SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 22. Ponedjeljak, 5. lipnja 2006.
GRAD VRBOVSKO
67

13.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 29. i 87. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01 i 11/03) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 29. svibnja 2006. godine, donijelo je

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vrbovskog

Članak 1.

U članku 5. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01 i 11/03) stavak 2. mijenja se i glasi:

»Srbi koji sukladno odredbama članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina imaju pravo na razmjernu zastupljenost u Gradskom vijeću, imaju pravo na zastupljenost u izvršnim i upravnim tijelima Grada Vrbovskog.«

Članak 2.

Članak 13. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01. i 11/03.) mijenja se i glasi:

»Grad Vrbovsko u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.«

Članak 3.

U članku 28. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Gradsko vijeće može imati i više od 15 članova, ako je potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost nacionalne manjine u skladu sa zakonom.«

Članak 4.

U članku 37. u stavku 2. iza riječi »obavijestiti« dodaje se tekst »predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji te«.

Članak 5.

U članak 38. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik ima u pravilu dva zamjenika. Gradsko vijeće može donijeti posebnu odluku da gradonačelnik ima samo jednog zamjenika.«

U istom članku dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Zamjenici gradonačelnika svoju dužnost obavljaju volonterski, a zamjenjuju gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju poslova.«

U dosadašnjem stavku 2. riječ »zamjenik« zamjenjuje se riječju »zamjenici«, a riječ »obavlja« zamjenjuje se riječju »obavljaju«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 6.

Iza članka 38. dodaje se novi članak 38.a koji glasi:

»Članak 38.a

Gradonačelnik je predsjednik Gradskog poglavarstva Grada Vrbovskog.

Zamjenici gradonačelnika po položaju su zamjenici predsjednika Gradskog poglavarstva.«

Članak 7.

U stavku 1. članka 39. iza riječi »vijeće« dodaju se riječi »iz reda svojih članova«.

U stavku 2. istog članka riječ »Zamjenik« zamjenjuje se riječju »Zamjenici«, a riječi »bira se« zamjenjuju se riječima »biraju se«.

Članak 8.

U članku 40. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Gradsko poglavarstvo ima 5 članova, uključujući predsjednika Poglavarstva i njegove zamjenike.«

Iza stavka 3. istog članka dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela može biti biran za člana Gradskog poglavarstva.

Članove Poglavarstva bira Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika, većinom glasova svih članova, na vrijeme od četiri godine.«

Dosadašnji stavak 4. istog članka briše se.

Članak 9.

Iza članka 40. dodaje se novi članak 40.a koji glasi:

»Članak 40.a

Članovi Poglavarstva osim predsjednika Poglavarstva svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.

Članovi Poglavarstva iz stavka 1. ovog članka imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu s odlukom Gradskog vijeća.«

Članak 10.

U članku 43. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Poglavarstvo može razriješiti pročelnike iz stavka 4. ovog članka u slučajevima određenim zakonom.«

Članak 11.

U članku 79. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno u slučajevima predviđenim posebnim zakonom i općima aktima Grada.«

Članak 12.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 012-03/06-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/05-01

Vrbovsko, 29. svibnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr