SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 15. Srijeda, 12. travnja 2006.
OPĆINA BAŠKA
2

11.

Temeljem članka 53. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), te članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06), Općinsko vijeće Općine Baška je, na sjednici održanoj 3. travnja 2006. godine, donijelo

ODLUKU
o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška

Članak 1.

Ovom Odlukom se uređuje ustroj i djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška.

Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to posebno:

. poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana,

. poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva,

. poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša,

. poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine, te poslove poticanja poduzetničkih aktivnosti,

. poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine,

. poslove opće uprave,

. poslove unapređenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora.

Jedinstveni upravni odjel obavlja i poslove državne uprave koji su, sukladno Zakonu, preneseni u nadležnost Općine.

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel ima svoj pečat.

Pečatom Jedinstvenog upravnog odjela ovjeravaju se sva pismena iz nadležnosti istoga.

Uz pečat, u pravilu, potpisuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, ili osoba koja ga zamjenjuje.

Iznimno, u izvršavanju radnji iz domene komunalnog redarstva u upravnom postupku, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, odnosno Odluci o komunalnom redu, uz pečat Jedinstvenog upravnog odjela, potpisuje komunalni redar, a pismena Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo potpisuje voditelj Odsjeka.

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva, te predlaže mjere i radnje za provedbu istih, za poboljšanje stanja u pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga, te obavlja i druge poslove koji su mu, slijedom zakonskih propisa, stavljeni u djelokrug rada.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel je dužan svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa Statutom Općine Baška i Zakonom.

Jedinstveni upravni odjel je samostalan u okviru svoga djelokruga i za svoj zakoniti i pravovremeni rad u obavljanju poslova odgovoran je Općinskom načelniku i Općinskom poglavarstvu.

Općinsko poglavarstvo usmjerava i nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 6.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška rukovodi pročelnik.

Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela bira i imenuje Općinsko poglavarstvo na neodređeno vrijeme, temeljem provedenog javnog natječaja.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela mora ispunjavati sljedeće uvjete:

. VS ili VŠS pravnog, upravnog ili ekonomskog smjera,

. 3 godine radnog iskustva,

. položen državni stručni ispit.

Članak 7.

Pravilnikom o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se sistematizacija radnih mjesta s potrebnom stručnom spremom, opis poslova i druga pitanja sukladno zakonu, Statutu Općine Baška i ovoj odluci.

Pravilnik o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela donosi Općinsko poglavarstvo na prijedlog pročelnika.

Članak 8.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela se osiguravaju u Proračunu Općine Baška.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 31/01).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/7

Urbroj: 2142-03-06-3

Baška, 3. travnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr