SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 21. Petak, 2. lipnja 2006.
OPĆINA ČAVLE
64

15.

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) te članka 18. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Upravnih tijela Općine Čavle (»Službene novine« broj 14/ 06) i članka 35. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« broj 22/01 i 03/06), Općinsko poglavarstvo Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 31. svibnja 2006. donijelo je

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Upravnih odjela Općine Čavle, radna mjesta, opis poslova pojedinog radnog mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radno mjesto, broj službenika i namještenika, te druga pitanja sukladno zakonu i Odluci o ustrojstvu i djelokrugu rada Upravnih tijela Općine Čavle.

Članak 2.

Upravna tijela Općine Čavle, sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu rada Upravnih tijela, čine sljedeći Upravni odjeli:

1. Ured načelnika

2. Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu

3. Upravni odjel za proračun i financije

4. Upravni odjel za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje, i komunalno gospodarstvo

5. Upravni odjel za društvene djelatnosti.

RUKOVOĐENJE ODJELIMA

Članak 3.

Radom Upravnog odjela rukovodi pročelnik.

Pročelnika bira i imenuje Općinsko poglavarstvo na temelju provedenog javnog natječaja ili na temelju odluke o premještaju temeljem članka 96. Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

RADNA MJESTA I UVJETI

Članak 4.

U Odjelima su ustrojena sljedeća radna mjesta:

1. Ured načelnika

1.1. Pročelnik ureda načelnika

A. Opis poslova

. Rukovodi radom Odjela

. Organizira i vodi protokolarne poslove za potrebe Općinskog načelnika i predsjednika Općinskog vijeća

. Organizira i vodi poslove vezane za odnose s javnošću

. Odgovara za učinkovitost rada ureda u odnosu na prava i obveze Općinskog poglavarstva, Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća

. Priprema u suradnji sa predsjednikom Poglavarstva dnevne redove Poglavarstva

. Surađuje s pročelnicima upravnih odjela općine pri donošenju akata koje donosi ili predlaže Općinsko poglavarstvo

. Obavlja i druge poslove određene aktima Općinskog vijeća i Poglavarstva, kao i poslove koje mu povjeri Općinski načelnik, odnosno Poglavarstvo

. Za svoj rad odgovoran je Općinskom načelniku, Poglavarstvu i vijeću

B. Uvjeti

. VI. stupanj stručne spreme iz područja društvenih znanosti sa 5 godina radnog staža u struci ili IV. stupanj stručne spreme društvenog usmjerenja sa 10 godina radnog iskustva na poslovima lokalne samouprave

. Položen državni stručni ispit (obaveza polaganja u zakonskom roku)

. Poznavanje rada na računalu

. Organizacijske sposobnosti

. Poznavanje jednog svjetskog jezika

C. Izvršitelj: 1

1.2. Savjetnik za razvoj

A. Opis poslova

. Za Općinskog načelnika, Općinsko vijeće i Poglavarstvo priprema analize gospodarskog stanja općine

. Priprema materijale za pregovore s investitorima i ulagačima

. Po nalogu Općinskog načelnika surađuje s ostalim odjelima Općinske uprave koji se bave razvojem, komunalni razvoj Općine i financije

. Radi na izradi ekonomskih elaborata ulaganja i investicija

. Obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i Pročelnika ureda

B. Uvjeti

. VII./1 stupanj stručne spreme, ekonomski fakultet

. 5 godina radnog staža u struci

. Položen državni stručni ispit(obaveza polaganja u zakonskom roku)

. Poznavanje rada na računalu

. Aktivno poznavanje jednog svjetskog jezika

C. Izvršitelj: 1

1.3. Pravni savjetnik

A. Opis poslova

. Priprema akte koje donosi Općinsko vijeće ili Općinsko poglavarstvo, koji nisu u djelokrugu rada Upravnih tijela

. Daje mišljenje o zakonitosti akata i drugih materijala koji se dostavljaju Poglavarstvu i Općinskom vijeću na raspravu

. Brine se o sadržajnoj usklađenosti prijedloga akata sa stajalištima Poglavarstva i Općinskog vijeća, te ukazuje Općinskom načelniku na mogućnost zadržavanja od izvršenja spornog akta (pravo veta Općinskog načelnika)

. Po nalogu Općinskog načelnika i Pročelnika ureda obavlja i druge poslove koji mu se povjere

B. Uvjeti

. VII./1 stupanj stručne spreme, pravni fakultet

. 5 godina radnog staža u struci

. Položen državni stručni ispit (obaveza polaganja u zakonskom roku)

. Poznavanje rada na računalu

C. Izvršitelj: 1

1.4. Administrativni tajnik

A. Opis poslova

. Obavlja poslove za potrebe Općinskog načelnika u svezi s prijemom stranaka i telefonskih poruka

. Piše po diktatu i prepisuje rukopise

. Obavlja poslova zapisničara

. Obavlja druge potrebne uredske poslove

. Obavlja i druge potrebne poslove po nalogu pročelnika

B. Uvjeti

. IV stupanj stručne spreme upravne ili druge odgovarajuće struke

. 12 mjeseci radnog staža u struci

. Položen državni stručni ispit (obaveza polaganja u zakonskom roku)

. Poznavanje rada na računalu

C. Izvršitelj: 1

2. Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu

2.1. Pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu

A. Opis poslova

. Rukovodi radom Odjela

. Izrađuje prijedloge programa rada Odjela te izvješćuje o radu Odjela

. Izrađuje prijedloge Ugovora iz nadležnosti Upravnog odjela

. Obavlja pravne poslove pripreme i realizacije oko prodaje i otkupa nekretnina u vlasništvu Općine

. Priprema akte koje donosi Općinsko vijeće ili Poglavarstvo

. Daje mišljenje o zakonitosti akata ili drugih materijala koji se dostavljaju Poglavarstvu i Općinskom vijeću za raspravu

. Brine se o sadržajnoj usklađenosti prijedloga akata sa zakonskim aktima sa stajališta Poglavarstva i Općinskog vijeća, te ukazuje Općinskom načelniku na mogućnost zadržavanja od izvršenja spornog akta (pravo veta Općinskog načelnika)

. Zastupa Općinu pred pravosudnim tijelima

. Odgovara za pravodobnost i zakonitost rada odjela

. Vrši nadzor nad provođenjem odluka

. Obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i Predsjednika Općinskog vijeća

. Za svoj rad odgovara Općinskom načelniku, Općinskom poglavarstvu

B. Uvjeti:

. VII./1 stupanj stručne spreme, pravni fakultet

. 5 godina radnog staža u struci

. Položen državni stručni ispit (obaveza polaganja u zakonskom roku)

. Organizacijske sposobnosti

. Poznavanje rada na računalu

. Poznavanje jednog svjetskog jezika

C. Izvršitelj: 1

2.2. Samostalni upravni referent

A. Opis poslova

. Samostalno vodi upravni postupak i donosi rješenja

. Daje upute za obavljanje radnji u upravnom postupku

. Obavljanje poslova upravnog nadzora

. Surađuje u pripremi odluka Općinskog poglavarstva i Općinskog vijeća

. Obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika upravnog odjela

B. Uvjeti

. VII./1 stupanj stručne spreme, pravni fakultet

. 16 mjeseci radnog staža u struci

. Položen državni stručni ispit (obaveza polaganja u zakonskom roku)

. Poznavanje rada na računalu

C. Izvršitelj: 2

2.3. Administrativni referent

A. Opis poslova

. Prima akte

. Upisuje akte u propisane očevidnike

. Vodi propisane očevidnike o aktima i o uredskom poslovanju

. Otprema akte

. Obavlja poslove arhiviranja

. Obavlja poslove za potrebe Općinskog načelnika u svezi s prijemom stranaka i telefonskih poruka

. Piše po diktatu i prepisuje rukopise

. Obavlja poslova zapisničara

. Obavlja druge potrebne uredske poslove

. Obavlja i druge potrebne poslove po nalogu pročelnika

B. Uvjeti

. IV. stupanj stručne spreme upravne ili druge odgovarajuće struke

. 1 godina radnog staža u struci

. Položen državni stručni ispit (obaveza polaganja u zakonskom roku)

. Poznavanje rada na računalu

C. Izvršitelj: 2

2.4. Domar

A. Opis poslova

. Obavlja pomoćne i tehničke poslove redovnog održavanja i manjih popravaka poslovnih prostora uprave

. Dostavlja materijale za sjednice Općinskog poglavarstva i vijeća

. Obavlja prijevoz za službene potrebe

. Skrbi o redovnom održavanju službenog voznog parka

. Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika odjela

B. Uvjeti

. IV stupanj stručne spreme ili KV tehničke struke

. Položen vozački ispit B kategorije

. 1 godina staža u struci

. Položen ispit za ložača centralnog grijanja

C. Izvršitelj: 1

2.5. Čistačica

A. Opis poslova

. Čišćenje radnih prostora i drugih prostora po nalogu pročelnika odjela

B. Uvjeti

. NSS bez radnog iskustva

C. Izvršitelj: 1

3. Upravni odjel za proračun i financije

3.1. Pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije

A. Opis poslova

. Rukovodi radom Odjela

. Zastupa odjel u poslovima proračuna i financiranja

. Osigurava zakonitost rada i odgovoran je za izvršavanje poslova odjela

. Organizira realizaciju programa rada odjela

. Organizira provođenje odluka Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva

. Pokreće inicijative i daje prijedloge za unaprjeđenje rada odjela

. Priprema proračuna i sastavljanje uputa odjelima za izradu financijskih planova

. Izrađuje prijedlog financijsko-planskih dokumenata općine i njihovih izmjena u tijeku godine (proračun, izmjene i dopune proračuna) za Poglavarstvo i Općinsko vijeće

. Obavlja i druge poslove prema nalogu Općinskog načelnika

. Za svoj rad odgovara Općinskom načelniku, Poglavarstvu

B. Uvjeti

. VI stupanj stručne spreme ekonomskog usmjerenja sa 5 godina radnog staža u struci ili IV. stupanj stručne spreme sa 10 godina radnog iskustva na poslovima lokalne samouprave s područja financija i proračuna

. Položen državni stručni ispit (obaveza polaganja u zakonskom roku)

. Organizacijske sposobnosti

. Poznavanje jednog svjetskog jezika

. Poznavanje rada na računalu

C. Izvršitelj: 1

3.2. Stručni suradnik za financijske poslove i proračun

A. Opis poslova

. Prati priliv sredstava u proračun i izvršavanja dospjelih obveza

. Izrada i realizacija financijskih planova i vođenje potrebnih knjigovodstvenih evidencija

. Vodi cjelokupno knjigovodstvo za općinsku upravu

. Vodi knjigovodstvo za ustanove u vlasništvu Općine Čavle

. Priprema i izrađuje analize i izvješća o poslovanju

. Obračun plaća i drugih naknada

. Izrada izlaznih financijskih dokumenata

. Odgovara za namjensko korištenje financijskih sredstava u skladu sa zakonskim propisima i odlukama općinskog vijeća i općinskog poglavarstva

. Dnevno prima izvode iz žiro-računa sa FINA-e i prati pravilnost njihova terećenja i odobravanja

. Vrši pripremu postupka javne nabave za povjerenstva

. Izrada izlaznih financijskih dokumenata za naplatu komunalne naknade i komunalnog doprinosa, praćenje naplate komunalne naknade i komunalnog doprinosa i naplate ostalih općinskih prihoda

. Priprema postupke prisilne naplate prihoda

. Zaštita potrošača

. Obavlja druge poslove po nalogu pročelnika odjela

B. Uvjeti

. VII./1 stupanj stručne spreme, ekonomski fakultet sa 16 mjeseci radnog staža u struci ili IV. stupanj stručne spreme sa 10 godina radnog iskustva na poslovima lokalne samouprave na poslovima financija i proračuna

. Položen državni stručni ispit (obaveza polaganja u zakonskom roku)

. Poznavanje rada na računalu

C. Izvršitelj: 2

3.3. Stručni referent

A. Opis poslova

. Poslovi knjigovodstvene likvidature, blagajne, obračuna plaća i ispostava naloga za prijenos sredstava korisnicima proračuna i evidentiranje u knjigu ulaznih računa

. Kontroliranje formalne i financijske ispravnosti financijske dokumentacije, slanje dokumentaciju na ovjeru, ispostavljanje naloga za plaćanje

. Vođenje blagajne

. Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika odjela

B. Uvjeti

. VI/1 ili IV stupanj stručne spreme ekonomskog smjera

. 1 godina radnog staža u struci

. Položen državni stručni ispit (obaveza polaganja u zakonskom roku)

. Poznavanje rada na računalu

C. Izvršitelj: 2

4. Upravni odjel za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje, i komunalno gospodarstvo

4.1. Pročelnik Upravnog odjela za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje, i komunalno gospodarstvo

A. Opis poslova

. Rukovodi radom Odjela, osigurava zakonit rad i brine o pripremi prijedloga akata iz područja komunalnog gospodarstva

. Izrađuje prijedloge planova i programa obavljanja komunalnih poslova

. Vrši nadzor nad izvršenjem planova i programa

. Priprema ugovore o obavljanju poslova komunalnog gospodarstva

. Osigurava uvjete za izradu prostorno planske dokumentacije

. Osigurava uvjete za zaštitu okoliša i izdavanje posebnih uvjeta gradnje

. Unaprjeđivanje kvaliteta stanovanja te obavljanje poslova uređivanja naselja, izgradnje i održavanja komunalnih objekata te izgradnju lokalne infrastrukture

. Organizira provođenje odluka Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva

. Obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika

. Za svoj rad odgovara Općinskom načelniku, Poglavarstvu

B. Uvjeti

. VII./1 ili VI./1 građevinskog usmjerenja

. 5 godina radnog staža u struci

. Položen državni stručni ispit (obaveza polaganja u zakonskom roku)

. Poznavanje rada na računalu

C. Izvršitelj: 1

4.2. Viši stručni referent za komunalne poslove

A. Opis poslova

. Prati provođenje općih akata iz oblasti komunalnog sustava

. Ukazuje na probleme i stanje iz oblasti komunalnog sustava

. Izrađuje planove i programe po vrstama komunalnih djelatnosti

. Izrađuje izvješća o realizaciji planova

. Izdavanje rješenja o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi

. Obavlja poslove po nalogu pročelnika odjela

. Nadzire izvršenje ugovora

B. Uvjeti

. VI./1 ili IV. stupanj stručne spreme

. 1 godina radnog staža u struci

. Položen državni stručni ispit (obaveza polaganja u zakonskom roku)

. Poznavanje rada na računalu

C. Izvršitelj: 2

4.3. Stručni referent za upravljanje stambenim i poslovnim prostorom u vlasništvu Općine Čavle.

A. Opis poslova

. Gospodarenje stambenim i poslovnim prostorom u vlasništvu općine

. Izrada prijedloga o davanju u zakup tih prostora

. Briga o održavanju postojećih prostora

. Izrada prijedloga o kupnji i izgradnji novih poslovnih prostora

. Izrada prijedloga o prodaji stambenih i poslovnih prostora

. Nadzor nad funkcioniranjem iznajmljenih prostora

. Izrada prijedloga o prigodnim dekoracijama i iluminacijama za blagdane

. Briga o održavanju autobusnih stanica

. Briga o sanaciji neuređenih deponija

. Briga o regulaciji prometa na području Općine Čavle

. Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika odjela

B. Uvjeti

. IV stupanj stručne spreme

. 1 godina radnog staža u struci

. Položen državni stručni ispit (obaveza polaganja u zakonskom roku)

. Poznavanje rada na računalu

C. Izvršitelj: 1

4.4. Komunalni redar

A. Opis poslova

. Nadzire provođenje odluka i drugih akata iz oblasti komunalnog gospodarstva, a naročito komunalnog reda, u okviru svojih ovlaštenja

. Obavlja nadzor nad radom ugostiteljskih, trgovačkih i drugih objekata u dijelu koji se odnosi na komunalni red

. Donosi rješenja iz oblasti komunalnog reda

. Izriče mandatne kazne i predlaže pokretanje prekršajnog postupka

. Nadzire rad poslovnih subjekata koji za račun Općine Čavle (temeljem ugovora) obavljaju poslove komunalne djelatnosti

. Obilazi teren te na temelju uočenog stanja predlaže donošenje određenih odluka ili poduzimanje potrebnih radnji u cilju unaprjeđenja kvalitete stanovanja i života u Općini Čavle

. Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika odjela

B. Uvjeti

. IV. stupanj stručne spreme

. 1 godina radnog staža u struci

. Položen državni stručni ispit (obaveza polaganja u zakonskom roku)

. Poznavanje rada na računalu

C. Izvršitelj: 1

5. Upravni odjel za društvene djelatnosti

5.1. Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti

A. Opis poslova

. Rukovodi radom odjela

. Osigurava zakonitost rada i poslovanja odjela

. Izrađuje programe rada odjela te nadzire njihovo izvršavanje

. Objedinjuje konačni prijedlog godišnjih smjernica rada odjela i financijskih i programskih planova

. Obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika

. Za svoj rad odgovoran je Općinskom načelniku, Poglavarstvu

B. Uvjeti

. VI. stupanj stručne spreme iz područja društvenih znanosti sa 5 godina radnog staža u struci ili IV. stupanj stručne spreme sa 10 godina radnog iskustva na poslovima lokalne samouprave

. Položen državni stručni ispit (obaveza polaganja u zakonskom roku)

. Poznavanje rada na računalu

. Organizacijske sposobnosti

. Poznavanje jednog svjetskog jezika

C. Izvršitelj: 1

5.2. Viši stručni referent za školstvo, brigu o djeci, sport i kulturu

A. Opis poslova

. Izrađuje materijale za sjednice Poglavarstva

. Vrši nadzor nad realizacijom usvojenih programa

. Surađuje sa školskim ustanovama vezanim uz djelatnost školstva

. Izrađuje prijedlog za stipendiranje, po usvojenom prijedlogu priprema prijedloge ugovora o stipendiranju te vodi evidenciju o stipendistima

. Prati primjenu odluke o sufinanciranju polaznika dječjih vrtića

. Izrada prijedloga o financiranju udruga u sportu, praćenje financijskih izvješća i realizaciju programa

. Izrada prijedloga o financiranju udruga o kulturi, praćenje financijskih izvješća i realizacija programa

. Obavljanje drugih poslova po nalogu pročelnika odjela

B. Uvjeti

. VI./1 ili IV. stupanj stručne spreme

. 1 godina radnog staža u struci

. Položen državni stručni ispit (obaveza polaganja u zakonskom roku)

. Poznavanje rada na računalu

C. Izvršitelj: 1

5.3. Viši stručni referent za zdravstvo i socijalnu skrb

A. Opis poslova

. Izrađuje materijale za sjednice poglavarstva sukladno Odluci o socijalnoj skrbi

. Vrši nadzor nad realizacijom usvojenih programa

. Surađuje sa zdravstvenim ustanovama vezanim uz djelatnost zdravstva

. Koordinira s Odborom za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu

. Provodi odredbe Odluke o socijalnoj skrbi donošenjem rješenja o ostvarivanju prava

. Brine o mjerama preventivne zdravstvene zaštite stanovništva općine

. Brine o skrbi za invalidne i hendikepirane osobe te o prehrani dojenčadi sa posebnim potrebama

. Obavljanje drugih poslova prema nalogu pročelnika odjela

B. Uvjeti

. VI./1 ili IV. stupanj stručne spreme

. 1 godina radnog staža u struci

. Položen državni stručni ispit (obaveza polaganja u zakonskom roku)

. Poznavanje rada na računalu

A. Izvršitelj: 1.

Članak 5.

Osim uvjeta iz članka 4. Pravilnika, za pojedina radna mjesta moraju biti ispunjeni posebni uvjeti, ako su oni propisani, kao obvezni, posebnim zakonom.

Članak 6.

Službenici i namještenici za svoj rad odgovorni su pročelniku odjela.

Službenici i namještenici dužni su međusobno surađivati u radu, čuvati službenu i drugu poslovnu tajnu.

Članak 7.

Pročelnik može pisanim ovlaštenjem ovlastiti službenika da u okviru svojih poslova samostalno rješava i potpisuje akte.

Ovlaštenjem iz stavka 1. ovog članka određuju se poslovi i akti koje službenik može samostalno potpisivati. Ovlaštenje se može povući u svako doba.

Članak 8.

Službenici i namještenici primaju se u službu putem natječaja koji se objavljuje u dnevnom tisku. Rok za podnošenje prijava na natječaj ne smije biti kraći od 8 ni duži od 15 dana.

Molbe pristigle na natječaj razmatra Natječajna komisija koja se sastoji od 3 člana koje imenuje pročelnik.

Rješenje o prijamu u službu i rješenje o rasporedu donosi čelnik tijela.

Članak 9.

U službu može biti primljena osoba koja nema položen stručni ispit pod uvjetom da isti polože u zakonskom roku koji se računa od dana prijama u službu.

Članak 10.

Probni rad za sve osobe koje se primaju u službu na neodređeno vrijeme traje 3 (tri) mjeseca.

Tijekom probnog rada obavlja se provjera stručnih i drugih radnih sposobnosti od strane pročelnika odjela, a ako se radi o pročelniku odjela onda od strane općinskog načelnika.

Ako osoba ne zadovoljava na probnom radu, otkazuje se služba.

Članak 11.

Službenika se može premjestiti na drugo radno mjesto unutar Odjela, a radi potreba obavljanja poslova u Odjelu, pod uvjetom da se radi o istoj skupini poslova i da su uvjeti tog radnog mjesta isti kao i uvjeti radnog mjesta na kojem je bio raspoređen u trenutku premještanja.

Službenika se može uz njegov pristanak, premjestiti na svako radno mjesto za koje ispunjava propisane uvjete, bez obzira na vrstu i složenost poslova koji se obavljaju na radnom mjestu na koje se premješta.

VJEŽBENICI

Članak 12.

Radi stjecanja radnog iskustva i osposobljavanja za samostalni rad u zanimanju za koje se školovao, u službu se može primiti vježbenik.

Vježbenik se prima na određeno vrijeme, ovisno o stupnju stručne spreme i to: IV. stupanj stručne spreme - 12 mjeseci, VI. stupanj stručne spreme - 14 mjeseci, VII. stupanj stručne spreme - 16 mjeseci.

Odluku o primanju vježbenika donosi Općinsko poglavarstvo na prijedlog pročelnika, a sukladno usvojenom planu Odjela.

PLAĆA

Članak 13.

Službenici i namještenici za svoj rad primaju plaću koju čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećanu za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijenti složenosti poslova i osnovica za izračun plaće utvrđuju se aktom općinskog poglavarstva.

Članak 14.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža, vježbenik ima pravo na plaću u iznosu od 85% plaće radnog mjesta najnižeg koeficijenta za istu stručnu spremu.

RADNO VRIJEME

Članak 15.

Radno vrijeme Odjela određuje se aktom Općinskog poglavarstva.

U slučaju da službenik ili namještenik, zbog potreba posla, radi duže od utvrđenog radnog vremena, ostvaruje pravo na preraspodjelu radnog vremena uz suglasnost pročelnika.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Službenici i namještenici zaposleni u Odjelu rasporedit će se na radna mjesta utvrđena ovim Pravilnikom, a ovisno o svojoj stručnoj spremi i poslovima koje su do sada obavljali.

Službenici koji nemaju položen stručni ispit dužni su ga položiti u zakonskom roku koji se računa od dana rasporeda na odgovarajuće radno mjesto.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/06-01/23

Ur. broj: 2170-03-06-01-17

Čavle, 31. svibnja 2006.

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Željko Lambaša, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr