SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 18. Četvrtak, 4. svibnja 2006.
GRAD RIJEKA
48

32.

Na temelju članka 46. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 178/04 i 48/05) i članka 11. Odluke o autotaksi prijevozu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/04 i 37/05), te članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03, 3/05 i 9/06) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. travnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza
na području Grada Rijeke

I.

Koncesija za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Rijeke, sa 1 (jednim) vozilom izdaje se Gojku Kreševiću vlasniku AUTO TAXI obrta, iz Rijeke, Krešimirova 58.

II.

Vrijeme trajanja koncesije je pet (5) godina.

III.

Cijena usluge autotaksi prijevoza u kunama iznosi:

. do 5 km 18,00 kn

. do 10 km 48,00 kn

. do 15 km 78,00 kn

. noć povećanje 20%

IV.

Godišnja naknada za koncesiju iznosi 1.500,00 kn (tisućupetsto kuna) po autotaksi vozilu i plaća se u korist Proračuna Grada Rijeke. Naknada se plaća u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji, a za iduće godine trajanja koncesije, u roku od 15 dana prije početka godine za koju se naknada plaća.

V.

Rok za sklapanje ugovora o koncesiji je najkasnije 30 (trideset) dana od dana pravomoćnosti ove Odluke.

VI.

Korisnik koncesije dužan je započeti obavljati autotaksi prijevoz najkasnije trideset dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji. Ugovorom o koncesiji utvrdit će se prava i obveze davatelja i korisnika koncesije.

O b r a z l o ž e nj e

Na temelju članka 46. Zakona o cestovnom prijevozu (»Narodne novine« broj 178/04 i 48/05) i članka 8. Odluke o autotaksi prijevozu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/04 i37/05), Poglavarstvo Grada Rijeke na sjednici održanoj 21.03.2006. godine, utvrdilo je tekst javnog natječaja za izdavanje koncesija za 18 vozila za autotaksi prijevoz na području grada Rijeke.

Prema uvjetima iz natječaja, najpovoljnija ponuda je ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži i najniži iznos cijene usluge autotaksi prijevoza u dnevnoj vožnji za relaciju do 5 km, u slučaju da dva ili više ponuditelja ponude isti iznos cijene usluge autotaksi prijevoza za relaciju do 5 km, pravo prvenstva imaju ponuditelji i to: 1. ponuditelj koji će autotaksi prijevoz obavljati novijim vozilom, 2. ponuditelj koji djelatnost autotaksi prijevoza na području grada Rijeke obavlja duže vrijeme.

Razmatranjem zaprimljene ponude Gojku Kreševiću vlasniku AUTO TAXI obrta, iz Rijeke, Krešimirova 58, utvrđeno je da ponuditelj ispunjava uvjete i kriterije propisane javnim natječajem.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka odluke. Tužba se predaje ili šalje neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske.

Klasa: 021-05/06-01/81

Ur. broj: 2170-01-10-06-4

Rijeka, 21. travnja 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić Bukovac,v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr