SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 19. Petak, 12. svibnja 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
58

58.

Na temelju članka 35. točka 5. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 61/01-vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćeni tekst) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 11. svibnja 2006. godine, donijela je

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi
u Primorsko-goranskoj županiji

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug rada upravnih odjela i službi (u daljnjem tekstu: upravna tijela) u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Županija), rukovođenje upravnim tijelima i druga pitanja značajna za njihov rad.

Upravna tijela su odgovorna Županijskom poglavarstvu i županu za stručnu i zakonitu utemeljenost podnijetih prijedloga i provedenih radnji te pravovremeno izvršenje poslova i zadaća iz svog djelokruga rada.

Članak 2.

Upravna tijela Županije obavljaju upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Županije te poslove državne uprave koji su prenijeti na Županiju, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Upravna tijela mogu, na način i pod uvjetima utvrđenim Statutom Županije, obavljati i one poslove koje su gradovi i općine s područja Županije prenijeli na Županiju.

Članak 3.

Upravna tijela Županije poslove iz svog djelokruga obavljaju u sjedištu Županije, u Rijeci.

Izvan sjedišta Županije mogu se osnivati ispostave kao unutarnje ustrojstvene jedinice upravnog tijela.

Članak 4.

Na zgradi u kojoj je sjedište upravnog tijela mora biti istaknuta ploča koja sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, grb Primorsko-goranske županije, naziv Primorsko-goranska županija i naziv upravnog tijela.

Članak 5.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga upravna tijela koriste pečat koji sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, naziv Primorsko-goranska županija, naziv upravnog tijela.

Zaglavlje akta upravnog tijela sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, grb Primorsko-goranske županije, naziv Primorsko-goranska županija, naziv upravnog tijela, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj te datum i mjesto izrade akta.

II. DJELOKRUG RADA UPRAVNIH TIJELA

Članak 6.

U Županiji se radi obavljanja poslova iz članka 2. ove Odluke ustrojavaju upravni odjeli, zavod i ured i to:

1. Ured županije

2. Upravni odjel za proračun i financije

3. Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje

4. Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb

5. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

6. Upravni odjel za upravljanje imovinom i opće poslove

7. Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze

8. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu

Članak 7.

Ured županije obavlja sljedeće grupe poslova:

. stručne, savjetodavne i druge poslove iz područja prava, financija i razvoja, poslove u vezi zastupanja i poslove odnosa s javnošću, za potrebe župana

. savjetodavne i stručne poslove vezane za pretpristupne programe EU; suradnju s tijelima državne uprave, tijelima Europske komisije i drugim međunarodnim i nacionalnim tijelima vezano uz pitanja pretpristupne pomoći EU te uz pitanja regionalnog razvoja i međunarodne suradnje, za potrebe župana

. poslove unutarnje revizije upravnih tijela i proračunskih korisnika s ciljem davanja stručnog mišljenja i preporuka o unapređenju poslovanja, te upozoravanja na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonom i drugim propisima, kao samostalnu grupu poslova za čije izvršenje postoji izravna odgovornost županu

. stručne, pravne i administrativne poslove u svezi pripremanja i organiziranja sjednica Županijskog poglavarstva, Županijske skupštine i radnih tijela Županijske skupštine, prati provođenje donesenih akata Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva

. stručne, pravne i administrativne poslove za potrebe Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva i njihovih radnih tijela,

. normativnu obradu i objavljivanje akata

. izrađuje akte za potrebe župana, Županijskog poglavarstva i Županijske skupštine, vrši nadzor sadržaja i formalne usklađenosti prijedloga odluka i drugih akata sa stajalištem Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva, te ih upućuje članovima Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva,

. usklađuje stajališta općina i gradova o pitanjima o kojima odlučuju županijska upravna tijela,

. surađuje sa saborskim zastupnicima, naročito u postupku donošenja i izmjene propisa iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave

. potiče i pomaže rad svih oblika udruživanja građana i razvoj civilnog društva, potiče i pomaže rad udruga nacionalnih manjina,

. razmatra predstavke i pritužbe građana

. poslove informiranja, odnose s javnošću i promidžbene aktivnosti,

. podupire organizaciju i sudjelovanje Županije na domaćim i međunarodnim specijalističkim stručnim sajmovima u suradnji s ostalim upravnim tijelima

. organizira poslove u vezi s protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima

. poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje tijela Županije s državnim tijelima, medijima, ustanovama i građanima, potiče suradnju s općinama i gradovima na području Županije radi ostvarivanja zajedničkih interesa te razvoja lokalne samouprave

. uspostavlja i potiče međužupanijsku suradnju i suradnju Županije s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država,

. koordinira aktivnosti tijela županije vezane za pretpristupne programe EU, surađuje s tijelima lokalne samouprave, državne uprave, Europske komisije i drugim međunarodnim i nacionalnim tijelima vezano uz pitanja pretpristup

ne pomoći EU te uz pitanja regionalnog razvoja i međunarodne suradnje

. poslove informatičkog razvoja za potrebe Županije

. poslove u svezi obrane, zaštite i spašavanja te proglašenja elementarnih nepogoda

. i druge poslove po nalogu župana, zamjenika župana i predsjednika Županijske skupštine.

Članak 8.

Upravni odjel za proračun i financije obavlja sljedeće grupe poslova:

. daje upute i surađuje s proračunskim korisnicima glede postupaka pripreme, planiranja i izrade njihovih financijskih planova po programima, plana radnih mjesta, plana razvojnih programa i plana nabave dugotrajne imovine,

. planira, priprema i izrađuje prijedlog proračuna Županije za iduću godinu i naredno dvogodišnje razdoblje, njegove izmjene tijekom godine, te prateće dokumente, izrađuje godišnji obračun proračuna,

. prati i kontrolira naplatu javnih prihoda, te izvršavanje izdataka proračuna, izrađuje izvještaje o naplaćenim prihodima/primicima i izvršenim rashodima/izdacima za potrebe Županijske skupštine, Županijskog poglavarstva i rukovoditelje upravnih tijela, predlaže mjere u cilju povećanja prihoda i smanjenja izdataka, izrađuje tromjesečne planove za izvršavanje proračuna na osnovu kojih prati i planira likvidnost proračuna u skladu s novčanim tijekom proračuna, utvrđuje proračunska ograničenja potrošnje utemeljene na procjeni prihoda i primitaka,

. prati i usklađuje prihode i rashode za decentralizirane funkcije prema korisniku i namjeni sukladno odlukama o rasporedu tih sredstava za tekuću godinu,

. prikuplja planove nabave upravnih tijela te predlaže Županijskom poglavarstvu plan nabave za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune, prikuplja evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, usluga i ustupanju radova te izrađuje godišnja izvješća za potrebe Ministarstva financija i Ureda za javnu nabavu,

. vodi evidenciju o fiskalnom kapacitetu i naplati javnih prihoda jedinica lokalne samouprave na području Županije, izrađuje kriterije, mjerila i pokazatelje za fiskalno izravnanje gradskih i općinskih proračuna, te analizira visinu tekuće pomoći proračunima iz županijskog proračuna prema propisanim kriterijima;

. provodi postupak glede zaduživanja Županije i davanje jamstva, prati zaduživanje i izrađuje tromjesečno izvješće o stanju duga,

. obrađuje zahtjeve za pozajmicama jedinica lokalne samouprave i pravnim osobama u vlasništvu Županije, te izrađuje prijedloge Županijskom poglavarstvu

. poslove financijskog poslovanja koje obuhvaća: blagajničko poslovanje, poslove obračuna i isplata plaća i naknada, kontrolu naloga za plaćanje u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima i izvršavanje plaćanja temeljem naloga upravnih tijela Županije i drugih korisnika, vođenje evidencije ulaznih i izlaznih računa, evidencije o izvršenim isplatama plaća za Središnji registar osiguranika Republike Hrvatske (Regos), te evidentiranje, pohranjivanje i aktiviranje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja,

. računovodstveno-knjigovodstvene poslove koji obuhvaćaju: obavljanje knjigovodstvenih poslova proračuna i proračunskih fondova, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama i potraživanjima, vođenje evidencije o danim i primljenim jamstvima i garancijama, te sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima za potrebe Ministarstva financija, Državne revizije i FINA-e.

. i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Županijskog poglavarstva, ili po nalogu župana

Članak 9.

Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje obavlja sljedeće grupe poslova:

. prati gospodarska i društvena kretanja na području Županije

. izrađuje planske i programske dokumente iz područja prostornog uređenja

. sudjeluje u izradi Strategije razvoja i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske

. prati provedbu Prostornog plana Županije i daje prijedloge izmjena i dopuna istog

. ocjenjuje usklađenost prostornih planova jedinica lokalne samouprave s područja Županije s Prostornim planom Županije

. koordinira aktivnosti na zaštiti okoliša te priprema prijedloge mjera zaštite i promicanja sveukupnih aktivnosti zaštite okoliša

. koordinira poslove oko izrade i izrađuje prostorne planove područja posebnih obilježja

. koordinira aktivnosti u cilju sanacije i zaštite posebno vrijednih područja

. koordinira aktivnosti na poslovima zaštite graditeljskog naslijeđa

. vodi dokumentaciju prostora i informatičku bazu podataka o prostoru u smislu planiranja, korištenja i zaštite okoliša (GIS)

. sudjeluje u izradi Strategije i programa održivog razvoja Županije te predlaže normativne i financijske instrumente koji će podržavati održivost razvoja

. uspostavlja jedinstvene indikatore održivosti radi mogućnosti objektivnog praćenja napretka na lokalnom i državnom nivou

. pomaže jedinicama lokalne samouprave kod provođenja Agende 21 na lokalnoj razini te sudjeluje u aktivnostima na provođenju Jadranske Agende 21 te Agende 21 na međuregionalnoj razini za područje jugoistočne Europe

. osmišljava i predlaže razvojne projekte i programe održivog razvoja od posebne važnosti za Županiju (promet - energetika - voda)

. prati i koordinira rad trgovačkih društava i ustanova iz djelokruga rada a kojima je županija (su)osnivač, te podnosi izvješća o njihovom radu izvršnom i/ili predstavničkom tijelu Županije,

. koordinira aktivnosti na sanaciji odlagališta i prati projekt izgradnje Centralne zone za gospodarenje otpadom

. brine o ispunjenju obveza iz Nacionalnog programa razvitka otoka kao i o izradi godišnjih programa razvoja otoka

. prati, usklađuje i koordinira ravnomjerni razvitak komunalnih djelatnosti na području Županije

. prati razvitak i koordinira izgradnju zajedničkih objekata komunalne infrastrukture na području Županije

. predlaže mjere za unapređenje komunalnog i vodnog gospodarstva na području Županije

. prati i koordinira rad subjekata (trgovačkih društava) koji obavljaju komunalnu djelatnost, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva jedinica lokalne samouprave

. organizira održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti ukoliko jedinica lokalne samouprave na svojem području nije organizirala trajno i kvalitetno obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti

. organizira i prati obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije iz djelatnosti vodnog gospodarstva i upravljanja vodama

. prati donošenje i izvršavanje planova iz djelatnosti vodnog gospodarstva

. i druge poslove, kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Županijskog poglavarstva, po nalogu župana ili prema posebnom sporazumu s drugim pravnim osobama.

Članak 10.

Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb obavlja sljedeće grupe poslova:

. poslove iz područja zdravstvene zaštite, zdravstvenog osiguranja, javnog zdravlja te socijalne skrbi

. osigurava i prati provođenje epidemiološke, zdravstveno-statističke i socijalno-medicinske djelatnost, prevenciju bolesti, kao i hitnu medicinsku pomoć

. osigurava i prati provođenje zdravstveno-ekološke djelatnosti (ispitivanje zraka, vode, namirnica i slično)

. osigurava i organizira mrtvozorničku službu

. usklađuje razvitak i mrežu ustanova zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

. prati i predlaže javne potrebe iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi stanovništva na području Županije

. provodi istraživanja iz oblasti javnih potreba u području zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

. prati i nadzire poslovanje zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi nad kojima osnivačka prava ima Županija, te predlaže mjere u svrhu poboljšanja uvjeta njihova poslovanja i podnosi izvješća o njihovom radu Županijskoj skupštini i / ili Županijskom poglavarstvu

. financijsko-administrativne poslove u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje za potrebe zdravstvenih i socijalnih ustanova čiji osnivač je Županija

. planira investicijsko održavanje prostora i opreme zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi koji su u vlasništvu Županije, odnosno čiji je osnivač Županija

. vodi brigu o pravilnoj raspodjeli u korištenju sredstava za financiranje ustanova zdravstvene zaštite i socijalne skrbi čiji je osnivač Županija

. prati ostvarivanje socijalnih prava u okviru socijalnih programa općina i gradova na području Županije, izvještava Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi o izvršenju socijalnih programa za područje Županije

. potiče i pomaže rad udruga iz područja zdravstva, humanitarne djelatnosti i socijalne skrbi od interesa za Županiju

. predlaže programe i mjere za ostvarivanje višeg standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi stanovništva na području Županije

. inicira i koordinira zajedničke aktivnosti ustanova i institucija kod provođenja programa zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Županije

. i druge poslove, kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Županijskog poglavarstva ili po nalogu župana.

Članak 11.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport obavlja sljedeće grupe poslova:

. poslove u ovlasti Županije koji se odnose na programe odgoja i obrazovanja, te osnovnog, srednjeg i visokog školstva

. poslove u ovlasti Županije koji se odnose na kulturu, šport i tehničku kulturu

. vodi decentralizirane funkcije ustanova osnovnog i srednjeg školstva kojima je Županija osnivač, sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske, Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva, prati i analizira cjelokupni sustav decentraliziranog financiranja i predlaže načine njegovog poboljšanja

. za ustanove osnovnog i srednjeg školstva kojima je Županija osnivač kroz decentralizirane funkcije planira, prati i financira materijalne troškove, investicijsko održavanje prostora i opreme, nabavu opreme i nastavnih sredstava i pomagala te kapitalne projekte,

. utvrđuje potrebe ustanova školstva za dulje razdoblje i prema njima planira projekcije budućeg financiranja i aktivnosti

. surađuje s nadležnim ministarstvima po pitanju izvješća, suglasnosti, sufinanciranja i planiranja decentraliziranog financiranja

. sudjeluje u izradi mreže srednjih škola za područje Županije, čiji prijedlog utvrđuje Županijska skupština, a donosi Vlada Republike Hrvatske, te u izradi mreže osnovnih škola za područje Županije, koju utvrđuje Županijska skupština

. planira, provodi i prati programe iznad zakonskog standarda ustanova osnovnog i srednjeg školstva kojima je Županija osnivač, te programe kojima se unapređuju podsustavi osnovnog i srednjeg školstva na području Županije

. poslove povezane s posebnim programima u vezi školstva koji se financiraju iz Državnog proračuna izvan decentraliziranih funkcija,

. predlaže Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju, kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, prati njihovo izvršavanje i utrošak planiranih financijskih sredstava

. poslove vezane uz financiranje rada i programa ustanova u kulturi kojima je Županija osnivač,

. nadzire i prati rad te izvršenje programa ustanova u kulturi kojima je Županija osnivač, podnosi izvješća o radu tih ustanova Županijskoj skupštini i/ili Županijskom poglavarstvu te predlaže mjere za unapređivanje njihovog rada

. planira kapitalne projekte i investicijsko održavanje prostora i opreme za ustanove kulture kojima je Županija osnivač

. prati i koordinira rad trgovačkih društava kojima je Županija osnivač iz djelokruga njihovog rada koji se odnosi na odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu, te podnosi izvješća o njihovom radu u tim segmentima Županijskoj skupštini i / ili Županijskom poglavarstvu

. uvodi nove programe širih javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi sukladno potrebama lokalnih sredina

. prati i potiče razvitak znanosti i tehnologije u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci, Zakladom Sveučilišta u Rijeci te drugim pravnim osobama

. provodi postupak stipendiranja studenata za dodiplomski i poslijediplomski studij, posebno deficitarnih zanimanja

. priprema sve odluke za Županijsku skupštinu i Županijsko poglavarstvo u okviru ovlasti Županije kao osnivača ustanova školstva i kulture,

. stručne, savjetodavne i druge poslove za ustanove školstva i kulture kojima je Županija osnivač

. i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili Županijskog poglavarstva ili po nalogu župana.

Članak 12.

Upravni odjel za upravljanje imovinom i opće poslove obavlja sljedeće grupe poslova:

. vodi evidenciju o nekretninama: a) u vlasništvu Županije, b) u vlasništvu ustanova i trgovačkih društava kojima je Županije (su)osnivač, c) koje koriste (zakup) Županija te ustanove i trgovačka društva kojima je Županija (su)osnivač, kao i evidenciju o izvršenim ulaganjima u iste

. izrađuje programe upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Županije u suradnji s ostalim upravnim tijelima

. prati stanje imovine u vlasništvu Županije i poduzima aktivnosti radi njena održavanja u funkcionalnom stanju

. organizira investicijsko održavanje imovine koja je u vlasništvu Županije ili ustanova i trgovačkih društava, te koje temeljem zakupa koristi Županija ili ustanove i trgovačka društva, a koje se u cijelosti ili djelomično financira sredstvima iz županijskog proračuna

. priprema, organizira i nadzire izgradnju kapitalnih objekata (školstva, zdravstva i dr.) na području Županije koji se u cijelosti ili u većem dijelu financiraju sredstvima iz županijskog proračuna

. poslove osiguranja imovine (nekretnina i pokretnina) te službenika i namještenika Županije, prati i poduzima mjere za utvrđivanje šteta i naplata šteta

. kadrovske, tehničke i opće poslove za potrebe upravnih tijela Županije, Župana te Županijskog poglavarstva

. organizira i provodi postupke nabave roba, usluga i ustupanja radova temeljem Plana nabave Županije sukladno posebnim propisima, za zajedničke potrebe svih upravnih tijela te obavlja druge stručne poslove u svezi s tim, a posebno prati izvršavanje ugovora

. u suradnji s nadležnim upravnim tijelom, organizira i provodi postupke nabave roba, usluga i ustupanja radova temeljem Plana nabave Županije sukladno posebnim propisima, za potrebe tog upravnog tijela te obavlja druge stručne poslove u svezi s tim

. i druge poslove, kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Skupštine ili Poglavarstva, ili po nalogu župana.

Članak 13.

Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze obavlja sljedeće grupe poslova:

. poslove u vezi s održavanjem, upravljanjem, zaštitom i unapređenjem pomorskog dobra i zaštitom morskog okoliša

. prati, koordinira i sudjeluje u radu županijskih lučkih uprava, te podnosi godišnje programe/planove i izvješća o radu, razvoju luka i financijskom poslovanju, Županijskoj skupštini i Županijskom poglavarstvu i predlaže mjere za unapređenje njihova rada

. prati, usklađuje i nadzire obavljanje osnovnih djelatnosti lučkih uprava

. planira i sudjeluje u izgradnji, održavanju i modernizaciji važnijih objekata lučke podgradnje i nadgradnje, posebice vitalnih građevina za obavljanje pomorskog prometa u lukama županijskog i lokalnog značaja

. provodi prethodni postupak za davanje koncesija na pomorskom dobru u nadležnosti Županijskog poglavarstva

. prati i koordinira radom Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije, te prati i koordinira rad Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama

. vodi Upisnik koncesija i Registar koncesija na pomorskom dobru, prati izvršenje ugovora o koncesijama, evidentira i prati naplatu koncesijskih naknada te podnosi izvješća Županijskom poglavrstvu

. prati stanje na pomorskom dobru, izrađuje stručne podloge, izvješća, elaborate, analize i poduzima mjere i radnje za koje je zakonom nadležan, te predlaže nadležnim državnim tijelima donošenje propisa i drugih akata

. surađuje s tijelima jedinica lokalne samouprave u smislu redovnog i izvanrednog održavanja pomorskog dobra, te s pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u cilju boljeg i sustavnog gospodarenja pomorskim dobrom

. provodi postupak utvrđivanja granica pomorskog dobra izvan lučkog područja i lučkog područja, prikuplja kompletnu dokumentaciju - geodetske podloge snimke stvarnog stanja, katastarske i zemljišnoknjižne izvatke i prostorno plansku dokumentaciju za pripremu prijedloga granice pomorskog dobra

. koordinira rad Povjerenstva za granice pomorskog dobra, te izrađuje i dostavlja prijedlog granice pomorskog dobra Povjerenstvu nadležnog Ministarstva

. organizira izradu parcelacijskih elaborata za utvrđene granice pomorskog dobra, te u svezi s time surađuje s nadležnim tijelima radi provedbe parcelacijskih elaborata u katastru i zemljišnoj knjizi i upisa pomorskog dobra,

. vodi evidenciju granica pomorskog dobra, te priprema podatke za izradu GIS-a granica pomorskog dobra u Županiji

. vodi evidenciju brodica upisanih u očevidnike brodica i evidenciju jahti upisanih u upisnik jahti na području Županije, izdaje rješenja za naplatu godišnje naknade za upotrebu pomorskog dobra i prati naplatu

. vodi evidenciju i naplatu naknada koju plaćaju vlasnici brodica upisanih u očevidnik brodica i koncesija koju plaćaju koncesionari na pomorsko dobro

. koordinira i prati rad Stožera operativnog centra za provedbu Plana intervencije kod iznenadnog onečišćenja mora

. brine o zaštiti mora i priobalja u suradnji s nadležnim tijelima državne i lokalne samouprave, te prati provedbu ugovora o čišćenju Jadranskog mora

. potiče odvijanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na području Županije u svrhu što boljeg povezivanja otoka s kopnom

. uređuje uvjete i način obavljanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na županijskoj i međužupanijskoj razini, te provodi cjelovit postupak uspostave određene linije

. potiče ravnomjerni razvoj cestovnog, zračnog i željezničkog prometa te telekomunikacijskog prometa i veza na području Županije

. usklađuje i koordinira ravnomjernu izgradnju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,

. prati i nadzire rad ustanova i trgovačkih društava koja obavljaju djelatnost izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta, a kojima je Županija (su)osnivač, te podnosi izvješća o njihovom radu Županijskoj skupštini i/ili Županijskom poglavarstvu

. prati i nadzire rad Zračne luke Rijeka, predlaže poticajne mjere u cilju povećanja zračnog prometa na području Županije i povećanja prometa u Zračnoj luci Rijeka, te podnosi izvješća o njenom radu Županijskoj skupštini i / ili Županijskom poglavarstvu

. predlaže poticajne mjere u cilju uspostavljanja zračnih linija radi bolje međusobne povezanosti otoka i otoka s kopnom

. u suradnji sa državnim institucijama i nadležnim županijskim tijelima prati sigurnost prometa na cestama

. koordinira i prati rad Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama

. brine o ravnomjernoj prometnoj povezanosti svih jedinica lokalne samouprave na području Županije

. predlaže uvjete obavljanja županijskog linijskog i županijskog posebnog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika

. izdaje i vodi upisnik izdanih dozvola za obavljanje županijskog linijskog odnosno županijskog posebnog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika

. priprema i provodi natječaj za obavljanje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika

. koordinira rad Povjerenstva za provođenje postupka javnog objavljivanja poziva za obavljanje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika, te obavlja poslove u svezi rada Povjerenstva

. potiče rad lokalnih radijskih i televizijskih postaja te proizvodnju i emitiranje programa s temama od lokalnog i regionalnog značaja i interesa

. i druge poslove, kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima, aktom Županijske skupštine ili Županijskog poglavarstva ili po nalogu župana

Članak 14.

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu obavlja sljedeće grupe poslova:

. prati i analizira stanje u turizmu, te predlaže mjere za njegovo unapređenje

. prati i analizira stanje, uvjete i kretanja ugostiteljske i turističke ponude te čimbenike koji utječu na njezinu kvalitetu i konkurentnost

. izrađuje analize, izvješća i informacije o ostvarenim rezultatima turističkog prometa i drugih pokazatelja uspješnosti poslovanja ugostiteljstva i turizma na području Županije

. prati i sudjeluje u aktivnostima promocije turističke ponude Županije

. potiče razvitak kongresnog, nautičkog, seoskog, zdravstvenog, lovnog i drugih selektivnih oblika turizma

. koordinira i usklađuje razvojne aktivnosti jedinica lokalne samouprave i pojedinih gospodarskih subjekata iz područja ugostiteljstva i turizma

. surađuje sa županijskom te gradskim i općinskim turističkim zajednicama na području Županije, kao i s ostalim organizacijama čije aktivnosti doprinose razvoju turizma i ugostiteljstva Županije

. u suradnji s ostalim institucijama, prati i aktivno sudjeluje u provedbi Glavnog plana razvoja turizma Primorsko- goranske županije

. prati i analizira stanje u gospodarstvu i predlaže mjere razvoja

. prati i analizira stanje malog i srednjeg poduzetništva, predlaže i provodi mjere promicanja, razvoja i sustavnog unapređivanja malog i srednjeg poduzetništva

. potiče usklađivanje subjekata malog gospodarstva s EU normama i tehnološki razvoj gospodarskih subjekata na području Županije

. surađuje s različitim institucijama i centrima koji se bave razvojem svih oblika gospodarske djelatnosti

. priprema informacije o stanju i kretanjima u gospodarstvu za potrebe Županijskog poglavarstva i Županijske skupštine

. koordinira rad ustanova i trgovačkih društava iz djelokruga rada, a kojima je županija (su)osnivač, te podnosi izvješća o njihovom radu Županijskoj skupštini i / ili Županijskom poglavarstvu

. prati i analizira stanje u poljoprivredi i predlaže poticajne mjere za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva i proizvodnje hrane, i to posebice na području Gorskog kotara i otoka

. potiče i sudjeluje u promociji proizvođača (posebno autohtonih proizvoda) s područja Županije u zemlji i inozemstvu, potiče udruživanje poljoprivrednih proizvođača i razvoj tržišta poljoprivrednih proizvoda

. prati stanje poljoprivrednog zemljišta, sudjeluje u provedbi projekta okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta te priprema prijedloge i mjere za provedbu okrupnjavanja zemljišta

. prati donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države te priprema akte potrebne za njihovo donošenje i provedbu

. prati i analizira stanje, te predlaže mjere razvoja u oblasti šumarstva, lovstva i ribarstva

. prati izvršenje ugovora o zakupu lovišta, evidentira i prati naplatu lovozakupnina i podnosi izvješće Županijskom poglavarstvu, predlaže mjere za njihov raspored te pravovremeno priprema natječaje za zakup županijskih lovišta

. i druge poslove, kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima, aktom Županijske skupštine ili Županijskog poglavarstva ili po nalogu župana.

III. RUKOVOĐENJE UPRAVNIM TIJELIMA

Članak 15.

Radom upravnog odjela rukovodi pročelnik, radom Zavoda rukovodi ravnatelj, a radom Ureda rukovodi predstojnik (u daljnjem tekstu: rukovoditelji upravnih tijela).

Rukovoditelje upravnih tijela iz stavka 1. ovoga članka, na prijedlog župana imenuje Županijsko poglavarstvo na temelju javnog natječaja.

Objavi javnog natječaja iz stavka 2. ovoga članka prethodi odluka Županijskog poglavarstva o raspisivanju natječaja. Odluka mora sadržavati opće i posebne uvjete potrebne za obavljanje poslova rukovoditelja.

Članak 16.

Rukovoditelj upravnog tijela za svoj rad odgovoran je županu i Županijskom poglavarstvu.

Rukovoditelj upravnog tijela osobno je odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad upravnog tijela kojim rukovodi, kao i za izvršenje zadataka i poslova iz njegove nadležnosti.

Rukovoditelj upravnog tijela organizira obavljanje poslova u upravnom tijelu, izdaje službenicima i namještenicima upute za obavljanje poslova, brine se o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika tijekom službe, osigurava funkcioniranje upravnog tijela te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim aktima Županije.

Članak 17.

Rukovoditelj upravnog tijela dužan je na zahtjev člana Županijskog poglavarstva zaduženog za odgovarajuće područje rada i na zahtjev župana izvijestiti Županijsko poglavarstvo i župana o radu upravnog tijela kojim upravlja.

Rukovoditelj upravnog tijela može Županijskom poglavarstvu i županu izvješće iz stavka 1. ovoga članka podnijeti i na vlastitu inicijativu.

Članak 18.

Rukovoditelj upravnog tijela u obavljanju svojih poslova ima prava i dužnosti utvrđene zakonom i drugim propisima, Statutom Županije, Pravilnikom o unutarnjem redu, Pravilnikom o radu i drugim aktima Županije.

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA

Članak 19.

Upravna tijela, u području za koja su ustrojena i u okviru svog djelokruga, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih akata Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva i vode drugostupanjski postupak po žalbama na pojedinačne akte donijete od strane općinskih i gradskih upravnih tijela.

U provođenju nadzora iz stavka 1. ovoga članka upravna tijela mogu u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom i zakonom.

Članak 20.

Upravna tijela surađuju sa središnjim tijelima državne uprave, Uredom državne uprave u Županiji, jedinicama lokalne samouprave s područja Županije, odnosno s gradskim i općinskim tijelima samouprave, surađuju s pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti iz djelokruga rada upravnog tijela i na zajedničkim osnovama pripremaju stručne podloge za postupak odlučivanja Županijske skupštine, donošenje zaključaka Županijskog poglavarstva i pojedinačnih akata župana i predlažu mjere radi unapređenja i razvoja djelatnosti za koju su osnovani.

Članak 21.

Upravna tijela u izvršavanju općih akata Županijske skupštine mogu donositi pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu.

Ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, na donošenje akata iz članka 19. i 21. stavak 1. ove Odluke shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv konačnog pojedinačnog akta donijetog od strane upravnog tijela Županije može se pokrenuti upravni spor.

Članak 22.

Upravne, stručne i ostale poslove u upravnim tijelima obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga upravnog tijela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Povjerene poslove službenici i namještenici dužni su obavljati savjesno, pridržavajući se Ustava, zakona i drugih propisa i općih akata i pravila struke te su dužni postupati po uputama župana, rukovoditelja upravnog tijela i nadređenog službenika.

Prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Županije uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu, Pravilnikom o radu i drugim aktima Županije.

Pravilnike iz stavka 4. ovoga članka donosi Županijsko poglavarstvo.

Članak 23.

U upravnim tijelima mogu se osnivati unutarnje ustrojstvene jedinice.

Unutarnje ustrojstvene jedinice iz stavka 1. ovog članka mogu imati poseban naziv koji upućuje na djelokrug poslova koji se u njima obavlja.

Uvjeti za osnivanje unutarnjih ustrojstvenih jedinica kao i nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu iz članka 22. ove Odluke.

Članak 24.

Unutarnje ustrojstvo svakog od upravnih tijela, nazivi radnih mjesta s opisom osnovnih poslova i stručnim uvjetima potrebnim za njihovo obavljanje, broj službenika i namještenika koji te poslove obavljaju te druga pitanja od značaja za rad upravnog tijela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu iz članka 22. ove Odluke.

Članak 25.

Usmjeravanje djelovanja upravnih tijela u obavljanju poslova iz njihova samoupravnog djelokruga odnosno poslova državne uprave koji su im povjereni zakonom, kao i nadzor nad radom upravnih tijela, u nadležnosti su Županijskog poglavarstva i župana.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka, Županijsko poglavarstvo i župan mogu upravnim tijelima davati smjernice, uputstva i naredbe.

Članak 26.

Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Županije.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko- goranske županije-pročišćeni tekst od 07. srpnja 2005.g. te Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije od 8. srpnja 2005. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko-goranske županije od 29. prosinca 2005. godine, iz članka 22. ove Odluke uskladit će se s odredbama ove Odluke u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Nakon usklađenja Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka župan će donijeti rješenja o rasporedu službenika i namještenika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu.

Članak 28.

Stupanjem na snagu ove Odluke nastavljaju s radom Upravni odjel za proračun i financije, Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje, Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb i Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze.

Ured župana, Županijske skupštine i Poglavarstva nastavlja s radom kao Ured županije, Upravni odjel za školstvo i društvene djelatnosti nastavlja s radom kao Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Upravni odjel za upravljanje imovinom i komunalne djelatnosti nastavlja s radom kao Upravni odjel za upravljanje imovinom i opće poslove i Upravni odjel za gospodarski razvoj nastavlja s radom kao Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu.

Članak 29.

Službenici i namještenici u upravnim tijelima kojima se mijenja ustrojstvo ili djelokrug rada nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni u trenutku stupanja na snagu ove Odluke do donošenja rješenja iz članka 27. stavak 2. ove Odluke.

Članak 30.

Upravna tijela koja preuzimaju poslove, koje su do sada obavljala druga upravna tijela, preuzimaju te poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, kao i prava i obveze tih upravnih tijela razmjerno preuzetim poslovima.

Sredstva osigurana Proračunom Županije za 2006. godinu za rad upravnih tijela, preraspodijelit će se temeljem ove Odluke upravnim tijelima koja preuzimaju poslove od drugih upravnih tijela, razmjerno preuzetim poslovima.

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj 18/ 01).

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/36

Ur. broj: 2170-01-11-01-06-3

Rijeka, 11. svibnja 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=174&mjesto=00001&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr