SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 19. Petak, 12. svibnja 2006.
OPĆINA VINODOLSKA
58

12.

Na temelju odredbi članka 132. i 137. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 41/01 - pročišćeni tekst), 55/01 - ispr.), članka 8., 28. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) Odluke Ustavnog suda RH-e o ukidanju odredbi članka 4. Zakona (»Narodne novine« broj 10/02), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 6. redovitoj sjednici održanoj 15. ožujka 2006. godine donijelo je

STATUT
OPĆINE VINODOLSKE
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se status i ustrojstvo Općine Vinodolske (u daljnjem tekstu: Općine) i to:

a) status, područje i granice,

b) samoupravni djelokrug,

c) obilježja, pečati i Dan općine,

d) javna priznanja,

e) unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine,

f) imovina i financiranje Općine,

g) oblici konzultiranja građana,

h) provođenje referenduma,

i) mjesna samouprava,

j) ustrojstvo i rad javnih službi,

k) akti Općine i njihova objava,

l) javna rasprava i javnost rada,

m) oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

II. STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE

Članak 2.

Općina Vinodolska je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Rpublici Hrvatskoj.

Naziv općine je: Općina Vinodolska

Sjedište općine: Bribir, Bribir 33

Općina Vinodolska je pravna osoba.

Članak 3.

Područje Općine Vinodolske čine naselja:

Bribir, Drivenik, Grižane-Belgrad i Tribalj.

Članak 4.

Granice Općine Vinodolske idu granicama područja rubnih katastarskih općina prema službenoj evidenciji prostornih jedinica a obuhvaćaju područja katastarskih općina Bribira, Grižane, Belgrad i Drivenik, odnosno područja mjesnih odbora Bribir, Drivenik, Grižane-Belgrad i Tribalj.

Granice Općine Vinodolske mogu se mijenjati na način i po postupku utvrđenom zakonom.

III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 5.

Općina Vinodolska u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, koje nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslovima koji se odnose na:

- UREĐENJE NASELJA I STANOVANJE,

- PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE

- KOMUNALNO GOSPODARSTVO

- BRIGU O DJECI

- SOCIJALNU SKRB

- PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

- ODGOJ I OSNOVNO OBRAZOVANJE

- KULTURU, TJELESNU KULTURU I ŠPORT

- ZAŠTITU POTROŠAČA

-ZAŠTITU I UNAPREĐENJE PRIRODNOG OKOLIŠA

- PROTUPOŽARNU I CIVILNU ZAŠTITU

- PROMET NA SVOM PODRUČJU

-TE OSTALE POSLOVE SUKLADNO POSEBNIM ZAKONIMA

Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka odrediti će se poslovi čije je obavljanje Općina dužna organizirati, te poslovi koje Općina može obavljati.

IV. OBILJEŽJA, PEČATI I DAN OPĆINE

Članak 6.

Općina Vinodolska ima svoja obilježja i to:

a) grb Općine Vinodolske

b) zastava Općine Vinodolske

Članak 7.

Grbom i zastavom predstavlja se Općina Vinodolska i izražava se pripadnost Općini Vinodolskoj.

Opis grba te način uporabe grba i zastave Općine Vinodolske i njihove zaštite, utvrđuje se posebnom Odlukom, koju donosi Općinsko vijeće, sukladno Zakonu i ovom Statutu.

Na temelju mjerila koja općim aktom utvrđuje Općinsko vijeće, Poglavarstvo Općine Vinodolske može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa Općine.

Članak 8.

Zastava Općine je jednobojna u tamno zelenoj - petrolej boji, omjera dužine i širine 2:1. U sredini zastave na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine.

Članak 9.

Način uporabe i isticanja grba i zastave Općine propisan je posebnom Odlukom Općinskog vijeća.

Članak 10.

Pečat Općine Vinodolske s grbom Republike Hrvatske ima oblik kruga promjera 38 mm (5 pečata) i jedan pečat promjera 25 mm. Sadržaj pečata od 38 mm glasi: Republika Hrvatska, Županija primorsko-goranska, Općina Vinodolska, Općinsko vijeće, Bribir dva (2) pečata s rednim brojem 1 i 2 sa istim sadržajem i dva (2) pečata za Općinsko poglavarstvo Bribir, s rednim brojem 1 i 2, i jedan (1) pečat od 38 mm za Upravni odjel Bribir, s rednim brojem 1 i jedan pečat promjera 25 mm s rednim brojem 1 istog sadržaja.

Članak 11.

U Općini je svečano obilježavanje 15. travnja kao Dan Općine Vinodolske.

U povodu Dana općine dodjeljuje se priznanje Općine, te priređuju druge svečanosti.

U Općini se obilježavaju i dani Mjesnih odbora, što se pobliže određuje Pravilima mjesnih odbora.

V. JAVNA PRIZNANJA OPĆINE

Članak 12.

Radi odavanja javnog priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine, a poglavito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, skrbi i unapređivanja prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti i poticanja aktivnosti koje su tome usmjerene, Općina dodjeljuje svoja priznanja.

Javna priznanja Općine su:

1. Nagrada za životno djelo,

2. Nagrada Općine

3. Plaketa Općine

4. Grb Općine

5. Priznanje počasnog građanina Općine.

Uvjete za dodjeljivanje, izgled i oblik, kriterij i postupnost dodjele, tijela koja provode postupak i vrše dodjelu priznanja uređuje se posebnim odlukama Općinskog vijeća Općine.

Članak 13.

Nagrada za životno djelo Općine Vinodolske dodjeljuje se fizičkim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenje gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti značajnih za Općinu, kada se ocjeni da je određena osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u odnosno djelo i u tome postigla neponovljiv rezultat na tom području.

Članak 14.

Nagrada Općine Vinodolske dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti iz članka 13. ovog Statuta, značajne za Općinu Vinodolsku.

Članak 15.

Plaketa Općine Vinodolske dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i unapređenja djelatnosti iz članka 13. ovog Statuta, značajne za Općinu.

Članak 16.

Grb Općine Vinodolske dodjeljuje se građanima Općine, ostalim građanima Republike Hrvatske, te građanima drugih zemalja za zasluge za opći razvoj demokracije i napredak čovječanstva.

Članak 17.

Počasnim građaninom Općine može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, miru u svijetu i napretku čovječanstva.

Počasnim građaninom Općine ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine.

Počast ne daje posebna prava odnosno obveze i može se opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Članak 18.

Osim javnih priznanja iz članka 12. ovog Statuta, za pojedine prigode Općinsko vijeće ili Poglavarstvo mogu ustanoviti i dodijeliti i druga priznanja ili nagrade.

VI. UNUTARNJE USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE

a) predstavničko tijelo - Općinsko vijeće

Članak 19.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 20.

Općinsko vijeće:

- donosi Statut Općine,

- bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, osniva i bira članove stalnih i povremenih radnih tijela vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene Zakonom, drugim propisima i ovim Statutom,

- bira i razrješuje načelnika i njegove zamjenike, te članove Poglavarstva,

uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine,

- donosi proračun i godišnji obračun proračuna,

- donosi odluke o izvršenju proračuna (uvjetima, načinu i postupku gospodarenja prihodima i rashodima Općine),

- donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,

- donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,

- odlučuje o iskazivanju povjerenja načelniku, pojedinim članovima Poglavarstva i Poglavarstvu u cjelini,

- donosi Poslovnik o radu,

- donosi odluke o pristupanju međunarodnim udruženjima lokalnih jedinica drugih država, u skladu sa Zakonom,

- raspisuje referendum,

- odlučuje o pokroviteljstvu koje prima Vijeće,

- obavlja druge poslove koji su zakonom i drugim propisima i ovim Statutom stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.

Članak 21.

Poslovnikom Općinskog vijeća podrobnije se uređuje način konstituiranje, sazivanje, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika, kao i održavanje reda na sjednici Općinskog vijeća.

Članak 22.

Općinsko vijeće ima 13 (trinaest) vijećnika izabranih na način određen zakonom.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira između vijećnika.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanja, kao i 1/3 (jedna trećina) ukupnog broja vijećnika u Općinskom vijeću.

Predsjednik i potpredsjednici biraju se javnim glasovanjem.

Za predsjednika i potpredsjednika izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina od ukupnog broja vijećnika.

Članak 23.

Predsjednik Vijeća:

1. zastupa Vijeće,

2. saziva sjednice Vijeća po potrebi a najmanje jedanput u tri mjeseca, kojima predsjedava,

3. predsjednik je dužan sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 (jedne trećine) članova Vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu u roku od 15 dana od primitka zahtjeva, sjednicu će sazvati načelnik u daljnjem roku od 15 dana,

4. predlaže dnevni red Vijeća,

5. upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

6. brine se o postupku donošenja odluka i općih akata,

7. usklađuje rad radnih tijela,

8. potpisuje odluke i akte koje donosi Vijeće,

9. brine o suradnji Vijeća s Općinskim poglavarstvom,

10. obavlja i druge poslove određene zakonom, Poslovnikom Općinskog vijeća i ovim Statutom.

Članak 24.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine.

Mandat članova Vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 25.

Član Općinskog vijeća nema obvezujući mandat i ne može biti opozvan.

Od dana konstituiranja Vijeća, vijećnik ima sva prava i dužnosti određena Ustavom, Zakonom i ovim Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća, do kraja mandata.

Članak 26.

Članu Općinskog vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran:

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom odlukom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora dužu od šest (6) mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

- ako prihvati izbor ili imenovanje na neku od dužnosti koja je u skladu sa zakonom nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, kada mu mandat miruje a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno zakonu. Nastavak obnašanja dužnosti po prestanku obnašanja nespojive dužnosti može se zatražiti jedanput u tijeku trajanja mandata,

- ako odjavi prebivalište s područja Općine Vinodolske, danom odjave prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, sukladno odredbama zakona kojim se određuje hrvatsko državljanstvo, danom njegova prestanka,

- smrću.

Članak 27.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

- sudjelovati na sjednicama Vijeća i radnih tijela Vijeća,

- podnositi prijedloge i postavljati pitanja predsjedniku Vijeća, načelniku, članovima Poglavarstva i članovima Upravnih tijela Općine,

- prihvatiti izbor za člana u radnom tijelu s tim da može istovremeno biti član najviše u dva stalna radna tijela,

- vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama Ustava, zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 28.

Vijećnik svoj rad u Vijeću obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova, odnosno izgubljenu zaradu u skladu s posebnom odlukom Vijeća.

Članak 29.

Općinsko vijeće konstituirano je izborom predsjednika Vijeća na konstituirajućoj sjednici koju saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti, u roku od 30 dana od objave rezultata nakon provedenih izbora za članove Vijeća, na kojoj sjednici je prisutna većina od ukupnog broja vijećnika.

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu konstituirajuću sjednicu, koja se treba održati u roku od 15 dana.

Konstituirajućoj sjednici, do izbora predsjednika predsjedava najstariji član Vijeća.

Članak 30.

Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih vijećnika ako je na sjednici prisutna većina članova Vijeća.

Većinom glasova svih vijećnika Općinsko vijeće odlučuje o:

- donošenju Statuta, proračuna, godišnjeg obračuna proračuna, Poslovnika Općinskog vijeća, izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Vijeća, izboru i razrješenju načelnika i njegovih zamjenika i članova Poglavarstva, kao i o povjerenju Općinskom načelniku i pojedinim članovima Poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelini.

Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, osim ako Vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.

Članak 31.

Poslovnikom se podrobnije uređuje način sazivanja sjednice, utvrđivanje dnevnog reda, predsjedavanje i sudjelovanje u radu, održavanju reda i disciplinske mjere, tijek sjednice, postavljanje pitanja Poglavarstvu, odlučivanje i glasovanje, vođenje zapisnika i druga proceduralna pitanja.

Poslovnikom se uređuju i ostala pitanja u svezi s radom Općinskog vijeća.

b) Radna tijela Vijeća

Članak 32.

Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja te pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga za praćenje provođenja utvrđene politike i praćenje izvršavanja odluka i općih akata Vijeća za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja, za proučavanje i raspravljanje i drugih pitanja iz nadležnosti Vijeća, te za izvršavanje određenih zadataka i poslova od interesa za Općinsko vijeće, Općinsko vijeće osniva radna tijela Vijeća.

Općinsko vijeće može osnovati stalna i povremena rada tijela.

Članak 33.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:

1. Odbor za statutarno-pravna pitanja,

2. Odbor za proračun i financije,

3. Odbor za gospodarstvo i razvoj poduzetništva,

4. Odbor za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,

5. Odbor za mjesnu samoupravu,

6. Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju,

7. Odbor za predstavke, pritužbe i posredovanje u sporovima.

8. Odbor za dodjelu priznanja Općine

9. Odbor (komisija) za popis birača,

10. povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Stalna radna tijela iz stavka 1. ovog članka imaju predsjednika i dva (2) odnosno četiri (4) člana koji se biraju iz reda vijećnika, javnih i stručnih djelatnika.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka, utvrđuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 34.

Radi razmatranja i drugih pitanja Vijeće može pored radnih tijela osnovanih ovim Statutom, osnovati i druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju radnih tijela uređuje se i njihov naziv, sastav, djelokrug i način rada.

Članak 35.

Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Vinodolske podrobnije se uređuje organiziranje rada sjednica radnog tijela, glasovanje i vođenje zapisnika.

c) Izvršna tijela - načelnik i Poglavarstvo

Članak 36.

Izvršna tijela u Općini su Općinski načelnik i Općinsko poglavarstvo.

NAČELNIK

Članak 37.

Načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti u Općini.

Načelnik obavlja poslove utvrđene ovim Statutom, u skladu sa Zakonom.

Članak 38.

Načelnik bira Općinsko vijeće iz reda svojih članova u pravilu između nositelja lista stranaka i nezavisnih lista koje su osvojile mandat u Općinskom vijeću, na način i po postupku utvrđenom Poslovnikom u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, većinom glasova svih vijećnika na vrijeme od četiri (4) godine.

Općinski načelnik od dana raspisivanja izbora za članove predstavničkih tijela pa do izbora novog općinskog načelnika, može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje jedinice lokalne samouprave.

Prijedlog za izbor načelnika može dati Odbor za izbor i imenovanja ili jedna trećina (1/3) vijećnika u Općinskom vijeću.

Članak 39.

Načelnik ima dva (2) zamjenika koji ga zamjenjuju u slučaju spriječenosti ili odsutnosti.

Zamjenici načelnika biraju se na prijedlog načelnika na isti način i po istom postupku kao i načelnik.

Članak 40.

Načelnik i njegovi zamjenici mogu svoje dužnosti obavljati profesionalno a za to vrijeme ostvaruju pravo na plaću, odnosno naknadu plaće, kao i druga prava iz rada a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.

Osnovna mjerila za određivanje plaće osobama iz stavka 1. ovog članka određuju se posebnim zakonom a pravo na naknadu plaće i staž osiguranja ostvaruju za vrijeme od 180 dana po prestanku dužnosti i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćena za vrijeme dvanaest (12) mjeseci koji su prethodili donošenju odluke o prestanku dužnosti.

Naknada plaće iz stavka 2. ovog članka isplaćuje se na teret proračuna Općine Vinodolske a prije isteka roka pravo prestaje na vlastiti zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavljaju profesionalno.

Način obnašanja dužnosti načelnika i njegovih zamjenika u pogledu odredbi ovog članka utvrdit će se posebnim aktom Vijeća.

Članak 41.

Načelnik je odgovoran središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug Općine.

Članak 42.

Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Vijeće to ne učini načelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada ti

jela lokalne i područne (regionalne) samouprave - predstojnika Ureda državne uprave u županiji.

Članak 43.

Načelnik u slučaju dulje odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove dužnosti zamjenjuje jedan od zamjenika kojeg on odredi, u skladu s ovim Statutom.

Načelnik u skladu s ovim Statutom može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti jednom od svojih zamjenika. Pri obavljanju povjerenih mu poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa načelnika.

Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku ne prestaje odgovornost načelnika za njihovo obavljanje.

POGLAVARSTVO

Članak 44.

Izvršne poslove u Općini obavlja općinsko Poglavarstvo. Poglavarstvo broji ukupno pet (5) članova, uključujući predsjednika i njegove zamjenike. Načelnik Općine je predsjednik općinskog Poglavarstva.

Zamjenici načelnika iz članka 39. ovog Statuta po položaju su zamjenici predsjednika Poglavarstva.

Članak 45.

Članove općinskog Poglavarstva bira Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika u skladu s Zakonom i ovim Statutom, većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri (4) godine.

Pročelnik Upravnog odjela općine može biti biran iz članova Poglavarstva. Član Poglavarstva ne može istodobno biti:

- direktor trgovačkog društva čiji je osnivač ili suosnivač Općina,

- ravnatelj ustanove čiji je osnivač ili suosnivač Općina.

Osobe koje obnašaju neku od dužnosti iz prethodnog stavka ovog članka mogu biti kandidati za člana Poglavarstva ali ako budu izabrani moraju podnijeti ostavku na dužnost čije je obnašanje nespojivo s dužnošću člana Poglavarstva.

Članovi Poglavarstva zadužuju se za jedno ili više područja iz djelokruga Općine o čemu posebnu odluku o podjeli resora donosi Poglavarstvo na početku svojega mandata.

Članak 46.

Poglavarstvo Općine:

- priprema prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće,

- provodi i osigurava provedbu općih akata,

- usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te nadzire njihov rad,

- upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i njenim prihodima i rashodima, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,

- utvrđuje prijedlog Općinskog proračuna i obračuna proračuna,

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnosi drugi ovlašteni predlagatelj,

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Općine na temelju javnog natječaja,

- predlaže i inicira programe razvoja Općine i dostavlja ih Vijeću na razmatranje i usvajanje,

- obavlja druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Članovi Općinskog poglavarstva nemaju pravo odlučivati o pitanjima iz stavka 1. točka 4. ovog članka, kada su osobno ili preko članova uže obitelji zainteresirana strana.

Članak 47.

Poglavarstvo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina njegovih članova.

Odluke kojima raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i njezinim prihodima i rashodima, Poglavarstvo odlučuje većinom svih članova.

Ustrojstvo, način rada i odlučivanja Poglavarstva podrobnije se uređuje njegovim Poslovnikom u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

Članak 48.

Poglavarstvo Općine Vinodolske odgovorno je Općinskom vijeću za svoj rad i odluke koje donosi.

Poglavarstvo Općine o svom radu dužno je izvještavati Vijeće.

Općinsko vijeće može zahtijevati da mu Poglavarstvo podnese izvješće o cjelokupnom radu ili o pojedinom pitanju iz njegove nadležnosti.

Članak 49.

Općinsko vijeće može općinskom načelniku, pojedinom članu Poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena na koji je izabran.

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.

O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije nego što protekne sedam dana od dana njegova podnošenja.

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.

Članak 50.

Odluka o nepovjerenju prihvaćena je ako je za nju glasovala većina svih članova Vijeća.

Kada Općinsko vijeće izglasuje nepovjerenje načelniku ili Poglavarstvu u cjelini, ono mora izabrati novog načelnika u roku od 30 dana od dana izglasavanja nepovjerenja.

Ako Općinsko vijeće ne postupi po odredbi iz stavka 2. ovog članka, Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće.

Ako odlukom o izglasavanju nepovjerenja načelniku i Poglavarstvu u cjelini nije određen dan razrješenja i prestanka dužnosti načelnik i Poglavarstvo kojemu je iskazano nepovjerenje smatraju se razrješenim i prestaje im dužnost izborom novog načelnika.

Odlukom o iskazivanju nepovjerenja načelniku i članu Poglavarstva ne prestaje mandat člana predstavničkog tijela koji je u mirovanju i može zatražiti nastavak obnašanja vijećničke dužnosti.

U slučaju izglasavanja nepovjerenja pojedinom članu Poglavarstva Općinsko vijeće donosi odluku o danu s kojim se član Poglavarstva razrješuje dužnosti.

Ako Općinsko vijeće ne iskaže nepovjerenje, članovi Vijeća koji su podnijeli prijedlog ne mogu ponovo podnijeti isti prijedlog prije isteka roka od 6 (šest) mjeseci od njegovog odbijanja.

Članak 51.

Općinski načelnik može tražiti glasovanje o povjerenju Poglavarstvu.

Ako Općinsko vijeće povodom prijedloga općinskog načelnika ne donese odluku kojom potvrđuje povjerenje Poglavarstvu, time se ne smatra da je Poglavarstvu iskazano nepovjerenje.

d) Općinska uprava

Članak 52.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenijete na nju ustrojavaju se: Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu UPRAVNI ODJEL) i odsjeci (upravna tijela).

Ustrojstvo Upravnog odjela i odsjeka iz stavka 1 ovog članka uređuje se općim aktom Općinskog vijeća u skladu s Zakonom i ovim Statutom.

Članak 53.

Upravnim odjelom upravlja Pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Poglavarstvo. Poglavarstvo može razriješiti Pročelnika iz stavka 1 ovog članka:

1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje,

2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka radnog odnosa,

3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima Općine Vinodolske ili neosnovano ne izvršava odluke Općinskog vijeća i Poglavarstva, ili postupa protivno njima,

4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Općini Vinodolskoj veću štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova Općine.

Pročelnik koji bude razrješen sukladno stavku 2. ovog članka, rasporedit će se na drugo slobodno radno mjesto unutar Upravnog odjela Općine Vinodolske, za koje ispunjava stručne uvjete.

Na prava, obveze i odgovornosti, kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika koji nisu uređeni Zakonom i ovim Statutom, primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 54.

Upravni odjel Općine, u okviru svog djelokruga i ovlasti: - neposredno izvršava odluke i druge opće akte Općinskog vijeća i u tu svrhu, u skladu sa zakonom donosi pojedinačne akte, kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, te nadzire njihovo provođenje,

- prati stanje u područjima za koje je osnovan i o tome izvješćuje Poglavarstvo,

- priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Poglavarstvo, te priprema analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Poglavarstva i Općinskog vijeća,

- pruža stručnu i drugu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Općine,

- podnosi izvješće Općinskom vijeću i Poglavarstvu o svom radu,

- obavlja i druge poslove za koje je ovlašten po nalogu načelnika Općine.

Članak 55.

Općina može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnivati zajednička tijela, upravne odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka društva i ustanove suglasno zakonu.

Međusobni odnosi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u zajedničkom organiziranju obavljanja poslova iz samupravnog djelokruga uređuju se posebnim sporazumom u skladu sa zakonom, njihovim Statutom i općim aktima.

Članak 56.

Upravne, stručne i ostale poslove u tijelima Općine obavljanju službenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga tijela u kojem rade.

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značaja za rad službenika i u upravnim tijelima Općine Vinodolske uređuju se sukladno posebnom zakonu.

Članak 57.

Službenici u Općini Vinodolskoj poticat će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečaja, seminara i školovanja. Trajno osposobljavanje i usavršavanje službenika u Općini Vinodolskoj provodit će se na osnovi strategije i plana trajnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika, koje će na temelju zajedničkog prijedloga Nacionalnog saveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, donijeti Vlada Republike Hrvatske.

VII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE

Članak 58.

Općina Vinodolska u okviru državne gospodarske politike ima svoje prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelovanja slobodno raspolaže.

Prihodi Općine Vinodolske moraju biti srazmjerni poslovima koje Općina obavlja u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Prihodi Općine su:

- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,

- prihodi od stvari u vlasništvu i imovinska prava Općine,

- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima ima udjele ili dionice,

- prihodi od naknada za koncesije koje daje Općina,

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općinsko vijeće - u skladu sa zakonom,

- udio u zajedničkim porezima sa Republikom Hrvatskom,

- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske, predviđena u Državnom proračunu,

- drugi prihodi utvrđeni zakonom i odlukom Općinskog vijeća.

Članak 59.

Prihode i rashode planira Općinsko vijeće godišnjim proračunom.

Ako se godišnji proračun za sljedeću računsku godinu ne može podnijeti prije početka godine za koju se odnosi, vodi se privremeno financiranje i to najdulje za razdoblje od tri mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom.

Članak 60.

Sve pokretne i nepokretne stvari i imovinska prava koja pripadaju Općini čine imovinu Općine.

Općina mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom, pažnjom dobrog domaćina.

Općina vodi evidenciju o svojoj imovini.

VIII. OBLICI KONZULTIRANJA GRAĐANA

Članak 61.

Općinsko vijeće i Općinsko poglavarstvo mogu prije donošenja odgovarajućih odluka iz njihova djelokruga, konzul

tirati građane, odnosno tražiti prethodna mišljenja građana o odnosnim pitanjima.

Konzultiranje u smislu stavka 1. ovog članka obavlja se anketiranjem građana, organiziranjem javnih rasprava na zborovima, prikupljanjem mišljenja Vijeća Mjesnih odbora i na druge odgovarajuće načine.

IX. PROVOĐENJE REFERENDUMA

Članak 62.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju u lokalnim poslovima putem Referenduma i mjesnog zbora građana u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 63.

Referendum se može raspisati radi:

- pokretanja prijedloga o promjeni Statuta Općine,

- pokretanje prijedloga općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća,

- pokretanje prijedloga za promjenu područja Općine,

- pokretanje pitanja od posebnog značaja za područje općine ili njegova dijela,

- pokretanje drugih pitanja određenih zakonom i ovim Statutom.

Referendum sukladno zakonu i ovom Statutu raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog jedne trećine (1/3) njegovih članova, na prijedlog Općinskog poglavarstva, na prijedlog polovice (1/2) mjesnih odbora i na prijedlog 20% birača od broja birača upisanih u popis birača Općine.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine upisani u popis birača.

Članak 64.

Općinsko vijeće općine obvezno je raspraviti prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od trideset dana od dana podnošenja prijedloga i obrazloženja.

Prijedlog o kojemu se glasovalo na referendumu je prihvaćen ako se za njega izjasni većina upisanih birača Općine.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće.

Odluku Općinskog vijeća o raspisivanju referenduma kao i odluku donesenu na referendumu dužan je načelnik dostaviti županu Primorsko goranske županije u roku od 8 dana od dana donošenja.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

a) Osnivanje mjesnih odbora

Članak 65.

Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju u lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području Općine osnivaju se Mjesni odbori.

Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, za više međusobnih povezanih manjih naselja ili za dio naselja, koji u odnosu na ostala naselja čine zasebno razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Članak 66.

Utvrđuje se da su na području Općine Vinodolske po prijašnjim propisima osnovani mjesni odbori kako slijedi:

1. Mjesni odbor Bribir, za područje naselja Bribir,

2. Mjesni odbor Drivenik, za područje naselja Drivenik,

3. Mjesni odbor Grižane-Belgrad, za područje naselja Grižane-Belgrad,

4. Mjesni odbor Tribalj, za područje naselja Tribalj.

Utvrđuje se da mjesni odbori iz stavka 1. ovog članka udovoljavaju kriterijima iz članka 62. stavak 2. ovog Statuta, odnosno članku 60. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te se ovim Statutom potvrđuje njihovo osnivanje i oni nastavljaju rad, sa svojstvom pravne osobe, suglasno zakonu i ovom Statutu.

Članak 67.

Za preustroj osnovnih Mjesnih odbora u smislu njihova teritorijalnog preustroja te osnivanja novog ili novih Mjesnih odbora, inicijativu mogu dati zborovi građana, vijeća Mjesnih odbora te Odbor za mjesnu samoupravu Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu Odbor za mjesnu samoupravu)

Inicijativu u smislu stavka 1. ovog članka mora se obrazložiti, podnosi se u pisanom obliku, a upućuje se Odboru za mjesnu samoupravu i Odboru za statutarno pravna pitanja.

Članak 68.

Na temelju inicijative na temelju članka 64. ovog Statuta i samoinicijativno Odbor za mjesnu samoupravu i Odbor za statutarno pravna pitanja utvrđuju prijedlog izmjene Statuta te ga upućuju Općinskom vijeću.

Ako Odbor za mjesnu samoupravu prijedlog u smislu stavka 1. ovog članka podnosi samoinicijativno dužan je o tome tražiti mišljenje zbora građana odnosnog područja.

a) Tijela Mjesnog odbora-izbor, ovlasti i nadzor zakonitosti

Članak 69.

Tijela Mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora.

Mandat članova Vijeća mjesnog odbora traje 4 godine.

Broj članova Vijeća mjesnog odbora odredit će se Pravilima mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o radu mjesnog odbora, financijski plan i godišnji obračun te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Vijeće mjesnog odbora može osnivati stalan ili povremena radna tijela u skladu s pravilima mjesnog odbora, po uzoru na radna tijela Općinskog vijeća.

Članak 70.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi Vijeća biraju se neposrednim tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće.

Članak 71.

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri (4) godine.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora, a za obavljanje poslova koji su mu prenijeti u smislu članka 5. stavka 2. ovog Statuta odgovoran je načelniku.

Članak 72.

Vijeće mjesnog odbora, radi rasprave o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značenja može sazivati mjesne zborove građana.

Mjesni zbor građana saziva se za područje mjesnog odbora ili njegov dio koji čini određenu cjelinu.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik Vijeća mjesnog odbora ili član vijeća kojeg odredi vijeće.

U svom radu mjesni dbor mora se pridržavati zakona i ovog Statuta.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinsko poglavarstvo koje može raspustiti Vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

b) Utvrđivanje programa rada mjesnog odbora

Članak 74.

Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program rada mjesnog odbora, te ga podnosi na potvrdu zboru građana.

Program rada mjesnog odbora iz stavka 1. ovog članka, mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, a donosi se najkasnije do kraja listopada prethodne godine za narednu godinu.

Članak 75.

Programom rada mjesnog odbora utvrđuju se zadaci i aktivnosti mjesnog odbora te izvori sredstava za njihovu realizaciju, a osobito u pogledu:

- vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora,

- poboljšanju kvalitete stanovanja,

- zadovoljenja potreba iz oblasti komunalnih djelatnosti te lokalne infrastrukture,

- osiguranja potreba stanovnika u oblasti brige za djecu, obrazovanju i odgoju

- zadovoljenja potreba iz oblasti javnog zdravstva i socijalne skrbi stanovništva,

- zaštite okoliša,

- osiguranja potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i športu.

Jedan primjerak programa rada mjesnog odbora dostavlja se Općinskom poglavarstvu.

d) Osnove pravila mjesnog odbora

Članak 76.

Osnovama pravila mjesnih odbora smatraju se odredbe članka 65. do 73. ovog Statuta.

Osim osnova pravila mjesnih odbora u smislu stavka 1. ovog članka, kao osnove pravila mjesnih odbora propisuje se i sljedeće:

a) izbor predsjednika i članova vijeća mjesnog odbora ograničava se na najviše dva uzastopna mandata,

b) poslovnikom o radu vijeća mjesnog odbora podrobnije će se urediti način rada vijeća, prava i dužnosti predsjednika i članova vijeća, održavanje zbora građana, te druga pitanja iz djelokruga rada mjesnog odbora,

c) predsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora navedene dužnosti obavljaju počasno i imaju pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom Općinskog vijeća.

d) suglasno osnovama pravila, odnosno pdredbama stavka 1. i 2. ovog članka, mjesni odbori donose pravila mjesnih odbora.

c) Način financiranja djelatnosti mjesnih odbora

Članak 77.

Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguranja nužnih sredstava za njihov rad (administrtivne i slične troškove) te za obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, mjesnim odborima se sredstva osiguravaju u proračunu Općine

Za financiranje svojih djelatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovog članka, mjesni odbori mogu osiguravati druga sredstva i to:

a) prihode od imovine i imovinskih prava mjesnih odbora,

b) dotacije pravnh subjekata i građana,

c) druga sredstva

d) Obavljanje administrativnih i drugih poslova za mjesne odbore

Članak 78

Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za svoje potrebe, sukladno propisima.

Članak 79.

Općinska uprava osigurava odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći mjesnim odborima u obavljanju administrativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova.

Pomoć u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijeva i obvezu izravnog vođenja računovodstvenog poslovanja za mjesne odbore, koji odluče da im to poslovanje obavlja Općinska uprava.

XI. USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI

Članak 80.

Za obavljanje odgovarajućih poslova iz svog samoupravnog djelokruga. Općina može osnovati društva i ustanove u svom vlasništvu, sukladno zakonu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka, djelatnosti iz njihove nadležnosti obavljaju kao javnu službu.

Članak 81.

Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanove iz stavka 1. ovog članka obvezni su rokovima kako odluči Općinsko vijeće.

XII. AKTI OPĆINE

Članak 82.

Općinsko vijeće donosi Statut, Poslovnik i druge opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti, na način i po postupku utvrđenim ovim Statutom i Poslovnikom.

Poglavarstvo Općine Vinodolske u poslovim iz svoje nadležnosti donosi odluke, naredbe, uputstva, zaključke, rješenja, preporuke i druge akte određene zakonom ili ovim statutom.

Radna tijela Općinskog vijeća i Poglavarstva općine donose zaključke, preporuke i rješenja.

Podrobnije njihova donošenja, te vjerodostojnom tumačenju akata utvrđuje se Poslovnikom.

Članak 83.

Upravna tijela Općine Vinodolske u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća i Poglavarstva donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Županije primorsko-goranske.

Na donošenje akata iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred organima Općine Vinodolske.

U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv konačnog pojedinačnog akta upravnih tijela općine Vinodolske, može se pokrenuti upravni spor.

Članak 84.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Poglavarstva Općine Vinodolske, kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

XII. OBJAVA AKATA I NJIHOVO STUPANJE NA SNAGU

Članak 85.

Svi opći akti koje donose Općinsko vijeće i Poglavarstvo i njihova tijela moraju biti objavljeni u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih tazloga odrediti da stupa na snagu danom objave.

XIV. NADZOR ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA

Članak 86.

Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavljaju uredi državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnim zakonom. Općinski načelnik dužan je dostaviti Statut, Poslovnik o radu Vijeća, proračun i drugi opći akt (u daljnjem tekstu opći akt) predstojniku ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, zajedno sa izvatkom iz Zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan ovim Statutom i Poslovnikom o radu vijeća, u roku od 15 dana donošenja općeg akta.

Članak 87.

Kada predstojnik ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji ocijeni da je opći akt Općine u suprotnosti s Ustavom i zakonom ovlašten je i dužan, u roku od 15 dana od dana njegove dostave, donijeti odluku o obustavi od primjene općeg akta, koja mora biti obrazložena.

Odluka o obustavi općeg akta dostavlja se bez odgode predsjedniku Općinskog vijeća, općinskom načelniku, središnjem tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu obustavljen opći akt, te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

XV. JAVNOST RADA

Članak 88.

Rad Općinskog vijeća, Poglavarstva i upravnih tijela Općine je javan.

Način ostvarivanja javnosti rada uredit će se Poslovnikom

XVI. JAVNA RASPRAVA

Članak 89.

U postupku donošenja Prostornog plana uređenja Općine Vinodolske i drugih prostornih planova, te postupku izmjena, dopuna i stavljanja izvan snage prostornih planova Općine, provodi se javna rasprava i javno izlaganje te omogućuje javni uvid u prijedloge planova.

Javna rasprava o prijedlogu plana traje trideset (30) dana.

Javna rasprava o prijedlogu izmjena, dopuna, odnosno stavljanja izvan snage prostornog plana traje najmanje (15) dana, a najdulje trideset (30) dana.

Članak 90.

Javna rasprava, javni uvid i javno izlaganje organizira i provodi nositelj izrade sa stručnim izrađivačem prijedloga prostornog plana odnosno prijedloga izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage prostornog plana.

Način i postupak provođenja javne rasprave kod donošenja prostornih planova provodi se sukladno postupku i uvjetima propisanim Zakonom o prostornom uređenju i drugim propisima iz područja prostornog uređenja.

XVII. OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 91.

Općina posebno surađuje s Primorsko-goranskom županijom, te svim jedinicama lokalne samouprave u njenom sastavu.

Članak 92.

Radi suradnje u smislu članka 85. ovog Statuta Općina s drugim gradovima i općinama može osnovati trgovačka društva i ustanove u zajedničkom vlasništvu, zajednička upravna tijela, te uspostaviti druge odgovarajuće oblike suradnje.

Općina može uspostaviti i posebne prijateljske odnose s drugim gradovima i općinama u rapublici Hrvatskoj kao i u inozemstvu, sukladno zakonu.

O prijateljstvu u smislu stavka 1. ovog članka potpisuje se posebna povelja koju u ime Općine potpisuje načelnik, sukladno odluci Općinskog vijeća.

XVII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 93.

Prijedlog za izmjenu i dopunu ili donošenje novog Statuta može podnijeti trećina vijećnika Općinskog vijeća i Poglavarstvo općine. Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Vijeća. Općinsko vijeće odlučuje da li će pristupiti raspravi iz stavka 1. ovog članka.

Ako ni nakon ponovljene rasprave Vijeće ne donese odluku da se pristupa raspravi iz stavka 1. ovog članka, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red prije isteka roka od šest (6) mjeseci od dana zaključpenja rasprave o prijedlogu.

Članak 94.

Poslovnik, te odluke i opći akti Općine uskladit će se ovim Statutom u roku od šezdeset (60) dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 95.

Stupanjem na snagu pročišćenog teksta ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Općine Vinodolske (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 3/02, 9/02. i izmjene i dopune Statuta sa 6. sjednice Vijeća od 15. ožujka 2006.)

Članak 96.

Ovaj pročišćeni tekst Statuta stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01-5

Ur. broj: 2107-03/06-01-6-10-1

Bribir, 27. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=174&mjesto=91253&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr