SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 18. Četvrtak, 4. svibnja 2006.
OPĆINA VINODOLSKA
48

7.

Temeljem odredbi članka 128. i članka 130. Zakona o proračunu (»Narodne novine« RH broj 96/03), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 3/02 i 9/02), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 7. (sedmoj) sjednici održanoj 27. travnja 2006. godine donosi

GODIŠNJI OBRAČUN
Proračuna Općine Vinodolske za 2005.godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Vinodolske za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji obračun) sadrži:

Prihodi po Bilanci 31.12.2005. godine 14.734.964,68 kn

Neutrošena sredstva iz 2004. godine 3.410.755,00 kn

Ukupno ostvareni prihodi i primitci 18.145.719,68 kn

Ostvareni rashodi i izdaci sa stanjem

31. 12. 2005. godine 14.939.881,11 kn

Nepodmirene obveze prema

rashodima / izdatcima 1,00 kn

Ukupno ostvareni rashodi i izdatci 14.939.882,11 kn

Ukupno neutrošena sredstva 3.205.837,57 kn

Stanje žiro računa 31.12.2005. godine 3.205.497,06 kn

Stanje blagajne 31.12.2005. godine 342,51 kn

Članak 2.

Planirana sredstva od 202.078,27 kuna namijenjena za tekuću pričuvu ostvarena su u iznosu od 142.295,92 kn. Ostvareno se odnosi na:

troškovi izbora 131.618,03 kn

financiranje socijalnog vijeća prema odluci

poglavarstva 6.296,42 kn

ostali izdaci - 55 % prema državi za otkup

stanova 4.381,47 kn

Članak 3.

Neutrošena sredstva po Godišnjem obračunu u visini od 3.205.837,57 kuna prenose se kao financijska imovina u 2006. godinu s danom 01.01.2006. godine.

Dio iznosa neutrošenih sredstava u iznosu od 168.485,33 kune se privremeno koristi za podmirenje tekućih izdataka plaćenih u razdoblju 01.01.06. do 16.02.06.

Članak 4.

Neutrošena sredstva u ukupnoj visini od 3.205.837,57 kuna iz 2005. godine bit će ugrađena u prihodovnu i rashodovnu stranu Proračuna Općine Vinodolske za 2006. godinu putem I. Izmjena i dopuna proračuna za 2006. godinu.

Neutrošena sredstva na rashodovnoj strani od 3.205.837,57 kn raspoređuje se na sljedeći način:

iznos od 3.205.837,57


pozicija 43. naknada čl. predstavničkih i

izvršnih tijela 30.000,00 kn

pozicija 83. ostala nematerijalna imovina 320.000,00 kn

pozicija 84.4. uredski namještaj 38.000,00 kn

pozicija 84.1 računala i računska oprema 16.000,00 kn

pozicija 84.2 ostala komunikacijska oprema 10.000,00 kn

pozicija 26. usluge interneta 10.000,00 kn

pozicija 19. mot. benzin, dizel gorivo i lož ulje 12.000,00 kn

pozicija 1. plaće za zaposlene 19.000,00 kn

pozicija 30. promidžbeni materijal 40.000,00 kn

pozicija 14. literatura 5.837,57 kn

pozicija 28.3. tekuće i investiciono održavanje

spomenika kulture 1.235.000,00 kn

pozicija 61. stipendije 20.000,00 kn

pozicija 80. izdaci za programe u

osnovnim školama 25.000,00 kn

pozicija 121. dodatna ulaganja u

građevinske objekte 128.000,00 kn

pozicija 78. dječji vrtić i jaslice 20.000,00 kn

pozicija 84.3. športski i rekreacioni tereni 20.000,00 kn

pozicija 79.1. turistička zajednica 70.000,00 kn

pozicija 115. subvencija kamata 70.000,00 kn

pozicija 79.2. regionalni centar 50.000,00 kn

pozicija 47. ostali rashodi 50.000,00 kn

pozicija 118. dokumentacija poduzetničkih

zona 50.000,00 kn

pozicija 85. dodatna ulaganja na građevinskim

objektima 80.000,00 kn

pozicija 28.2. tekuće i investiciono održavanje

cesta i mostova 350.000,00 kn

pozicija 35. održavanje groblja 30.000,00 kn

pozicija 82. građevinsko zemljište 100.000,00 kn

pozicija 28.5. objekti zaštite od požara

- prosjeci 127.000,00 kn

pozicija 84. plinovod, vodovod i

kanalizacija 280.000,00 kn

Članak 5.

Pregled izvršenja prihoda i izdataka Godišnjeg obračuna po skupinama utvrđuje se u Bilanci prihoda i izdataka.

Članak 6.

Posebni dio »troškovi« Godišnjeg obračuna za 2005. godinu sadrži detaljniji pregled izvršenja bilančnog dijela po skupinama i podskupinama računa izdataka.

Članak 7.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu 8. dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-05/06-01-7

Ur. broj: 2107-03/06-7-02

Bribir, 27. travnja 2006.

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Vinodolske
Željko Citković, v.r.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA 2005. GODINU
za razdoblje 01.01.-31.12.05.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Godišnji obračun Proračuna Općine   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=173&mjesto=91253&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr