SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 15. Petak, 6. lipnja 2003.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from 2003-15-Bakar 1266..1295

Grad Bakar

11.

Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 28. sjednici održanoj 4. lipnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu
Upravnog odjela Grada Bakra

Članak 1.

Članak 8. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Uvjeti koje mora ispunjavati pročelnik utvrđuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela«.

Članak 2.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje se unutarnji ustroj Upravnog odjela, radna mjesta, opis poslova koji se obavljaju na radnim mjestima, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj službenika i namještenika, te druga pitanja sukladno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima i ovoj Odluci.

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela donosi Vijeće na prijedlog Poglavarstva.«

Članak 3.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Vijeće će donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela iz članka 2. ove Odluke u roku od 60 dana od njenog stupanja na snagu.«

Članak 4.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Službenici i namještenici zatečeni u službi, odnosno na radu u Upravnom odjelu na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju s radom na dosadašnjim mjestima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta prema Pravilniku o unutarnjem redu donijetom sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima.«

Članak 5.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela primjenjuju se odredbe Odluke o upravnim tijelima Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 21/01 i 27/02), koje nisu u suprotnosti s odredbama ove Odluke.«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-05/01-01/06

Ur. broj: 2170-02-01-03-5/MS

Bakar, 4. lipnja 2003.

Predsjednik
Gradskog vijeća

Desimir Širola, dipl. ing., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr