SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 19. Petak, 12. svibnja 2006.
OPĆINA VINODOLSKA
58

14.

Na temelju članka 18. i 19. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« broj 76/93, 111/96, 164/98 i 36/ 01), odgovarajućih stavki proračuna Općine Vinodolske, članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/01, 3/02 i 9/02), članka 52. Poslovnika Općinskog vijeća (»Službene novine« PGŽ-e broj 3/02 i 9/02), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 6. redovitoj sjednici održanoj 15. ožujka 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vinodolske

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način, uvjeti i postupak financiranja političkih stranaka i nezavisnih lista koje su zastupljene u Općinskom vijeću Općine Vinodolske.

Političke stranke smatraju se organizacije iz članka 2. Zakona o političkim strankama, pod uvjetom da su iste upisane u registar političkih stranaka pri središnjem državnom uredu za upravu.

Nezavisne općinske liste i vijećnici s tih lista koje su zastupljene u vijeću, imaju isti tretman kao i političke stranke glede financiranja po istim kriterijima i mjerilima iz ove Odluke.

Članak 2.

Sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih lista osiguravaju se u proračunu Općine Vinodolske s time da ukupna masa tih sredstava iznosi najmanje 0,056% sredstava tekućih izdataka proračuna iz prethodne godine.

Eventualni veći iznos sredstava od iznosa tih sredstava iz članka 2. osigurat će se u proračunu općine za tekuću godinu.

Učešće u raspodjeli osiguranih sredstava financiranja ima svaka politička stranka i nezavisna lista, koja u Općinskom vijeću ima najmanje jednog vijećnika.

Članak 3.

Ukupni iznos sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih lista iz članka 2. ove Odluke, raspoređuje se na način da 20% proračunom utvrđenog iznosa predstavlja stalni iznos i jednako se dijeli na sve političke stranke i nezavisne liste zastupljene u Općinskom vijeću a preostalih 80% kao varijabilni dio raspoređuje se srazmjerno broju vijećnika u Općinskom vijeću, tj. ovaj varijabilni dio podijeli sa 13 i pomnoži sa brojem vijećnika koji svaka politička stranka, odnosno nezavisna lista ima u Vijeću, kako bi se dobio iznos financiranja po svakom vijećniku.

Članak 4.

Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola političkoj stranci, odnosno nezavisnoj listi pripada pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku.

Članak 5.

Nositelji i vijećnici nezavisnih lista koji imaju glede financiranja isti status kao i političke stranke, dužni su otvoriti posebne žiroračune na koje će se doznačivati sredstva iz članka 2., 3. i 4. ove Odluke i raspolagati tim sredstvima samo za obnašanje dužnosti općinskih vijećnika izabranih s te nezavisne liste.

Članak 6.

Nositelji nezavisnih listi dužni su Upravnom odjelu Općine Vinodolske, Odsjeku za proračun i financije, dostaviti pisanu izjavu o tomu da li će se sredstva uplaćivati nositelju liste ili vijećnicima s te nezavisne liste.

Članak 7.

Političke stranke kao i nezavisne liste dužne su, uz javno prikazivanje podrijetla i namjene doznačenih sredstava po ovoj Odluci, koristiti ta sredstva prema njihovoj namjeni a u protivnom ukoliko ta sredstva koriste protupravno ili ih ne iskazuju u poslovnim knjigama i financijskim izvješćima, gube pravo na naknadu sredstava iz članka 2. ove Odluke, za narednu kalendarsku godinu.

Protupravno i nenamjenski utrošena sredstva pripadaju Proračunu Općine Vinodolske i bit će na temelju Odluke o izvršenju općinskog proračuna za tekuću godinu raspoređena u humanitarne svrhe.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01-5

Ur. broj: 2107-03/06-01-6-12-1

Bribir, 27. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=174&mjesto=91253&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr