SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 18. Četvrtak, 4. svibnja 2006.
OPĆINA SKRAD
48

27.

Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 10/97, 124/97, 50/98, 68/98, 22/99, 42/99, 117/ 99, 128/99, 44/00, 129/00, 92/01, 79/02, 25/03, 107/03 i 175/ 03) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 3/06), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 24. travnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o usklađenju granice Općine Ravna Gora i Općine Skrad

Članak 1.

Ovom Odlukom se usklađuje granica između Općine Ravna Gora i Općine Skrad iz razloga što navedena granica nije jednoznačno prikazana u službenim evidencijama prostornih jedinica.

Članak 2.

Posljedica usklađenja granice između Općine Ravna Gora i Općine Skrad je usklađenje granice između naselja Ravna Gora, Leskova Draga, Šije i Kupjak u Općini Ravna Gora i naselja Hlevci, Bukov Vrh, Hribac, Podstena, Skrad i Rogi u Općini Skrad.

Članak 3.

Dogovorno utvrđena granica između Općine Ravna Gora i Općine Skrad započinje u točki u kojoj sjeverna strana autoceste Rijeka - Zagreb siječe granicu katastarskih općina Ravna Gora i Divjake te nastavlja prema zapadu eksproprijacijskom linijom autoceste sve do sjecišta sa putem koji počinje na glavnoj cesti Ravna Gora - Delnice, prolazi istočno od čvora »Šije« prema sjeveru, sve do kraja tog puta. Granica dalje nastavlja rubnim parcelama do tromeđe sa Gradom Delnicama.

Članak 4.

Granica opisana u članku 3. ove Odluke katastarski je određena granicama katastarskih čestica 8919/1, 8920, 8784/4, 8784/6-dio, 8784/1, 6989, 6990, 6991, 6992, 6997/5, 6996/3, 6996/2, 6996/1, 6997/8, 6997/1, 6995/1, 6994/2, 8055, 8789/1, 8788, 8787-dio, 6041/1, 5326, 8786-dio, 8843, 8787- dio, 8845, 5520, 5518/1, 5518/2, 5518/3, 5515, 5514, 5513, 5504, 5503, 5500, 5499, 5493, 5492, 6039/1, 6038, 8821-dio, 6007, 6008, 6013, 6014, 6019, 6022, 6026, 6028, 4161, 4160/ 3, 4160/2, 4160/1, 4156/1, 4156/3, 4156/4, 4156/5, 8902/1-dio, 4141, 7241/5, 8913/1-dio, 7241/1-dio u k.o. Divjake tako da navedene katastarske čestice pripadaju Općini Ravna Gora. Dalje ide granicom katastarskih općina Brod na Kupi i Divjake do tromeđe katastarskih općina Brod na Kupi, Divjake i Delnice koja je ujedno i tromeđa Općine Ravna Gora, Općine Skrad i Grada Delnica.

Članak 5.

Za parcele na kojima je granica određena njihovim dijelom, izraditi će se geodetski elaborat kojim će biti izvršena dioba katastarskih čestica.

Troškove izrade geodetskog elaborata snositi će Općina Ravna Gora i Općina Skrad.

Članak 6.

Kartografski prikaz granica opisanih u člancima 3. i 4. je sastavni dio ove Odluke.

Članak 7.

Sukladno ovoj Odluci Općina Ravna Gora i Općina Skrad zaključit će sporazum o granicama Općine Ravna Gora i Općine Skrad. Za zaključivanje sporazuma ovlašćuje se općinskog načelnika.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od dana potpisivanja sporazuma o granicama Općine Ravna Gora i Općine Skrad.

Klasa: 350-01/04-01/05

Ur. broj: 2112/04-04-01-29

Skrad, 25. travnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Duško Zatezalo, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr