SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 16. Petak, 14. travnja 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
46

46.

Na temelju članka 53. stavak 1. podstavak 3. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 28/01 i 16/04), Odbor za statutarno- pravna pitanja utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Statut).

Pročišćeni tekst obuhvaća Statut Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01) i Izmjene i dopune Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 10/06), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 021-04/05-08/1

Ur. broj 2170/01-11-01-06-34

Rijeka, 10. travnja 2006.

Predsjednica
Odbora za statutarno-pravna pitanja
Višnja Samaržija-Mladenić, v.r.

STATUT
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje samoupravni djelokrug Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija), njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, oblici suradnje s drugim županijama te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

Članak 2.

Naziv Županije je Primorsko-goranska županija.

Sjedište Županije je u Rijeci, Adamićeva 10.

Županija je pravna osoba.

Članak 3.

Primorsko-goranska županija je jedinica područne (regionalne) samouprave svih njenih građana s prebivalištem na području gradova Bakar, Cres, Crikvenica, Čabar, Delnice, Kastav, Kraljevica, Krk, Mali Lošinj, Novi Vinodolski, Opatija, Rab, Rijeka i Vrbovsko te općina Baška, Brod Moravice, Čavle, Dobrinj, Fužine, Jelenje, Klana, Kostrena, Lokve, Lovran, Malinska - Dubašnica, Matulji, Mošćenička Draga, Mrkopalj, Omišalj, Punat, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska općina, Viškovo i Vrbnik.

Članak 4.

Primorsko-goranska Županija ima grb i zastavu.

Grb Županije je na njemačkom štitu, razdijeljen i gore raskoljen tj. ima gore dva manja polja, a u donjoj polovici jedno veće.

U prvom polju (lijevom gornjem) je dvadeset naizmjeničnih crvenih i srebrnih (bijelih) kvadrata, raspoređenih tako, da je prvi u lijevom gornjem kutu crven.

U drugom polju (desnom gornjem), srebrn (bijel) utvrđeni primorski gradić pred zelenim gorama sniježnih vrhova i plavim nebom, nadvišen nadolje ukrštenim zlatnom sabljom i srebrnim topuzom.

U trećem (donjem) polju, na plavom, tamnosmeđi jedrenjak podignutih bijelih jedara s hrvatskom trobojnicom na krmenom jarbolu, praćen s lijeva i nadvišen zlatnom Frankopanskom šestokrakom zvijezdom, sve među liticama prirodne boje u bokovima štita.

Zastava Županije je dvobojna sa županijskim grbom u sredini, tako da se središnja točka grba poklapa sa središnjom točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave.

Na plavom polju zastave, s gornje i donje strane, na udaljenosti od 1/16 širine same zastave, nalazi se po jedna bijela traka (pruga), široka također 1/16 širine zastave.

Omjer širine i dužine zastave je 1:2.

Uporaba i čuvanje grba i zastave uređuje se odlukom Skupštine u skladu sa Zakonom.

Članak 5.

Skupština, Poglavarstvo, župan i upravna tijela Županije imaju pečat čiji je izgled, sadržaj i način uporabe utvrđen posebnim propisima.

Članak 6.

14. travnja, kada je konstituirana prva Skupština Županije, prigodno se obilježava svake godine kao Dan Primorsko- goranske županije.

Članak 7.

Skupština može proglasiti počasnim građaninom Županije osobe koje su se istakle naročitim zaslugama za Županiju.

Počasnom građaninu, domaćem ili stranom državljaninu, dodjeljuje se posebna povelja Županije.

Dodjeljivanje povelje znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava, a može se opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Skupština može dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja građanima i pravnim osobama za naročite uspjehe na

svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za Županiju.

Članak 8.

Povelje, nagrade i priznanja iz članka 7. ovoga Statuta dodjeljuju se pod uvjetima i na način propisan posebnom odlukom Skupštine.

II. SURADNJA ŽUPANIJE S DRUGIM ŽUPANIJAMA I JEDINICAMA REGIONALNE SAMOUPRAVE DRUGIH DRŽAVA

Članak 9.

Radi unapređenja gospodarskog i društvenog razvitka Županija surađuje s drugim županijama Republike Hrvatske.

Radi promicanja zajedničkih interesa i unapređivanja suradnje, Županija može donijeti odluku o pristupanju nacionalnoj udruzi županija.

Odluku iz stavka 2. ovoga članka donosi Skupština većinom glasova svih članova.

Članak 10.

Suradnja Županije s odgovarajućim jedinicama regionalne samouprave drugih država uspostavlja se i odvija u okviru njihovog samoupravnog djelokruga, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji s jedinicama iz stavka 1. ovoga članka te sadržaju i oblicima te suradnje donosi Skupština većinom glasova svih članova.

Odluka iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se na nadzor središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Ako u postupku nadzora odluka iz stavka 2. ovoga članka bude ukinuta, Skupština može donijeti odluku o podnošenju ustavne tužbe radi zaštite prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Sporazum o suradnji Županije s jedinicama regionalne samouprave drugih država objavljuje se u službenom glasilu Županije.

III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG ŽUPANIJE

Članak 11.

Županija u svom samoupravnom djelokrugu, obavlja poslove od područnoga (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose na obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, održavanje javnih cesta, planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola te drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje Županije izvan područja Grada Rijeke.

Županija će poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljati sukladno odredbama posebnih zakona ako se tim zakonima osiguraju potrebna financijska sredstva za njihovo obavljanje.

Članak 12.

Županija usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvitka gradova i općina u sastavu Županije i Županije kao cjeline.

Svoje zadaće Županija ostvaruje pripremom i donošenjem programa razvitka pojedinih djelatnosti i mreže infrastrukturnih objekata od osobitog značaja za Županiju, poticanjem izrade i provedbe projekata kojima se taj razvitak ostvaruje, javnim i stručnim raspravama o pojedinim poticajima i prijedlozima te drugim oblicima konzultacija i usklađivanja stanovišta stručnih tijela, gradova i općina na području Županije o pojedinim razvojnim pitanjima.

Članak 13.

Organiziranjem i provođenjem djelatnosti prostornog uređenja, Županija gospodari, štiti i upravlja prostorom radi stvaranja uvjeta za društveni i gospodarski razvitak, zaštitu okoliša te racionalno korištenje i zaštitu prirodnih i povijesnih dobara.

Svoje zadaće Županija ostvaruje donošenjem i provođenjem prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja, stvaranjem organizacijskih, stručnih i materijalnih pretpostavki izvršenja svojih obveza u ovoj djelatnosti te poduzimanjem drugih mjera kojima osigurava integralni pristup prostoru, njegovom planiranju i zaštiti.

Članak 14.

U Županiji se posebna briga vodi o održavanju i zaštiti dobara od interesa za Republiku Hrvatsku, a osobito tla, šuma, voda, mora, rudnog i drugog prirodnog blaga, biljnog i životinjskog svijeta i drugih dijelova prirode, nekretnina i stvari od osobitog kulturnog, povijesnog, gospodarskog i ekološkog značenja, na način utvrđen posebnim zakonom i odlukama županijskih tijela.

Programom zaštite okoliša i dokumentima prostornog uređenja, stvaranjem uvjeta za njihovu provedbu, organiziranjem praćenja stanja, osiguranjem sanacije ugroženog okoliša i drugim zakonom propisanim mjerama, Županija osigurava racionalno korištenje prirodnih dobara uz očuvanje ravnoteže prirodne zajednice i kakvoće okoliša za dobrobit sadašnjih i budućih naraštaja.

Članak 15.

U okviru svojih zakonom utvrđenih prava i dužnosti Županija usmjerava pripremu te poduzima organizacijske, materijalne i druge mjere za zaštitu i spašavanje stanovništva i materijalnih dobara ugroženih prirodnim nepogodama, tehničko-tehnološkim i ekološkim nesrećama i drugim izvanrednim okolnostima koje ugrožavaju opću sigurnost ljudi i materijalnih dobara na području Županije.

Ostvarujući svoje zadaće Županija procjenjuje ugroženost, priprema i donosi planove zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobra, osigurava potrebna financijska sredstva, potiče, usklađuje i nadzire njihovo provođenje te poduzima druge organizacijske i druge mjere sprečavanja nastanka i širenja te ublažavanja i otklanjanja posljedica nepogoda i nesreća.

Članak 16.

Djelatnošću svojih tijela i poduzimanjem zakonom utvrđenih mjera Županija pridonosi stvaranju organizacijskih, materijalnih i drugih uvjeta kojima se promiče ostvarivanje prava na slobodan, zdrav i čovjeka dostojan život i razvitak obitelji, djece i mladeži.

Županija osobito skrbi o osobama kojima je potrebna pomoć zajednice, a posebice invalidnim osobama, nezbrinutoj djeci i obiteljima kojima izvanredne okolnosti ugrožavaju normalni život.

Članak 17.

Županija poduzima mjere usmjerene stvaranju organizacijskih, materijalnih i drugih uvjeta što potpunijeg zadovoljenja javnih potreba i u njima sadržanih osobnih potreba građana u djelatnostima zdravstva, prosvjete, znanosti, kulture, tehničke kulture, športa i drugim djelatnostima sukladno zakonu.

Svoje zadaće Županija ostvaruje utvrđivanjem programa javnih potreba od zajedničkog interesa za gradove i općine na njezinom području te Županiju kao cjelinu, osiguranjem sredstava za financiranje programa od interesa za Županiju i poticanjem njihova provođenja, predlaganjem i utvrđivanjem mreže ustanova i drugih organizacija čijom djelatnošću se ostvaruju te potrebe te usklađivanjem njihova razvitka kao i poduzimanjem drugih mjera sukladno posebnim zakonima.

Članak 18.

Županija razmatra te organiziranjem stručnih i drugih rasprava i drugih oblika savjetovanja i zajedničkog djelovanja pribavlja i usklađuje stajališta gradova i općina o pitanjima od zajedničkog interesa o kojima odlučuju tijela državne vlasti u Republici Hrvatskoj.

Gradovi i općine mogu nadležnim županijskim tijelima davati poticaje za uređivanje određenih pitanja od zajedničkog interesa kao i poduzimanje mjera i aktivnosti kojima se pridonosi usklađenom razvitku i napretku Županije.

Članak 19.

Ostvarujući svoja prava i obveze Županija, sukladno zakonu, uređuje pitanja od zajedničkog interesa za gradove, općine i Županiju kao cjelinu.

U okvirima utvrđenim zakonom Županija provodi odnosno brine se o provedbi zakona i drugih propisa i osigurava zakonitost akata i djelovanja županijskih tijela i javnih službi od interesa za Županiju.

Članak 20.

Županija vodi posebnu brigu o održavanju i zaštiti tradicija i drugih vrednota hrvatskog primorja, otoka i Gorskog kotara.

Članak 21.

Županija će poticati i osiguravati uvjete za unapređivanje i njegovanje te slobodno izražavanje i proučavanje povijesnih i socio-kulturnih tradicija, običaja i narječja užih lokalnih cjelina u svome sastavu.

Članak 22.

Županija će u okviru svojih nadležnosti poduzimati mjere za unapređenje uvjeta potrebnih pripadnicima nacionalnih manjina radi održavanja i razvijanja njihove kulture te očuvanja bitnih sastavnica njihove samobitnosti, odnosno njihove vjere, jezika, tradicije i kulturne baštine.

Upotreba jezika i pisma te utvrđivanje drugih oblika kulturne autonomije uredit će se posebnom odlukom, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Članak 23.

Srbi, Talijani i pripadnici ostalih nacionalnih manjina smatraju se autohtonima na području onih općina i gradova u sastavu Županije koji su to utvrdili svojim Statutima, a na temelju njihova povijesnog prisustva.

Članak 24.

Županija može preuzeti obavljanje poslova iz djelokruga jedinica lokalne samouprave.

Odluku o preuzimanju poslova iz stavka 1. ovoga članka može donijeti Županijska skupština pod uvjetom da je prethodno odluku o prenošenju obavljanja tih poslova na Županiju donijelo predstavničko tijelo te jedinice lokalne samouprave.

Odlukom iz stavka 2. ovoga članka propisat će se način, uvjeti, kriteriji, visina sredstava, nadzor i kontrola preuzetih poslova.

Članak 25.

Županija može prenijeti obavljanje poslova iz svog samoupravnog djelovanja na jedinicu lokalne samouprave.

Odluku o prenošenju poslova iz stavka 1. ovoga članka može donijeti Županijska skupština na traženje predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave i uz pribavljenu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ako jedinica lokalne samouprave može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

Članak 26.

U Županiji se obavljaju i poslovi državne uprave određeni Zakonom.

Troškovi obavljanja poslova iz stavka 1. ovoga članka koji su preneseni na tijela Županije podmiruju se iz državnog proračuna.

IV. TIJELA ŽUPANIJE

1. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

a) Opće odredbe

Članak 27.

Skupština je predstavničko tijelo građana Primorsko-goranske županije i tijelo područne (regionalne) samouprave koje donosi akte u okviru svog djelokruga te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

b) Djelokrug Županijske skupštine

Članak 28.

Skupština:

1. donosi Statut Županije

2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Županije

3. donosi Proračun, odluku o izvršavanju Proračuna i godišnji obračun Proračuna Županije

4. donosi Poslovnik o radu

5. odlučuje o Programu rada Poglavarstva

6. predlaže promjenu područja Županije

7. donosi odluke o suradnji s odgovarajućim lokalnim jedinicama drugih država u skladu sa Zakonom i ovim Statutom

8. odlučuje o dodjeli povelja te nagrada i drugih javnih priznanja

9. osniva radna tijela

10. bira i opoziva odnosno imenuje i razrješuje:

- predsjednika i potpredsjednike Skupštine

- župana i zamjenike župana

- članove Poglavarstva

- članove radnih tijela

- druge osobe koje imenuje prema odredbama posebnih zakona i drugih propisa i općih akata Skupštine

11. iskazuje povjerenje odnosno nepovjerenje županu, zamjeniku župana, članu Poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelini

12. donosi odluke o pokroviteljstvima koje prihvaća Skupština

13. uređuje ustrojstvo i djelokrug županijskih upravnih tijela

14. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Županiju

15. obavlja i druge poslove koji su zakonom, ovim Statutom ili drugim propisom stavljeni u njezin djelokrug.

c) Sastav i izbor članova Županijske skupštine

Članak 29.

Skupština broji 41 člana.

Članovi Skupštine biraju se na način određen Zakonom.

Nacionalne manjine koje u stanovništvu Županije sudjeluju s više od 5% imaju pravo na zastupljenost u Skupštini razmjerno njihovom udjelu u stanovništvu Županije.

Zastupljenost autohtone talijanske nacionalne manjine osigurat će se biranjem jednog člana Skupštine iz reda talijanske nacionalne manjine.

Skupština može imati i više od 41 člana, ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost nacionalnih manjina u Skupštini, u skladu sa zakonom.

Članak 30.

Mandat člana Skupštine izabranog na redovnim izborima traje četiri godine, a mandat člana Skupštine izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Skupštine izabrane na redovnim izborima.

Članak 31.

Članu Skupštine mandat prestaje prije isteka redovitoga četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

- ako odjavi prebivalište s područja Županije, danom odjave prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

- smrću.

d) Prava i dužnosti člana Županijske skupštine

Članak 32.

Članovi Skupštine nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Član Skupštine ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u Skupštini.

Ako član Skupštine za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, Mandatno povjerenstvo predložit će Skupštini donošenje odluke o mirovanju mandata, a za to vrijeme člana Skupštine zamjenjuje zamjenik u skladu s odredbama posebnog Zakona.

Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Skupštine na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 33.

Član Skupštine ima pravo i dužnost sudjelovati u radu Skupštine i tijela u koja je izabran odnosno imenovan.

Član Skupštine ima pravo predlagati raspravu o pitanjima iz nadležnosti Skupštine, Skupštini predlagati akte i davati prijedloge sukladno ovom Statutu i Poslovniku Skupštine.

Član Skupštine ima pravo županu, zamjenicima župana i ostalim članovima Poglavarstva postavljati pitanja koja se odnose na njihov rad ili na poslove iz njihove nadležnosti.

Članovi Skupštine za svoj rad u Skupštini imaju pravo na naknadu troškova, u skladu s posebnom odlukom Skupštine.

Članak 34.

Član Skupštine može biti članom najviše dvaju stalnih radnih tijela Skupštine.

Članak 35.

Član Skupštine ima i druga prava i dužnosti utvrđene posebnim zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom Županijske skupštine.

e) Održavanje sjednica Županijske skupštine i donošenje odluka

Članak 36.

Skupština održava redovne sjednice u razdoblju od 15. siječnja do 15. srpnja i od 1. rujna do 31. prosinca.

Izvan rokova iz stavka 1. ovog članka Skupština može zasjedati i izvanredno, na zahtjev Poglavarstva, župana ili većine članova Skupštine.

Skupština može održavati sjednice i izvan sjedišta Županije.

Članak 37.

Skupština donosi odluke iz svog djelokruga većinom glasova ukoliko je na sjednici nazočna većina članova Skupštine, osim kada je zakonom, ovim Statutom ili Poslovnikom Skupštine određeno da se odluke donose većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

Članak 38.

Skupština donosi odluke na prijedlog člana Skupštine, Kluba članova Skupštine, radnog tijela Skupštine, Poglavarstva i župana, osim ako zakonom, drugim propisom, ovim Statutom ili Poslovnikom Županijske skupštine nije propisano da prijedlog može podnijeti samo određeno tijelo ili određeni broj članova Skupštine.

Članak 39.

Glasovanje na sjednici je javno, osim ako Skupština ne odluči da se o određenom pitanju glasuje tajno.

U slučajevima u kojima je zakonom, ovim Statutom ili Poslovnikom Skupštine izrijekom propisano da se odluka donosi javnim glasovanjem, Skupština ne može odlučiti da se o tom pitanju glasuje tajno.

Glasovanje se provodi na način određen Poslovnikom Skupštine.

Poslovnikom se podrobnije propisuju način sazivanja sjednice, utvrđivanje dnevnog reda, predsjedavanje i sudjelovanje u radu, održavanje reda i disciplinske mjere, tijek sjednice, postavljanje pitanja članovima Poglavarstva, odlučivanje i glasovanje, vođenje zapisnika i druga proceduralna pitanja.

f) Predsjednik i potpredsjednik Županijske skupštine

Članak 40.

Skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Predsjednika i potpredsjednika bira Skupština iz reda svojih članova većinom glasova svih članova.

Predsjednik i potpredsjednik se biraju javnim glasovanjem na način utvrđen Poslovnikom.

Članak 41.

Predsjednik saziva sjednice Skupštine, predsjeda sjednicama i predstavlja Skupštinu.

Sjednice Skupštine predsjednik saziva pisanim pozivom, a mogu se sazvati i elektroničkim putem te se održavati putem videoveze (videokonferencija).

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Skupštine u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Predsjednik Skupštine se najmanje dva puta godišnje savjetuje s predsjednicima predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave s područja Županije.

Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Skupštine utvrđuju se Poslovnikom Skupštine

g) Radna tijela

Članak 42.

Skupština ima stalna i povremena radna tijela.

Stalna radna tijela Skupštine jesu:

1. Mandatni odbor,

2. Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja,

3. Odbor za statutarno-pravna pitanja,

4. Odbor za pitanja nacionalnih manjina i ljudskih prava,

5. Odbor za gospodarski razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša,

6. Odbor za proračun i financije,

7. Odbor za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb,

8. Odbor za kulturu, tehničku kulturu i sport,

9. Odbor za školstvo, znanost i tehnologiju,

10. Odbor za lokalnu samoupravu, međužupanijsku i međunarodnu suradnju,

11. Odbor za turizam

12. Odbor za pomorstvo, promet i veze

13. Odbor za ravnopravnost spolova,

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se Poslovnikom Skupštine.

Članak 43.

Radi proučavanja pitanja iz svog djelokruga i pripreme prijedloga o tim pitanjima, na prijedlog predsjednika odbora iz članka 42. ovog Statuta, Skupština može osnovati pododbore.

Pododbori iz svaka 1. ovoga članka djeluju isključivo u okviru radnog tijela i njegov su sastavni dio te ne mogu samostalno istupati i biti nositelji prava i obveza.

Članak 44.

Skupština može, uz stalna radna tijela osnovana ovim Statutom, osnovati i druga stalna ili povremena radna tijela.

Odlukom o osnivanju radnog tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se da li je tijelo stalno ili povremeno, uređuje se njegov naziv, sastav te djelokrug i način rada.

Članak 45.

Skupština će omogućiti osnivanje Parlamenta mladih i Vijeća seniora.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada Parlamenta mladih i Vijeća seniora uredit će se posebnom odlukom.

2. IZVRŠNA TIJELA

a) Opće odredbe

Članak 46.

Izvršna tijela Županije su župan i Županijsko poglavarstvo (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo).

b) Župan

Članak 47.

Župan zastupa Županiju.

Župan je odgovoran središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug Županije.

Župan obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela i daje im upute za rad.

Župan u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Županije ima pravo obustaviti od primjene opći akt Skupštine ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Skupštine da u roku od petnaest dana otkloni uočene nedostatke. Ako Skupština to ne učini, župan je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave u Županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada područne (regionalne) samouprave.

Članak 48.

Župana bira Skupština iz reda svojih članova i to u pravilu između nositelja lista stranaka i nezavisnih lista na način i po postupku utvrđenim Poslovnikom Skupštine u skladu s ovim Statutom.

Župan se bira javnim glasovanjem većinom glasova svih članova Skupštine.

Članak 49.

Župan se redovno, a najmanje dva puta godišnje, savjetuje o ostvarivanju lokalne samouprave s načelnicima općina i gradonačelnicima gradova s područja Županije.

Članak 50.

Župan ima dva zamjenika.

Na izbor zamjenika župana primjenjuju se odredbe ovog Statuta koje se odnose na izbor članova Poglavarstva.

Članak 51.

Župan:

. donosi opće i pojedinačne akte, sukladno zakonu i drugim propisima, te aktima Skupštine i Poglavarstva,

. predlaže Skupštini i Poglavarstvu donošenje općih i drugih akata

. obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela Županije i poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti njihova rada

. zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Skupštine i Poglavarstva,

. daje punomoć zamjenicima župana za zastupanje Županije

. osigurava izvršavanje općih akata Skupštine i u tom smislu daje upute za rad upravnim tijelima Županije

. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim propisom, ovim Statutom ili drugim općim aktom.

Članak 52.

Zamjenik, kojeg odredi župan, zamjenjuje župana u obavljanju njegovih dužnosti u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.

Zamjenik, kojeg odredi župan, obavlja poslove koje mu povjeri župan iz svog djelokruga.

Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa župana. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost župana za njihovo obavljanje.

c) Županijsko poglavarstvo

Članak 53.

Poglavarstvo broji trinaest članova.

Župan je predsjednik Poglavarstva, a zamjenici župana su zamjenici predsjednika Poglavarstva.

Sastav Poglavarstva te područja rada članova Poglavarstva određuje Skupština posebnom odlukom.

Članak 54.

Poglavarstvo obavlja poslove iz svog djelokruga na osnovi i u okviru zakona, ovog Statuta i drugih akata Skupštine.

Članovi Poglavarstva zajednički su odgovorni za odluke koje Poglavarstvo donosi, a osobno su odgovorni za područje rada za koje su izabrani.

Poglavarstvo je dužno o svom radu izvješćivati Skupštinu na način određen Poslovnikom Skupštine.

Članak 55.

Članove Poglavarstva bira Skupština na prijedlog župana većinom glasova svih članova, na vrijeme od četiri godine.

Pročelnici upravnih tijela Županije mogu biti birani za članove Poglavarstva.

Članak 56.

Poglavarstvo:

- priprema prijedloge općih akata,

- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Skupštine,

- usmjerava djelovanje upravnih tijela Županije u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,

- upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Županije kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

- daje mišljenje o prijedlozima odluka koje podnose ovlašteni predlagatelji, osim kad se radi o odlukama o izboru i imenovanju koje Skupština donosi na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja,

- utvrđuje prijedlog Statuta Županije,

- utvrđuje prijedlog Proračuna, odluke o izvršavanju Proračuna i Godišnjeg obračuna Proračuna,

- predlaže program rada Skupštini,

- donosi Poslovnik o radu

- dodjeljuje zahvalnice i priznanja fizičkim i pravnim osobama

- odobrava uporabu grba i zastave Županije pravnim osobama

- obavlja izbor i imenovanja, odnosno opoziva i razrješuje u skladu sa zakonom i općim aktima

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i aktima Skupštine.

Članak 57.

Poglavarstvo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina njegovih članova.

Odluke kojima raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Županije kao i njezinim prihodima i rashodima, Poglavarstvo donosi većinom glasova svih članova.

Ustrojstvo, način rada i odlučivanja Poglavarstva podrobnije se uređuje njegovim Poslovnikom u skladu s ovim Statutom i zakonom.

V. UPRAVNI ODJELI I SLUŽBE ŽUPANIJE

Članak 58.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije kao i poslova državne uprave prenijetih na Županiju ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela).

Ustrojstvo upravnih tijela iz stavka 1. ovoga članka uređuje Skupština posebnom odlukom.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja na prijedlog župana imenuje Poglavarstvo na vrijeme od četiri godine.

Poglavarstvo može razriješiti pročelnika iz razloga propisanih zakonom.

Članak 59.

Pročelnik upravnog tijela za svoj rad odgovoran je županu i Županijskom poglavarstvu, a osobno je odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad upravnog tijela kojim upravlja.

Pročelnik upravnog tijela dužan je na zahtjev člana Županijskog poglavarstva zaduženog za odgovarajuće područje rada i na zahtjev župana izvješćivati Županijsko poglavarstvo i župana o radu upravnog tijela kojim upravlja.

Članak 60.

Upravna tijela u području za koja su ustrojena i u okviru svog djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih akata Skupštine i Županijskog poglavarstva te vode drugostupanjski postupak po žalbama na pojedinačne akte donijete od strane općinskih i gradskih upravnih tijela.

U provođenju nadzora iz stavka 1. ovoga članka, upravna tijela mogu u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom i zakonom.

Članak 61.

Upravna tijela u izvršavanju općih akata Skupštine mogu donositi pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu.

Članak 62.

Upravna tijela osnivaju se u sjedištu Županije.

Izvan sjedišta upravnog tijela mogu se osnivati ispostave kao unutarnje ustrojstvene jedinice upravnog tijela.

Članak 63.

Upravna tijela dužna su gradskim i općinskim upravnim odjelima i službama pružati stručnu pomoć iz djelokruga svog rada i međusobno surađivati.

VI. IMOVINA I FINANCIRANJE ŽUPANIJE

Članak 64.

Imovinu Županije čine sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Županiji.

Poglavarstvo može nekretninu u vlasništvu Županije otuđiti ili njom na drugi način raspolagati samo temeljem javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržnoj cijeni, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Članak 65.

Županija ima prihode kojima u okviru samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Županije moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju njihova tijela.

Prihodi Županije su osobito:

- županijski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i pristojbe,

- prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava,

- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u njezinom vlasništvu, odnosno u kojima ima udio ili dionice,

- prihodi od naknada za koncesiju,

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Županija u skladu sa zakonom,

- udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,

- sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,

- sredstva koja udružuju jedinice lokalne samouprave na području Županije,

- drugi prihodi određeni zakonom i aktima Skupštine i Poglavarstva.

VII. AKTI ŽUPANIJE

1. Akti Županijske skupštine

Članak 66.

Skupština donosi Statut, Poslovnik i druge opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti i to na način i po postupku utvrđenom Poslovnikom.

Članak 67.

Odluka i drugi opći akt prije stupanja na snagu, objavljuje se u službenom glasilu Županije.

Odluka i drugi opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave.

Iznimno, od odredbe stavak 2. ovoga članka, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.

Iznimno od odredbe stavka 2. i 3. ovoga članka, odluka i drugi akt kojim se vrši izbor i imenovanje, odnosno opoziv i razrješenje, stupa na snagu danom izbora i imenovanja odnosno opoziva i razrješenje osim ako samim aktom nije drugačije određeno.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

2. Akti Županijskog poglavarstva

Članak 68.

Poglavarstvo o poslovima iz svoje nadležnosti donosi odluke, naredbe, uputstva, zaključke, rješenja, preporuke i druge akte određene zakonom ili ovim Statutom.

Akti što ih donosi Poglavarstvo objavljuju se na temelju zaključka Poglavarstva u službenom glasilu Županije.

3. Akti župana

Članak 69

Župan u poslovima iz svoje nadležnosti donosi odluke, naredbe, uputstva, rješenja i druge opće i pojedinačne akte određene zakonom, drugim propisom, ovim Statutom, odlukom Skupštine i Poglavarstva.

Akti što ih donosi župan stupaju na snagu danom donošenja, osim ako zakonom, drugim propisom ili samim aktom nije drugačije određeno.

Akti što ih donosi župan mogu se objaviti u službenom glasilu Županije.

4. Akti upravnih tijela

Članak 70.

Upravna tijela Županije u izvršavanju općih akata Skupštine i Poglavarstva donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv pojedinačnih akata koja u prvom stupnju donose upravna tijela Županije može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu.

Članak 71.

Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza poreza, doprinosa i naknada koje su prihod Županije donosi nadležno upravno tijelo po skraćenom postupku.

VIII. JAVNOST RADA

Članak 72.

Rad Skupštine, Poglavarstva i njihovih radnih tijela je javan.

Način ostvarivanja javnosti rada uredit će se Poslovnikom Skupštine i Poslovnikom Poglavarstva.

Članak 73.

Predsjednik i potpredsjednici Skupštine te članovi Poglavarstva dužni su danom stupanja na dužnost i prestankom obavljanja dužnosti predati pisanu izjavu o imovini i stalnim prihodima te imovini svoga bračnog druga i svoje djece, ukoliko su članovi porodičnog domaćinstva, sa stanjem na taj dan.

Članak 74.

Predsjednik i potpredsjednici Skupštine te članovi Poglavarstva, kad se radi o pitanju iz samoupravnog djelokruga Županije, dužni su odgovoriti na pisani podnesak odnosno na pisani zahtjev primiti na razgovor građane s prebivalištem na području Županije u roku od 45 dana od dana zaprimanja podneska odnosno zahtjeva.

Članak 75.

Građani i pravne osobe imaju pravo, na način određen zakonom, podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Županije i na nepravilan odnos zaposlenih u tijelima Županije, kad se obraćaju tim tijelima radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.

Osobe koje rukovode tijelima iz stavka 1. ovoga članka dužne su podnositelju predstavke ili pritužbe dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe.

Članak 76.

Tijela Županije dužna su putem službenika za informiranje omogućiti građanima i pravnim osobama pravo na pristup informacijama i dokumentima na način i u rokovima određenim zakonom i aktima Skupštine i Poglavarstva.«

IX. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA ŽUPANIJE U ODLUČIVANJU

Članak 77.

Građani Županije mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 78.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Županije, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Skupštine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Referendum, na temelju odredaba zakona i ovog Statuta, raspisuje Skupština na prijedlog jedne trećine članova Skup

štine, na prijedlog Poglavarstva ili na prijedlog najmanje 15% birača s područja Primorsko-goranske županije.

Članak 79.

Obrazloženi se prijedlog za raspisivanje referenduma dostavlja predsjedniku Skupštine koji je dužan u roku od 60 dana od zaprimanja uvrstiti prijedlog na dnevni red sjednice Skupštine.

Prijedlog se, radi očitovanja, dostavlja nadležnim radnim tijelima Skupštine, a dostavlja se i Poglavarstvu, ako su podnositelji prijedloga članovi Skupštine.

Članak 80.

Odluka o raspisivanju referenduma je donijeta ako za takvu odluku glasuje većina od ukupnog broja članova Skupštine.

Odluka o raspisivanju referenduma se objavljuje u službenom glasilu Primorsko-goranske županije, lokalnom tisku i na drugi pogodan način.

Članak 81.

Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana

Članak 82.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Županije i upisani su u popis birača.

Na referendumu se odlučuje većinom građana koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja građana upisanih u popis birača Županije.

Članak 83.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je.

O istom pitanju, odnosno pitanjima ne može se ponovno raspisivati referendum prije proteka šest mjeseci od dana održavanja referenduma.

X. JAVNA RASPRAVA

Članak 84.

Kad je to propisano posebnim zakonom, akt se prije donošenja stavlja na javnu raspravu.

Odlukom Skupštine može se svako pitanje iz njenog samoupravnog djelokruga staviti na javnu raspravu.

Odluka iz stavka 2. ovoga članka donosi se većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

Članak 85.

Na javnu raspravu akt se stavlja u obliku nacrta.

Nacrt akta utvrđuje Poglavarstvo, a na javnu raspravu iznosi se uz odgovarajuće obrazloženje.

Članak 86.

Na sjednici Poglavarstva na kojoj je utvrđen nacrt akta koji se stavlja na javnu raspravu ujedno se osniva i stručno tijelo koje će pratiti javnu raspravu.

Članak 87.

Obavijest o tome da se nacrt akta stavlja na javnu raspravu objavljuje se u lokalnom tisku.

Stavljanje akta na javnu raspravu mora biti popraćeno podacima o trajanju javne rasprave, načinu na koji se mogu stavljati primjedbe i prijedlozi, mjestu i vremenu trajanja uvida u nacrt akta i o stručnom tijelu koje prikuplja rezultate javne rasprave.

Javna rasprava traje najmanje 15 dana od dana objave obavijesti iz stavka 1. ovog članka.

Članak 88.

Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se stručnom tijelu koje je osnovano radi praćenja javne rasprave.

Tijelo iz stavka 1. ovog članka prikuplja primjedbe i prijedloge na nacrt akta te svoje mišljenje o primjedbama i prijedlozima upućuje Poglavarstvu.

Poglavarstvo, najkasnije u roku od 60 dana od završetka javne rasprave, utvrđuje prijedlog akta te ga zajedno s izvješćem o provedenoj javnoj raspravi dostavlja Skupštini.

Smatra se da je akt koji je razmatran na javnoj raspravi donijet od strane Skupštine ako je za taj akt glasovala većina od ukupnog broja članova Skupštine.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 89.

Poslovnik Skupštine te odluke i drugi opći akti Skupštine uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 90.

Danom stupanja na snagu Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01) prestaje vrijediti Statut Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 2/98).

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=171&mjesto=00001&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr