SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 10. Petak, 10. ožujka 2006.
OPĆINA LOVRAN
31

7.

Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 01, 14/02 i 08/05), Općinsko vijeće Lovran, na sjednici 23. veljače 2006. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Općine Lovran za 2006. godinu

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Ostalo

01 Opće javne usluge 3.177.800,00

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 1.262.100,00

0111 Izvršna i zakonodavna tijela 956.100,00

0112 Financijski i fiskalni poslovi 306.000,00

0113 Vanjski poslovi 0,00

012 Inozemna ekonomska pomoć 0,00

0121 Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji 0,00

0122 Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija 0,00

013 Opće usluge 1.915.700,00

0131 Opće usluge vezane za službenike 1.853.700,00

0132 Sveukupno planiranje i statističke usluge 0,00

0133 Ostale opće usluge 62.000,00

014 Osnovna istraživanja 0,00

0140 Osnovna istraživanja 0,00

015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 0,00

0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 0,00

016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 0,00

0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 0,00

017 Transakcije vezane za javni dug 0,00

0170 Transakcije vezane za javni dug 0,00

018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 0,00

0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 0,00


02 Obrana 0,00

021 Vojna obrana 0,00

0210 Vojna obrana 0,00

022 Civilna obrana 0,00

0220 Civilna obrana 0,00

023 Inozemna vojna pomoć 0,00

0230 Inozemna vojna pomoć 0,00

024 Istraživanje i razvoj obrane 0,00

0240 Istraživanje i razvoj obrane 0,00

025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani 0,00

0250 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani 0,00


03 Javni red i sigurnost 0,00

031 Usluge policije 0,00

0310 Usluge policije 0,00

032 Usluge protupožarne zaštite 0,00

0320 Usluge protupožarne zaštite 0,00

033 Sudovi 0,00

0330 Sudovi 0,00

034 Zatvori 0,00

0340 Zatvori 0,00

035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost 0,00

0350 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost 0,00

036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 0,00

0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 0,00


04 Ekonomski poslovi 4.483.450,00

041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 10.000,00

0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 10.000,00

0412 Opći poslovi vezani uz rad 0,00

042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 0,00

0421 Poljoprivreda 0,00

0422 Šumarstvo 0,00

0423 Ribarstvo i lov 0,00

043 Gorivo i energija 0,00

0431 Ugljen i ostala kruta mineralna goriva 0,00

0432 Nafta i prirodni plin 0,00

0433 Nuklearno gorivo 0,00

0434 Ostala goriva 0,00

0435 Električna energija 0,00

0436 Ostale vrste energije 0,00

044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 0,00

0441 Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva 0,00

0442 Proizvodnja 0,00

0443 Građevinarstvo 0,00

045 Promet 3.932.450,00

0451 Cestovni promet 3.932.450,00

0452 Promet vodnim putovima 0,00

0453 Željeznički promet 0,00

0454 Zračni promet 0,00

0455 Promet cjevovodima i ostali promet 0,00

046 Komunikacije 531.000,00

0460 Komunikacije 531.000,00

047 Ostale industrije 0,00

0471 Distribucija i skladištenje 0,00

0472 Hoteli i restorani 0,00

0473 Turizam 0,00

0474 Višenamjenski razvojni projekti 0,00

048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 0,00

0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 0,00

0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 0,00

0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija 0,00

0484 Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 0,00

0485 Istraživanje i razvoj: Promet 0,00

0486 Istraživanje i razvoj: Komunikacije 0,00

0487 Istraživanje i razvoj: Ostale industrije 0,00

049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 10.000,00

0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 10.000,00


05 Zaštita okoliša 6.637.000,00

051 Gospodarenje otpadom 0,00

0510 Gospodarenje otpadom 0,00

052 Gospodarenje otpadnim vodama 6.637.000,00

0520 Gospodarenje otpadnim vodama 6.637.000,00

053 Smanjenje zagađivanja 0,00

0530 Smanjenje zagađivanja 0,00

054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 0,00

0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 0,00

055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 0,00

0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 0,00

056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 0,00

0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 0,00


06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 9.777.520,00

061 Razvoj stanovanja 0,00

0610 Razvoj stanovanja 0,00

062 Razvoj zajednice 2.297.000,00

0620 Razvoj zajednice 2.297.000,00

063 Opskrba vodom 0,00

0630 Opskrba vodom 0,00

064 Ulična rasvjeta 2.119.500,00

0640 Ulična rasvjeta 2.119.500,00

065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti 0,00

0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti 0,00

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 5.361.020,00

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 5.361.020,00


07 Zdravstvo 88.700,00

071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema 0,00

0711 Farmaceutski proizvodi 0,00

0712 Ostali medicinski proizvodi 0,00

0713 Terapeutski pribor i oprema 0,00

072 Službe za vanjske pacijente 0,00

0721 Opće medicinske usluge 0,00

0722 Specijalističke medicinske usluge 0,00

0723 Zubarske usluge 0,00

0724 Paramedicinske usluge 0,00

073 Bolničke službe 0,00

0731 Usluge općih bolnica 0,00

0732 Usluge specijalističkih bolnica 0,00

0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo 0,00

0734 Usluge centara za njegu i oporavak 0,00

074 Službe javnog zdravstva 33.000,00

0740 Službe javnog zdravstva 33.000,00

075 Istraživanje i razvoj zdravstva 0,00

0750 Istraživanje i razvoj zdravstva 0,00

076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 55.700,00

0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 55.700,00


08 Rekreacija, kultura i religija 1.718.720,00

081 Službe rekreacije i sporta 346.000,00

0810 Službe rekreacije i sporta 346.000,00

082 Službe kulture 1.012.720,00

0820 Službe kulture 1.012.720,00

083 Službe emitiranja i izdavanja 0,00

0830 Službe emitiranja i izdavanja 0,00

084 Religijske i druge službe zajednice 0,00

0840 Religijske i druge službe zajednice 0,00

085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije 0,00

0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije 0,00

086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 360.000,00

0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 360.000,00


09 Obrazovanje 1.694.800,00

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 1.644.800,00

0911 Predškolsko obrazovanje 1.543.500,00

0912 Osnovno obrazovanje 101.300,00

092 Srednjoškolsko obrazovanje 0,00

0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje 0,00

0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 0,00

093 Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje 0,00

0930 Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje 0,00

094 Visoka naobrazba 0,00

0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe 0,00

0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe 0,00

095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 50.000,00

0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 50.000,00

096 Dodatne usluge u obrazovanju 0,00

0960 Dodatne usluge u obrazovanju 0,00

097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 0,00

0970 Istraživanje i razvoj obrazovanja 0,00

098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 0,00

0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 0,00


10 Socijalna zaštita 405.500,00

101 Bolest i invaliditet 0,00

1011 Bolest 0,00

1012 Invaliditet 0,00

102 Starost 0,00

1020 Starost 0,00

103 Sljednici 0,00

1030 Sljednici 0,00

104 Obitelj i djeca 94.000,00

1040 Obitelj i djeca 94.000,00

105 Nezaposlenost 0,00

1050 Nezaposlenost 0,00

106 Stanovanje 5.000,00

1060 Stanovanje 5.000,00

107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 197.000,00

1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 197.000,00

108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite 0,00

1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite 0,00

109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 109.500,00

1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 109.500,00


Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od dana donošenja na sjednici Općinskog vijeća.

Klasa: 400-08/05-01/01

Ur. broj: 2156/02-01-06-59

Lovran, 23. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Općinskog vijeća

Edvard Primožić, v. r.

 

I. izmjene i dopune Proračuna   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr