog članka Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Grada Vrbovskog će izdati rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa.«

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. broj »9.« zamjenjuje se brojem »6.«

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 363-01/06-01-23

Ur. broj: 2193-01-01/06-01

Vrbovsko, 29. svibnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr