SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 14. Petak, 7. travnja 2006.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
35

8.

Temeljem članka 45a. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i članka 17. Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici dana 4. travnja 2006., donosi

ODLUKU
o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine
Malinska - Dubašnica s Uredbom o uređenju i zaštiti
zaštićenog obalnog područja mora

Članak 1.

Članak 1. Odluke o donošenju Plana mijenja se i glasi:

»Ovim elaboratom izvršeno je usklađenje Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/04), u daljnjem tekstu: Plan, s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04)«.

Članak 2.

U članku 2. Odluke o donošenju Plana stavak (1) mijenja se i glasi:

»Plan iz članka (1) sadržan je u elaboratu »Usklađenje Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica«, koji se sastoji od:

A. TEKSTUALNI DIO

I. OBRAZLOŽENJE

UVOD

1. POLAZIŠTA

1.1. Položaj, značaj i posebnosti područja općine u odnosu na prostor i sustave županije i Države

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru (Tablica 1 i 2)

1.1.2. Prostorno razvojne i resursne značajke

1.1.3. Planski pokazatelji i obveze iz dokumenata prostornog uređenja

1.1.4. Ocjena stanja

2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA I UREĐENJA

2.1. Ciljevi prostornog razvoja županijskog značaja

2.1.1. Razvoj gradova i naselja posebnih funkcija i infrastrukturnih sustava

2.1.2. Racionalno korištenje prirodnih izvora

2.1.3. Očuvanje ekološke stabilnosti i vrijednih dijelova okoliša

2.2. Ciljevi prostornog razvoja gradskog ili općinskog značaja

2.2.1. Demografski razvoj

2.2.2. Odabir prostorno razvojne strukture

2.2.3. Razvoj naselja, društvene, prometne i komunalne infrastrukture

2.2.4. Zaštita krajobraznih i prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina

2.3. Ciljevi prostornog uređenja naselja na području općine

2.3.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora

2.3.2. Utvrđivanje građevinskih područja naselja

2.3.3. Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.1. Prikaz prostornog razvoja na području općine u odnosu na prostornu i gospodarsku strukturu županije

3.2. Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina

3.2.1. Građenje i korištenje površina građevinskih područja:

a) građevinska područja naselja

b) građevinska područja izvan naselja za izdvojene namjene

c) iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina

3.2.2. Građenje i korištenje površina izvan građevinskog područja

3.2.3. Namjena i korištenje ostalih površina

a) poljoprivredne i šumske površine

b) vodne površine

3.3. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti

3.3.1. Gospodarske djelatnosti

3.3.2. Društvene djelatnosti

3.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

3.4.1. Iskaz prostornih pokazatelja za posebno vrijedna i osjetljiva područja i prostorne cjeline

3.4.2. Uvjeti korištenja prostora

3.4.3. Uvjeti uređenja prostora

3.4.4. Uvjeti zaštite prostora

3.5. Razvoj infrastrukturnih sustava

3.5.1. Prometni infrastrukturni sustavi

3.5.2. Sustav telekomunikacije i pošte

3.5.3. Sustav energetike

3.5.4. Vodogospodarski sustav

3.6. Postupanje s otpadom

3.7. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE

1.1. Organizacija prostora, namjena i korištenje površina

2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

2.1. Građevine od važnosti za Državu i Županiju

2.1.1. Građevine od važnosti za državu

2.1.2. Građevine od važnosti za županiju

2.2. Građevinska područja naselja

2.3. Izgrađene strukture izvan naselja za izdvojene namjene

3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

5.1. Sustav prometa

5.2. Sustav telekomunikacija i pošte

5.3. Sustav vodoopskrbe

5.4. Sustav odvodnje

5.5. Sustav energetike

6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIHODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

6.1. Zaštita krajobraznih vrijednosti

6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti

6.3. Mjere zaštite kulturno-povijesnih cjelina

7. POSTUPANJE S OTPADOM

8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

8.1. Zaštita tla

8.2. Zaštita zraka

8.3. Zaštita od buke

8.4. Zaštita voda

8.5. Zaštita mora

8.6. Mjere posebne zaštite

8.7. Građevine i zahvati u prostoru za koje je potrebna procjena utjecaja na okoliš

9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1. Obveze izrade prostornih planova

9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

9.3. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

10.1. Prijelazne odredbe

10.2. Završne odredbe

B. KARTOGRAFSKI DIO

1.KORIŠTENJE I NAMJENA
PROSTORA MJ. 1:25000

2.INFRASTRUKTURNI SUSTAVI MJ. 1:25000

3.UVJETI ZA KORIŠTENJE,
UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

3.1.Područje posebnih uvjeta korištenja
- prirodna baština i krajobraz MJ. 1:25000

3.2.Područje posebnih uvjeta korištenja
- kulturno povijesna baština MJ. 1:25000

3.3.Područja primjene posebnih mjera
uređenja i zaštite MJ. 1:25000

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA

4a. Građevinska područja: Dio GP-1 Malinska, Radići, Bogovići, Zidarići i Milčetići, GP-5 Kremenići, Žgombići, T1-1 Haludovo, T2-4 Dobrinčevo, T1-4 Hrusta, T2-2 Haludovo II, T2-5 Bogovići - istok, T2-7 Kremenići, T2-8 Žgombići, R-1 Haludovo, R-4 Bogovići, R-6 Haludovo - obala, G- 1 Bogovići, MJ.1:5000

4b.1 Građevinska područja: GP-2 Porat, T2-3 Porat - istok, T1-2 Porat - zapad, R-5 Porat,

MJ. 1: 5000

4b.2 Građevinska područja: GP-3 Vantačići, MJ. 1: 5000

4b.3 Građevinska područja: Dio GP-1 Malinska, Radići, Bogovići, Zidarići i Milčetići, GP-12 Turčići, T1-3 Malin, T2-1 Rova, T2-9 Zidarići, T2-6 Bogovići - zapad, MJ. 1: 5000

4c. Građevinska područja: GP-6 Oštrobradići, GP-7 Barušići, Ljutići, GP-8 Sveti Ivan, GP-11 Milovčići, K-3 Barušići, T2-10 Sveti Ivan, R-3 Sveti Ivan, MJ. 1: 5000

4d. Građevinska područja: GP-4 Sveti Vid - Miholjice, Maršići, K-1 Sveti Vid - sjever, K-2 Sveti Vid - jug, R-2 Miholjice, MJ. 1: 5000

4e. Građevinska područja: GP-9 Sveti Anton, GP-10 Sabljići, T2-11 Sabljići, MJ. 1: 5000

4f. Građevinska područja: G2 Sveti Vid, G3 Staro groblje, MJ. 1: 5000.«

Članak 3.

U članku 5. Odluke o donošenju Plana iza alineje 2. dodaje se nova alineja koja glasi:

»Zaštićeno obalno područje (ZOP) - je područje koje obuhvaća cijelo područje otoka Krka, a time i prostor Općine. Zaštićeno obalno područje označeno je na kartografskom prikazu br. 3.3. »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite«, te na svim ostalim kartografskim prikazima u mj. 1:25.000. Na kartografskom prikazu br. 4. »Građevinska područja«, katastarska podloga, mj.1:5.000 prikazane su i linije od 70 i 100 metara od obalne crte. Obalna crta je crta plimnog vala na obali.«

Članak 4.

U članku 8. Odluke o donošenju Plana iza riječi »neizgrađeno građevinsko područje« dodaje se novi stavak koji glasi:

»Izgrađenim područjem u zaštićenom obalnom području (ZOP) smatraju se izgrađene građevne čestice i druge površine privedene različitoj namjeni, a neizgrađeni dio

građevinskog područja je jedna ili više neposredno povezanih neuređenih i neizgrađenih građevnih čestica ukupne površine veće od 5.000 m2, kao i sve rubne neizgrađene čestice«.

Članak 5.

U članku 10. Odluke o donošenju Plana točka »b« mijenja se i glasi:

»b. Površine za ugostiteljsko-turističku namjenu:

Površine za ugostiteljsko-turističku namjenu izvan naselja na prostoru Općine Malinska - Dubašnica su:

a) Hoteli:

- Haludovo (Malinska) - T1-1,

b) Turistička naselja:

- Rova (Zidarići) - T2-1,

- Haludovo II (Malinska/Sv. Vid-Miholjice) - T2-2.

Površine za ugostiteljsko-turističku namjenu uz naselja su:

a) Hoteli:

- Porat - zapad (Porat) - T1-2,

- Malin (Malinska) - T1-3,

- Hrusta (Malinska) - T1-4,

b) Turistička naselja:

- Porat - istok (Porat) - T2-3,

- Dobrinčevo (Malinska) - T2-4,

- Bogovići - istok (Bogovići) - T2-5,

- Bogovići - zapad (Bogovići) - T2-6,

- Kremenići (Kremenići) - T2-7,

- Žgombići (Žgombići) - T2-8,

- Zidarići (Zidarići) - T2-9,

- Sv. Ivan (Sv. Ivan) - T2-10,

- Sabljići (Sabljići) - T2-11.«

Članak 6.

(1) U članku 12. Odluke o donošenju Plana u točki »a« iza riječi »sidrišta« dodaje se tekst koji glasi:

»Sidrenje plovila nije dopušteno ako smještaj sidrišta nije objavljen u službenim pomorskim publikacijama.«

(2) U članku 12. Odluke o donošenju Plana u točki »c. Morsko dno« briše se dio teksta koji glasi:

»Na morskom dnu je neposrednom provedbom moguće:

- ugrađivanje građevinskih objekata nužnih za sidrenje i uređenje obalnih građevina unutar obalnog pojasa od 300 m.

- postava instalacijskih sustava.«

Članak 7.

U članku 15. Odluke o donošenju Plana iza alineje e) dodaje nova alineja »f« koja glasi:

»zaštićeno obalno područje mora,« a alineja »f« postaje alineja »g«.

Članak 8.

U članku 20. Odluke o donošenju Plana stavak (2) dio teksta koji glasi: »kartografskim prikazima br. 4.a. do 4.c.« mijenja se i glasi: »kartografskim prikazima br. 4.a. do 4.f.«

Članak 9.

U članku 21. Odluke o donošenju Plana iza stavka (1) dodaje se novi tekst koji glasi:

»U ZOP - u se u građevinskom području naselja, u pojasu do 70 m od obalne crte, ne dopušta gradnja pojedinačne ili više građevina namijenjenih za:

- proizvodnju, koja nije funkcionalno povezana s morem i morskom obalom,

- trgovinu, netto trgovačke površine veće od 1.500 m2, osim ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena.

U neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja u pojasu najmanje 70 m od obalne crte dopuštena je samo izgradnja hotela, građevina javne namjene i uređenje javnih površina, izgradnja infrastrukturnih građevina i drugih građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (luke i sl.).

Gore navedene odredbe odnose se na naselja: Barušići, Bogovići, Kremenići, Ljutići, Malinska, Martići, Milčetići, Milovčići, Oštrobradići, Porat, Radići, Sabljići, Sv. Vid - Miholjice, Vantačići i Žgombići, a ne odnose se na naselja Sv. Antun, Sv. Ivan i Zidarići gdje više od 50% postojećih građevina koriste za stalno stanovanje osobe koje imaju prebivalište u tom naselju.«

Članak 10.

U članku 22. Odluke o donošenju Plana u stavku (2) riječi: »detaljnim planovima uređenja« zamjenjuju se riječima »planovima užeg područja«.

Članak 11.

U članku 25. Odluke o donošenju Plana alineja d) mijenja se i glasi:

»graditi nove građevine prema uvjetima iz čl. 27. ovog Plana.«

Članak 12.

Članak 27. Odluke o donošenju Plana mijenja se i glasi:

»Neposrednom provedbom plana na području naselja za koja je obavezna izrada Urbanističkog plana uređenja do njegove izrade moguća je:

- za građevinska područja naselja GP-1 Malinska, Radići, Bogovići, Zidarići, Milčetići, GP-2 Porat i GP-3 Vantačići izgradnja novih građevina prema uvjetima ovog Plana na danas neizgrađenim površinama veličine do 2000m2 unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja,

- za sva ostala građevinska područja naselja izgradnja novih građevina prema uvjetima ovog Plana na danas neizgrađenim površinama veličine do 5000m2 unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja,

- rekonstrukcija postojećih građevina prema uvjetima iz Plana.

Članak 13.

U članku 28. Odluke o donošenju Plana u alineji 1. riječ »kuća« zamjenjuje se rječju: »građevina«.

Članak 14.

U članku 29. Odluke o donošenju Plana u alineji 2. riječi »Građevine turističke namjene« zamjenjuju se riječima: »Građevine ugostiteljsko-turističke namjene.«

Članak 15.

(1) U članku 30. Odluke o donošenju Plana u stavku (1) iza riječi: »Neposrednom provedbom ovog plana« dodaje se tekst koji glasi: »u izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja«.

(2) U članku 30. Odluke o donošenju Plana u stavku (4) riječi »Najveći broj etaža: 2« dodaje se riječ »nadzemne«.

Članak 16.

(1) Podnaslov ispred članka 31. mijenja se i glasi: »Gospodarske građevine ugostiteljsko - turističke namjene«.

(2) U članku 31. Odluke o donošenju Plana u stavku (1) iza riječi: »Neposrednom provedbom ovog plana« dodaje se tekst koji glasi: »u izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja«, a iza riječi: »građevina« dodaje se riječ: »ugostiteljsko«.

(3) U članku 31. Odluke o donošenju Plana iza točke VI dodaje se tekst koji glasi:

»Iznimno, do realizacije cjelokupnog sustava odvodnje na području općine unutar izgrađenih dijelova građevinskih područja naselja odvodnja otpadnih voda za građevine do 10 ES rješavati će se temeljem sanitarno-tehničkih uvjeta za izgradnju nepropusnih septičkih taložnica i biodiskova.

Za neizgrađene dijelove građevinskih područja naselja odvodnja otpadnih voda mora se riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.«

Članak 17.

U članku 32. Odluke o donošenju Plana u stavku (1) iza riječi: »Neposrednom provedbom ovog plana« dodaje se tekst koji glasi: »u izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja«.

Članak 18.

U članku 33. Odluke o donošenju Plana iza riječi »neposrednom provedbom plana.« dodaje se tekst koji glasi: »Izgradnja priveza nije dopuštena izvan građevinskog područja.«

Članak 19.

(1) U članku 35. Odluke o donošenju Plana u stavku (1) iza riječi: »izgrađenim i neizgrađenim« dodaje se riječ: »dijelovima«.

(2) U članku 35. Odluke o donošenju Plana u točki I iza riječi: »kartografskim prikazima 3.2. u mjerilu 1:25.000,« dodaje se tekst koji glasi: »kartografskim prikazima br.4. »Građevinska područja« u mjerilu 1:5000«.

(3) U članku 35. Odluke o donošenju Plana u točki II riječ: »kuće« zamjenjuje se rječju: »građevine«.

(4) U članku 35. Odluke o donošenju Plana u točki III riječi: »jednoobiteljska građevina« zamjenjuju se riječima: »obiteljska građevina«.

(5) U članku 35. Odluke o donošenju Plana u točki VII iza riječi: »temeljem ovih smjernica« dodaje se tekst koji glasi:

»Iznimno, do realizacije cjelokupnog sustava odvodnje na području općine unutar izgrađenih dijelova građevinskih područja naselja odvodnja otpadnih voda za građevine ugostiteljsko - turističke namjene do 10 ES rješavati će se temeljem sanitarno-tehničkih uvjeta za izgradnju nepropusnih septičkih taložnica i biodiskova.

Za neizgrađene dijelove građevinskih područja naselja odvodnja otpadnih voda za građevine ugostiteljsko - turističke namjene mora se riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.«

Članak 20.

U članku 36. Odluke o donošenju Plana iza riječi »PPPGŽ« dodaju se riječi: »i njegova Usklađenja«.

Članak 21.

Članak 37. Odluke o donošenju Plana mijenja se i glasi:

»Za slijedeće površine izvan naselja za izdvojene namjene obavezna je posredna provedba odnosno izrada planova užeg područja temeljem odredbi ovog plana:

- Zone smještaja građevina poslovne namjene:

- K-1 Sveti Vid - sjever,

- K-2 Sveti Vid - jug,

- K-3 Barušići,

- Površine za ugostiteljsko-turističku namjenu:

Površine za ugostiteljsko-turističku namjenu izvan naselja na prostoru Općine Malinska - Dubašnica su:

a) Hoteli:

- Haludovo (Malinska) - T1-1, površine 19,0 ha, max. kapaciteta 1200 postelja, pretežito izgrađena,

b) Turistička naselja:

- Rova (Zidarići) - T2-1, površine 17,78 ha, max. kapaciteta 1100 postelja, pretežito neizgrađena,

- Haludovo II (Malinska/Sv. Vid-Miholjice) - T2-2, površine 17,0 ha, max. kapaciteta 1100 postelja, neizgrađena.

Površine za turističko-ugostiteljsku namjenu (T) uz naselja su:

a) Hoteli:

- Malin (Malinska) - T1-3, površine 8,6 ha, max. kapaciteta 600 postelja, izgrađena,

- Hrusta (Malinska) - T1-4, površine 7,0 ha, max. kapaciteta 500 postelja, neizgrađena,

b) Turistička naselja:

- Porat - istok (Porat) - T2-3, površine 2,0 ha, max. kapaciteta 200 postelja, pretežito neizgrađena,

- Dobrinčevo (Malinska) - T2-4, površine 4,6 ha max. kapaciteta 500 postelja, neizgrađena,

- Bogovići - istok (Bogovići) - T2-5, površine 0,43 ha, max. kapaciteta 50 postelja, izgrađena,

- Bogovići - zapad (Bogovići) - T2-6, površine 3,0 ha, max. kapaciteta 150 postelja, neizgrađena,

- Kremenići (Kremenići) - T2-7, površine 4,0 ha, max. kapaciteta 200 postelja, neizgrađena,

- Žgombići (Žgombići) - T2-8, površine 2,6 ha, max. kapaciteta 150 postelja, neizgrađena,

- Zidarići (Zidarići) - T2-9, površine 1,8 ha, max. kapaciteta 100 postelja, neizgrađena,

- Sv. Ivan (Sv. Ivan) - T2-10, površine 3,5 ha, max. kapaciteta 200 postelja, neizgrađena,

- Sabljići (Sabljići) - T2-11, površine 0,6 ha, max. kapaciteta 50 postelja, neizgrađena.

- Športsko-rekreacijska namjena:

- R-1 Haludovo,

- R-2 Miholjice,

- R-3 Sveti Ivan,

- R-4 Bogovići,

- R-5 Porat,

- R-6 Haludovo-obala.

Neposrednom provedbom u skladu s potrebama i programom uređenja mogu se graditi ili proširivati površine groblja:

- G-1 Groblje Bogovići,

- G-2 Groblje Sveti Vid,

- G-3 Staro groblje.

U površinama izvan naselja za izdvojene namjene ne može se planirati novo stanovanje.«

Članak 22.

(1) U članku 38. Odluke o donošenju Plana u točki I riječi: »plana niže razine« zamjenjuju se riječima: »plana užeg područja«, a iza teksta: »u mjerilu 1:25000« dodaje se tekst koji glasi: »kartografskim prikazima br.4. »Građevinska područja« u mjerilu 1:5000«.

(2) Podnaslov iza članka 38. koji glasi: »Uvjeti uređenja za izradu planova užeg područja površina za turističko - ugostiteljske namjene« mijenja se i glasi: »Uvjeti uređenja za izradu planova užeg područja površina ugostiteljsko - turističke namjene«.

Članak 23.

Članak 39. Odluke o donošenju Plana mijenja se i glasi:

»Prostorna cjelina ugostiteljsko - turističke namjene širine veće od 500 m uz obalu mora imati najmanje jedan javni cestovno - pješački pristup do obale, što je prilikom izrade planova užih područja potrebno predvidjeti za sve planirane zone.

Posrednom provedbom ovog plana dozvoljena je izgradnja gospodarskih građevina ugostiteljsko-turističke namjene temeljem slijedećih smjernica:

a) Opće smjernice:

I - Oblik i veličina građevne čestice se ne uvjetuje smjernicama ovog Plana i određuju se temeljem plana niže razine neovisno od odredbi za neposrednu provedbu ovog Plana. Obuhvat zahvata u prostoru za planove čija izrada je obavezna odredbama ovog plana je određena kartografskim prikazima 3.2. u mjerilu 1:25000, kartografskim prikazima br.4. »Građevinska područja« u mjerilu 1:5000 te mjerama provedbe plana.

Planom se ne propisuje najmanja i najveća veličina građevinske čestice pri posrednoj provedbi Plana.

II - Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru određuje se uvjetima prostornog plana koji će se izrađivati temeljem obaveza i smjernica ovog Plana. Dozvoljena je izgradnja slijedećih tipova građevina:

- gospodarska građevine - samostojeće

- pomoćne građevine - samostojeće, dvojne

III - Oblikovanje građevine mora biti u sukladno odredbama ovog Plana.

IV - Uređenje građevne čestice mora biti u sukladno odredbama ovog Plana i uvjetima prostornog plana koji će biti izrađen temeljem ovih smjernica.

V - Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu: u neizgrađenim dijelovima zone obavezno priključenje na sustav javne odvodnje, te prema uvjetima prostornog plana koji će biti izrađen temeljem njegovih smjernica.

VI - Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima iz odredbi ovog Plana .

Pri posrednoj provedbi plana uvjeti visine i izgrađenosti se mogu odrediti drugačije ako se pri izradi dokumenta za posrednu provedbu plana ustanovi društveni interes ili tehnološko funkcionalna potreba za drugačijim visinama dijelova građevina.

b) Smjernice za pojedine zone:

- Hoteli s pratećim sadržajima, trgovačke, uslužne, ugostiteljske, sportske, rekreativne i zabavne te slične namjene (T1):

- T1-1 Haludovo (Malinska):

- za zonu T1-1 obavezna je izrada detaljnog plana uređenja kojim će se utvrditi smjernice za rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih sadržaja unutar zone,

- najveći dopušteni kapacitet zone iznosi 1200 postelja.

- T1-3 Malin (Malinska):

- najveći dopušteni kapacitet zone iznosi 600 postelja

- kig=0,6 i kis=3,6 (za postojeće građevine)

- postojeće građevine koje nemaju namjenu smještajnih kapaciteta u zoni sa izuzećem »Naš mir« zadržavaju svoju namjenu bez mogućnosti gradnje novih građevina

- najveća visina: Hotel Malin =20m, Hotel Draga=18m, drugi novi hoteli=12m

- najveći broj nadzemnih etaža: 6 etaža

- najveći broj podzemnih etaža je 2 etaže

- ukopani ulazi u garaže maksimalne širine 5,5m i stepeništa ulaza u podrum se izuzimaju kod mjerenja najniže točke terena. Odstupanja u visini i broju etaža pri posrednoj provedbi plana su moguća kada proizlaze iz tehnoloških zahtjeva namjene.

- T1-4 Hrusta (Malinska):

- prema odredbama urbanističkog plana uređenja kojim će se utvrditi smjernice za izgradnju novih sadržaja unutar zone,

- obavezna je rezervacija 25% površine za javne, parkirališne, rekreativne i zelene površine. Svaka građevna čestica u granicama obuhvata plana mora osigurati 30% površine pod zelenilom.

- najveći dopušteni kapacitet zone iznosi 500 postelja.

- Turistička naselja (T2):

- T2-1 Rova (Zidarići):

- prema posebnim smjernicama ovog Plana:

I - Oblik i veličina građevne čestice: odnosno obuhvat zahvata u prostoru utvrđuje se na osnovi zoninga urbanističkog plana uređenja:

Oblik i veličinu građevne čestice predlaže podnositelj zahtjeva, sukladno planu namjene površina iz grafičkog priloga br. 1., kroz programske skice za izdavanje lokacijske dozvole.

Građevna čestica ne smije biti manja od:

1.1. Zona centra naselja sa smještajnim jedinicama 1000m2;

1.2. Zona građenja uz prometnicu Malinska-Vantačići 900m2;

1.3. Zona građenja uz prometnicu Malinska-Vantačići 900m2;

1.4. Zona građenja niske gustoće 900m2;

3.1. Prostor zone s mogućnošću gradnje paviljonskih građevina poslovne namjene bez ograničenja

Parcele trafostanica - Prema tehnološkim zahtjevima.

Kada se građevna čestica nalazi u dvije zone, a ima vlasnički objedinjenu propisanu veličinu mogućnost građenja se određuje na način da se uvjeti određuju za svaki dio zone zasebno. Građevine locirane u dvije zone na istoj građevnoj čestici mogu biti realizirane kao dvojne ili odvojene slobodnostojeće građevine, ali svaka prema uvjetima izgrađenosti za zonu u kojoj se nalazi.

II - Namjena građevine nije uvjetovana. Dozvoljena je izgradnja slijedećih tipova građevina:

- Hotel: - prva kategorija, pet zvjezdica (L), - druga kategorija, četiri zvjezdice,

- Pansion: - prva kategorija tri zvjezdice,

- Apartman (isključivo u funkciji ugostiteljsko - turističke djelatnosti, kao kategorija smještajnih kapaciteta): - prva kategorija pet zvjezdica (L), - druga kategorija četiri zvjezdice,

- Sobe za iznajmljivanje (isključivo u funkciji ugostiteljsko - turističke djelatnosti, kao kategorija smještajnih kapaciteta): - prva kategorija tri zvjezdice, građevine sa maksimalno 12 turističkih jedinica.

Svi ostali dozvoljeni tipovi građevina i građevine većeg kapaciteta se mogu graditi samo posrednom provedbom plana.

Urbanističkim planom uređenja se mogu za građevine sa hotelskom namjenom odrediti i drugačiji koeficijenti od ovim planom određenih smjernica ali ne više od kig= 0,2 i kis=0,8, te visine najviše tri nadzemne etaže i dvije podzemne etaže.

III - Veličina i površina građevine:

Obavezne odredbe koje uređuju najmanje i najveće izgrađenosti građevnih čestice pri neposrednoj provedbi UPU-a koji će biti izrađen temeljem ovih smjernica su:

1.1. Zona centra naselja sa smještajnim jedinicama minimalni kig =0,10, maksimalni kig =0,20, maksimalni kis=0,60; visine vijenca 7,5m; visine sljemena 10,5m i tri etaže.

1.2. Zona građenja uz prometnicu Malinska-Vantačići: Produljenje središnje osi naselja-smještajni objekti i usluge u turizmu minimalni kig =0,10, maksimalni kig =0,27, maksimalni kis=0,80; visine vijenca 8,5m; visine sljemena 11,0m i tri etaže.

1.3. Zona građenja uz prometnicu Malinska-Vantačići: smještajni objekti i usluge u turizmu minimalni kig =0,10, maksimalni kig =0,25, maksimalni kis=0,75; visine vijenca 7,2 m; visine sljemena 10m i tri etaže.

1.4. Zona građenja niske gustoće: Smještajni objekti i usluge u turizmu-minimalni kig =0,10%, maksimalni kig =0,20, maksimalni kis=0,60; visine vijenca 7,2 m; visine sljemena 10m i tri etaže.

3.1. Prostor zone s mogućnošću gradnje - paviljonskih građevina poslovne namjene minimalni kig =0,3%, maksimalni kig =0,10, maksimalni kis=0,80.

Ukopani ulazi u garaže maksimalne širine 3,5m i stepeništa ulaza u podrum se izuzimaju kod mjerenja najniže točke terena.

- pomoćne građevine (samostojeće) u sklopu građevne čestice maksimalne površine 50 m2, maksimalno kao prizemne građevine sa jednom nadzemnom etažom.

IV - Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru određuje se uvjetima minimalne udaljenosti od ruba građevne čestice:

- u zonama sa definiranim javnim prometnicama 4m od susjedne građevne čestice, 6m od javne prometnice, 4m od pristupnog puta.

- Jednom građevinom se smatraju i građevine sa dva ili više konstruktivnih sklopova, međusobno povezanih suhim ili toplim vezama u jedinstvenu morfološku strukturu.

V - Oblikovanje građevine mora biti u sukladno odredbama ovog Plana.

VI - Uređenje građevne čestice mora biti u sukladno odredbama ovog Plana

VII - Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu se temelji na odredbama plana.

VIII - Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima iz odredbi ovog Plana.

- T2-2 Haludovo II (Malinska/Sv. Vid Miholjice):

- najveći dopušteni kapacitet zone iznosi 1100 postelja

- kig=0,2 i kis=0,6

- najveća visina= 8,5m

- najveći broj nadzemnih etaža=3 etaže

- najveći boj podzemnih etaža je 2 etaže

- ukopani ulazi u garaže maksimalne širine 5,5m i stepeništa ulaza u podrum se izuzimaju kod mjerenja najniže točke terena. Odstupanja u visini i broju etaža pri posrednoj provedbi plana su moguća kada proizlaze iz tehnoloških zahtjeva namjene.

- T2-3 Porat - istok (Porat):

- najveći dopušteni kapacitet zone iznosi 200 postelja,

I - Oblik i veličina građevne čestice:, odnosno obuhvat zahvata u prostoru utvrđuje se na osnovi zoninga urbanističkog plana uređenja:

Oblik i veličinu građevne čestice predlaže podnositelj zahtjeva, sukladno planu namjene površina iz grafičkog priloga br. 1., kroz programske skice za izdavanje lokacijske dozvole.

Građevinska parcela ne smije biti manja od:

1.1. Zona građenja uz prometnicu Porat - Vantačići - Centralni sadržaji i smještaj 900 m2,

1.2. Zona građenja niske gustoće - Smještajni objekti i usluge u turizmu 900 m2,

1.3. Zona interpolacije smještajnih i ugostiteljskih građevina u pretežito zelene površine 1000 m2.

Odstupanje od veličine građevne čestice pri neposrednoj provedbi plana je:

- do minimalno 850m2 na ukupne vlasničke veličine građevne čestice, prije izdvajanja dijelova čestice za potrebe infrastrukturnih zahvata i prometnica, ali na način da se izgrađenost izračunava samo u odnosu na stvarnu građevinsku površine čestice

II - Namjena građevine nije uvjetovana. Dozvoljena je izgradnja slijedećih tipova građevina:

- Hotel: - prva kategorija, pet zvjezdica (L), - druga kategorija, četiri zvjezdice,

- Pansion: - prva kategorija tri zvjezdice,

- Apartman (isključivo u funkciji ugostiteljsko - turističke djelatnosti, kao kategorija smještajnih kapaciteta): - prva kategorija pet zvjezdica (L), - druga kategorija četiri zvjezdice,

- Sobe za iznajmljivanje (isključivo u funkciji ugostiteljsko - turističke djelatnosti, kao kategorija smještajnih kapaciteta):- prva kategorija tri zvjezdice, građevine sa maksimalno 7 turističkih jedinica.

III - Veličina i površina građevine je:

Minimalne i maksimalne izgrađenosti građevne čestice za neposrednu provedbu UPU-a izrađenog temeljem ovih smjernica su:

1.1. Zona građenja uz prometnicu Porat - Vantačići minimalni kig =0,20 maksimalni kig =0,25, maksimalni kis=0,75; visine vijenca 8,5m; visine sljemena 11,5m i tri etaže.

1.2. Zona građenja niske gustoće minimalni kig =0,15, maksimalni kig =0,20, maksimalni kis=0,60; visine vijenca 7,2m; visine sljemena 10,2m i tri etaže.

1.3. Zona interpolacije smještajnih i ugostiteljskih građevina u pretežito zelene površine minimalni kig =0,10, maksimalni kig =0,15, maksimalni kis=0,45; visine vijenca 6,5 m; visine sljemena 9,5 m i tri etaže.

Ukopani ulazi u garaže maksimalne širine 3,5m i stepeništa ulaza u podrum se izuzimaju kod mjerenja najniže točke terena.

- pomoćne građevine (samostojeće) u sklopu građevne čestice maksimalne površine 50m2, maksimalno kao prizemne građevine sa jednom nadzemnom etažom.

IV - Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru određuje se uvjetima minimalne udaljenosti od ruba građevne čestice:

- u zonama sa definiranim javnim prometnicama 4m od susjedne građevne čestice, 6m od javne prometnice, 4m od pristupnog puta.

- Jednom građevinom se smatraju i građevine sa dva ili više konstruktivnih sklopova, međusobno povezanih suhim ili toplim vezama u jedinstvenu morfološku strukturu.

V - Oblikovanje građevine mora biti u sukladno odredbama ovog Plana.

VI - Uređenje građevne čestice mora biti u sukladno odredbama ovog Plana

VII - Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu se temelji na odredbama plana.

VIII - Način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima iz odredbi ovog Plana.

- T2-4 Dobrinčevo (Malinska),

- T2-5 Bogovići - istok (Bogovići),

- T2-6 Bogovići - zapad (Bogovići),

- T2-7 Kremenići (Kremenići),

- T2-8 Žgombići (Žgombići),

- T2-9 Zidarići (Zidarići),

- T2-10 Sv. Ivan (Sv. Ivan),

- T2-11 Sabljići (Sabljići):

- najveći dopušteni kapacitet zone - T2-4 Dobrinčevo (Malinska) iznosi 500 postelja

- najveći dopušteni kapacitet zone - T2-5 Bogovići - istok (Bogovići) iznosi 50 postelja

- najveći dopušteni kapacitet zone - T2-6 Bogovići - zapad (Bogovići) iznosi 150 postelja

- najveći dopušteni kapacitet zone - T2-7 Kremenići (Kremenići) iznosi 200 postelja

- najveći dopušteni kapacitet zone - T2-8 Žgombići (Žgombići) iznosi 150 postelja

- najveći dopušteni kapacitet zone - T2-9 Zidarići (Zidarići) iznosi 100 postelja

- najveći dopušteni kapacitet zone - T2-10 Sv. Ivan (Sv. Ivan) iznosi 200 postelja

- najveći dopušteni kapacitet zone - T2-11 Sabljići (Sabljići) iznosi 50 postelja

- kig=0,2 i kis=0,4 projekcija tlocrta na parcelu ne veća od 200m2

- najveća visina: 6m. Najveći broj nadzemnih etaža: 2 etaže

- najveći broj podzemnih etaža je 1 etaža

- ukopani ulazi u garaže maksimalne širine 5,5m i stepeništa ulaza u podrum se izuzimaju kod mjerenja najniže točke terena.«

Članak 24.

Iza članka 39. Odluke o donošenju Plana dodaje se novi članak koji glasi:

»Iznimno od odredbi članka 39., za izgrađene zone i dijelove zona ugostiteljsko - turističke namjene Porat - zapad T1-2 i Malin T1-3 (Hotel Draga) dopuštena je neposredna provedba temeljem slijedećih odredbi:

- T1-2 Porat - zapad (Porat), površine 0,45 ha, max. kapaciteta 90 postelja, izgrađena,

- koeficijenti: kig=0,3 i kis=1,5 (postojeći),

- najveća dopuštena visina građevine je 15 m. Dozvoljeno je prekoračenje najveće visine građevine za stubišnu vertikalu, vertikalu okna dizala, nadvoje balkonskih vrata na krovnim terasama, klima komore i strojarnice,

- dozvoljava se izgradnja građevine s najviše 5 nadzemnih etaža,

- dozvoljava se gradnja tavanskog prostora u funkciji propisane namjene, a koji ne ulazi u uvjetovani maksimalni broj etaža, pod uvjetom da je gradnja unutar propisanih uvjeta o visini građevine i da nagib krova ne prelazi 23o,

- dozvoljava se gradnja podzemnih etaža. Pristup podzemnoj etaži je moguć vanjskim stubištem najveće dopuštene širine 1,5 m, te kolnim pristupom najveće dopuštene širine 5,5 m. Pristupi podzemnoj etaži se izuzimaju kod mjerenja najniže točke terena,

- najmanja dozvoljena udaljenost građevine od granice građevne čestice iznosi polovinu njezine visine, ali ne može biti manja od 4 m,

- vrsta krova nije određena. Izuzetno od ove odredbe krov građevine ili dijela građevine koji ima samo podzemnu etažu mora biti ravan i uređen kao pješačka, kolna ili ozelenjena površina,

- na krovu građevine dozvoljava se postava sunčanog kolektora, antene i reklamnih površina kojima se ističe djelatnost tvrtke te uređaja za ventilaciju i klimatizaciju pod uvjetom da ne narušavaju izgled i sigurnost susjednih građevina,

- najveća dopuštena visina podzida iznosi 1,5 m. Ukoliko visina podzida prelazi 1,5 m potrebno je izvesti terasaste zidove,

- odvodnju otpadnih i oborinskih voda potrebno je provoditi sukladno Koncepciji odvodnje otpadnih voda na području Općine Malinska - Dubašnica. Do izgradnje sustava javne odvodnje otpadne vode mogu se pročišćavati na odgovarajućem postojećem uređaju za biološko pročišćavanje otpadnih voda sukladno posebnim vodopravnim uvjetima nadležnog vodnogospodarskog odjela,

- dozvoljava se gradnja građevina u fazama,

- ostale smjernice se provode sukladno odredbama ovog Plana.

- T1-3 Malin:

- neposrednom provedbom ovog Plana dozvoljena je rekonstrukcija i dogradnja hotela »Draga« tlocrtne projekcije do 3.500 m2 i visine 4 etaže temeljem slijedećih odredbi:

I - Oblik i veličina građevne čestice:

- Rekonstrukcija i dogradnja hotela moguća je u sklopu građevne čestice postojećeg kompleksa hotela »Draga«. Dozvoljeno je okrupnjavanje postojeće građevinske čestice kompleksa sa svrhom poboljšanja postojećih prostornih standarda.

II - Veličina i površina građevine:

- Najveća veličina i površina građevine je:

- Koeficijenti: kig=0,5; kis=2,0 (postojeći)

- Najveća visina: 18 m

- Najveći broj etaža: 4 etaže.

III - Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici:

- Najmanja dozvoljena udaljenost građevine od granice građevine čestice iznosi polovicu njezine visine, ali ne može biti manja od 4,0 m.

IV - Oblikovanje građevina:

- Za oblikovanje građevine dozvoljava se uporaba svih vrsta konstrukcijskih sistema. Primijenjene vrste materijala moraju zadovoljavati kriterije primorske autohtonosti

- Vrsta krova nije određena

- Krov dijela građevine koji je izveden kao podrumska etaža mora biti ravan i prohodan za pješački i/ili kolni promet te uređen kao zelena površina

- Najveći dozvoljeni nagib kosog krova iznosi 23o.

- Za pokrov kosog krova dozvoljava se uporaba opečnog i betonskog crijepa mediteranskog tipa te drugih suvremenih pokrova sukladno oblikovanju građevine

- Za pokrov krova ne dozvoljava se uporaba drvenog pokrova ili pokrova od bitumeniziranih materijala

- Na krovu građevine dozvoljava se postava sunčanih kolektora, antene i reklamnih predmeta kojima se ističe funkcija građevine te uređaja za ventilaciju i klimatizaciju pod uvjetom da se njihovom postavom ne narušava izgled građevine

- Na pročelju građevine ne dozvoljava se konzolno postavljanje uređaja za klimatizaciju, ventilaciju i slično, već je iste potrebno uklopiti u sustav otvora ili postaviti na za to predviđena mjesta u ravnini pročelja

V - Uređenje građevne čestice: mora biti u sukladno odredbama ovog Plana.«

Svi članci u nastavku mijenjaju brojeve na način da se predmetni broj članka poveća za 1 (jedan) broj.

Članak 25.

U članku 40. Odluke o donošenju Plana (novi članak 41.) dio teksta iza riječi: »(apartmansku)« koji glasi: »osim ako je to omogućeno planom nižeg reda« se briše.

Članak 26.

Članak 41. Odluke o donošenju Plana (novi članak 42.) mijenja se i glasi:

»Građevine u turističkim zonama T1-3 Malin, T2-4 Dobrinčevo, T1-4 Hrusta, T2-1 Rova i T2-3 Porat-istok ne mogu promijeniti svoju osnovnu namjenu iz gospodarske u stambenu.«

Članak 27.

(1) U članku 42. Odluke o donošenju Plana (novi članak 43.) riječi: »Športsko - rekreacijske namjene« u stavku (1) zamjenjuju se riječima: »Površine športsko-rekreacijske namjene«.

(2) U članku 42. Odluke o donošenju Plana (novi članak 43.) u stavku (1) alineja 1, iza riječi: R-1 Haludovo dodaju se riječi u zagradi: »neizgrađeni dio«.

(3) U članku 42. Odluke o donošenju Plana (novi članak 43.) ispred riječi: »turistički« u stavku (2) dodaje se riječ: »ugostiteljsko«.

(4) U članku 42. Odluke o donošenju Plana (novi članak 43.) u stavku (3) iza riječi: »kis=0,2 i kig=0,1« dodaje se tekst koji glasi:

»Iznimno, za izgrađeni dio zone R-1 koji se nalazi unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja Haludovo, zbog potrebe izgradnje podzemne garaže u funkciji turističkog kompleksa Haludovo, najveći dopušteni kig iznosi 0,3, a najveći dopušteni kis iznosi 0,6.«

Članak 28.

(1) Članak 43. Odluke o donošenju Plana i pripadajući podnaslov: »Površina za infrastrukturu« se brišu.

(2) Iza članka 42. Odluke o donošenju Plana (novi članak 43.) dodaje se novi podnaslov: »Uvjeti za uređenje plaža« i novi članak 44. koji glasi:

»Na području Općine Malinska - Dubašnica utvrđene su slijedeće uređene plaže uz građevinska područja naselja i površine za izdvojene namjene izvan naselja:

- Plaža Uhlić - Porat - uređeno kupalište naselju Porat ispod hotela 'Pinija' (R-71),

- Plaža Porat - Tunera - Valica - Vantačići - uređeno kupalište između naselja- lučica Porat i Vantačići (R-72),

- Plaža Vantačići - uređeno kupalište u naselju Vantačići od lučice Vantačići do kupališta Rova (R-73),

- Plaža Rova- uređeno kupalište od naselja i plaže Vantačići do uvale Cuklićevo (R-74),

- Plaža Cuklićevo - Vrtača - uređeno kupalište u naselju Malinska od kupališta Rova do kupališta Draga, obuhvaća uvale Cuklićevo i Vrtača (R-75),

- Plaža Draga - uređeno kupalište u naselju Malinska koje obuhvaća uvalu Draga i kupalište ispod kompleksa hotela »Malin« (R-76),

- Plaža Malinska - uređeno kupalište u naselju Malinska od uvale Draga do luke Malinska (R-77),

- Plaža Haludovo - uređeno kupalište u naselju Malinska od luke Malinska do Ribarskog sela, obuhvaća područje ispod hotelskog kompleksa »Haludovo« (R-78).

Pod uređenjem plaža smatra se izvođenje slijedećih radova:

- čišćenje obalnog pojasa i njegovih dijelova od betona i betonskih konstrukcija i opločenja,

- rekonstrukcija prijašnjeg stanja obalnog ruba,

- izgradnja kamenih potpornih zidova za zaštitu od erozije,

- izgradnja staza, stepenica i rampi za osobe s posebnim potrebama radi pristupa moru,

- nanošenje pijeska i šljunka na dijelovima plaže (dohranjivanje),

- oblaganje dijelova plaže (sunčališta) kamenim pločama,

- izgradnja infrastrukture u funkciji plaže (vodovodna, hidrantska, kanalizacijska, niskonaponska elektroenergetska infrastruktura, javna rasvjeta, telekomunikacijska),

- hortikulturno uređenje,

- postavljanje tuševa, prenosivih kabina za presvlačenje i osmatračnica za nadzornika plaže,

- izgradnja građevina za pružanje ugostiteljskih, trgovačkih i sl. usluga površine do max. 25 m2 i visine do 1 etaže,

- postavljanje montažne komunalne opreme (klupe, stolovi, koševi za otpatke, suncobrani, ležaljke, informativne ploče i sl.,

- postavljanje pontona za kupače i signalizacije u moru,

- izvođenje drugih zahvata predviđenih planovima užeg područja.

U cilju održavanja, unapređenja i zaštite kupališta, omogućavaju se slijedeći zahvati na uređenju plaža/kupališta:

- renaturalizacija - skup intervencija koje se poduzimaju radi vraćanja u prirodno stanje dijelova plaža koje su prethodnim zahvatima oštećene;

- sanacija - skup intervencija koje se poduzimaju radi poboljšanja stanja plaža koje su prethodnim zahvatima oštećene;

- uređenje morfološki nepromijenjenih dijelova plaža - provođenje zahvata radi poboljšanja mogućnosti korištenja dijelova plaža na kojima prevladavaju prirodne strukture i oblici koji dijelom moraju biti očuvani.«

Članak 29.

Članak 45. Odluke o donošenju Plana (novi članak 46.) mijenja se i glasi:

»Izvan granica građevinskog područja može se planirati izgradnja i rekonstrukcija:

a) Građevine infrastrukture,

b) Gospodarske:

- Gospodarske građevine u funkciji servisnih, ugostiteljsko-turističkih usluga u koridorima infrastrukturnog sustava cestovnog prometa

- Gospodarske građevine - građevine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti - izvan područja od 1.000 m računajući od obalne crte:

- gospodarski objekti za potrebe odlaganja alata i sitnog inventara ako je najmanje 80 % površine obrađeno s jednom ili više sljedećih kultura: vinograda, maslina, voće, povrće i žitarice. Za poljoprivredne površine ne manje od 1000 m2 može se dozvoliti izgradnja objekta u visini prizemlja, tlocrtna veličina koja iznosi maksimalno 1% površine građevinske čestice, ali ne više od 50 m2

- štale za uzgoj domaćih životinja mogu se graditi na pašnjačkim ili drugim površinama većim od 1000 m2 veličine. Veličina štale ovisi o vrsti domaće životinje za koje se objekata gradi.

- Gospodarske građevine - građevine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti - unutar područja od 1.000 m računajući od obalne crte:

- Gospodarske građevine - pomoćne građevine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, samo za prijavljeno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu s veličinom parcele najmanje 3 ha. Dopuštena je izgradnja samo prizemnih građevina ukupne površine do 200 m2, s time da su udaljene najmanje 100 m od obalne crte.

c) Rekreacijske građevine:

- Rekreacijski sadržaji u uvali Sveti Martin. Dozvoljena je rekonstrukcija postojeće građevine, u postojećim gabaritima (tlocrtno i visinski), u svrhu pružanja ugostiteljsko - turističkih usluga.

Izvan granica građevinskog područja može se dozvoliti rekonstrukcija postojećih legalno sagrađenih građevina stambene namjene unutar postojećih gabarita.«

Članak 30.

Članak 46. Odluke o donošenju Plana se briše.

Članak 31.

Članak 47. Odluke o donošenju Plana mijenja se i glasi:

»Iznimno izvan granica građevinskog područja mogu se neposrednom provedbom:

- rekonstruirati postojeće građevine,

- uređivati površine predviđene za pravce infrastrukturnih instalacija i ostalih linearnih trasa,

- graditi i uređivati površine predviđene za infrastrukturne građevine za smještaj uređaja, građevina instalacija i sl., a razgraničavaju se ovisno o vrsti infrastrukturnog sustava,

- graditi građevine i uređaje unutar i uz koridor prometne infrastrukture (prometnica) koji su svojom namjenom u funkciji odmorišta uz prometnicu. Podrazumijevaju se sadržaji servisnog, ugostiteljskog i popratnog trgovačkog tipa kao što su: crpka za gorivo, prateća trgovina, autopraonica, servis, turistički informativni punkt, ugostiteljski sadržaji, motel i sl,

- graditi obalna šetališta i staze,

- uređivati pristupe kupalištu sa obalne i morske strane.

Na području Općine Malinska - Dubašnica izvan granica građevinskog područja kao uređena plaža utvrđena je uvala Sv. Martin (R-79), koju je moguće uređivati na način da se ne mijenja linija i karakteristike obale, bez izgradnje novih građevina.«

Članak 32.

Iza članka 47. Odluke o donošenju Plana dodaje se novi članak 48. koji glasi:

»Neposrednom provedbom ovog plana dozvoljena je izgradnja gospodarskih građevina poslovne i ugostiteljsko - turističke namjene u sklopu odmorišta uz državnu cestu Omišalj - Valbiska u koridorima infrastrukturnog sustava cestovnog prometa (k.o. Bogovići, k.č. 1551/1, 1555/3, 1556/1, 11556/4, 1556/7, 1556/8, 1560/5 i 1560/9) temeljem slijedećih odredbi:

- Građevine poslovne namjene:

I - Oblik i veličina građevne čestice: Najmanja dozvoljena veličina građevne čestice za izgradnju građevina poslovne namjene je 500m2 - kod formiranja novih parcela za izgradnju slobodnostojećih građevina

II - Veličina i površina građevina: Najmanja površina građevine je 60m2 za sve veličine građevnih čestica.

Najveća veličina i površina građevine je na izgrađenim područjima:

- Koeficijenti: kig=0,25 i kis=0,5 projekcije tlocrta na parcelu, ali ne veće površine od 200 m2.

- Najveća visina: 4 m

- Najveći broj etaža: 2 etaže / S+P (suteren + prizemlje).

- Najviše jedna podrumska etaža.

III - Namjena građevina može biti poslovna i mješovita - pretežito poslovna:

- građevine poslovne namjene - pretežito uslužna

- građevine poslovne namjene - pretežito uslužne, trgovačke i ugostiteljske

IV - Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici: Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru određuje se uvjetima minimalne udaljenosti od ruba građevne čestice iz odredbi ovog Plana.

V - Oblikovanje građevina, uređenje građevne čestice mora biti u sukladno odredbama ovog Plana

VI - Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu se temelji na odredbama o minimalnoj komunalnoj opremljenosti građevne čestice.

VII - Unutar područja obuhvata neposredne provedbe mogu se graditi građevine gospodarske namjene koje omogućuju obavljanje gospodarskih djelatnosti bez nepovoljnih utjecaja na okoliš.

- Građevine ugostiteljsko - turističke namjene (tipa motel):

I - Oblik i veličina građevne čestice: Najmanja dozvoljena veličina građevne čestice za izgradnju građevina poslovne namjena je 500 m2 - kod formiranja novih parcela za izgradnju slobodno stojećih građevina

II - Veličina i površina građevina: Najmanja površina građevine je 200 m2 za sve veličine građevnih čestica.

Najveća veličina i površina građevine je na izgrađenim područjima:

- Koeficijenti: kig=0,25 i kis=0,75 projekcije tlocrta na parcelu, ali ne veće površine od 1.000 m2.

- Najveća visina: 4 m od razine prometnice ili 10 m od razine konačno uređenog terena kod terasaste izgradnje na padini;

- Najveći broj etaža: 3 etaže / S1+S2+P: dvije suterenske etaže (S1+S2) na padini i jedna nadzemna etaža (P);

III - Namjena građevina može biti poslovna i mješovita - pretežito poslovna:

- građevine poslovne namjene - pretežito turističke namjena (tipa motel)

IV - Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici: Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru određuje se uvjetima minimalne udaljenosti od ruba građevne čestice iz odredbi ovog Plana.

V - Oblikovanje građevina, uređenje građevne čestice mora biti u sukladno odredbama ovog Plana

VI - Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na javno-prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu se temelji na odredbama o minimalnoj komunalnoj opremljenosti građevne čestice.

VII - Unutar područja obuhvata neposredne provedbe mogu se graditi građevine gospodarske namjene koje omogućuju obavljanje gospodarskih djelatnosti bez nepovoljnih utjecaja na okoliš.«

Svi članci u nastavku mijenjaju brojeve na način da se predmetni broj članka poveća za 1 (jedan) broj.

Članak 33.

U članku 50. Odluke o donošenju Plana (novi članak 51.) iza riječi: »Općine Malinska - Dubašnica« dodaju se riječi: »površine za razvoj.«

Članak 34.

Članak 51. Odluke o donošenju Plana (novi članak 52.) mijenja se i glasi:

»Izgradnja građevina i korištenje površina za potrebe gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva i turizma moguća je:

- u građevinskim područjima naselja

- u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja za ugostiteljsko-turističku namjenu:

- izvan granica građevinskih područja na planom određenim lokacijama:

U izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja za ugostiteljsko-turističku djelatnost ne planira se stambena gradnja.

Izgradnja građevina i korištenje površina za potrebe gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva i turizma provodi se temeljem odredbi članaka 39. i 40. ovog Plana.«

Članak 35.

Članak 52. Odluke o donošenju Plana (novi članak 53.) mijenja se i glasi:

»Izgradnja građevina i korištenje površina za potrebe ostalih gospodarskih djelatnosti moguća je:

- u građevinskim područjima naselja,

- u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja ostale gospodarske djelatnosti,

- u koridorima infrastrukturnog sustava cestovnog prometa.

Planom je dozvoljeno građenje građevina poslovne namjene: manji proizvodni i skladišni kompleksi, (trgovina, manji proizvodni pogoni - obrtništvo, skladištenje, servisi, komunalne usluge i sl.

Izgradnja građevina i korištenje površina za potrebe gospodarskih djelatnosti uslužno-servisnog tipa u koridorima infrastrukturnog sustava cestovnog prometa u sklopu odmorišta uz prometnicu provodi se neposrednom provedbom temeljem odredbi ovog Plana.

Prostori za čuvanje i održavanje plovila koji su odvojeni od luka nautičkog turizma smatraju se poslovnom zonom.«

Članak 36.

U članku 57. Odluke o donošenju Plana (novi članak 58.) u stavku (2) riječi: »nižeg reda« zamjenjuju se riječima »užeg područja«.

Članak 37.

U članku 59. Odluke o donošenju Plana (novi članak 60.) u alineji 6. riječ: »kuće« zamjenjuju se riječju »građevine«.

Članak 38.

U članku 60. Odluke o donošenju Plana (novi članak 61.) u alineji 1. i alineji 2. riječi: »kuće« zamjenjuju se riječima »građevine«.

Članak 39.

Članak 62. Odluke o donošenju Plana (novi članak 63.) mijenja se i glasi:

»Planom se na području Općine Malinska - Dubašnica određuju luke slijedećih karakteristika na lokacijama:

- Luke otvorene za javni promet lokalnog značaja:

- Porat (L-1)

- Vantačići (L-2)

- Malinska, (L-3)

- Ribarsko selo (L-4)

- Malin (L-5).

Postojeći privezi za brodove lokalnog stanovništva smješteni su unutar luka otvorenih za javni promet lokalnog značaja.

Luke posebne namjene - luke nautičkog turizma unutar izdvojenog građevinskog područja ugostiteljsko - turističke namjene određene su na slijedećim lokacijama:

- Ribarsko selo

- Malin.

Broj vezova jednog ili više priveza u prostornoj cjelini ugostiteljsko - turističke namjene može biti najviše 20% ukupnog smještajnog kapaciteta te cjeline, ali ne više od 400 vezova.

Planom su unutar akvatorija za potrebe pomorskog prometa osigurani:

- Pomorski putovi

- Akvatorij brodskog sidrišta.

Na području Općine će se ustrojiti sustav javnog pomorskog prometa između naselja Malinska, drugih naselja i izletničkih destinacija u okruženju. U tu svrhu se na izletištima i uz uređene plaže mora osigurati koridor za pristup brodica javnog prometa. Koridor unutar zone kupališta mora biti jasno označen plutačama.«

Članak 40.

Članak 75. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 76.) mijenja se i glasi:

»Iznimno, do realizacije cjelokupnog sustava odvodnje na području općine unutar izgrađenih dijelova građevinskih područja naselja i površina za izdvojene namjene izvan naselja odvodnja otpadnih voda za građevine do 10 ES rješavati će se temeljem sanitarno-tehničkih uvjeta za izgradnju nepropusnih septičkih taložnica i biodiskova.

Za neizgrađene dijelove građevinskih područja naselja i površina za izdvojene namjene izvan naselja odvodnja otpadnih voda mora se riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem.«

Članak 41.

U članku 90. Odluke o donošenju Plana (novi članak 91.) alineja 1. koja glasi:

»U svrhu zaštite registrirane spomeničke cjeline - seoskog naselja Sv. Vid, za pojedine zahvate u prostoru unutar zaštićenog seoskog naselja, moguće je izraditi Detaljni plan uređenja. Obuhvat Detaljnog plana uređenja odrediti će se, sukladno procjeni stanja u prostoru i planiranom programu zahvata, uz nadzor nadležnog Ministarstva kulture, Državne uprave za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorskog odjela u Rijeci« se briše i zamjenjuje tekstom:

»Za sve zahvate na pojedinim građevinama ili ansamblima potrebno je ishoditi posebne uvjete od nadležnog Ministarstva kulture, Državne uprave za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorskog odjela u Rijeci.«

Članak 42.

U članku 90. Odluke o donošenju Plana (novi članak 91.) alineja 1. koja glasi:

»U svrhu zaštite registriranih spomeničkih cjelina - etno zona i spomenika za pojedine zahvate u prostoru unutar zaštićene etno zone, moguće je izraditi Detaljni plan uređenja. Obuhvat Detaljnog plana uređenja odrediti će se, sukladno procjeni stanja u prostoru i planiranom programu zahvata, uz nadzor nadležnog Ministarstva kulture, Državne uprave za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorskog odjela u Rijeci« se briše i zamjenjuje tekstom:

»Za sve zahvate na pojedinim građevinama ili ansamblima potrebno je ishoditi posebne uvjete od nadležnog Ministarstva kulture, Državne uprave za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorskog odjela u Rijeci.«

Članak 43.

(1) U članku 111. Odluke o donošenju Plana (novi članak 112.) stavak (8) mijenja se i glasi:

»- u lukama osigurati prihvat zauljenih voda i istrošenog ulja, planirati postavljanje uređaja za prihvat i obradu sanitarnih voda s brodica, kontejnera za odlaganje istrošenog ulja, ostatka goriva i zauljenih voda,

- odrediti način servisiranja brodova na moru i kopnu.«

(2) U članku 111. Odluke o donošenju Plana (novi članak 112.) stavak (9) mijenja se i glasi:

»Zaštitu obalnog mora provoditi i zaštitom obalnog pojasa. Obalno područje podliježe odredbama Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora, te ga je potrebno zaštititi od devastacije i pretvoriti u parkovni prostor.«

(3) U članku 111. Odluke o donošenju Plana (novi članak 112.) brišu se stavci (9) i (10) koji glase:

»Na području obale unutar građevinskih područja urediti obalno šetalište i kupališta, te obalu privesti namjeni određenoj Planom.

Na području obale izvan granica građevinskih područja ne dozvoljavaju se intervencije na obali. Iznimno je moguće urediti punktove za prihvat brodica na Planom predviđenim lokacijama, a temeljem Detaljnih planova uređenja«.

Članak 44.

U članku 119. Odluke o donošenju Plana (novi članak 120.) stavak (2) mijenja se i glasi:

»Granice obuhvata prostornih planova užih područja određene su u kartografskom prikazu 3. i kartografskim prikazima br.4. »Građevinska područja«, a prilikom njihove izrade detaljno će se odrediti na kvalitetnijim podlogama (DOF), novi katastar i sl.«

Članak 45.

Članak 120. Odluke o donošenju Prostornog plana (novi članak 121.) mijenja se i glasi:

»Utvrđuje se obveza donošenja urbanističkih planova uređenja za slijedeća područja predviđena ovim planom:

I - Urbanistički planovi uređenja za građevinska područja naselja:

- UPU GP-1 Područje naselja: Malinska, Radići, Bogovići, Zidarići, Milčetići,

- UPU GP-2 Porat,

- UPU GP-3 Vantačići,

- UPU GP-4 Sv. Vid Miholjice, Maršići (dio-sjever),

- UPU GP- 4 Sv. Vid Miholjice, Maršići (dio-istok),

- UPU GP-5 Kremenići, Žgombići (dio),

- UPU GP-6 Oštrobradići,

- UPU GP-7 Barušići, Ljutići,

- UPU GP-8 Sv. Ivan,

- UPU GP-9 Sv. Anton,

- UPU GP-10 Sabljići,

- UPU GP-11 Milovčići.

II - Urbanistički planovi uređenja za područja za izdvojene namjene:

- UPU T1-4 Hrusta -turistička zona Hrusta

- UPU T2-2 Haludovo II- Turističko naselje Rajska cesta,

- UPU T2-1 Rova,

- UPU T2-3 Porat istok,

- UPU K-1 Sveti Vid - sjever,

- UPU K-3 Barušići,

- UPU T2-7 Kremenići,

- UPU T2-10 Sveti Ivan,

- UPU R-1 Haludovo (neizgrađeni dio),

- UPU R-3 Sveti Ivan,

- UPU R-5 Porat.

Zone ugostiteljsko - turističke namjene T1-3 Malin, T2-9 Zidarići i T2-6 Bogovići zapad, kao i zona sportsko - rekreacijske namjene R-4 Bogovići i groblje G-1 Bogovići obuhvaćene su Urbanističkim planom uređenja UPU GP-1.

Članak 46.

Članak 122. Odluke o donošenju Prostornog plana se briše (regulirano člankom 39.)

Članak 47.

Članak 123. Odluke o donošenju Prostornog plana mijenja se i glasi:

»Utvrđuje se obveza donošenja detaljnih planova uređenja za slijedeće obuhvate predviđene ovim Planom:

I - Detaljni planovi uređenja za jedinstvene zone bez mogućnosti parcijalnog rješavanja te gradnje do donošenja Detaljnog plana uređenja.

Detaljni planovi uređenja za izdvojene namjene zone poslovne namjene:

- DPU K-2 Sveti Vid - jug.

Detaljni planovi uređenja za izdvojene namjene zona ugostiteljsko-turističke namjene:

- DPU Haludovo (T1-1 Haludovo, R-6 Haludovo-obala i R-1 Haludovo izgrađeni dio),

- DPU T2-4 Dobrinčevo,

- DPU T2-5 Bogovići - istok,

- DPU T2-8 Žgombići

- DPU T2-11 Sabljići.

Detaljni planovi uređenja za izdvojene namjene zone športsko rekreacijske namjene:

- DPU R-2 Miholjice.«

Članak 48.

U članku 124. Odluke o donošenju Plana alineja 4. iza riječi: »litoralne sadržaje« dodaje se tekst koji glasi:

»Zaštitno obalno područje mora je područje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku«.

Članak 49.

Članak 128. Odluke o donošenju Prostornog plana mijenja se i glasi:

»U postupku izdavanja lokacijskih dozvola za zahvate u prostoru za koje postoje nedoumice oko načina provedbe, može se zatražiti mišljenje predstavničkog tijela općine koje je donijelo Plan.«

Članak 50.

U članku 128. Odluke o donošenju Prostornog plana stavak (1) riječi: »prostornih planova« zamjenjuju se riječima: »planova užih područja«.

Članak 51.

Članak 135. Odluke o donošenju Prostornog plana mijenja se i glasi:

»Granica obuhvata Detaljnih planova uređenja utvrđene su ovim planom, odnosno utvrditi će se Urbanističkim planovima uređenja izrađenim temeljem ovog Plana.«

Članak 52.

Podnaslovi »10.1. Prelazne odredbe« i »10.2. Završne odredbe« se brišu.

Članak 53.

(1) U članku 137. Odluke o donošenju Prostornog plana stavak (1) mijenja se i glasi:

»Na postojećim stambenim građevinama u funkciji koje se nalaze izvan građevinskog područja a koje nisu prepreka realizaciji Plana dozvoljava se rekonstrukcija prema odredbama ovog Plana.«

(2) U članku 137. Odluke o donošenju Prostornog plana stavak (2) se ne mijenja, nego postaje stavak (2) članka 136.

Članak 54.

Članak 138. Odluke o donošenju Prostornog plana se briše (regulirano člankom 32.)

Članak 55.

Članak 139. Odluke o donošenju Prostornog plana se briše (regulirano člankom 40.)

Članak 56.

U članku 140. Odluke o donošenju Plana (novi članak 138.) stavak (2) riječi: »nižeg reda« zamjenjuju se riječima: »užih područja«.

Članak 57.

Iza članka 140. (novi članak 138.) dodaje se novi članak 139. koji glasi:

»Stupanjem na snagu ovog Usklađenja stavljaju se izvan snage kartografski prikazi Prostornog plana uređenja Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/04) i to:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA MJ 1:25000

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI MJ. 1:25000

3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

3.1. Područje posebnih uvjeta korištenja - prirodna baština i krajobraz MJ. 1:25000

3.2. Područje posebnih uvjeta korištenja - kulturno povijesna baština MJ. 1:25000

3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite MJ. 1:25000

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA

4a. Građevinska područja: Dio GP-1, GP-5, T-1, T-2, T-3, T-4, T-9, T-11, T-12, R-1, R-4, R-6, G-1; MJ. 1: 5000

4b. Građevinska područja: Dio GP-1, GP-2, GP-3, GP-12, T-5, T-6, T-7, T-8, T-10, R-5; MJ. 1: 5000

4c. Građevinska područja: GP-6, GP-7, GP-8, GP-11, K-3, T-14, R-3; MJ. 1: 5000

4d. Građevinska područja: GP-4, K-1, K-2, R-2; MJ. 1:5000

4e. Građevinska područja: GP-9, GP-10, T-15; MJ. 1:5000

4f. Građevinska područja: G2, G3; MJ. 1: 5000

Članak 58.

U članku 141. (novi članak 140.) Odluke o donošenju Plana stavak (1) iza riječi: »Plan« dodaju se riječi: »i Usklađenje Plana«.

Članak 59.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/05-01/2

Ur. broj: 2142/05-01-06-63

Malinska, 4. travnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=169&mjesto=51511&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr