SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 14. Petak, 7. travnja 2006.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
35

6.

Na osnovi stavka 2. članka 11. i stavka 2. članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/04), te članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/02 i 46/04), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 4. travnja 2006. donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima u Općini
Malinska-Dubašnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti od lokalnog značenja koje se pod uvjetima iz članka 1. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu obavljaju poduzeća u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica (u nastavku teksta: Općina), te djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije i na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja poslova (u nastavku teksta: Ugovor), te uvjeti i mjerila za provedbu postupka javnog natječaja za davanje koncesije ili prikupljanja ponuda za davanje koncesije, odnosno za povjeravanje komunalnih djelatnosti u Općini Malinska-Dubašnica.

II. ODREĐENJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 2.

Komunalne djelatnosti u smislu ove Odluke jesu:

1. opskrba pitkom vodom,

2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

3. odvodnja atmosferskih voda,

4. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,

5. sakupljanje i odvoz komunalnog otpada,

6. tržnice na malo,

7. upravljanje i održavanje zgrada i objekata u javnoj funkciji,

8. naplata parkirališta,

9. prijevoz pokojnika,

10. obavljanje dimnjačarskih poslova,

11. održavanje javnih površina,

12. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

13. održavanje nerazvrstanih cesta,

14. dezinsekcija i deratizacija,

15. zaštita bilja,

16. održavanje groblja,

17. javna rasvjeta i

18. zimska služba.

III. OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

a) Komunalno poduzeće

Članak 3.

Komunalne djelatnosti opskrbe pitkom vodom, odvodnje, pročišćavanja otpadnih voda i sakupljanja i odvoza komunalnog otpada povjerene su na obavljanje trgovačkom društvu Ponikve d.o.o. iz Krka temeljem stavka 2., članka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 4.

Komunalne djelatnosti odvodnje atmosferskih voda, tržnice na malo, upravljanje i održavanje zgrada i objekata u javnoj funkciji, održavanja javnih površina, održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanja groblja, održavanja nerazvrstanih cesta i zimske službe povjerene su na obavljanje trgovačkom društvu Dubašnica d.o.o. iz Malinske temeljem stavka 2., članka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

b) Koncesija

Članak 5.

(1) Komunalne djelatnosti, koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Malinska-Dubašnica jesu:

- crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,

- naplata parkirališta,

- prijevoz pokojnika i

- obavljanje dimnjačarskih poslova.

(2) Osim prava obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, koncesijom se može steći pravo izgradnje i korištenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju obavljanja tih komunalnih djelatnosti.

(3) Djelatnosti iz stavka 1. ovog članka mogu se povjeriti na obavljanje trgovačkom društvu, javnoj ustanovi ili službi - vlastitom pogonu u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Malinska-Dubašnica.

c) Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova

Članak 6.

(1) Komunalne djelatnosti, koje se mogu obavljati na temelju Ugovora u Općini Malinska-Dubašnica jesu:

- održavanje javne rasvjete,

- dezinsekcija i deratizacija i

- zaštita bilja.

(2) Djelatnosti iz stavka 1. ovog članka mogu se povjeriti na obavljanje trgovačkom društvu, javnoj ustanovi ili službi - vlastitom pogonu u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Malinska-Dubašnica.

IV. UVJETI ZA PROVEDBU POSTUPKA

Članak 7.

(1) Postupak podnošenja ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti temeljem koncesije iz članka 4. ove Odluke i za obavljanje komunalnih djelatnosti temeljem Ugovora iz članka 5. ove Odluke provodi se javnim natječajem.

(2) Odluku o objavi javnog natječaja iz prethodnog stavka donosi Poglavarstvo Općine Malinska-Dubašnica (u nastavku teksta: Poglavarstvo).

(3) Odluku o povjeravanju poslova pravnoj osobi iz stavka 3. članka 5. i stavka 2. članka 6. donosi Općinsko vijeće.

Članak 8.

(1) Postupak javnog natječaja iz članka 7. ove Odluke provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, (u nastavku teksta: Povjerenstvo), koje imenuje Poglavarstvo, posebno za svaki postupak.

(2) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

Članak 9.

(1) Javni natječaj za iz članka 7. ove Odluke mora sadržavati:

- djelatnost za koju se daje koncesija odnosno povjerava obavljanje komunalne djelatnosti temeljem Ugovora,

- vrijeme na koje se daje koncesija odnosno vrijeme za koje se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti temeljem Ugovora,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

- potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjavanje koncesije, odnosno Ugovora,

- način, mjesto i rok za podnošenje ponude,

- rok važenja ponude,

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

- mjesto i vrijeme održavanje sjednice Povjerenstva za provedbu natječaja,

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude.

(2) Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se u dnevnom tisku i na oglasnoj ploči Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 10.

Ponude se podnose u dvostruko zapečaćenom omotu prijamnoj službi (pisarnici) Općine Malinska-Dubašnica neposredno ili putem pošte sa naznakom »NE OTVARAJ - ZA NATJEČAJ« u roku od najmanje 15 dana od dana objave natječaja.

Članak 11.

Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti slijedeće dokaze:

- da su registrirani za obavljanje komunalne djelatnosti iz natječaja,

- da imaju potrebnu stručnu i tehničku sposobnost i znanje, financijsku snagu, opremu i ostale uređaje, sposobnost vođenja poslova, pouzdanost, iskustvo, poslovni ugled, te odgovarajući broj zaposlenog osoblja,

- da su uredno izvršili preuzete obveze prema Općini Malinska - Dubašnica u posljednjih 5 godina prije objavljivanja

natječaja, a koje se odnose na komunalnu djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,

- da su platežno sposobne i da nisu prezadužene i da nad njima nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije,

- da direktori ili druge odgovorne osobe ponuditelja nisu pravomoćno osuđeni za kaznena dijela u oblasti gospodarstva u posljednjih 5 godina.

Članak 12.

(1) Povjerenstvo će provesti otvaranje pristiglih ponuda na sjednici koja se mora održati najranije tri dana od isteka roka za podnošenje ponuda, radi utvrđivanja prispjelosti ponuda podnesenih putem pošte.

(2) Radu Povjerenstva mogu prisustvovati ponuditelji.

(3) O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik i članovi Povjerenstva.

(4) Ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u pozivu odnosno u javnom natječaju smatrati će se nepravovaljanim.

(5) Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će donijeti Zaključak o prijedlogu za odabir ponude, te isti uputiti Poglavarstvu Općine Malinska-Dubašnica, zajedno sa svim pristiglim ponudama i ispravama koje uz njih prileže, radi donošenja Odluke o izboru osobe kojoj će se dodijeliti koncesija odnosno kojoj će se povjeriti poslovi temeljem Ugovora.

V. MJERILA ZA ODABIR PONUDE

Članak 13.

(1) Odluku o izboru osobe kojoj će se dodijeliti koncesija odnosno kojoj će se povjeriti poslovi temeljem Ugovora donosi Općinsko vijeće, naročito na temelju poslovnog ugleda podnositelja ponude, sposobnosti za ostvarenje koncesije odnosno Ugovora, povoljnosti ponude (tehničke i financijske) i povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

(2) Općinsko vijeće može donijeti odluku kojom se ne izabere niti jedna od ponuda pristiglih na natječaj.

VI. UGOVOR O KONCESIJI

Članak 14.

(1) Ugovor o koncesiji s odabranim podnositeljem ponude sklapa Poglavarstvo na temelju Odluke o izboru.

(2) Ugovor o koncesiji obvezno sadrži:

- djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,

- vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,

- visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

- cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

- prava i obveze davatelja koncesije,

- prava i obveze korisnika koncesije,

- jamstva korisnika koncesije,

- uvjete otkaza ugovora,

- ugovorne kazne.

(3) Ugovor o koncesiji može se sklopiti najdulje na vrijeme od 30 (trideset) godina, a vrijeme određuje Poglavarstvo kod donošenja Odluke o objavi javnog natječaja.

VII. UGOVOR O POVJERAVANJU OBAVLJANJA POSLOVA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Članak 15.

(1) Ugovor o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti s odabranim podnositeljem ponude sklapa Poglavarstvo na temelju Odluke o izboru.

(2) Ugovor o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti obvezno sadrži:

- djelatnost za koju se sklapa ugovor,

- vrijeme na koje se sklapa ugovor,

- vrstu i opseg poslova,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova te način i rok plaćanja,

- jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

(3) Ugovor o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti može se sklopiti najdulje na vrijeme od 4 (četiri) godine, a vrijeme određuje Poglavarstvo kod donošenja Odluke o objavi javnog natječaja.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Ugovori sklopljeni prije ove Odluke ostaju na snazi do isteka Ugovora.

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-06-4

Malinska, 4. travnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=169&mjesto=51511&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr