SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 21. Petak, 2. lipnja 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
64

25.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine«, Primorsko-goranske županije, broj 31/02 i 19/05), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 26. svibnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o zaštiti socijalnog standarda građana

Članak 1.

U Odluci o zaštiti socijalnog standarda građana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 28/03) u članku 2. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»Program zaštite djece i poticanja demografske obnove«

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Korisnik u stanju socijalne potrebe smatraju se obitelji čiji članovi žive u zajedničkom domaćinstvu i koji nisu u prethodna tri mjeseca ostvarili prosječni mjesečni prihod veći od cenzusa utvrđenog Socijalnim programom i ovom Odlukom, koji u vlasništvu nemaju više stambenih objekata ili stanova od objekta ili stana u kojem stanuju i čiji radno sposobni članovi, ukoliko ne rade, aktivno traže posao.

Cenzus ostvarenih prosječnih prihoda za pojedino domaćinstvo iznosi:

jednočlano - 1.600,00 kn

dvočlano - 2.400,00 kn

tročlano - 3.100,00 kn

četveročlano - 3.700,00 kn

Za svakog daljnjeg člana obitelji cenzus se uvećava za 600,00 kn.«

Članak 3.

Iza članka 5. dodaje se novi članak 5a koji glasi:

»Iznimno iako je prihod obitelji po članu zajedničkog domaćinstva ili samca veći od cenzusa navedenih u prethodnom članku, pravo na pomoći subvencije iz ove Odluke imaju:

1. obitelji čiji član je osoba kojoj su nadležna tijela evidentirala trajna tjelesna ili mentalna oštećenja ukoliko u istom domaćinstvu nitko ne ostvaruje prava iz redovnog radnog odnosa,

2. obitelji u kojima prihode ostvaruje samohrani roditelj i to ukoliko stručne službe Upravnog odjela procijene da je to u određenom periodu opravdano,

3. obitelji čiji jedan član ima status Hrvatskog ratnog vojnog invalida Domovinskog rata.«

Članak 4.

U članku 6. stavak 2. se briše.

Članak 5.

U članku 15. stavak 2. se briše.

Članak 6.

Iza članka 15. naslov »PROGRAM ZAŠTITE MATERINSTVA« mijenja se i glasi: »PROGRAM ZAŠTITE RODITELJSTVA«

Članak 7.

U članku 17. stavku 1. riječi »Pomoć rodiljama ...« zamjenjuju se sa riječima »Pomoć roditeljima novorođene djece...« isto tako u istom članku iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»roditelji novorođenog djeteta sa prebivalištem u malim mjestima na području Grada Malog Lošinja.«

Članak 8.

U članku 18. stavku 1. riječi » Obitelji iz članka 16. st. 1. točka 1. ...« zamjenjuju se riječima : » Obitelji iz članka 17. st. 1. točka 1. ...«

Članak 9.

Iza članka 19. dodaje se članak 19a koji glasi:

»Roditelji novorođenog djeteta koji su najmanje godinu dana prije rođenja djeteta imali prebivalište u malim mjestima sa područja Grada Malog Lošinja , ostvaruju pomoć povodom rođenja djeteta jednokratno u iznosu od 5.000,00 kuna.

U mala mjesta navedena u prethodnom stavku ovog članka ubrajaju se: Susak, Ilovik, Unije, Srakane, Ustrine, Belej, Srem, Punta Križa i Sveti Jakov.«

Članak 10.

U članku 23. stavak 2. se briše.

Članak 11.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»Korisnik subvencije stanarine je najmoprimac član obitelji iz članka 5. i 5a ove Odluke koji :

a) ugovorom o najmu stana dokaže postojanje najma,

b) ako stan ili dio stana ne daje u podnajam,

c) ako on ili članovi njegove obitelji stan koriste isključivo za stanovanje.«

Članak 12.

U članku 45. stavku 1. naziv »Upravni odjel za samoupravu i upravu Grada Malog Lošinja » zamjenjuje se sa riječima : » upravni odjel koji je važećom gradskom odlukom o ustrojstvu zadužen za obavljanje poslova vezanih za socijalnu skrb građana.«

Članak 13.

U članku 47. stavak 1. mijenja se i glasi:

»O zahtjevu iz stavka 3. članka 45. ove Odluke za ostvarivanjem pomoći propisanih ovom Odlukom, u prvom stupnju odlučuje nadležni odjel rješenjem ili zbog pojednostavljenja postupka isti može riješiti zaključkom u kojem je navedeno više korisnika koji ostvaruju pravo na pojedine pomoći.«

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 550-01/06-01/06

Ur. broj: 2213/01-01-06-4

Mali Lošinj, 26. svibnja 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr