SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 21. Petak, 2. lipnja 2006.
OPĆINA ČAVLE
64

16.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01 i 82/01 i 103/03) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01 i 03/06), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 25. svibnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o socijalnoj skrbi na području Općine Čavle

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi na području Općine Čavle, korisnici, prava korisnika socijalne skrbi, postupak za ostvarivanje tih prava te druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi.

Članak 2.

Djelatnost socijalne skrbi na području Općine Čavle, te postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom provodi Upravni odjel Općine Čavle u čijem je djelokrugu

djelatnost socijalne skrbi prema Odluci o ustrojstvu i djelokrugu rada Upravnih tijela Općine Čavle (»Službene novine« broj 14/06), (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi.

Članak 3.

Sredstva za obavljanje djelatnosti i ostvarivanje prava socijalne skrbi osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle, pod uvjetima i na način propisan ovom odlukom.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 4.

Korisnik socijalne skrbi je samac, član obitelji ili obitelj koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora.

Nezaposlenom osobom u smislu ove Odluke, smatra se osoba sposobna ili djelomično sposobna za rad, u dobi od 15 do 65 godina, koja nije u radnom odnosu i ispunjava uvjete iz članka 7. i 8. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine« broj 32/02, 86/02, 114/03 i 151/03).

Članak 5.

Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Općine Čavle.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA SOCIJALNE SKRBI

Članak 6.

Za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

- socijalni uvjet,

- uvjeti prihoda,

- posebni uvjeti,

- ostali uvjeti.

1. Socijalni uvjeti

Članak 7.

Korisnik socijalne skrbi ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje jedno od prava, i to:

- pravo na pomoć za uzdržavanje,

- pravo na doplatak za pomoć i njegu,

- pravo na pomoć i njegu u kući,

- pravo na osobnu invalidninu,

- pravo na pomoć za nabavku ogrjeva.

2. Uvjeti prihoda

Članak 8.

Korisnik socijalne skrbi ispunjava uvjete prihoda, ako iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava socijalne skrbi ne prelaze:

- za samca iznos od 1.500,00 kuna,

- za dvočlanu obitelj iznos od 2.000,00 kuna,

- za tročlanu obitelj iznos od 2.800,00 kuna,

- za četveročlanu obitelj iznos od 3.500,00 kuna, odnosno po 500,00 kuna za svakog daljnjeg člana.

Prihodima iz prethodnog stavka smatraju se sva financijska i materijalna sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihode iz stavka 2. ovoga članka ne uračunava se pomoć za uzdržavanje i podmirenje troškova stanovanja koju korisnik ostvaruje temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb, novčana naknada za tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i njegu, ortopedski dodatak, osobna invalidnina, prava ostvarena temeljem odredbi ove Odluke, te iznos prihoda koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

3. Posebni uvjeti

Članak 9.

Posebne uvjete ispunjavaju:

- dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata,

- dijete nezaposlenog razvojačenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji ostvaruje pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 94/01, 122/02, 174/04),

- hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata,

- ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

- dijete ratnog i civilnog invalida rata,

- dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

U ostvarivanju prava socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, izjednačena su djeca, usvojenici i pastorčad do navršene 15. godine života, odnosno ako su na školovanju do kraja propisanog trajanja redovnog školovanja, ali najkasnije do navršene 26. godine života.

4. Ostali uvjeti

Članak 10.

Ostale uvjete ispunjavaju:

- dobrovoljni darivatelji krvi sa 50 i više davanja muškarci, odnosno s 35 i više davanja krvi žene,

- polaznici specijalnih škola,

- djeca do 6 mjeseci života za koje potrebu utvrdi Patronažna služba Zdravstvene stanice Čavle, te djeca do 12 mjeseci života po preporuci pedijatra,

IV. PRAVA KORISNIKA SOCIJALNE SKRBI

Članak 11.

Prema ovoj Odluci, samac, član obitelji ili obitelj imaju pravo na:

1. pomoć za troškove javnog prijevoza,

2. pomoć za troškove prijevoza djece u specijalne škole,

3. pomoć za podmirenje troškova stanovanja,

4. jednokratnu pomoć,

5. pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,

6. dodjelu poklon paketa,

7. besplatnu prehranu dojenčadi,

8. sufinanciranje troškova marende učenika osnovnih škola,

9. pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću,

10. oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,

11. oslobađanje od plaćanja odvoza kućnog smeća,

12. oslobađanje od plaćanja utroška vode,

13. pomoć za podmirenje troškova električne energije,

14. besplatne udžbenike za osnovnu školu.

Korisnik socijalne skrbi može ostvariti u tekućoj godini samo jedno od prava navedenih u stavku 1. ovog članka.

Iznimno, posebnom odlukom Općinskog Poglavarstva, sukladno kriterijima i mjerilima iz ove Odluke, korisnik može ostvariti i više vrsta pomoći u tekućoj godini, do iznosa osiguranih sredstava u proračunu za socijalnu skrb, a prema raspodjelu proračuna - socijalni program.

1. Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza

Članak 12.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza (besplatnu mjesečnu voznu kartu) može ostvariti:

- učenik srednje škole iz obitelji koja ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjete prihoda

c) posebne uvjete

Članak 13.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza ostvaruju dobrovoljni darivatelji krvi sa 50 i više darivanja muškarci, odnosno s 35 i više darivanja krvi žene.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza ostvaruju osobe koje ispunjavaju posebne uvjete iz članka 9. ove Odluke.

Članak 14.

Korisnicima prava na pomoć za troškove javnog prijevoza može se odobriti besplatno korištenje samo jedne karte za prijevoz po obitelji.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u obitelji s više osoba, koje zadovoljavaju uvjete iz članka 13. ove Odluke, može se odobriti onoliko prava na pomoć za troškove javnog prijevoza koliko u obitelji ima takvih osoba.

Članak 15.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza ostvaruju i ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te tjelesni invalidi rata i rada.

Članak 16.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza odobravaju se:

- za učenike srednjih škola, do konca školske godine,

- za dobrovoljne darivatelje krvi, do konca kalendarske godine,

- za osobe koje ispunjavaju posebne uvjete, do konca kalendarske godine,

- osobe s posebnim potrebama (osobe s tjelesnim i mentalnim oštećenjima), do konca kalendarske godine.

2. Pravo na pomoć za troškove prijevoza djece u specijalne škole

Članak 17.

O pravu na pomoć za troškove prijevoza djece u specijalne škole odlučuje Općinsko poglavarstvo Općine Čavle.

Troškovi prijevoza iz prethodnog stavka ovoga članka podmiruju se mjesečno, temeljem ispostavljene fakture prijevoznika koji vrši prijevoz djece u specijalne škole.

3. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Članak 18.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjete prihoda

c) posebne uvjete.

Članak 19.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobrava se mjesečno u novcu u iznosu najviše do 300,00 kn.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja plaća se izravno korisniku prava uz predočenje Ugovora o najmu ovjerenog kod javnog bilježnika.

4. Pravo na jednokratnu pomoć

Članak 20.

Jednokratna pomoć odobrava se u novcu.

Pravo na jednokratnu pomoć može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta.

a) socijalni uvjet

b) uvjete prihoda

c) posebne uvjete.

Članak 21.

U jednoj proračunskoj godini Upravni odjel Općine Čavle može odobriti korisniku novčanu pomoć do visine od 2000,00 kn.

Posebnom Odlukom Općinsko Poglavarstvo Općine Čavle u jednoj proračunskoj godini može donositi odluke o novčanoj pomoći iznad 2.000,00 kuna.

Rješenje kojim se odobrava korištenje jednokratne novčane pomoći, na zahtjev korisnika, donosi Upravni odjel.

O korisnicima jednokratne novčane pomoći vodi se posebna evidencija.

5. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

Članak 22.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa) može ostvariti rodbina umrlog samca ili obitelj umrlog, ukoliko ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjete prihoda

c) posebne uvjete.

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se na način da se obitelj umrlog ili rodbina umrlog oslobađa od plaćanja računa za pogrebne troškove.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina ako je umrli u trenutku smrti, imao imovinu veće vrijednosti, ako je za života sklopio neki od nasljedno-pravnih ugovora (ugovor o doživotnom uzdržavanju, ugovor o darovanju i dr.).

6. Pravo na poklon pakete

Članak 23.

Pravo na poklon-pakete osobito ostvaruju osobe s područja Općine Čavle:

- s navršenih 70 godina

- korisnici socijalnog programa

- teško bolesni

- djeca s teškoćama u razvoju

Podjelu poklon-paketa vršit će Socijalno vijeće koje ujedno i donosi Program korisnika uz suglasnost Općinskog poglavarstva Općine Čavle.

7. Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi

Članak 24.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi ostvaruju djeca do 6 mjeseci života, prema potrebi koju utvrđuje Patronažna služba Zdravstvene stanice Čavle.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi može ostvariti i dijete do navršenih 12 mjeseci života, uz preporuku pedijatra.

Besplatna prehrana dojenčadi ostvaruje se u Savjetovalištu za prehranu dojenčadi pri Domu zdravlja Rijeka.

Troškovi besplatne prehrana dojenčadi podmiruju se mjesečno iz Proračuna Općine Čavle temeljem ugovora s Domom zdravlja Rijeka.

8. Pravo na sufinanciranje troškova marende učenika osnovnih škola

Članak 25.

Pravo na sufinanciranje troškova marende učenika osnovnih škola ostvaruju oni učenici čiji roditelji ili staratelji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjete prihoda

c) posebne uvjete.

Troškovi marende učenika osnovnih škola sufinanciraju se u visini od 100% ukupnih troškova.

Troškovi sufinanciranja marende učenika osnovne škole podmiruju se mjesečno i to izravno temeljem ispostavljenih faktura u korist osnovne škole koja pruža uslugu izdavanja marende korisnicima prava.

9. Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece u jaslicama i vrtiću

Članak 26.

Pravo na sufinanciraje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima ostvaruje se subvencijom u namirenju ekonomske cijene cjelodnevnog boravka djece u jaslicama i vrtićima i to:

- u visini od 100% ukupnih troškova ostvaruju djeca roditelja poginulih, nestalih branitelja Domovinskog rata,

- u visini od 30% ukupnih troškova ostvaruju djeca invalida Domovinskog rata.

10. Pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade

Članak 27.

Pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade, koja se plaća za korištenje stambenog prostora, može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjete prihoda

c) posebni uvjet

Rješenje kojim se odobrava oslobođenje od plaćanja komunalne naknade, na zahtjev korisnika prava, donosi Upravni odjel, na temelju odluke Općinskog Poglavarstva Općine Čavle.

Pravo iz prethodnog stavka ovoga članka, može se odobriti pod uvjetom da korisnik prava stan ili kuću koristi za vlastite potrebe i ne izdaje ih u najam.

11. Pravo na oslobođenje od plaćanja odvoza kućnog smeća

Članak 28.

Pravo na oslobođenje od plaćanja troškova odvoza kućnog smeća, može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjete prihoda

c) posebni uvjet.

Rješenje kojim se odobrava oslobađanje od plaćanja troškova odvoza kućnog smeća, na zahtjev korisnika prava, donosi Upravni odjel, na temelju odluke Općinskog Poglavarstva Općine Čavle

Rješenje iz prethodnog stavka ovoga članka dostavlja se K.D. »Čistoća« d.o.o. Rijeka.

12. Pravo na oslobođenje od plaćanja utroška vode

Članak 29.

Pravo na oslobođenje od plaćanja utroška vode, može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava sljedeće uvjete:

a) socijalni uvjet

b) uvjete prihoda.

Rješenje kojim se odobrava oslobođenje od plaćanja utroška, na zahtjev korisnika prava, donosi Upravni odjel, na temelju odluke Općinskog Poglavarstva Općine Čavle

Rješenje iz prethodnog stavka ovoga članka, dostavlja se K.D. »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. Rijeka.

13. Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije

Članak 30.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije, može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjete prihoda.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije, iz prethodnog stavka ovoga članka, odobrava se mjesečno i to u cijelosti, ako mjesečni iznos utroška električne energije ne prelazi 150,00 kuna, odnosno u iznosu najviše do 150,00 kuna, ukoliko je mjesečni iznos utroška električne energije veći od 150,00 kuna.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije odobrava se u novcu izravno korisniku prava uz predočenje mjesečnog računa za električnu energiju.

14. Pravo na besplatne udžbenike za osnovnu školu

Članak 31.

Pravo na besplatne udžbenike, ostvaruju učenici osnovne škole iz obitelji koja ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) posebne uvjete.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 32.

Postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev korisnika. Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom, korisnici prava dužni su priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze potrebne radi utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Upravni odjel će u roku od 8 dana, od dana stupanja na snagu ove Odluke, utvrditi isprave, odnosno dokaze koje je

korisnik prava dužan priložiti uz zahtjev za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 33.

Zahtjev za ostvarivanje prava odnosno pomoći podnosi se do 10. u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 34.

Rješenje kojim se odobrava ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom donosi pročelnik Upravnog odjela, na temelju odluke Općinskog Poglavarstva Općine Čavle.

Članak 35.

Korisnik prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, dužan je prijaviti Općini Čavle svaku promjenu činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće za donošenje rješenja o ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, u roku od 8 dana od dana nastanka.

Prema potrebi, Upravni odjel može, radi provjere, od korisnika prava socijalne skrbi, za vrijeme korištenja prava zatražiti nove isprave i dokaze radi utvrđivanja postojanja okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb.

U slučaju da za vrijeme korištenja prava utvrđenih ovom Odlukom dođe do promjene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb, Upravni odjel će donijeti novo rješenje, kojim će korisniku prava utvrditi prestanak tih prava, te odrediti visinu, rok i način povrata protupravno stečene koristi.

Članak 36.

Protiv rješenja kojima se odlučuje o pravu na socijalnu skrb utvrđenu ovom Odlukom, odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 37.

Upravni odjel Općine Čavle dužan je dva puta godišnje (do 31. srpnja tekuće, te do 28. veljače naredne godine za prethodnu godinu), Općinskom poglavarstvu Općine Čavle podnijeti Izvještaj o provedbi ove Odluke.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Čavle (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 33/03).

Članak 39.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/4

Ur. broj: 2170-03-06-01-5

Čavle, 25. svibnja 2006.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr