SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 20. Utorak, 23. svibnja 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
4

22.

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« brpj 158/03), članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) i članka 42. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02 i 19/05), Gradsko poglavarstvo Grada Mali Lošinj, na 18. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2006. godine donijelo je

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
ZA 2006. GODINU

I.

Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) određuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom i popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Grad), sa mikrolokacijama za obavljanje djelatnosti.

II.

Grad redovno upravlja pomorskim dobrom na svojem području.

Pod redovnim upravljanjem smatra se:

- briga o zaštiti pomorskog dobra,

- održavanje pomorskog dobra,

- posebna upotreba pomorskog dobra na temelju koncesijskog odobrenja.

Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje pomorskog dobra provodi se sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru (saniranje manjih pukotina na plažama na prostorima namijenjenim sunčanju, popravljanje ograda i ljestvi za ulaz u more i sl.), uređenjem plaža dovozom pijeska i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na plažama, postavljanjem tuševa i sl.

Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali, o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik koncesije, odnosno korisnik koncesijskog odobrenja. Nadzor nad prethodno navedenim za potrebe Grada provodi komunalno redarstvo.

U 2006. godini planiraju se izvesti sljedeći radovi na održavanju pomorskog dobra:

- sanacija plaža u Velom Lošinju

- uređenje mulića na Runjici

- uređenje šetnica, pješačkih staza, potpornih zidova uz plaže i prema plažama

- naknada Vijeću za davanje koncesijskog odobrenja.

III.

Za zaštitu i održavanje pomorskog dobra određeno u točki II. stavak 3. ovog Plana koristit će se sredstva ostvarena od izdanih koncesijskih odobrenja i pripadajući dio od naknada za koncesije od županije.

U 2006. godine planiraju se sljedeća sredstva:

- od koncesijskih odobrenja izdanih u 2006. godini: 200.000,00 kn

- od koncesijskih odobrenja izdanih ranijih godina: 42.000,00 kn

- od naknada za koncesije: 200.000,00

- ukupno planirano sredstava: 442.000,00 kn

IV.

Na pomorskom dobru na području Grada, a kojim upravlja Grad Mali Lošinj, utvrđuju se sljedeće djelatnosti:

- unutrašnje morske vode i teritorijalno more RH

- prijevoz putnika

- iznajmljivanje plovila (charter)

- prijevoz tereta

- čišćenje mora

- tehnički radovi (tegljač, dizalica, bager i sl.)

- morska obala, unutrašnje morske vode i teritorijalno more RH

- iznajmljivanje sredstava (brodica na motorni pogon, jedrilica i brodica na vesla, skuter, sredstvo za vuču - banana, tuba, guma, skije, padobran i sl., daska za jedrenje, sandolina, pedalina, pribor i oprema za ronjenje i kupanje);

- ugostiteljstvo i trgovina (kiosk, prikolica, montažni objekt do 12 m2, pripadajuća terasa objekta, štand - rukotvorine, igračke, suveniri i sl., ambulantna prodaja - škrinja, aparati za sladoled i sl.;

- komercijalno-rekreacijski sadržaji (jumping, aqua park, zabavni sadržaji, suncobrani, ležaljke, kulturne, komercijalne, zabavne i športske priredbe, snimanje komercijalnog programa, reklamiranje, slikanje, fotografiranje)

- obuka jedrenja, veslanja i sl.;

- obuka plivanja;

- organizacija ronilačkih izleta/obuka ronilaca

V.

Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti iz prethodnog članka naznačene su u skicama koje su sastavni dio ovog Plana i nalaze se u prilogu (karta: Grad Mali Lošinj-luka, uvala Čikat, Susak, Ilovik, Unije, Artatore, Rovenska - Veli Lošinj luka, Osor, Nerezine, Punta Križa-uvala Jadriščica).

Ukoliko se pojavi interes za ishođenjem koncesijskog odobrenja na nekoj lokaciji koja se ne nalazi u priloženim skicama, Gradsko Poglavarstvo može naknadno dopuniti Plan.

POPIS DJELATNOSTI
PO POJEDINIM PODRUČJIMA:

UVALA ARTATORE

- iznajmljivanje sredstava

- iznajmljivanje plovila

- komercijalno-rekreacijski sadržaji (suncobrani, ležaljke i sl.)

UVALA ČIKAT

- iznajmljivanje sredstava

- iznajmljivanje plovila

- komercijalno- rekreacijski sadržaji (suncobrani, ležaljke, aqua park)

- obuka ronilaca

- obuka jedrenja

- prijevoz putnika

SUNČANA UVALA

- ugostiteljstvo i trgovina

- iznajmljivanje sredstava

- iznajmljivanje plovila

- škola jedrenja

- škola surfanja

UVALA UNIJE

- komercijalno-rekreacijski sadržaji (ležaljke, suncobrani)

- ugostiteljstvo i trgovina

- iznajmljivanje sredstava

- iznajmljivanje plovila

OTOK SUSAK, UVALE DRAGOČAJ I BOK

- iznajmljivanje sredstava

- komercijalno-rekreacijski sadržaji (suncobrani, ležaljke)

- ugostiteljstvo i trgovina

VELI LOŠINJ, ROVENSKA-LUKA

- iznajmljivanje sredstava

- komercijalno-rekreacijski sadržaji (aqua park, ležaljke, suncobrani)

- ugostiteljstvo i trgovina

OSOR

- iznajmljivanje sredstava

- komercijalno-rekreacijski sadržaji (suncobrani, ležaljke)

MALI LOŠINJ - LUKA

- iznajmljivanje plovila

- iznajmljivanje sredstava

- kulturne, komercijalne, zabavne i športske priredbe

PUNTA KRIŽA-UVALA BOKINIĆ

- iznajmljivanje sredstava

- komercijalno-rekreacijski sadržaji (suncobrani, ležaljke)

ILOVIK - LUKA, UVALA MRTVAŠKA

- iznajmljivanje sredstava

NEREZINE-LUKA, A/C LOPARI

- iznajmljivanje sredstava

- obuka jedrenja

- komercijalno-rekreacijski sadržaji

VI.

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće na način i prema odredbama postupka propisanog Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04).

U slučaju kada je Vijeću dostavljeno više zahtjeva za obavljanje iste djelatnosti na istoj lokaciji, Vijeće će izdati koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva čiji je zahtjev vremenski prije zaprimljen i koji je potpun.

Ako je više zahtjeva za istu djelatnost na istoj lokaciji vremenski zaprimljeno u isto vrijeme, koncesijsko odobrenje izdat će se podnositelju zahtjeva koji zahtijeva obavljanje više djelatnosti na istom dijelu pomorskog dobra.

Vijeće će odbiti zahtjev za koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva koji nije izvršio plaćanje naknade za koncesijsko odobrenje za proteklu godinu.

VII.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2006. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Grafički dio Plana nije predmet objave.

Klasa: 934-01/06-01/39

Ur. broj: 2213/01-01-06-3

Mali Lošinj, 15. svibnja 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik Poglavarstva

Gari Cappelli, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr