SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 10. Petak, 10. ožujka 2006.
OPĆINA LOVRAN
31

11.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 27. Statuta

Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 142/02 i 08/05) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici 23. veljače 2006. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u području predškolskog odgoja
u 2006. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u području predškolskog odgoja u 2006. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 40/05), u članku 6., iza riječi: »talijanskog jezika« dodaju se riječi: » te tematske aktivnosti (maškare)«, a riječ: »1.530.000,00« zamjenjuje se riječju: »1.543.500,00«.

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja za 2006. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuju se od dana donošenja na sjednici Općinskog vijeća.

Klasa : 400-08/05-01/01

Ur. broj: 2156/02-01-06-63

Lovran, 23. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Općinskog vijeća

Edvard Primožić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr