SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 19. Petak, 12. svibnja 2006.
OPĆINA VINODOLSKA
58

11.

Na temelju članka 35. stavak prvi točka 1 Zakona o lokanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01, Odluke Ustavnog rada RH-e o ukidanju odredbi članka 4. Zakona (»Narodne novine« broj 10/ 02), članka 33. Zakona o izmjenama o dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 129/05), članka 20. i 88. - Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 3/02 i 9/02), te članka 52. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolske (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 3/02 i 9/02), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 5. redovnoj sjednici održanoj 15. ožujka 2006. godine, donijelo je

STATUTARNU ODLUKU
o izmjeni i dopuni Statuta Općine Vinodolske

Članak 1.

U Statutu Općine Vinodolske (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 3/02 i 9/02) članak 5. mijenja se i glasi:

»Članak 5.

Općina Vinodolska u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, te koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- UREĐENJE NASELJA I STANOVANJE,

- PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE,

- KOMUNALNO GOSPODARSTVO,

- BRIGU O DJECI,

- SOCIJALNU SKRB,

- PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU,

- ODGOJ I OSNOVNO OBRAZOVANJE,

- KULTURU, TJELESNU KULTURU I ŠPORT,

- ZAŠTITU POTROŠAČA,

-ZAŠTITU I UNAPREĐENJE PRIRODNOG OKOLIŠA,

- PROTUPOŽARNU I CIVILNU ZAŠTITU,

- PROMET NA SVOM PODRUČJU,

-TE OSTALE POSLOVE SUKLADNO POSEBNIM ZAKONIMA.

Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka odrediti će se poslovi čije je obavljanje općina dužna organizirati, te poslovi koje općina može obavljati.

Članak 2.

U članku 42. Statuta Općine Vinodolske iza riječi »Obavijestiti« dodaju se riječi:

»predstojnika ureda državne uprave u županiji«

Članak 3.

U članku 44. Statutu Općine Vinodolske dodaje se novi stavak koji glasi:

»Zamjenica načelnika iz članka 39. ovog Statuta po položaju su zamjenici predsjednika Poglavarstva.«

Članak 4.

Članak 44. Statuta mijenja se i glasi:

»Članak 44.

Izvršne poslove u Općini obavlja općinsko Poglavarstvo. Poglavarstvo broji ukupno pet (5) članova, uključujući predsjednika i njegove zamjenike. Načelnik Općine je predsjednik općinskog Poglavarstva.«

Članak 5.

Članak 45. Statuta mijenja se i glasi:

»Članak 45.

Članove općinskog Poglavarstva bira Općinsko vijeće na prijedlog općinskog načelnika, u skladu s Zakonom i ovim

Statutom, većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri (4) godine.

Pročelnik Upravnog odjela Općine može biti biran za člana Poglavarstva.

Član Poglavarstva ne može istodobno biti:

- direktor trgovačkog društva čiji je osnivač ili suosnivač Općina

- ravnatelj ustanove čiji je osnivač ili suosnivač Općina

Osobe koje obnašaju neku od dužnosti iz prethodnog stavka ovog članka mogu biti kandidati za člana Poglavarstva, ali ako budu izabrani moraju podnijeti ostavku na dužnosti čije je obnašanje nespojivo s dužnošću člana Poglavarstva.

Članovi Poglavarstva zadužuju se za jedno ili više područja iz djelokruga Općine o čemu posebu odluku o podjeli resora donosi Poglavarstvo na početku svojega mandata.«

Članak 6.

Članak 49. Statuta Općine Vinodolske mijenja se i glasi:

»Članak 49.

Općinsko vijeće može općinskom načelniku, pojednom članu Poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran.

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.

O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije nego što protekne sedam dana od dana njegova podnošenja .

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.«

Članak 7.

Iza članka 50. Statuta Uvodi se novi članak koji glasi:

»Članak 50.a

Općinski načelnik može tražiti glasovanje o povjerenju Poglavarstvu.

Ako Općinsko vijeće povodom prijedloga općinskog načelnika ne donese odluku kojom potvrđuje povjerenje Poglavarstvu, time se ne smatra da je Poglavarstvu iskazano nepovjerenje.«

Članak 8.

Članak 51. Statuta mijenja se i glasi:

»Članak 51.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenijete na nju ustrojavaju se: Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: UPRAVNI ODJEL) i Odsjeci (upravna tijela).

Ustrojstvo Upravnog odjela i odsjeka iz stavka i ovog članka uređuje se općim aktom Općinskog vijeća u skladu s Zakonom i ovim Statutom.«

Članak 9.

Iza članka 51 Statuta Općine Vinodolske uvodi se novi članak 51.a koji glasi:

»Članak 51.a

Upravnim odjelom upravlja Pročelnik kojega na temelju javnog natječaja imenuje Poglavarstvo. Poglavarstvo može razriješiti Pročelnika iz stavka 1. ovoga članka:

1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje,

2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka radnog odnosa,

3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima Općne Vinodolske, ili neosnovano ne izvršava odluke Općinskog vijeća i Poglavarstva, ili postupa protivno njima,

4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Općini Vinodolskoj veću štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova Općine.

Pročelnik koji bude razriješen sukladno stavku 2. ovoga članka rasporedit će se na drugo slobodno radno mjesto unutar Upravnog odjela Općine Vinodolske, za koje ispunjava stručne uvjete.

Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika koja nisu uređena Zakonom i ovim Statutom, primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Članak 10.

Iza članka 54 Statuta uvodi se novi članak 54.a koji glasi:

»Članak 54.a

Službenici u Općini Vinodolskoj poticat će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja. Trajno ospsobljavanje i usavršavanje službenika u Općini Vinodolskoj provodit će se na osnovi strategije i plana trajnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika, koje će na temelju zajedničkog prijedloga Nacionalnog saveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave donijeti Vlada Republike Hrvatske.

Članak 11.

Iza članka 80. Statuta navodi se novi članak 80-a koji glasi:

»Članak 80.a

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Poglavarstva Općine Vinodolske, kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.«

Članak 12.

Iza glave XII. uvodi se nova glava XIII. koja glasi:

»XIII. NADZOR ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA«

»Članak 82.

Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavljaju uredi državne uprave u Primorsko-goranske županije i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnim zakonom. Općinski načelnik dužan je dostaviti Statut, Poslovnik o radu Vijeća, proračun i drugi opći akt (u daljnjem tekstu opći akt) predstojniku ureda državne uprave u Županiji Primorsko-goranskoj, zajedno sa izvatkom iz Zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan ovim Statutom i Poslovnikom o radu vijeća, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akata.«

Članak 13.

Iza novog članka 82. Statuta uvodi se novi članak 83. koji glasi:

»Članak 83.

Kada predstojnik ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji ocijeni da je opći akt Općine u suprotnosti s Ustavom i zakonom ovlašten je i dužan, u roku od 15 dana od dana njegove dostave, donijeti odluku o obustavi od primjene općeg akata, koja mora biti obrazložena.

Odluka o obustavi općeg akata dostavlja se bez odgode predsjednika Općinskog vijeća općinskom načelniku, središnjem tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu obustavljen opći akt te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Članak 14.

Dosadašnja glava XIV. postaje glava XV., a članak 82. postaje članak 84. i tako redom glave i članci do kraja teksta Statuta.

Članak 15.

U članku 38. Statuta iza stavka prvog uvodi se novi stavak drugi koji glasi:

»Općinski načelnik od dana raspisivanja izbora za članove predstavničkog tijela pa do izbora novoga općinskog načelnika, može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje jedinice lokalne samouprave.«

Članak 16.

Ostale odredbe ovog Statuta koje nisu obuhvaćene ovom izmjenom i dopunom ostaju na snazi.

Članak 17.

Ova Izmjena i dopuna Statuta Općine Vinodolske objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-05/06-01-05

Ur. broj: 2107-03/06-01-6-9-1

Bribir, 27. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=174&mjesto=91253&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr