SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina X. - broj 32. Utorak, 31. prosinca 2002.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 HTML

20.

Temeljem odredbe članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94) i članka 19. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2002. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj
za 2003. godinu

Članak 1.

U Postupku izvršavanja Proračuna Općine Mrkopalj za 2003. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), proračunski korisnici imaju prava i dužnosti utvrđene ovom Odlukom.

Članak 2.

U Proračunu su iskazani svi prihodi što pripadaju Općini te svi izdaci za izvršavanje programa proračunskih korisnika.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznosi izdataka smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Općine Mrkopalj ne smiju biti veći od planiranih.

Članak 4.

Nakon donošenja Proračuna, Općinska uprava Općine Mrkopalj obvezna je izvijestiti proračunske korisnike o odobrenim sredstvima.

Članak 5.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, predložit će se Općinskom vijeću da donese izmjene i dopune važećeg Proračuna.

Predsjednik Općinskog vijeća može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%.

Članak 6.

Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 7.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Općine ovlašten je Predsjednik općinskog vijeća na osnovi odluke Općinskog vijeća.

Članak 8.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem pozajmica, pod uvjetom da to ne ometa redovno izvršavanje proračunskih izdataka.

Za potpisivanje ugovora za namjene iz prethodnog stavka ovlašten je Predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 9.

Za eventualno zaduživanje Općine radi kapitalnih ulaganja iznad svote utvrđene u Proračunu odluku će donijeti Općinsko vijeće.

Proračunski korisnici te javna poduzeća čiji je osnivač Općina Mrkopalj ne mogu se zaduživati (osim kratkoročno kod poslovnih banaka radi otklanjanja nelikvidnosti) bez prethodne suglasnosti Općinskog vijeća.

Članak 10.

Proračunski korisnici ne mogu preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u Posbenom dijelu Proračuna.

Članak 11.

Sredstva za tekuće izdatke (osim za održavanje objekata i opreme) korisnika Proračuna izvršavat će se u približnim dvanaestinama godišnjeg plana, u skladu sa likvidnim mogućnostima Proračuna.

Članak 12.

Korisnici Proračuna ne mogu ugovarati avansno plaćanje isporuka i usluga. Isporučitelju robe, odnosno izvođaču radova, može se odobriti pozajmicu uz kamatu koju odredi Predsjednik Općinskog vijeća.

Visina kamatne stope za pozajmice iz prethodnog stavka ne može biti viša od kamate za iste namjene poslovnih banaka.

Članak 13.

Proračunskim korisnicima ne osiguravaju se sredstva za amortizaciju zgrada i opreme.

Članak 14.

Općinsko vijeće utvrđivat će vrijednost boda za obračun plaća zaposlenih.

Članak 15.

Korištenje sredstava za sponzorstva i pokroviteljstva odobrit će Općinsko vijeće zasebnim zaključcima.

Članak 16.

Za hitne, neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva tekuće rezerve Proračuna. O korištenju tekuće rezerve Proračuna odlučuje Predsjednik općinskog vijeća. Predsjednik općinskog vijeća je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju tekuće rezerve Proračuna.

Članak 17.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. 12. 2002. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2003. godinu.

Članak 18.

Proračunski korisnici obvezni su izraditi godišnji obračun i dostaviti ga Općinskoj upravi.

Članak 19.

Općinska uprava ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračunskih korisnika te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Proračunski korisnici su obvezni dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora ustvrdi da su sredstva bila upotrebljena protivno zakonu ili Proračunu, izvijestit će se Općinsko vijeće i poduzeti mjere da se nadoknade tako utrošena sredstva ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava stavki s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine. Odluka će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-02/02-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-02-3

Mrkopalj, 19. prosinca 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Butković, ing. v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1&mjesto=51315&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr