SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 22. Ponedjeljak, 5. lipnja 2006.
GRAD VRBOVSKO
67

14.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01 i 11/03) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 29. svibnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika
Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 31/01, 3/02, 34/04 i 41/05) u članku 37. u stavku 3. riječ »zamjenika« zamjenjuje se riječima »u pravilu dva zamjenika«.

Članak 2.

U članku 38. stavku 1. iza riječi »obavijestiti« dodaje se tekst »predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji te«.

Članak 3.

U članku 39. stavku 1. iza riječi »Vijeće« dodaje se tekst »iz reda svojih članova«.

Članak 4.

U članku 40. riječ »zamjenik« zamjenjuje se riječju »zamjenici«, a tekst »ujedno je i zamjenik« zamjenjuje se tekstom »po položaju su zamjenici«.

Članak 5.

U članku 49. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»Gradsko vijeće može gradonačelniku, pojedinom članu poglavarstva ili poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran.«

Dosadašnji stavak 1. koji postaje stavak 2. koji se mijenja i glasi:

»Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća.«

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. tekst »dostave prijedloga predsjedniku Vijeća« zamjenjuje se tekstom »njegova podnošenja«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječ »povjerenju« zamjenjuje se tekstom »prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja«.

Članak 6.

Iza članka 49. dodaje se novi članak 49.a koji glasi:

»Članak 49.a

Gradonačelnik može tražiti glasovanje o povjerenju Poglavarstvu.

Ako Vijeće povodom prijedloga gradonačelnika ne donese odluku kojoj potvrđuje povjerenje Poglavarstvu, time ne smatra da je Poglavarstvu iskazano nepovjerenje.«

Članak 7.

U članku 100. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Sjednice Vijeća mogu se sazivati i elektroničkim putem te se održavati putem videoveza (videokonferencija).«

Članak 8.

U članku 101. stavak 2. iza riječi »gradonačelnik« dodaje se tekst: »u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.«

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati gradonačelnik ili župan u roku od 15 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 3. ovog članka sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine članova Vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 5. i 6.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 012-04/06-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/06-01

Vrbovsko, 29. svibnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr