SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 21. Petak, 2. lipnja 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
64

27.

Na temelju članka 33. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ broj 31/02 i 19/05) i odredbe članka 3. Odluke o izmjeni odluke o porezima Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ broj 15/06) Odbor za statutarno pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja, na sjednici 25.05.2006. godine, utvrdilo je pročišćeni tekst Odluke o porezima Grada Malog Lošinja.

Pročišćeni tekst Odluke o porezima Grada Malog Lošinja obuhvaća Odluku o porezima Grada Malog Lošinja (»Službene novine«, broj 32/01) te njezine izmjene i dopune objavljene u »Službenim novinama«, broj 7/02, 29/02, 28/03, 23/05, 15/06 u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 410-01/06-01/17

Ur. broj: 2213/01-01-06-4

Mali Lošinj, 25. svibnja 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

ODLUKA
o porezima Grada Malog Lošinja
(Pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se gradski porezi koji predstavljaju prihod Grada Malog Lošinja, stope i visine poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, te način obračuna, razreza i plaćanja poreza sukladno propisima.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Sukladno odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uvode se Gradski porezi:

1. POREZ NA POTROŠNJU

2. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

3. POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (prirodna i specijalna vina, vinjak, rakiju i žestoka pića), piva i bezalkoholna pića u ugostiteljskim objektima.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju jest svaka pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge.

Članak 5.

Osnovica poreza na potrošnju jest prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima bez poreza na dodanu vrijednost.

Članak 6.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te piva plaća se po stopi od 3% od osnovice na koju se plaća porez na potrošnju.

Članak 7.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva, obveznik poreza obračunava i plaća sukladno rokovima koji se određuju za obračun i plaćanje poreza na dodanu vrijednost.

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe, koje su vlasnici kuća za odmor.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi sezonski ili povremeno.

Kućom za odmor smatra se i odmaralište.

Kućom za odmor u smislu ove Odluke, ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje 15,00 kn po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Članak 10.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti.

Kućama za odmor iz stavka 1. ovog članka smatraju se kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres).

Članak 11.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu.

Podatke iz stavka 1. ovog članka treba dostaviti do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu toga poreza.

V. POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV

Članak 12.

Porez na tvrtku ili naziv plaćaju pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti.

Osobe iz stavka 1. ovog članka koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta) na području Grada Malog Lošinja obveznici su poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu.

Članak 13.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u godišnjem iznosu za:

A) DEFICITARNE DJELATNOSTI 400,00 Kn

B) OSTALE DJELATNOSTI 1.200,00 Kn

C) RIBARSTVO I POLJOPRIVREDU 800,00 Kn

Odluku o deficitarnim zanimanjima donosi Gradsko vijeće, a na prijedlog Odbora za gospodarstvo i razvoj, bez vremenskog ograničenja.

Članak 14.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu toga poreza.

Članak 14a.

Poduzetnik, korisnik Programa »Poduzetnik 2«, temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji između Grada Malog Lošinja, Ministarstava za obrt, malo i srednje poduzetništvo i poslovne banke, oslobađa se od plaćanja poreza na tvrtku ili naziv, i to:

- 75%, za prvu godinu poslovanja

- 50% za drugu godinu poslovanja

- 25% za treću godinu poslovanja

početnici i poduzetnici koji će zaposliti više od troje novozaposlenih za:

- 100% za prvu godinu poslovanja

- 75% za drugu godinu poslovanja

- 50% za treću godinu poslovanja

Članak 15.

Novoosnovane pravne osobe ili obrti koji se u tijeku kalendarske godine registriraju za obavljanje djelatnosti i postanu obveznici poreza na dobit ili dohodak plaćaju u toj godini porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 400,00 Kn.

Članak 16.

Obveznici poreza na tvrtku koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez na tvrtku.

VI. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 17.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe gradskih poreza provodi nadležni Upravni odjel za proračun i financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti, osim poreza na potrošnju koje provodi Porezna uprava Ispostava u Malom Lošinju.

Poslovi iz prethodnog stavka preuzet će se sa 01.01.2006. godine.

Komunalno redarstvo ovlašteno je za nadzor nad korištenjem javnih površina.

Članak 18.

Kada obveznik poreza dospjeli porez ne plati u propisanom roku, porez se posebno naplaćuje po odredbama o prisilnoj naplati poreza prema Zakonu o porezu na dohodak.

Članak 19.

Kaznene i prekršajne odredbe, kao i odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisanom Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jednako se primjenjuju i na poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 20.

Ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo za tumačenje ove Odluke.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. 1. 2002. godine.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o porezima Općine Mali Lošinj (»Službene novine« broj 3/ 94, 29/95, 9/97 i 7/99).

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr