SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 19. Petak, 12. svibnja 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
58

56.

Na temelju članka 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 14. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 06/04), Županijsko poglavarstvo je na 28. sjednici od 8. svibnja 2006. godine donijelo

ODLUKU
o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije
za gospodarsko korištenje plaže hotela Bristol,
Općina Lovran

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se javno prikupljanje ponuda za koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, za plažu hotela Bristol, za obavljanje gospodarskih djelatnosti i to iznajmljivanje sredstava, komercijalno-rekreacijski sadržaji, ugostiteljstvo i trgovina, sportsko-rekreativni-zabavni sadržaji.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro u svrhu gospodarskog korištenja plaže hotela Bristol.

Ukupna površina koja se uzima u koncesiju je 3 595 m2, od čega 769 m2 kopnenog i 2.826 m2 morskog dijela. Kopneni dio koje se daje u koncesiju čine z.č. upisane u k.o. Lovran u naravi javno dobro, slijedom: cijele čestice z.č. 144/3, z.č. 173/1, z.č. 173/2 i z.č. 174, te dijelovi čestica z.č. 144/2, z.č. 146/4 i z.č. 176.

Površina pomorskog dobra koje se uzima u koncesiju iskazana je u Gauss-Kruegerovim koordinatama:

Br.

Y

X

1

5 443 718.31

5 016 803.05

2

5 443 714.17

5 016 801.12

3

5 443 700.78

5 016 796.03

4

5 443 687.89

5 016 808.35

5

5 443 685.32

5 016 817.59

6

5 443 691.08

5 016 819.29

7

5 443 693.43

5 016 821.74

8

5 443 687.42

5 016 831.31

9

5 443 683.57

5 016 842.86

10

5 443 682.25

5 016 861.85

11

5 443 684.56

5 016 867.31

12

5 443 699.08

5 016 879.20

13

5 443 696.98

5 016 889.78

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na situaciji u mjerilu 1:500 izrađen od »Krešimir« d.o.o. Matulji koji se ne objavljuje.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 5 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 4.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 35.950,00 kn (10,00 kuna za svaki m2 zauzete površine).

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 3% prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

OBVEZNI SADRŽAJ PONUDE

Članak 5.

Podnositelj mora uz ponudu obavezno priložiti:

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:

. izvadak iz registra trgovačkog suda ili obrtnica s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija;

. račun prihoda i gubitka za prošlu godinu (osim za novoosnovana društva i obrte);

. podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2, osim za novoosnovana društva i obrte);

. izjavu da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili je imao;

. izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« 158/03);

2. ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade;

3. studiju gospodarske opravdanosti, koja sadrži:

. postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija;

. plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije;

. iznos planirane investicije u zaštitu okoliša;

. iznos planirane ukupne investicije;

. izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti);

. procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi);

. izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

. pismo namjere izdavatelja jamstva (banke) o davanju jamstva ponuditelju za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 15% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv;

4. izvod iz detaljnog plana uređenja prostora ili lokacijska dozvola s idejnim rješenjem prema lokacijskoj dozvoli, odnosno detaljnom planu i studiji gospodarske opravdanosti;

5. prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

ROK TRAJANJA JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA

Članak 6.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u »Narodnim novinama».

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, 51000 Rijeka, u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s naznakom: »Za javno prikupljanje ponuda - plaža hotela Bristol, Lovran - ne otvarati«. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. i 22. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06).

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja bilo koje od pristiglih ponuda.

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Članak 8.

Natječajna dokumentacija sadrži grafički dio područja obuhvata koncesije i očitovanje iz prostorno planske dokumentacije, a može se podignuti u Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, Rijeka.

OTVARANJE PONUDA

Članak 9.

Javno otvaranje ponuda obavit će Komisija za otvaranje ponuda treći radni dan po isteku roka za predaju ponuda u 12,00 sati u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, Rijeka.

Komisiju iz stavka 1. ovoga članka imenuje pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 10.

Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije na temelju Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije od važnosti za županiju donosi odluku o najpovoljnijem ponuditelju, a o donesenoj odluci ostali ponuditelji biti će obaviješteni u roku od osam dana od donošenja odluke.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 30 dana od primitka prijedloga Ugovora o koncesiji potpisati i vratiti predloženi tekst Ugovora, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja Ugovora.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/06-03/12

Ur. broj: 2170/1-11-01/5-06-4

Rijeka, 8. svibnja 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=174&mjesto=00001&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr