SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 19. Petak, 12. svibnja 2006.
OPĆINA VINODOLSKA
58

18.

Na temelju članka 54. u svezi sa člankom 71. stavak 2 Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 66/01 i 87/02) u skladu sa Strategijom gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, te na temelju pribavljene suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (KLASA: 320-02/04-01/1099, UR. BROJ: 525-9-04-02/DI), od 12. siječnja 2005. godine, članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/01, 3/02 i 9/02), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 25. redovitoj sjednici održanoj 13. prosinca 2004. godine, donijeta je

ODLUKU
o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države na području
Općine Vinodolske

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Vinodolske izrađen je u svrhu dobrog raspolaganja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, te u svrhu njegove privatizacije.

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 66/01) i to odredbom članka 22., 23., 24., 25., 26. pa sve do članka 42.) propisan je način raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

Rečenim zakonskim odredbama određeno je da odluka o prodaji kao i odluka o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države donosi Općinsko vijeće na čijem se području zemljište nalazi, uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Članak 2.

Da bi Općinsko vijeće moglo donijeti odluku o načinu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, Općinsko vijeće dužno je prethodno donijeti Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države (u daljnjem tekstu Program), što je propisano člankom 55. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, dakle jedinice lokalne sa

mouprave ne mogu raspolagati poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države prije donošenja Programa. Rečeni Program donosi se u skladu sa Strategijom koju je donijela Vlada Republike Hrvatske. Općinsko vijeće dužno je donijeti Program u roku od šest mjeseci od dana donošenja Strategije, a na donijeti Program Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva daje suglasnost.

II. PROGRAM TREBA SADRŽAVATI

Članak 3.

- Ukupnu površinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

- Podatke o dosadašnjem raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

- Površine određene za povrat imovine

- Površine određene za prodaju

- Površine određene za zakup

- Površine određene za koncesiju

III. UKUPNA POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE

Članak 4.

Teritorijalno u nadležnosti na području Općine Vinodolske nalaze se sljedeće katastarske općine i to:

K.O. Belgrad

K.O. Bribir

K.O. Drivenik

K.O. Grižane

IV. PREGLED POVRŠINA PO KULTURAMA

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

NAPOMENA

Teritorijalno u nadležnosti Općine Vinodolske u navedenim katastarskim općinama obuhvaćeno je 9.941,88 ha, od te površine oduzeto je 9.247,41 ha i to po slijedećim osnovama:

- OPĆINA VINODOLSKA - građevinsko zemljište

- HRVATSKE ŠUME - šumsko zemljište

- POVRŠINE U ŠUMSKO GOSPODARSKOJ OSNOVI

V. PODACI O DOSADAŠNJEM RASPOLAGANJU POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Članak 6.

Temeljem članka 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu Općina Vinodolska nije raspolagala poljoprivrednim zemljištem u obliku zakupa, prodaje, koncesije ili plodouživanja.

VI. POVRŠINE ODREĐENE ZA POVRAT IMOVINE

Članak 7.

Na području Općine Vinodolske povrat imovine zatražen je u K.O. Belgrad.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 8.

Površine predviđene za povrat imovine biti će date u zakup do okončanja postupka povrata imovine i postizanja pravomoćnih rješenja o povratu. Prilikom raspisivanja natječaja biti će objavljeno da se radi o površinama predviđenim za povrat imovine.

VII. POVRŠINE ODREĐENE ZA PRODAJU

Članak 9.

Kao trajni oblik raspolaganja poljoprivrednim zemljištem Općina Vinodolska je za prodaju u skladu sa europskim integracijskim procesima, gdje je nositelj vlasništva poznat.

Za prodaju od ukupne površine predviđa se 35% poljoprivrednih površina ili 224,25 ha, posebno poljoprivrednim obiteljskim gospodarstvima u svrhu zadržavanja o opstojnosti domicilnog pučanstva.

VIII. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP

Članak 10.

U skladu sa stvarnim imovinskim stanjem poljoprivrednih površina, gdje je u tijeku rješavanje imovinskih odnosa sa bivšim društveno-pravnim nositeljima prava korištenja i mogućim povratom nekih površina bivšim vlasnicima, Općina Vinodolska predviđa 11% od ukupnih površina dati u zakup ili 67,23 ha.

Zakup kao jedan od oblika raspolaganja je nužan, dok se ne riješe pretpostavke za trajniji oblik raspolaganja.

IX. POVRŠINE PO ČL. 67 ZPZ-a (»Narodne novine« broj 66/01) I ZAKONU O IZMJENI ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU (»Narodne novine« broj 87/02)

Članak 11.

Na području Općine Vinodolske nema zaprimljenih zahtjeva za primjenu čl. 67. ZPZ, što znači da se tvrtke poput VUPIK d.d. Vukovar nije pozvala na odredbe čl. 67. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i zatražila da se dio zemljišta u vlasništvu države unese u njihov temeljni kapital, također nije zatražena koncesija u skladu sa Zakonom o izmjeni zakona o poljoprivrednom zemljištu N.N. 87/02.

X. POVRŠINE PREDVIĐENE ZA POLJOPRIVREDNU GOSPODARSKU ZONU - OSNIVANJE ZADRUGE

Članak 12.

U skladu sa potrebama razvoja poljoprivrede Općina Vinodolska predviđa 3% ili 22,06 ha u K.O. Belgrad, Bribir i Grižane za potrebe osnivanja poljoprivredne zadruge i razvoja gospodarske zone u poljoprivredne namjene.

XI. POVRŠINE ODREĐENE ZA KONCESIJU

Članak 13.

Općina Vinodolska na svome području predviđa 329,64 ha ili 51% od ukupne površine za potrebe koncesije.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 15.

Sukladno MJERILIMA I UVJETIMA ZA PROVEDBU PRIVATIZACIJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA od 29. siječnja 2002. godine, maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta koja se može prodati obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, poljoprivredniku ili poljoprivrednom gospodarstvu koji se bave ratarskom proizvodnjom iznosi za PRIMORSKO GORANSKU ŽUPANIJU 50 ha oranice.

Članak 16.

Općina Vinodolska, obzirom na ukupnu površinu kojom raspolaže, utvrđuje 5,0 ha za maksimalnu površinu koju može prodati obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, poljoprivredniku ili poljoprivrednom gospodarstvu, koji se bave ratarskom ili stočarskom proizvodnjom.

Članak 17.

Potrebno je napomenuti da se teritorijalno na području Općine Vinodolske nalaze površine šumskog zemljišta, ali iste nisu iskazane zbog toga što jedinice lokalne samouprave sa šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu države ne mogu raspolagati.

Republika Hrvatska, odnosno Općina Vinodolska nije do donošenja Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N.N. 66/ 91.) raspolagala poljoprivrednim zemljištem u obliku zakupa, prodaje, koncesije, plodouživanja ili darivanja.

Članak 18.

Ovim Programom Općina Vinodolska može raspolagati sa 644,47 ha.

Članak 19.

Napominjemo da su sve gore navedene površine zemljišta ranije bile upisane kao društveno vlasništvo s pravom korištenja S.O. Crikvenica i Šumarije, odnosno pravnih sljednika.

Članak 20.

Sukladno članku 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je bio na snazi do 28. srpnja 2001. g., (N.N. 54/94, 48/ 95, 19/98 i 105/99), na 5% ukupne površine upisana je RH kao vlasnik u zemljišnim knjigama a u katastru kao posjednik.

Nadalje, poznato nam je da je dio zemljišta ŠUMARIJA, odnosno pravni sljednici upisani kao posjednici u katastru, iako isto zemljište ne spada u šumsko gospodarsku osnovu, te će se zatražiti brisanje takvih upisa.

Površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, navedene u ovom Programu utvrđene su prema podacima iz katastra zemljišta a sastavni dio Programa čine izvodi iz posjedovnih listova.

Članak 21.

Općina Vinodolska može raspisati natječaj za prodaju i zakup površine koja se trenutno nalazi u zakupu, s time da će uzeti u obzir najpovoljniju ponudu i ako ona bude ponuđena od sadašnjeg zakupoprimca, može se raskinuti dosadašnji ugovor o zakupu i sklopiti novi ugovor o prodaji ili zakupu, bez obzira što vrijeme zakupa nije isteklo.

Općina Vinodolska se obvezuje poštivati dosadašnje ugovore o zakupu (ako ih u međuvremenu ima) i pored toga ako sadašnji zakupci ne ponude najpovoljniju ponudu, novi ugovor o prodaji ili zakupu sa najpovoljnijim ponuđačem Općina Vinodolska će sklopiti nakon isteka dosadašnjih ugovora o zakupu.

XIII.

XIV. TUMAČENJE POJEDINIH IZRAZA IZ TABLICE 1. I UPUTE ZA POPUNJAVANJE

Članak 23.

. površine potrebno iskazati u ha, na dvije decimale

. pri iskazu površina (sadašnje stanje) konzultirati katastar zemljišta, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, te županiju radi preuzimanja podataka

. izričaj »površine« odnosi se na poljoprivredno zemljište u vlasništvu države

. ZPZ (Zakon o poljoprivrednom zemljištu)

a) površine date na korištenje prema čl. 29. ZPZ (NN 54/ 94 - pročišćeni tekst)

b) površine date na korištenje prema čl. 35. ZPZ (NN 54/ 94 - pročišćeni tekst)

c) površine date na korištenje prema čl. 58. ZPZ (NN 54/ 94 - pročišćeni tekst)

d) površine date na korištenje prema čl. 39. ZPZ (NN 54/ 94 - pročišćeni tekst)

e) površine date na korištenje prema čl. 40. ZPZ (NN 54/ 94 - pročišćeni tekst, 44/96, 57/96, 124/97, 73/00, 87/00) i čl. 22. Zakona o područjima od posebne državne skrbi (NN 44/96)

f) površine date na korištenje prema čl. 40. ZPZ (NN 54/ 94 - pročišćeni tekst)

g) površine date na korištenje prema čl. 40. ZPZ (NN 54/ 94 - pročišćeni tekst) i Odluci o kriterijima za darovanje zemljišta u vlasništvu RH hrvatskim braniteljima (NN 61/98)

h) zbroj kategorija (a+b+c+d+e+f+g)

i) zbroj kategorija (e+f+g)

j) površine kojima se nije raspolagalo

k) raspoložive površine (h+i+j) moraju odgovarati sa s

l) površine s nesređenim imovinsko-pravnim odnosima, prema čl. 22. ZPZ (NN 66/01.

m) površine koje se prodaju fizičkim i pravnim osobama prema čl. 23. (NN 66/01)

n) -

o) površine koje koriste poljoprivredna gospodarstva - fizičke i pravne osobe prema čl. 29. ZPZ (NN 66/01)

p) površine koje koriste poljoprivredna gospodarstva - fizičke i pravne osobe prema čl. 43. ZPZ (NN 66/01),

q) površine određene za nepoljoprivredne namjene u dokumentima prostornog uređenja; površine kojima raspolaže Vlada RH sukladno čl. 10. Zakona o Vladi RH (NN 101/98 i 15/00) i Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96), površine određene za namjenu sukladno čl. 51. ZPZ (NN 66/01), površine određene za kupnju neposrednom pogodbom sukladno čl. 28 ZPZ (NN 66/01) i površine po čl. 67 ZPZ (NN 66/01)

s) zbroj kategorija (n+o+p+q)

XV. OBRAZLOŽENJE UZ STAVKE 1 - s IZ TABLICE 1.

Članak 24.

ODREĐENE POVRŠINE ZA POJEDINE OBLIKE RASPOLAGANJA UTVRĐENE IZ SLJEDEĆIH RAZLOGA

1. PRODAJA predviđena na 35% površina ili 224,25 ha u skladu s europskim integracijskim procesima, gdje je titular - nositelj vlasništva poznat kao trajni oblik raspolaganja poljoprivrednim površinama i gdje se prvenstveno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države daje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

2. ZAKUP predviđa se na 11% površina ili 67,23 ha u skladu sa trenutnim funkcioniranjem tržišta zemljišta.

3. POVRAT za povrat imovine predviđa se 1,29 ha u skladu sa Zakonom o povratu imovine oduzete za vrijeme jugokomunističke vladavine.

4. KONCESIJA Općina Vinodolska na svome području želi sačuvati komplekse zemljišta koji čine funkcionalno proizvodno tehnološku cjelinu, te takve površine predviđa za trajniji oblik raspolaganja u obliku koncesije u ukupnoj površini od 329,64 ha ili 51%.

Članak 25.

PRIKAZ POVRŠINA KOJE SU PREDVIĐENE ZA PRODAJU, A TRENUTNO SU U ZAKUPU, POD KONCESIJOM ILI PLODOUŽIVANJEM

U Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za prodaju su predviđene površine izražene u postocima za svaku katastarsku općinu. Općina Vinodolska nema na svome području površine u obliku raspolaganja zakupa, koncesija ili plodouživanja.

Članak 26.

KORISNIK POVRŠINA, NAMJENA I VELIČINA POVRŠINA POD q

U Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem predviđene su površine za gospodarsku zonu u poljoprivredne svrhe za osnivanje poljoprivredne zadruge u površini od 3% ili 22,06 ha.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Sastavni dio ovog Programa čine posjedovni listovi, te prostorni prikaz obuhvaćenih K.O. u mjerilu 1:25000, 1:5000.

Članak 28.

Ovaj Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Vinodolske stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01-25

Ur. broj: 2107-03/04-01-01-1

Bribir, 14. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

Odluka o donošenju Programa raspolaganja  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=174&mjesto=91253&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr