SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 15. Srijeda, 12. travnja 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
2

15.

Na temelju odredbe članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/ 01, 117/01, 150/02 i 147/03) i odredbe članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 31/02 i 19/05) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na svojoj sjednici održanoj dana 5. travnja 2006. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
porezima Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Malog Lošinja, KLASA: 410-01/04-01/15, UR. BROJ: 2213/01-01-05-7 od 4. kolovoza 2005. godine (u daljnjem tekstu: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke), objavljena dana 12. kolovoza 2005. godine u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 12/2005, članak 1. briše se.

Članak 2.

Članak 2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke postaje člankom 1. i ne mijenja se.

Članak 3.

Članak 3. postaje člankom 2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke i ne mijenja se.

Članak 4.

Zadužuje se Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja da najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja ove Odluke izradi i dostavi Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja na usvajanje pročišćeni tekst Odluke o porezima Grada Malog Lošinja.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 410-01/06-01/12

Ur. broj: 2213/01-01-06-5

Mali Lošinj, 5. travnja 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr