SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 22. Ponedjeljak, 5. lipnja 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
67

67.

Na temelju članka 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 14. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 31. sjednici od 1. lipnja 2006. godine donijelo

ODLUKU
o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za plažu ispred turističkog naselja »Bučanje« Nerezine, Grad Mali Lošinj

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se javno prikupljanje ponuda za koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području Grada Malog Lošinja, plaža ispred turističkog naselja »Bučanje«, Nerezine, u svrhu obavljanja gospodarske, sportsko-rekreacijske djelatnosti i to: privez i odvez plovila za goste naselja, postavljanje tuševa i drugih sadržaja za kupače, iznajmljivanje sandolina, pedalina i skutera.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, plaža ispred Turističkog naselja »Bučanje«, i sastoji se od katastarskih čestica: 147/5, 148/3, 149/6, 150/8, 150/9, 150/10, 2115/6, 2116, 2117/3, 2145/3, 2148/3, 2149/3, 2149/4, 2151/5, 2152/2, 2153/4, 2153/5, 2154/3, 2154/4, 155/3, 2155/4, 2157/1, 2157/2, 2157/3, 2157/4, 2160/2 upisane u K.O. Nerezine i 278/3, 278/4, 279/5, 279/6, 279/7, 279/8, 962, 971, 972, 973/2, 974/2, 992 upisane u K.O. Sv. Jakov, ukupne površine od 88 445m2 od čega 16 635m2 kopnenog i 71 810m2 morskog dijela, te je iskazana u Gauss - Kruegerovim koordinatama:

Točka

Y

X

1

5452757.230

4945600.660

2

5452744.690

4945607.290

3

5452743.980

4945607.350

4

5452736.900

4945609.920

5

5452717.440

4945591.570

6

5452713.170

4945576.440

7

5452713.790

4945542.830

8

5452715.680

4945522.350

9

5452714.360

4945503.810

10

5452717.290

4945495.200

11

5452722.170

4945484.320

12

5452741.050

4945453.640

13

5452739.660

4945433.300

14

5452735.670

4945422.070

15

5452732.170

4945408.810

16

5452724.210

4945373.050

17

5452718.800

4945346.660

 

Točka

Y

X

18

5452737.050

4945321.100

19

5452737.070

4945308.880

20

5452736.350

4945288.420

21

5452728.760

4945257.000

22

5452722.080

4945236.530

23

5452719.480

4945203.720

24

5452714.220

4945179.570

25

5452716.220

4945163.040

26

5452704.640

4945167.380

27

5452678.050

4945169.120

28

5452666.240

4945171.900

29

5452656.280

4945192.410

30

5452645.460

4945206.720

31

5452632.160

4945220.640

32

5452614.080

4945233.270

33

5452600.280

4945236.250

34

5452583.550

4945234.210

35

5452572.270

4945229.060

36

5452563.640

4945227.340

37

5452557.410

4945201.780

38

5452540.770

4945192.250

39

5452531.510

4945155.840

40

5452530.760

4945142.140

41

5452534.030

4945133.400

42

5452546.490

4945097.530

43

5452552.650

4945056.990

44

5452559.960

4945036.020

45

5452574.390

4945030.650

46

5452577.000

4945019.710

47

5452574.120

4945008.640

48

5452573.750

4944990.190

49

5452572.130

4944968.830

50

5452566.490

4944953.550

51

5452562.930

4944928.300

52

5452559.930

4944910.550

53

5452556.340

4944899.460

54

5452558.280

4944895.690

55

5452603.235

4944889.175

56

5452871.772

4945113.496

57

5452875.729

4945220.741

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na prikazan na Situaciji u mjerilu 1:2000 izrađenoj od Igora Mršića, ovlaštenog inženjera geodezije, 15. studenog 2005. godine.

Grafički prikaz iz stavka 2. ovoga članka se ne objavljuje.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 5 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 4.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 309.557,50 kuna.

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 3% od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na plaži.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade.

OBVEZNI SADRŽAJ PONUDE

Članak 5.

Podnositelj mora uz ponudu obavezno priložiti:

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:

. izvadak iz registra trgovačkog suda ili obrtnica s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija;

. račun prihoda i gubitka za prošlu godinu (osim za novoosnovana društva i obrte);

. podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2, osim za novoosnovana društva i obrte);

. izjavu da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili je imao;

. izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« 158/03);

2. ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade;

3. studiju gospodarske opravdanosti, koja sadrži:

. postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija;

. plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije;

. iznos planirane investicije u zaštitu okoliša;

. iznos planirane ukupne investicije;

. izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti);

. procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi);

. izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

. pismo namjere izdavatelja jamstva (banke) o davanju jamstva ponuditelju za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 15% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv;

4. izvod iz detaljnog plana uređenja prostora ili lokacijska dozvola s idejnim rješenjem prema lokacijskoj dozvoli, odnosno detaljnom planu i studiji gospodarske opravdanosti;

5. prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra;

6. kompletnu natječajnu dokumentaciju u elektronskom obliku.

ROK TRAJANJA JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA

Članak 6.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u »Narodnim novinama«.

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, 51000 Rijeka, u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s naznakom: »Za javno prikupljanje ponuda - plaža ispred T.N. »Bučanje« - ne otvarati«. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. i 22. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06).

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja bilo koje od pristiglih ponuda.

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Članak 8.

Natječajna dokumentacija sadrži grafički dio granice područja obuhvata koncesije i izvod iz prostorno planske dokumentacije, a može se podignuti u Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, Rijeka.

OTVARANJE PONUDA

Članak 9.

Javno otvaranje ponuda obavit će Komisija za otvaranje ponuda trećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12,00 sati u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, Rijeka.

Komisiju iz stavka 1. ovoga članka imenuje pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 10.

Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije na temelju Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije od važnosti za županiju donosi odluku o najpovoljnijem ponuditelju, a o donesenoj odluci ostali ponuditelji biti će obaviješteni u roku od osam dana od donošenja odluke.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 30 dana od primitka odluke o davanju koncesije Županijskog poglavarstva sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 022-04/06-03/15

Ur. broj: 2170/1-11-01/5-06-17

Rijeka, 1. lipnja 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=177&mjesto=00001&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr