SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 13. Petak, 31. ožujka 2006.
OPĆINA OMIŠALJ
1

15.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 7/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 23. ožujka 2006. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Omišalj

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/03), u članku 3. u stavku 5. umjesto zareza stavlja se točka, a riječi »a može se promijeniti tijekom sjednice na prijedlog predsjedatelja ili najmanje trećine članova Vijeća« brišu se.

Članak 2.

U članku 4. riječi: »Mandatna komisija« zamjenjuju se riječima: »Mandatni odbor« u odgovarajućem padežu.

U istom članku, u stavku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. podnosi izvješće Vijeću o provedenim izborima i imenima izabranih članova Vijeća, o podnesenim ostavkama, kao i stavljanju mandata u mirovanje, te o zamjenicima članova Vijeća koji umjesto njih počinju obnašati dužnost člana Vijeća.

Članak 3.

U članku 7. stavak 2. briše se.

Članak 4.

U članku 12. alineji 1. riječi: »zastupa i« brišu se.

U istom članku, alineja 4. mijenja se i glasi:

»- brine o postupku donošenja i izvršenja odluka i drugih akata Vijeća.«

Članak 5.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Predsjedniku Vijeća u pripremanju i vođenju sjednice te u obavljanju ostalih njegovih poslova pomaže pročelnik Upravnog odjela i odgovarajući službenik Upravnog odjela.

Predsjedniku Vijeća, na njegov zahtjev u poslovima iz stavka 1. ovog članka pomaže i predstavnik Odbora za statutarno-pravna pitanja, diplomirani pravnik.«

Članak 6.

U članku 28. iza riječi: »predsjednici« dodaje se riječ: »vijeća«.

Članak 7.

U članku 30. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Prijedlog iz stavka 1. ovog članka mora biti sastavljen u pisanom obliku.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 8.

U članku 33. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Zamjenike općinskog načelnika bira Općinsko vijeće javnim glasovanjem, većinom glasova svih članova Vijeća.«

Članak 9.

U članku 34. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Članove Općinskog poglavarstva bira Vijeće na prijedlog načelnika, u skladu sa Zakonom i Statutom, javnim glasovanjem, većinom glasova svih članova Vijeća na vrijeme od četiri godine.«

Članak 10.

U članku 37. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Mandatni odbor,«

U istom stavku, točka 6. briše se.

Članak 11.

Iza članka 39. dodaje se novi članak 39.a koji glasi:

»Članak 39.a

Radna tijela donose zaključke, preporuke i rješenja.«

Članak 12.

U članku 42. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Odbor za izbor i imenovanja:

-predlaže izbor i imenovanje osoba koje bira odnosno imenuje Općinsko vijeće.

-predlaže imenovanje predstavnika Vijeća u određena tijela društava i drugih pravnih osoba, kada je to propisano Zakonom ili drugim propisom, Statutom, ovim Poslovnikom ili drugim aktom Vijeća.«

Članak 13.

U članku 43. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odbor za statutarno-pravna pitanja:

- utvrđuje prijedlog Statuta Općine Omišalj i Poslovnika Općinskog vijeća Općine Omišalj,

- razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Vijeće u odnosu na njihovu usklađenost sa zakonom te u odnosu na njihovu pravnu obradu i o tome daje mišljenje i prijedloge,

- utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i drugih akata Vijeća kada je tim aktima na to ovlašten ili kada to ocijeni potrebnim,

- daje mišljenje u vezi s primjenom statutarnih i poslovničkih odredbi,

- obavlja i druge poslove određene Statutom, Poslovnikom, ili aktom Vijeća.«

Članak 14.

Članak 46. briše se.

Članak 15.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»Općinsko poglavarstvo odgovorno je Općinskom vijeću za svoj rad i odluke koje donosi.

Općinsko vijeće može Općinskom načelniku, pojedinom članu Poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran.

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.

O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije nego što protekne sedam dana od dana njegova podnošenja.

Rasprava i glasovanje o prijedlozima za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.«

Članak 16.

Iza članka 52. dodaje se članak 53.a koji glasi:

Članak 53.a

Općinski načelnik može tražiti glasovanje o povjerenju Poglavarstvu.

Ako Vijeće povodom prijedloga Načelnika ne donese odluku kojom potvrđuje povjerenje Poglavarstvu, time se ne smatra da je Poglavarstvu iskazano nepovjerenje.«

Članak 17.

Članak 82. mijenja se i glasi:

»Predsjednik Vijeća saziva sjednice pisanim pozivom po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Vijeća, u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će u roku od 15 dana sazvati Općinski načelnik.«

Članak 18.

Članak 101. mijenja se i glasi:

»Nakon otvaranja sjednice predsjednik Vijeća daje potrebna objašnjenja u vezi s radom na sjednici i objašnjenja o drugim pitanjima koja su prethodila sjednici.

Predsjednik Vijeća može zatražiti od Općinskog načelnika, člana Poglavarstva, predstavnika radnog tijela, odnosno pročelnika Upravnog odjela, kao i odgovarajuće stručne osobe da daju objašnjenja ili informacije o pitanjima koja ne iziskuju raspravu na sjednici Vijeća i njihovo uvrštenje u dnevni red.«

Članak 19.

Članak 106. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik, članovi Općinskog poglavarstva i predstavnici radnih tijela imaju pravo i obvezu sudjelovati u radu sjednice Vijeća radi davanja odgovora i objašnjenja u vezi s raspravom o pojedinoj točki dnevnog reda.

Pravo i obvezu sudjelovati u radu sjednice Vijeća, radi davanja odgovora i objašnjenja imaju i pročelnik Upravnog odjela, voditelji odsjeka i odgovarajući službenik Upravnog odjela.«

Članak 20.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/1

Ur. broj: 2142-06-06-01-3

Omišalj, 23. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr