SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 15. Srijeda, 12. travnja 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
2

20.

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96), odredbe članka 48. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje), odredbe članka 42. točke 10. i odredbe članka 42. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 31/02 i 19/05), Gradsko Poglavarstvo Grada Malog Lošinja, na svojoj sjednici održanoj dana 3. travnja 2006. godine, jednoglasno je donijelo sljedeću

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju na korištenje javnih površina
za postavu kioska i drugih privremenih objekata

Članak 1.

U Odluci o davanju na korištenje javnih površina za postavu kioska i drugih privremenih objekata, klasa: 944-05/ 02-01/72, ur. broj: 2213/01-01-02-3 od 17. travnja 2002. godine (u daljnjem tekstu: Odluka), objavljena dana 18. travnja 2002. godine u »Službenim novinama« primorsko-goranske županije, broj 7/2002, članak 9. mijenja se na način da isti sada glasi:

»Članak 9.

Lokacije za postavljanje objekata iz članka 2. ove Odluke daju se na korištenje putem javnog natječaja.«

Članak 2.

Članak 13. Odluke mijenja se na način da isti sada glasi:

»Članak 13.

Javni natječaj objavljuje se u sredstvima javnog informiranja i na oglasnoj ploči Grada, a sadrži:

1. oznaku i površinu lokacije, te djelatnost koja će se obavljati u/na postavljenom privremenom objektu,

2. iznos početne visine zakupnine,

3. vrijeme trajanja zakupa,

4. vrijeme i mjesto otvaranja ponuda,

5. iznos jamčevine koji treba položiti svaki ponuditelj,

6. rok za podnošenje ponude u natječaju,

7. rok u kojem je ponuditelj dužan sklopiti ugovor o zakupu,

8. obvezu zakupnika da ishoduje lokacijsku, odnosno građevinsku dozvolu, ukoliko je ista potrebna prema posebnim propisima,

9. odredbu da u natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji nisu podmirili obveze prema Gradu Malom Lošinju temeljem poreza, doprinosa, zakupnine ili drugih obveza ili sa kojima Grad Mali Lošinj vodi sudski spor iz ugovora o zakupu.«

Članak 3.

Članak 14. Odluke mijenja se na način da isti sada glasi:

»Članak 14.

Ponuda mora sadržavati:

1. presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba,

2. presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne, odnosno obrtni registar za fizičke osobe i rješenje o upisu u registar udruge, stranke i drugi registar.

3. dokaz o plaćenoj jamčevini,

4. izjavu o prihvaćanju uvjeta iz natječaja,

5. dokaz o plaćenim dospjelim obvezama poreza, doprinosa i zakupnina do dana objave natječaja.

Ponuda može sadržavati i ostale elemente koji se traže u konkretnom javnom natječaju a koji će biti posebice navedene.«

Članak 4.

Članak 15. Odluke mijenja se na način da isti sada glasi:

»Članak 15.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda koja, uz ispunjenje ostalih uvjeta iz natječaja, ponudi najviši iznos zakupnine.«

Članak 5.

Članak 16. Odluke mijenja se na način da isti sada glasi:

»Članak 16.

Poglavarstvo Grada na temelju provedenog natječaja donosi odluku o davanju javnih površina u zakup.«

Članak 6.

Članak 17. Odluke mijenja se na način da isti sada glasi:

»Članak 17.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o zakupu lokacije, nema pravo na povrat jamčevine.

Jamčevinu koju su položili ponuditelji čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se, najkasnije u roku od osam dana od dana zaključenja natječaja.

Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena i sklopi ugovor o zakupu, položena jamčevina se uračunava u zakupninu.«

Članak 7.

Članak 18. Odluke mijenja se na način da isti sada glasi:

»Članak 18.

Grad i utvrđeni najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o zakupu lokacije najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Na temelju ugovora o zakupu zakupnik postavlja privremeni objekat pod uvjetom da posjeduje i ostalu potrebnu dokumentaciju (ukoliko se ista zahtijeva sukladno propisima).«

Članak 8.

Članak 19. Odluke mijenja se na način da isti sada glasi:

»Članak 19.

Ugovor o zakupu lokacije sklapa se na rok do 3 godine.

Ukoliko se po isteku ugovora o zakupu za istu lokaciju raspiše natječaj, raniji zakupnik koji sudjeluje u natječaju ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu ako :

1. udovoljava svim uvjetima natječaja,

2. je uredno i u cijelosti ispunio sve obveze iz ugovora o zakupu,

3. prihvati najviši iznos ponuđene zakupnine.«

Članak 9.

Članak 20. Odluke mijenja se na način da isti sada glasi:

»Članak 20.

Ugovor o zakupu lokacije zaključuje se u pisanom obliku i posebice sadrži:

1. naznaku ugovornih strana,

2. naznaku lokacije,

3. djelatnost koja će se obavljati u/na privremenom objektu i odredbu da se ne može mijenjati bez suglasnosti zakupodavca/Grada,

4. rok trajanja zakupa,

5. iznos zakupnine i rok plaćanja,

6. otkazni rok,

7. odredbu o prestanku ugovora,

8. rok za postavu privremenog objekta,

9. obvezu zakupnika po isteku zakupa javnu površinu dovesti u prijašnje stanje.«

Članak 10.

Članak 21. Odluke mijenja se na način da isti sada glasi:

»Članak 21.

Ugovor o zakupu lokacije prestaje na način propisan Zakonom, ovom Odlukom i ugovorom o zakupu. »

Članak 11.

Glava pod nazivom »IV. Visina poreza na javnu površinu« Odluke briše se.

Članak 12.

Članak 22. Odluke mijenja se na način da isti sada glasi:

»Članak 22.

Grad će otkazati ugovor o zakupu lokacije u svako doba, bez obzira na ugovorene ili zakonske odredbe o trajanju zakupa, ako i poslije pisane opomene Grada zakupnik:

1. ne započne koristiti lokaciju za namjene propisane ovom Odlukom ili ugovorom o zakupu u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora,

2. koristi lokaciju za obavljanje djelatnosti koja nije navedena u ugovoru o zakupu, bez pisane suglasnosti Grada,

3. ne plati zakupninu na način i vrijeme utvrđeno ugovorom o zakupu,

4. na postavi privremeni objekt sukladno ugovoru o zakupu te odlukama Grada,

5. ukoliko se zakupnik ne pridržava ili krši odredbe ove Odluke te ugovora o zakupu.

Grad zadržava pravo raskida ugovora o zakupu u slučaju potrebe uređenja javne površine i privođenja namjeni određenoj sukladno Prostornom planu.

Otkazni rok za otkaz ugovora o zakupu je 15 dana.

Ako Grad otkaže ugovor o zakupu lokacije iz razloga navedenih u prethodnim stavcima ovog članka, zakupnik nema pravo na naknadu štete od Grada.«

Članak 13.

Glava pod nazivom »V. Nadzor« Odluke briše se.

Članak 14.

Članak 23. Odluke mijenja se na način da isti sada glasi:

»Članak 23.

U slučaju otkaza ugovora o zakupu iz razloga utvrđenog u stavku 2. članka 22. ove Odluke, zakupnik ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu na novoj lokaciji za koju je raspisan natječaj, pod uvjetom da prihvati najviši iznos ponuđene zakupnine.

Pravo u smislu prethodnog stavka, zakupnik može ostvariti pod uvjetom da je uredno ispunjavao obveze iz ugovora o zakupu.

Ukoliko zakupnik ne prihvati najviši iznos ponuđene zakupnine gubi pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu.

Ukoliko se na natječaj prijavi više osoba koje imaju pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu, prvenstveni red utvrđuje se na način da pravo zakupa ostvaruje zakupnik iz stavka. 1. ovog članka, koji je ranije sklopio ugovor o zakupu.«

Članak 15.

Članak 24. Odluke mijenja se na način da isti sada glasi:

»Članak 24.

Iznimno od odredbe članka 9. ove Odluke, za vrijeme održavanja blagdanskih, prigodnih i javnih manifestacija, te za postavljanje privremenih objekata za vrijeme održavanja tih manifestacija, za postavljanje ugostiteljskih terasa, može se odobriti privremena uporaba javne površine.

Ugovor o privremenoj uporabi javne površine iz stavka 1. ovog članka sklapa se u pisanom obliku.«

Članak 16.

Glava pod nazivom »VI Kaznene odredbe« Odluke briše se.

Članak 17.

Članak 25. Odluke mijenja se na način da isti sada glasi:

»Članak 25.

Uz zahtjev za privremenu uporabu javne površine iz prethodnog članka ove Odluke potrebno je priložiti:

1. presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba,

2. presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne, odnosno obrtni registar za fizičke osobe i rješenje o upisu u registar udruge, stranke i drugi registar.

3. dokaz o uplaćenom novčanom pologu za otklanjanje eventualne štete, dovođenja javne površine u prijašnje stanje i dr.,

4. dokaz o plaćenim obvezama poreza, doprinosa i zakupnina do dana predavanja zahtjeva.

Zahtjev za održavanje manifestacije podnosi se najkasnije 8 dana prije dana održavanja manifestacije.

Visinu pologa iz stavka 1. točka 3. ovog članka donosi Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.«

Članak 18.

Glava pod nazivom »VII. Prijelazne i završne odredbe« Odluke briše se.

Članak 19.

Članak 26. Odluke mijenja se na način da isti sada glasi:

»Članak 26.

Uz zahtjev za postavu ugostiteljske terase na javnoj površini prilaže se:

1. preslika katastarskog plana (MJ 1:1000) s ucrtanim prijedlogom terase,

2. tekstualni i grafički prijedlog uređenja terase s naznačenom površinom i dimenzijama, rasporedom stolova i stolica,

3. opis opreme i preslika iz kataloga,

4. opis uređenja partera,

5. arhitektonski prikaz u slučaju postave tende i fasadne tende.

Odredba iz prethodnog stavka ne odnosi se na terase za koje su svi uvjeti utvrđeni Gradskim odlukama o postavi urbane opreme ili drugim odlukama ili za koje Grad ima već izrađene grafičke prijedloge i nacrte.«

Članak 20.

Iza članka 26. Odluke dodaje se nova glava koja glasi:

»IV. VISINA ZAKUPNINE«

Članak 21.

Članak 27. Odluke mijenja se na način da isti sada glasi:

»Članak 27.

Visina zakupnine utvrđuje se prema zoni, namjeni te vremenu za koje se lokacija daje u zakup.«

Članak 22.

Iza članka 27. Odluke dodaju se nove glave i odredbe redom kako slijedi.

»Članak 28.

Početna visina zakupa za korištenje javne površine za raspisivanje natječaja za dodjelu površine za pružanje ugostiteljskih usluga (terase) utvrđuje se po m2 i zonama u iznosima kako slijedi:

A) - za vremenski period od 01. svibnja do 30. rujna u godini

I. zona

Trg Republike Hrvatske do zgrade kbr. 10 i Riva lošinjskih kapetana do zgrade Palače Kvarner (Riva Lošinjskih Kapetana kbr. 10) u Malom Lošinju

510,00 kn

II. zona

Riva Lošinjskih Kapetana od Palače Kvarner do kraja ulice, Ulica V. Gortana, Ulica lošinjskih brodograditelja od kbr. 1 do kbr. 112, Škverić, Nova obala, Trg žrtava fašizma, ulica Priko do zgrade kbr. 16 u Malom Lošinju
Obala maršala Tita i Rovenska u Velom Lošinju

410,00 kn

III. zona

Ulica Priko od zgrade kbr. 16 do kraja ulice, Ulica G. Garibaldi, Čikat, Sunčana uvala, Srebrna uvala, Zlatna uvala te Žalić, Ulica Velopin, područje Sv. Martina u Malom Lošinju
svi dijelovi osim onih navedenih u II. zoni u Velom Lošinju
Trg Studenac u Nerezinama
naselje Osor

370,00 kn

IV. zona

Artatore, Kandija, Zabodarski, Liski, Studenčić, Obala nerezinskih pomoraca od ulaza u kamp Rapoća do lukobrana u Nerezinama
naselje Ilovik
naselje Susak
svi dijelovi ulica i dijelovi naselja osim područja navedenih u zonama I., II. i III. u Malom Lošinju

280,00 kn

V. zona

sva preostala naselja na području Grada Mali Lošinj i sva područja koja nisu obuhvaćena sa zonama I., II., III. i IV.

140,00 kn

B ) - za period mjeseca travnja i listopada plaća se 75% od zakupnine propisane pod A, što iznosi

1. za I. zonu 153,00 kn

2. za II. zonu 123,00 kn

3. za III. zonu 111,00 kn

4. za IV. zonu 42,00 kn

C ) - za period mjeseca siječnja, veljače, ožujka, studenog i prosinca ne plaća se zakupnina.

Članak 29.

Početna visina zakupa za korištenje javne površine za raspisivanje natječaja za dodjelu javne površine za postavljanje kioska i drugih privremenih objekata utvrđuje se prema zonama i djelatnostima:

Određuju se zone i to:

I. zona - u Malom Lošinju: Trg Republike Hrvatske, Riva Lošinjskih Kapetana, ulica Lošinjskih brodograditelja, Ulica Ivana i Stjepana Vidulića, Škverić-Nova obala, Čikat, Sunčana uvala, Žalić, Srebrna uvala, Zlatna uvala, Artatore, Valdarke, Sv. Martin, Zagazinjine;

- u Velom Lošinju: Obala maršala Tita, Slavojna, Šestavina, područje pokriveno PUP-om Parkiralište;

II. zona - u Malom Lošinju: sva područja koja nisu obuhvaćena I. zonom;

- u Velom Lošinju: sva područja koja nisu obuhvaćena I. zonom;

- naselja Nerezine, Ćunski, Sv. Jakov, Osor, Punta Križa;

III. zona - otoci Ilovik, Unije, Susak, naselja Belej i Ustrine.

Početna visina zakupnine za korištenje javne površine za raspisivanje natječaja za dodjelu javne površine za postavljanje štandova i drugih privremenih objekata:

Z A K U P N I N A (kn)
Zona Trgovačka djelat. Izrada silueta Prodaja s klupa Prodaja sladoleda Pokretne

karikatura, tatu lavanda, tekstil kukuruz.kokica, naprave

štandovi 6,00 m2 portreta i sl. i dr. razglednica i sl.

Prod. pult 1,50 m2 2,00 m2 2,00 m2 3,00 m2 4,00 m2

 

 

A

B
kn/dan

A

B
kn/dan

A

B
kn/dan

A

B
kn/dan

A

B
kn/dan

I.

21.000

50.00

5.000

25.00

4.000

20,00

9.000

50,00

3.500

15,00

II.

15.000

40.00

3.000

20.00

3.000

18,00

6.500

40,00

2.500

10,00

III.

10.000

30.00

1.000

15.00

2.500

16,00

4.500

30,00

1.000

6,00

A ) - vremenski period od 01. travnja do 15. listopada u godini

B ) - ostali dio godine.

Članak 30.

Početna visina zakupnine za korištenje javne površine za raspisivanje natječaja za dodjelu javne površine za postavljanje kioska je:

GODIŠNJA ZAKUPNINA (u kn)

 

ZONA

Ugostiteljska djelatnost

Trgovačka i druge
djelatnosti

Djelatnost prodaje
duhana, tiska i sl.

I.

40.000

30.000

20.000

II.

32.000

20.000

10.000

III.

8.000

5.000

3.000

Zakupnina za postavljanje kioska na javnu površinu utvrđuje se za javnu površinu od 12,00 m2.

Za kioske koji zauzimaju veću javnu površinu od 12,00 m2 uz godišnju zakupninu utvrđenu u stavku 1. ovog članka, uvećava se za svaki m2 zauzimanja javne površine preko 12,00 m2 za daljnjih 50% od 1/12 ( jedne dvanaestine ) godišnje zakupnine utvrđene u stavku 1. ovog članka.

Članak 31.

Početna visina zakupnine za korištenje javne površine za postavljanje luna parkova, zabavnih radnji i slično utvrđuje se po m2 zauzima javne površine po danu i to:

od 0,00 m2 do 50,00 m2

5,00 kn/m2/dan

od 50,00 m2 do 100,00 m2

4,00 kn/m2/dan

od 100,00 m2 do 200,00 m2

3,00 kn/m2/dan

od 200,00 m2 do 400,00 m2

2,00 kn/m2/dan

od 400,00 m2 do 800,00 m2

1,50 kn/m2/dan

od 800,00 m2 do 1.600,00 m2

0,75 kn/m2/dan

od 1.600,00 m2 do 3.000,00 m2

0,40 kn/m2/dan

Članak 32.

Početna visina zakupnine za korištenje javnih površina za druge namjene utvrđuje se kako slijedi

za odlaganje građevinskog materijala i postavljanje skela

2,00 kn po m2 na dan

za postavljanje transparenata na javnim površinama

600,00 kn na dan

za postavljanje slobodno stojećih, jednostrukih ili dvostrukih reklamnih panoa:
do 1,00 m2
preko 1,00 m2


10,00 kn na dan po strani panoa
20,00 kn na dan po strani panoa

za korištenje stupova javne rasvjete u svrhu postavljanja tabli maksimalne veličine do 1,00 m2

400,00 kn godišnje

za zvučno oglašavanje za svaki započeti sat

100,00 kn na sat

za prezentacije vozila i sl.

10,00 kn/m2 na dan

za sve ostale namjene

5,00 kn po m2 na dan

Članak 33.

Visina zakupnine za lokacije koje se daju u zakup putem javnog natječaja, utvrđuje se u natječajnom postupku, s tim da početna najmanja zakupnina po m2 ne može biti niža od visine zakupnine utvrđene člancima 28., 29., 30., 31. i 32. ove Odluke.

Članak 34.

Visina naknade za privremenu uporabu javnih površina određuje se sukladno odredbi 28., 29., 30., 31. i 32. ove Odluke.

Članak 35.

Poglavarstvo Grada može odobriti privremenu uporabu javne površine, bez naknade, u svrhu održavanja akcije zaštite okoliša, humanitarne, kulturne i sportske akcije, te za manifestacije pod pokroviteljstvom Grada.

V. NADZOR

Članak 36.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša - Komunalno redarstvo a temeljem odredbi Odluke o komunalno redu.

Članak 37.

Komunalni redar ovlašten je u provođenju nadzora:

1. nadzirati primjenu ove Odluke,

2. narediti fizičkim i pravnim osobama radnje, ako pregledom utvrdi da se one ne obavljaju ili se obavljaju suprotno odredbama ove Odluke,

3. naložiti uklanjanje privremenog objekta postavljenog bez odobrenja odnosno suprotno odobrenju nadležnog tijela i odredbama ugovora o zakupu,

4. predložiti pokretanje prekršajnog postupka,

5. izricati i naplaćivati mandatne novčane kazne,

6. poduzimati druge radnje za koje je ovlašten.

Članak 38.

Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje privremenih objekata iz članka 2. ove Odluke:

1. ako je privremeni objekt postavljen suprotno odredbama ove Odluke,

2. ako je privremeni objekt postavljen na lokaciji na kojoj je to zabranjeno Gradskom odlukom,

3. ako je privremeni objekt postavljen suprotno odredbi ugovora o zakupu glede površine koja je u zakupu,

4. ako je privremeni objekt postavljen bez ugovora o zakupu lokacije,

5. ako je ugovor o zakupu prestao istekom roka ili otkazom.

Članak 39.

Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna kazniti će se pravna osoba koja:

1. postavi objekt iz članka 2. ove Odluke bez odobrenja - odluke Poglavarstva,

2. postavi objekt iz članka 2. ove Odluke na lokaciji koja nije predviđena za postavljanje objekta,

3. postavi objekt iz članka 2. ove Odluke protivno odredbi članka 5. ove Odluke,

4. koristi lokaciju na način koji nije predviđen ovom Odlukom, odlukom Poglavarstva ili vrši preinake na lokaciji bez odobrenja.

Novčanom kaznom od 500,00 kuna kazniti će se odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Novčanom kaznom od 500,00 kuna kazniti će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. točke 2. i 3. ovog članka.

Novčanom kaznom od 100,00 kuna na licu mjesta kazniti će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. točke 4. ovog članka.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 944-05706-01/39

Ur. broj: 2213/01-01-06-2

Mali Lošinj, 3. travnja 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr