SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 15. Srijeda, 12. travnja 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
2

21.

Na temelju članka 42. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ broj 31/02 i 19/05) Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 3. travnja 2006. godine, jednoglasno je donijelo sljedeću

ODLUKU
o postavi urbane opreme na području
Grada Malog Lošinja

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom definiraju se smjernice uređenja i opremanje javnih površina, poslovnih prostora te izgled oznaka i uređaja čija je svrha oglašavanje, a nalaze se u Ulici Riva Lošinjskih Kapetana i na Trgu Republike Hrvatske.

Odredba stavka 1. ovog članka odnosi se i na poslovne prostore koji koriste javne površine, obavljaju svoju djelatnost, i/ili su im pročelja vidljiva sa ulice Riva Lošinjskih Kapetana i/ili s Trga Republike Hrvatske.

Članak 2.

U ovoj Odluci pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Tenda je samostojeći objekt koji služi za zaštitu od sunca i vremenskim nepogoda, a na podnu površinu je pričvršćen metalnim nosačima.

2. Fasadna tenda je objekt koji služi za zaštitu od sunca, a pričvršćena je na glavno pročelje. Može biti pomična ili fiksna i niti jednim svojim dijelom ne dodiruje podnu površinu.

3. Suncobran je samostojeći objekt koji služi za zaštitu od sunca.

Članak 3.

Korisnici poslovnih prostora koji se nalaze na području navedenom u čl. 1 ove Odluke, ukoliko imaju tendu, fasadnu tendu ili suncobran dužni su uklopiti iste u slijedeće uvjete:

1. Tende, suncobrani i fasadne tende poslovnih prostora unificiraju se u boji, obliku i materijalu. Materijal je isključivo akrilno platno bež boje, monokroman i bez uzoraka. Površinska masa materijala za suncobrane je 220 g/m2, a za tende i fasadne tende je 295 g/m2. Visina stalka suncobrana iznosi 340 cm, a visina tendi do sljemena tende je max 400 cm.

2. Nagib tenda, suncobrana i fasadnih tendi iznosi 12o. Suncobrani i tende postavljaju se samo unutar korištene javne površine, te se pri tome ne zadire u gabarite susjednog, drugog prostora ili prostora druge namjene.

3. Tende se izvode samo kao dvostrešne, monovolumne konstrukcije koje su za podlogu pričvršćene sa dva metalna nosača koji su antikorozivno zaštićeni, a mogu biti samo metalni, iste boje kao tenda. Nosači se mogu metalnim vijcima pričvrstiti za podlogu. Metalna ploča koja prianja uz podlogu mora biti od nehrđajućeg materijala. Ne dozvoljava se zatvaranje vertikalnih stranica tendi.

4. Suncobran je kvadratnog ili pravokutnog oblika (dimenzije od 200x200, 300x300, 350x350, 350x400 do max 400x400 cm). Nosivi stup je promjera 12 cm i izrađen je od drva smreke ili bora. Suncobran se postavlja u stalak od pločevine od nehrđajućeg materijala. Ne dozvoljava se pričvršćivanje stalaka u podnu podlogu.

5. Fasadne tende se pričvršćuju na glavnom uličnom pročelju radi zaštite od sunca poslovnog prostora odnosno izloga. Ne dozvoljava se bilo kakvo zatvaranje fasadnih tendi.

Članak 4.

Nakon isteka perioda korištenja javne površine po ugovoru o privremenom korištenju javne površine, korisnik je dužan s javne površine ukloniti tendu zajedno s nosivom konstrukcijom te dovesti javnu površinu u prvobitno stanje o svom trošku.

Nakon isteka ugovora o korištenju poslovnog prostora korisnik je dužan s pročelja ukloniti fasadnu tendu zajedno sa nosivom konstrukcijom te dovesti pročelje u prvobitno stanje o svom trošku.

Članak 5.

Natpis s nazivom poslovnog prostora izvodi se u dvije varijante:

a) kao ispisivanje naziva poslovnog prostora na ovjesu tende, fasadne tende i/ili suncobrana, štampanim slovima tamnosmeđe boje maksimalne visine slova 12 cm. Rubni ovjes tende, suncobrana i fasadne tende je ravnog uzorka i visine 19 cm,

b) ukoliko poslovni prostor nema fasadnu tendu, može istaknuti natpis iznad ulaza pojedinačnim slovima maksimalne veličine 20x30 cm, od željeza ili bronce.

Moguće je istovremeno isticanje obje varijante.

Natpisi od pojedinačnih slova postavljaju se u širini otvora ili ukoliko poslovni prostor ima više otvora na pročelju, može se postaviti iznad otvora u sredinu pročelja. Moguć je i natpis na drvenoj ploči.

Članak 6.

Državne ustanove, društva i tvrtke koje imaju unificirani i/ili registrirani logo izuzimaju se od odredbi članka 5. ove Odluke.

Članak 7.

Ne dozvoljava se isticanje reklamnih naziva ili logotipa.

Zabranjeno je postavljanje svih plastičnih, neonskih i konzolno postavljenih reklama te naziva poslovnih prostora.

Članak 8.

Terase ugostiteljskih objekata moraju biti opremljene stolovima i stolicama od prirodnih materijala ili metala. Ne dozvoljava se postava plastičnih stolova i stolica te stolova i stolica (klupa) od masivnog drveta.

Članak 9.

Posude sa ukrasnim biljem moraju biti od terakote i postavljaju se isključivo unutar korištene javne površine. Ne dozvoljava se postava metalnih, betonskih ili zelenih ograda. Maksimalna visina posuda je do 50 cm.

Članak 10.

Ne dozvoljava se postava šankova na javnu površinu.

II. NADZOR

Članak 11.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja komunalno redarstvo.

Obvezuje se komunalno redarstvo da sve pravne i fizičke osobe koje se ne pridržavaju odredbi ove Odluke, a koje koriste javnu površinu evidentira i o istom obavijesti Gradsko poglavarstvo.

Gradsko poglavarstvo se obvezuje da prilikom slijedećeg provođenja postupka dodjele javnih površina korisnicima poslovnih prostora iz prethodnog stavka, ne dodjeli javnu površinu na korištenje dok isti ne postupe u skladu sa odredbama ove Odluke.

Pravnim i fizičkim osobama koje ne koriste javnu površinu, a postavljanjem urbane opreme krše odredbe ove Odluke, ista će se ukloniti te će biti pozvani da podmire sve troškove uklanjanja.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u poslovnim prostorima koji se nalaze na području navedenom u čl.

1 ove Odluke, dužni su uskladiti se sa svim odredbama ove Odluke i to na slijedeći način:

- sve uvjete vezane za tende i suncobrane potrebno je uskladiti do 1. srpnja 2006. godine

- ostale uvjete i fasadne tende do 1. srpnja 2007. godine.

Članak 13.

Prethodno navedene odredbe koje reguliraju smjernice uređenja prostora odnose se pored korisnika poslovnih prostora, na sve privatne osobe koje bi eventualno došle u priliku da koriste javnu površinu na području navedenom u čl. 1. ove Odluke.

Članak 14.

Za tumačenje odredbi ove Odluke nadležan je Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-02/06-01/04

Ur. broj: 2213/01-01-06-2

Mali Lošinj, 3. travnja 2006.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRAD MALI LOŠINJ

Predsjednik
Gari Capelli, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr