SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 19. Petak, 12. svibnja 2006.
GRAD NOVI VINODOLSKI
58

16.

Na temelju članka 4. Odluke o davanju u zakup javne površine (»Službene novine« PGŽ broj 11/02), članka 10. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine« PGŽ broj 22/02) i Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« RH broj 37/98, 73/02 i 153/02), Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na 19. sjednici održanoj 2. svibnja 2006. godine, donijelo je:

PLAN
lokacija za postavljanje privremenih objekata

I.

Na području Grada Novi Vinodolski za postavljanje kiosaka i pokretnih naprava na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta utvrđuju se sljedeće lokacije:

I/ SEZONSKI ŠTANDOVI I POKRETNI OBJEKTI

II.

Kiosci se mogu postavljati na lokacijama utvrđenim u točki I., mogu biti minimalne površine utvrđene Zakonom, a maksimalne površine 12,0 m2.

III.

Štandovi koji se mogu postavljati na lokacijama utvrđenim u točki I. moraju biti tipski, veličine 2,00 x 1,00 m i to jedan od dva tipa drvenih sklopivih štandova (samo sa pultom ili sa kutijom), sa platnenom tendom, pastelnih boja, ili tipiziran od proizvođača.

Ostale naprave navedene u točki I. moraju imati standardiziran oblik, te se svojim izgledom moraju uklapati u zatečeni ambijent.

IV.

Sezonske pokretne naprave i štandovi moraju se za vrijeme održavanja manifestacija ukloniti ukoliko se za to ukaže potreba, o čemu će zakupoprimci biti na vrijeme obaviješteni.

V.

Namjena sezonskih štandova i pokretnih naprava određena u točki I. ovog Plana može se po provedenom natječaju za zakup javnih površina izmijeniti na preostalim slobodnim lokacijama za koje se podnose zahtjevi za dodjelu lokacije neposrednom pogodbom.

Nova namjena ne može biti srodna ponudi koja se nudi u postojećim poslovnim prostorima u neposrednoj blizini predmetne lokacije.

O eventualnoj promjeni namjene Upravni odjel za komunalnu djelatnost dužan je obavijestiti nadležne inspekcijske službe.

VI.

Dio javne površine ispred trgovine može se koristiti za izlaganje i prodaju artikala uz zaključivanje Ugovora o zakupu javne površine.

Ambulantno pružanje ugostiteljskih usluga izvan poslovnih prostorija (škrinje za sladoled i sl.), odobrava se neposredno uz ugostiteljski objekt uz zaključivanje zasebnog Ugovora o zakupu javne površine.

Uvjet za zauzeće površine iz stavka 1. i 2. ove točke je da pješački promet bude omogućen u širini 1,50 m.

Zainteresirana stranka dužna je zamolbu za zaključivanje ugovora o zakupu javne površine iz stavka 1. i 2. podnijeti Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost.

Priključke struje i vode, ukoliko ih nema na planiranim lokacijama, osigurava zakupac javne površine.

Troškove potrošnje struje i vode snosi zakupac javne površine

VII.

Danom stupanja na snagu ovog Plana prestaje vrijediti Plan rasporeda kioska i pokretnih naprava, te veličine i izgleda istih na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj: 11/ 05).

VIII.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 372-03/06-01/21

Ur. broj: 2107/02-03-06-3

Novi Vinodolski, 3.svibnja 2006.

POGLAVARSTVO GRADA
NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Poglavarstva
Oleg Butković, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=174&mjesto=51250&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr