SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 15. Srijeda, 12. travnja 2006.
GRAD BAKAR
2

2.

Povjerenik Vlade RH u Gradu Bakru, na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 97/10) donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima
za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Bakar«
od roditelja-korisnika usluga

Članak 1.

U Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Bakar« od roditelja-korisnika usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/05) članak 3. mijenja se i glasi:

»Usluge Dječjeg vrtića ostvaruju se u petodnevnom radnom tjednu kao:

- 10,30 satni program (cjelodnevni boravak),

- 7,00 satni program (poludnevni boravak s ručkom),

- 6,00 satni program (poludnevni boravak bez ručka).«

Članak 2.

U članku 5. mijenja se stavak 1. koji glasi:

»Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji ima prebivalište na području Grada Bakra sudjeluje u plaćanju pune mjesečne cijene usluga Dječjeg vrtića ovisno o duljini trajanja programa i to:

- za cjelodnevni boravak 41,38% od pune mjesečne cijene,

- za poludnevni boravak s ručkom 41,38% od pune mjesečne cijene,

- za poludnevni boravak bez ručka 41,38% od pune mjesečne cijene.«

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Grad Bakar financirat će razliku do visine pune mjesečne cijene boravka djeteta u Dječjem vrtiću.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 3.

U članku 7. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Roditelj-korisnik iz stavka 1. ovog članka može koristiti samo jedno od prava predviđenih stavkom 1. ovog članka.«

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01/02

Ur. broj: 2170-02-01-06-1

Bakar, 10. travnja 2006.

GRAD BAKAR

Povjerenik Vlade RH

u Gradu Bakru

Zdravko Božičević, dipl. iur., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr