SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 20. Utorak, 23. svibnja 2006.
OPĆINA VINODOLSKA
4

20.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst 82/04, 110/04 i 178/04) članka 46. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« broj 26/01, 03/02 i 09/02) Općinsko Vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 7. redovitoj sjednici održanoj 27. travnja 2006. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja objekata komunalne infrastrukture
za 2006. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori, raspored i način održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine iznos od 2.577.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi:

.Grobna pristojba u iznosu od 120.000,00 kuna

.Komunalni doprinos u iznosu od 500.000,00 kuna

.Komunalna naknada u iznosu od 1.757.000,00 kuna

.Šumska renta u iznosu od 200.000,00 kuna


2.577.000,00 kuna

Članak 4.

Sredstva iz prethodnog članka raspoređuju se za sljedeće namjene:

.tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 718.000,00 kn

.održavanje parkova i zelenih površina 70.000,00 kn

.održavanje groblja 241.000,00 kn

.javna rasvjeta 585.000,00 kn

.izdaci za korištenje deponija i
zbrinjavanje otpada 720,000,00 kn

.održavanje »Bio diska« koncesija 173.000,00 kn

.veterinarske i sanitarne usluge 50.000,00 kn

.vodna naknada 20.000,00 kn


UKUPNO 2.577.000,00 kn

Nivo održavanja komunalne infrastrukture planiran je u istim ili sličnim veličinama u odnosu na iznose u 2005. godini.

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 5.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se:

.sanacija potpornih zidova na nerazvrstanim cestama

.sanacija udarnih rupa i asfaltiranje narazvrstanih cesta

.održavanje odvodnih kanala u zahvatu cesta

.horizontalna signalizacija

Raspored novčanih sredstava po Mjesnim odborima po ovoj poziciji rasporedit će se na osnovu Zaključka Poglavarstva o načinu rasporeda prema Godišnjem planu nabavki.

Sveukupno za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine: 718.000,00 kuna

Mjesni dbori će u zadanim veličinama planiranih sredstava prema svojim planovima i odrediti prioritete uređenja i saniranja nerazvrstanih cesta.

2. ODRŽAVANJE PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA

Članak 6.

Program obuhvaća sve radove za održavanje zelenih površina koje je potrebno tijekom godine izvoditi u cilju urednosti i održavanja zelenih površina u centrima mjesta i to kontunirano i stručno, od hortikulture do uređenja naprava u istima.

Za održavanje parkova i zelenih površina planirana su sredstva u visini od 70.000,00 kn i to po mjestima kako slijedi:

Drivenik 10.000,00 kuna, Tribalj 15.000,00 kuna, Grižane- Belgrad 20.000,00 kuna, Bribir 25.000,00 kuna.

3. ODRŽAVANJE GROBLJA

Članak 7.

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se:

.redovito održavanje groblja
(pet grobalja) 181.000,00 kuna

.prikupljanje i odvoz smeća na
prilazu grobljima 42.200,00 kuna

.popravci na grobljima i okolišu 17.800.,00 kuna


UKUPNO 241.000,00 kuna

4. JAVNA RASVJETA

Članak 8.

Program javne rasvjete obuhvaća sljedeće djelatnosti:

.utrošak struje javne rasvjete 345.000,00 kuna

.održavanje javne rasvjete 190.000,00 kuna

.proširenje javne rasvjete 50,000,00 kuna


UKUPNO 585.000,00 kuna

a) Utrošak struje električne rasvjete planiran je na nivou 2004. godine uz racionalizaciju utroška.

b) Održavanje javne rasvjete svedeno je na izmjenu dotrajalih i pregorjelih sijalica određenog broja dotrajalih rasvjetnih tijela, a sve prema jedinačnim cijenama o izvođenju radova.

c) proširenje javne rasvjete odnosi se na postavljanje pojedinačnih rasvjetnih tijela na području Općine a prema zahtjevima MO uz prethodnu konzultaciju odjela za komunalne poslove.

4. IZDACI ZA KORIŠTENJE DEPONIJA »DUPLJE« I ZBRINJAVANJE OTPADA

Članak 9.

.korištenje deponija »Duplje« 120.000,00 kuna

.sanaciju deponija »Duplje« 300.000,00 kuna

.zbrinjavanje krupnog otpada
i divljih deponija 300.000,00 kuna


UKUPNO 720.000,00 kuna

6. ODRŽAVANJE »BIO DISKA«

Članak 10.

održavanje »bio diska« Bribir obuhvaća:

.nadzor i osnovno tekuće održavanje 118.000,00 kuna

.zbrinjavanje nus produkta 35.000,00 kuna

.pogonska energija 20.000,00 kuna


UKUPNO 173.000,00 kuna

7.VETERINARSKE I SANITARNE
USLUGE 50.000,000

8. VODNA NAKNADA 20.000.000


UKUPNO 1 - 8 = 2.577.000,00 kn

Članak 11.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Sužbenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-05/06-01 -7

Ur. broj: 2107-03/06-01-7-14-4

Bribir, 27. travnja 2006.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Vinodolske

Željko Citković, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=175&mjesto=91253&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr