SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 16. Petak, 14. travnja 2006.
OPĆINA FUŽINE
46

23.

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 33. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 5. travnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Fužine za 2006. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Fužine za 2006. godinu (»Službene novine« broj 37/05) u članku 6. stavku 2. riječi: »Predsjednik Općinskog vijeća« zamjenjuju se riječima: »Predsjednik Poglavarstva«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 2. riječi: »Predsjednik Općinskog vijeća« zamjenjuju se riječima: »Predsjednik Poglavarstva«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. riječi: »Općinskog vijeća« zamjenjuju se riječima: »Općinskog poglavarstva«.

U stavku 2. riječi: »Općinsko vijeće« zamjenjuju se riječima: »Općinsko poglavarstvo«, te se iza riječi: »poziciju« dodaje dodaju riječi: »sukladno planu nabave«.

U stavku 3. riječi: »Predsjednik Općinskog vijeća« zamjenjuje se riječima: »Predsjednik Poglavarstva«.

Članak 4.

Iza članka 11. dodaje se članak 11. a koji glasi:

Članak 11.a

Ovlašćuje se Općinsko poglavarstvo da se za svoje ime i svoj račun kreditno zaduži do ukupne svote od 8.000.000,00 kn za financiranje kapitalnih projekata koje je iskazano u Računu financiranja Proračuna.

Tekuće otplate glavnice kreditnog zaduženja Općine iskazane su u Računu financiranja Proračuna za 2006. godinu u iznosu od 499.999,98 kn, te pripadajuće kamate u iznosu 152.645,27 kn. Ovi izdaci imaju prednost u izvršavanju Proračuna pred svim ostalim izdacima.

Na koncu 2006. godine ukupan dug može iznositi najviše 7.500.000,02 kn.«

Članak 5.

U članku 11. stavku 2. riječi: »Predsjednik Općinskog vijeća« zamjenjuje se riječima: »Predsjednik Poglavarstva«.

Članak 6.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Za izvršavanje Proračuna odgovorno je Poglavarstvo.«

»Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelosti je Predsjednik Poglavarstva«.

Članak 7.

U članku 13. stavak 2. riječ: »Predsjednik« zamjenjuje se riječima: »Predsjedenik Poglavarstva«, te se iza riječi: »Proračuna« dodaje tekst: »te odluke Općinskog vijeća«.

Članak 8.

U članku 14. stavak 2. riječi »Predsjednik Općinskog vijeća« zamjenjuje se riječima »Predsjednik Poglavarstva«, i riječi: »Općinskog vijeća« zamjenjuje se riječima »Općinskog poglavarstva«.

Članak 9.

U članku 18. stavak 2. riječi: »Predsjednik Općinskog vijeća« zamjenjuje se riječima »Predsjednik Poglavarstva«, te se dodaje tekst: »time da je o tome obavezan izvijestiti Općinsko poglavarstvo«.

U stavku 3. riječi: »Predsjednik Općinskog vijeća« zamjenjuje se riječima: »Općinsko poglavarstvo«.

Članak 10.

U članku 21. stavak 1. riječi: »Predsjednik Općinskog vijeća« zamjenjuje se riječima: »Općinsko poglavarstvo«.

U stavku 2. riječi: »Predsjednik Općinskog vijeća« zamjenjuje se riječima: »Općinsko poglavarstvo«.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/9

Ur. broj: 2112/03-01-06-4

Fužine, 5. travnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Miljenko Fak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr