SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 16. Petak, 14. travnja 2006.
OPĆINA FUŽINE
46

22.

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 1. Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/04) i članka 53. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05) uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Fužine, od 5. travnja 2006. godine,

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine donosi

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA
o unutrašnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Fužine

Članak 1.

U Pravilniku o unutrašnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela ( »Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/05),u članku 7. st. 3. riječi »Općinskog vijeća« zamjenjuju se riječima: »Općinskog poglavarstva na prijedlog Pročelnika.«

Članak 2.

U članku 8. st. 1, iza riječi »uz« dodaje se slijedeći tekst »mišljenje Općinskog poglavarstva i«.

U stavku 3. iza riječi »dostavlja« dodaje se slijedeći tekst »uz mišljenje Općinskog poglavarstva«.

Članak 3.

U članku 9. st. 1. iza riječi »podnosi ga« dodaje se slijedeći tekst »,uz mišljenje Općinskog poglavarstva«.

Članak 4.

U članku 10. st. 1. točka 1. u dijelu koji nosi naziv »Opis poslova« dodaju se novi podstavci 6. i 7. koji glase:

»- osigurava izvršavanje odluka Općinskog poglavarstva;

- pomaže predsjedniku poglavarstva u pripremi i organiziranju sjednica Poglavarstva«

U podstavku 14. iza riječi »vijeća« dodaje se slijedeći tekst »i Općinskog poglavarstva«

U st. 1. točka 2. u dijelu »Opis poslova« u podstavku 3. iza riječi »općinskog vijeća« dodaju se riječi »i općinskog poglavarstva« u cijelom dijelu

U st. 1. točka 2. u podstavku 8. iza riječi »općinskog vijeća« dodaje se slijedeći tekst »i Općinskog poglavarstva«,

U st. 1. točka 2. u podstavku 15. iza riječi »općinskog vijeća« dodaje se tekst », općinskog poglavarstva«

U st. 1. ispred točke 3. dodaje se nova točka 3. koja glasi

»3. STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE

. VII stupanj stručne spreme ekonomskog usmjerenja

. položen državni stručni ispit

. broj izvršitelja: 1

Opis poslova:

- obavlja poslove financijskog knjigovodstva, analitičkog knjigovodstva nefinancijske imovine i obveza

- vodi evidencije i vrši obradu podataka za isplatu drugog dohotka

- prati naplatu prihoda općine Fužine (komunalne naknade, komunalni doprinosi, šumski doprinosi, energetska renta, zakupi poslovnih prostora, naknade za korištenje mineralne sirovine, izrađuje izvještaje o naplati praćenih prihoda)

- vođenje evidencije i praćenje postupka javne nabave,

- izrađuje nacrte rješenja o provođenju postupaka prisilne naplate,

- vodi evidenciju i prati postupak naplate posebnih poreza, prikuplja i ažurira podatke iz navednog područja,

- vodi evidenciju podataka i priprema nacrte ugovora o sufinanciranju raznih programa iz područja javnih potreba,

- obavlja druge poslove po nalogu Pročelnika i općinskog načelnika.«

Dosadašnje točke 3, 4 i 5 postaju točke 4, 5 i 6.

U st. 1. točka 4. podstavak 1, mijenja se i glasi:

»IV stupanj stručne spreme građevinskog ili drugog odgovarajućeg smjera«

U podstavku 3. iste točke istog članka, iza riječi »položen« dodaje se riječ »državni« .

Članak 5.

U članku 12. riječi »Općinsko vijeće« zamjenjuju se sa riječima: »Općinsko poglavarstvo«.

Članak 6.

U članku 13. st. 2. brojka »3« zamjenjuje se brojkom »5« te riječi »Općinsko vijeće« zamjenjuju se riječima »Općinsko poglavarstvo«.

Članak 7.

U članku 17. st. 3. riječi »Općinsko vijeće« zamjenjuju se riječima »Općinsko poglavarstvo«

Članak 8.

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela raspoređeni na radna mjesta sukladno uvjetima iz čl. 10. ovog Pravilnika po ranijim Rješenjima, nastavljaju obavljanje poslove na istim radnim mjestima bez donošenja novih Rješenja.

Članak 9.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu protekom roka od osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županje.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Fužine
Marijan Šokac, dipl. iur., v.r.

Suglasnost na ove Izmjene i dopune Pravilnika, sukladno odredbi članka 3. Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/04), Općinsko vijeće Općine Fužine izdalo je na sjednici dana 5. travnja 2006. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Fužine
Miljenko Fak, v.r.

Klasa: 021-05/06-01/9

Ur. broj: 2112/03-01-06-13

Fužine, 5. travnja 2006.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr