SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 15. Srijeda, 12. travnja 2006.
OPĆINA BAŠKA
2

13.

Temeljem članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje), članka 28. i 45. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06) i članka 16. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 04/06), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 03. travnja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Baška,
Općinskom poglavarstvu Općine Baška i radnim tijelima

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način stjecanja prava na naknadu za rad u Općinskom vijeću Općine Baška, Općinskom poglavarstvu Općine Baška, njihovim radnim tijelima, predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Općinskog vijeća Općine Baška, načelnika, zamjenika načelnika i članova Općinskog poglavarstva Općine Baška, te članova radnih tijela Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva Općine Baška.

Članak 2.

Predsjednik Općinskog vijeća ostvaruje pravo na stalnu naknadu u iznosu od 800,00 kn neto mjesečno, te na naknadu u iznosu od 500,00 kn neto po sjednici Općinskog vijeća kojoj nazoči.

Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća i ostali članovi Općinskog vijeća ostvaruju pravo na stalnu naknadu u iznosu od 400,00 kn neto mjesečno, te na naknadu u iznosu od 400,00 kn neto po sjednici Općinskog vijeća kojoj nazoče.

Članak 3.

Općinski načelnik, ujedno i predsjednik Općinskog poglavarstva, koji dužnost obnaša profesionalno, ostvaruje pravo na plaću i druga pripadajuća prava iz radnog odnosa sukladno Odluci o plaćama dužnosnika, službenika i namještenika Općine Baška i Pravilniku o radu.

Općinskom načelniku, ujedno i predsjedniku Općinskog poglavarstva, koji dužnost obnaša volonterski, pripada naknada u iznosu od 60% neto plaće utvrđene Odlukom o plaćama dužnosnika, službenika i namještenika Općine Baška za Općinskog načelnika, a koju bi imao da dužnost obnaša profesionalno.

Zamjenik Općinskog načelnika, ujedno i zamjenik predsjednika Općinskog poglavarstva, ostvaruje pravo na stalnu naknadu u iznosu od 1.000,00 kn neto mjesečno, te na naknadu u iznosu od 300,00 kn neto po sjednici Općinskog poglavarstva kojoj nazoči.

Članovi Općinskog poglavarstva ostvaruju pravo na stalnu naknadu u iznosu od 800,00 kn neto mjesečno, te naknadu u iznosu od 300,00 kn neto po sjednici Općinskog poglavarstva kojoj nazoče.

Članak 4.

Članovima radnih tijela Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva kada nazoče sjednici radnog tijela, određuje se naknada u iznosu od 150,00 kn neto po sjednici.

Članak 5.

Članovi Općinskog vijeća, članovi Općinskog poglavarstva, te članovi radnih i drugih tijela, koja je osnovalo Općinsko vijeće, odnosno Općinsko poglavarstvo, u obnašanju dužnosti člana tijela, ostvaruju pravo na naknadu troškova službenog puta - troškovi prijevoza, noćenja, dnevnice i sl., u skladu sa zakonom.

Potrebu za službenim putem u smislu prethodnog stavka utvrđuje Općinski načelnik, koji ispostavlja i potpisuje putni nalog.«

Članak 6.

Sredstva za isplatu naknada prema ovoj Odluci osigurat će se u Proračunu Općine Baška.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o naknadama za rad u Općinskom vijeću i radnim tijelima Općinskog vijeća (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/01 i 22/05).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/7

Ur. broj: 2142-03-06-5

Baška, 3. travnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr