SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 10. Petak, 10. ožujka 2006.
OPĆINA SKRAD
31

13.

Na temelju članka 49. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj /regionalnoj/ samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 28.h Statuta Općine Skrad (»Službene novine« broj 24/01 i 3/06) Općinsko poglavarstvo Općine Skrad, na sjednici održanoj 27. veljače 2006. godine, donijelo je

POSLOVNIK
Općinskog poglavarstva Općine Skrad

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se ustrojstvo, način rada i odlučivanje Općinskog poglavarstva Općine Skrad (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo).

Članak 2.

Poglavarstvo iz samoupravnog djelokruga rada Općine Skrad obavlja izvršne poslove, kao i poslove uprave koji su mu povjereni zakonom.

II. IZBOR I USTROJ POGLAVARSTVA

Članak 3.

Načelnika odnosno zamjenike načelnika bira Općinsko vijeće većinom glasova svih vijećnika na način propisan zakonom odnosno Statutom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 4.

Poglavarstvo ima ukupno 3 člana.

Načelnik i njegovi zamjenici su po svom položaju članovi Poglavarstva i obnašaju dužnost predsjednika i zamjenika predsjednika Poglavarstva.

Članove Poglavarstva bira Vijeće većinom glasova svih vijećnika na prijedlog načelnika.

Općinski načelnik svoju dužnost obavlja profesionalno i za to vrijeme ostvaruje pravo na plaću kao i sva druga prava iz radnog odnosa u skladu s posebnim propisima.

Zamjenici Općinskog načelnika i ostali članovi Poglavarstva svoju dužnost obavljaju počasno te imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu s posebnim aktom Općinskog vijeća.

III. NADLEŽNOST POGLAVARSTVA

Članak 5.

Poglavarstvo:

- priprema prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće,

- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

- usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz njihova samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,

- upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom i Statutom,

- upravlja i raspolaže prihodima i rashodima Općine u skladu sa zakonom i Statutom,

- utvrđuje prijedlog općinskog proračuna i godišnjeg obračuna proračuna,

- obavlja izbor i imenovanja, opoziv i razrješenja djelatnika određenih zakonom, općim aktom Vijeća i Poglavarstva,

- obavlja i druge poslove predviđene zakonom i Statutom.

Članovi Poglavarstva nemaju pravo odlučivanja o pitanjima iz prethodnog stavka kad su osobno ili preko članova uže obitelji zainteresirana strana.

Poglavarstvo može osnivati radna tijela radi stručne obrade pojedinih pitanja iz djelokruga Poglavarstva, kao i davanja prijedloga i mišljenja, te praćenja stanja u pojedinim područjima rada i djelovanja Poglavarstva.

Radna tijela mogu biti stalna ili povremena, a aktom o osnivanju radnog tijela utvrđuje se sastav, djelovanje i način rada radnog tijela.

Poglavarstvo imenuje članove radnih tijela iz reda svojih članova, stručnih i javnih djelatnika, te drugih osoba koje mogu doprinijeti kvalitetnom i stručnom radu radnog tijela te ostvarenju svrhe zbog koje se ono i zasniva.

IV. NAČIN RADA I ODLUČIVANJA

Članak 6.

Članovi Poglavarstva zajednički su odgovorni za odluke koje Poglavarstvo donosi, a osobno su odgovorni za svoje područje rada.

Član Poglavarstva odgovoran je za točnost podataka koje prikuplja, obrađuje i objavljuje, kao i za stručnu zasnovanost svojih analiza, prijedloga, mišljenja i mjera.

Članovi Poglavarstva obavljaju poslove za koje su birani i poslove koje im odredi predsjednik Poglavarstva odnosno Općinsko vijeće.

Članak 7.

Svaki član Poglavarstva ima pravo predložiti raspravu o pojedinim pitanjima iz nadležnosti Općine, davati inicijativu za pripremu odluka i drugih akata čije je predlaganje u ovlasti Poglavarstva, predlagati Poglavarstvu utvrđivanje načelnih smjernica za rad Jedinstvenog upravnog odjela, sudjelovati u raspravi i odlučivanju o svim pitanjima o kojima raspravlja na sjednicama Poglavarstva.

Član Poglavarstva nema pravo odlučivati o pitanjima upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine kad su osobno ili preko članova uže obitelji zainteresiranih strana.

Članak 8.

Poglavarstvo određuje člana za svog predstavnika u Općinskom vijeću, povodom rasprave o prijedlogu akata koje razmatra Općinsko vijeće.

Predstavnik Poglavarstva, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Vijeća, sudjeluje u njihovom radu i iznosi stajalište Poglavarstva, daje obavijesti i stručna objašnjenja, te obavještava Poglavarstvo o stajalištima, o mišljenjima Općinskog vijeća, odnosno radnih tijela.

Članak 9.

Predsjednik Poglavarstva najmanje jedanput godišnje, uz zaključni račun općinskog proračuna, daje Općinskom vijeću izvješće o svom radu i izvršavanju odluka ili pojedinih akata ili zaključaka te o drugim pitanjima iz svog djelokruga.

Članak 10.

Predsjednik Poglavarstva usklađuje rad, brine se o izvršavanju akata Poglavarstva te potpisuje akte Poglavarstva.

Predsjednik saziva sjednice, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama Poglavarstva.

U odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika Poglavarstva zamjenjuje zamjenik načelnika.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu na zahtjev Općinskog vijeća i najmanje jedne trećine članova Poglavarstva.

Poglavarstvo radi na sjednicama i pravovaljano odlučuje ako je nazočna većina svih članova.

Poglavarstvo svoje odluke donosi većinom glasova nazočnih članova na sjednici.

Odluke o kojima se odlučuje o raspolaganju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i kada se odlučuje o prihodima i rashodima proračuna Općine, Poglavarstvo donosi većinom glasova svih članova Poglavarstva.

Sjednice Poglavarstva se održavaju po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

Poziv za sjednicu i pisani materijal za raspravljanje i odlučivanje na sjednici dostavljaju se najkasnije 3 dana prije zakazane sjednice.

Članak 11.

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego zatraži i dobije riječ od predsjednika Poglavarstva.

Predsjednik Poglavarstva brine se da govornik ne bude ometan ili spriječen u govoru.

Ako osoba prisutna na sjednici zatraži riječ da bi ispravila navod za koji drži da je netočno izložen i koji je bio, povod nesporazuma ili koji zahtijeva objašnjenje, predsjednik će joj dati riječ čim završi govor onoga koji je to izazvao. U svom govoru, osoba se mora ograničiti samo na ispravak odnosno objašnjenje.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu. Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, predsjednik će ga opomenuti da se drži dnevnog reda. Ako se govornik poslije opomene ne drži teme dnevnog reda, predsjednik će mu oduzeti riječ.

Članak 12.

Nakon otvaranja sjednice, predsjednik daje potrebna objašnjenja u svezi s radom sjednice.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim temama i to redom koji je utvrđen u prihvaćenom dnevnom redu.

Članak 13.

Na sjednici se o svakom predmetu iz utvrđenog dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje.

Predsjednik zaključuje raspravu kada utvrdi da nema više govornika.

Članak 14.

Poglavarstvo donosi odluke, pravilnike, preporuke, rješenja, zaključke, upute, naputke, deklaracije i rezolucije.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Poglavarstva, daje suglasnost ili potvrđuju akti drugih organa ili organizacija, te odlučuje o drugim pitanjima kojima se pobliže uređuju odnosi uređeni zakonom.

Pravilnikom se uređuje ustrojstvo i odnosi u Poglavarstvu i unutarnji ustroj Jedinstvenog upravnog odjela ili utvrđuje način obavljanja općih ovlasti.

Preporukom se ukazuje na podnesene predstavke i pritužbe o nepravilnostima u radu Jedinstvenog upravnog odjela i tijela Općinskog vijeća s prijedlogom za njihovo razrješenje.

Rješenjem se odlučuje o imenovanju i razrješenjima te o pojedinačnim pitanjima iz oblasti Poglavarstva.

Zaključcima se utvrđuju stajališta po pitanjima za provedbu utvrđene politike te određuju zadaci Jedinstvenog upravnog odjela.

Deklaracijom se izražava opće stajalište Poglavarstva o bitnim pitanjima važnim za Općinu Skrad.

Rezolucijom se ukazuje na stanje i probleme u određenom području i na mjere koje bi trebalo provoditi u tom području.

Uputama i naputcima propisuje se način rada u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Članak 15.

Na temelju općeg akta Općinskog vijeća, o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu općine, upravljanje imovinom provodi Poglavarstvo po načelima dobrog gospodarenja.

Poglavarstvo donosi odluku o kupnji, prodaji, davanju na korištenje (sa i bez naknade), zakupu, podzakupu nekretnina i pokretnina.

Poglavarstvo donosi odluku u slučaju pokrića gubitaka poduzeća, društava i javnih ustanova koje je osnovala Općina Skrad.

Članak 16.

Poglavarstvo donosi akte iz članka 15. ovog Poslovnika većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Poglavarstva. Akti iz članka 14. ovog Poslovnika donose se većinom glasova svih članova Poglavarstva.

Glasovanje na sjednici je javno.

Javno glasovanje provodi se istovremeno, dizanjem ruke i pojedinačnim izjašnjavanjem.

Predsjednik poziva članove Poglavarstva da se izjasne tko je »za« prijedlog akta koji se donosi, zatim tko je »protiv« odnosno da li se tko uzdržao od glasovanja.

Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se »za« ili »protiv«.

Članak 17.

O radu sjednice Poglavarstva vodi se zapisnik.

Zapisnik obavezno sadrži vrijeme i mjesto održavanja sjednice, dnevni red sjednice, ime predsjednika i nazočne članove Poglavarstva, imena odsutnih s posebnom napomenom za one članove koji su se opravdali.

U zapisnik se posebno navode i ostale osobe, koje su nazočne sjednici.

Članak 18.

U zapisnik se ne navodi rasprava već samo zaključci.

Na posebno traženje u zapisnik se unosi i rasprava govornika.

Ukoliko se odluka na Poglavarstvu ne donosi jednoglasno, u zapisnik će se evidentirati rezultat glasovanja.

Sastavni dio zapisnika su izglasani tekstovi svih akata koje je donijelo Poglavarstvo.

Zapisnik potpisuje predsjedatelj i voditelj zapisnika, a verificira se na idućoj sjednici Poglavarstva.

V. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I POGLAVARSTVA

Članak 19.

Odgovornost Poglavarstva prema Općinskom vijeću podrobnije se uređuje Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 20.

U slučajevima prestanka funkcije Poglavarstva određenim zakonom, Statutom ili drugim općim aktom Općinskog vi

jeća, Poglavarstvo obavlja poslove do izbora novog Poglavarstva.

VI. ODNOS POGLAVARSTVA PREMA JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU

Članak 21.

Poglavarstvo usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga odnosno poslova državne uprave koji se obavljaju u Općini Skrad i nadzire njihov rad.

Poglavarstvo može zatražiti izvješće o radu ili o pojedinim pitanjima iz ovlasti Jedinstvenog upravnog odjela te zahtijevati prijedloge za rješavanje određenih pitanja.

Članak 22.

Poglavarstvo utvrđuje ustroj i način rada organa Jedinstvenog upravnog odjela te poduzima i druge mjere kojima se osigurava zakonitost i učinkovitost u njegovu radu.

Članak 23.

U obavljanju prava nadzora Poglavarstvo može ukinuti akt organa Jedinstvenog upravnog odjela ako je akt suprotan zakonu, Statutu, općim aktima, Općinskog vijeća ili Poglavarstva.

Upravno stručne poslove za Poglavarstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Skrad.

Članak 24.

Poglavarstvo obavlja nadzor nad zakonitošću rada organa mjesnih odbora na području Općine Skrad u skladu sa zakonom i Statutom.

VII. JAVNOST RADA

Članak 25.

O poslovima iz svoje ovlasti Poglavarstvo, u pravilu, odlučuje na javnim sjednicama.

Pored članova Poglavarstva sjednicama mogu prisustvovati predstavnici pravnih subjekata odnosno i fizičke osobe kojima je upućen poziv za sjednicu.

Članak 26.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni dokumenti i materijali Poglavarstva, koji su u skladu s posebnim propisima označeni kao službena, vojna odnosno državna tajna.

Član Poglavarstva i ostale osobe prisutne na sjednici ne smiju iznositi podatke koje su saznali na sjednici, a imaju karakter povjerljivosti naveden u stavku 1. ovog članka.

Članak 27.

Sjednice ili pojedini dio sjednice Poglavarstva ili dio sjednice Poglavarstva ili radnog tijela Poglavarstva, mogu se po odluci Poglavarstva ili radnog tijela održati bez nazočnosti javnosti.

Tijela iz stavka 1. ovog članka mogu odlučiti da o materijalima ili dokumentima o kojima se raspravljalo na sjednici bez nazočnosti javnosti daju službena priopćenja.

Članak 28.

Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja imaju pravo pratiti rad Poglavarstva i izvješćivati javnost o njegovom radu.

Na sjednici Poglavarstva može se odlučiti da izvjestitelji tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednici i ako se na njoj raspravlja o nekom pitanju bez prisustva javnosti. O takvom pitanju mogu izvjestitelji tiska i drugih sredstava priopćavanja davati za javnost samo one obavijesti za koje se to na sjednici odluči.

Članak 29.

Izvjestitelji tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja dužni su iznositi točne podatke o temama koje se razmatraju na sjednici Poglavarstva.

Radi pružanja pomoći i stvaranja povoljnih uvjeta za rad predstavnika javnog priopćavanja u Poglavarstvu, osigurava im se pravovremena dostava materijala i uvjeta za praćenje rada na sjednicama, razgovori sa predstavnicima predlagatelja ili sa članovima Poglavarstva i drugi kontakti s izvjestiteljima.

Članak 30.

Radi što potpunijeg i točnijeg obavješćivanja javnosti o rezultatima rada Poglavarstva i radnih tijela Poglavarstva može se dati službeno priopćenje za tisak i za druga sredstva priopćavanja.

Konferencija za tisak održava se po odluci Poglavarstva, a uz suglasnost predsjednika Poglavarstva.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje vrijediti Poslovnik Općinskog poglavarstva Općine Skrad (»Službene novine« broj 16/94).

Članak 32.

Poslovnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/06-01/13

Ur.broj: 2112/04-06-01-01

Skrad, 28. veljače 2006.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr