SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 10. Petak, 10. ožujka 2006.
GRAD VRBOVSKO
31

6.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 110/04 i 178/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 6. ožujka 2006. godine donosi

PROGRAM
građenja objekata komunalne infrastrukture
na području Grada Vrbovskog za 2006. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Program utvrđuje građenje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog, sadrži opis i opseg radova, procjenu troškova gradnje pojedinih objekata kao i iznose i izvore financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa u 2006. godini za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblja

- javnu rasvjetu

- opskrbu pitkom vodom

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

- odlaganje komunalnog otpada

Članak 2.

II. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog programa čine:

1. prihod od komunalnog doprinosa 2.100.000,00

2. prihod od sredstava Proračuna grada 1.513.000,00

3. prihod od šumskog doprinosa 700.000,00


UKUPNO: 4.313,000,00 kn

Članak 3.

III. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBALJA, JAVNE RASVJETE, OPSKRBE PITKOM VODOM, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA

a) Javne površine 479.000,00 kn

- uređenje zida uz pješačku stazu ispred crkve

Sv. Ivana Nepomuka 80.000,00

- rekonstrukcija zida uz pješački prolaz

ispred šumarije i dječjeg igrališta u Ul.

Ivana Gorana Kovačića 110.000,00

- uređenje stepeništa ispred »Sljemena«

i Erste banke 50.000,00

- označavanje parkirnih mjesta, Moravice

- centar, Ul. Željeznička, Vrbovsko,

ispred grobalja 10.000,00

- postava dječjeg igrališta Ul. F.Račkog 24.000,00

- postava autobusnih stajališta Stubica,

Moravice 50.000,00

- građenje nogostupa benz. stanica - Dobra,

u Vrbovskom 100.000,00

- postava klupa za sjedenje 15.000,00

- postava koševa za otpatke 15.000,00

- nabava i sadnja ukrasnog raslinja na

javnim površinama 25.000,00

b) Nerazvrstane ceste 1.800.000,00 kn

- asfaltiranje MO Lukovdol - Groblje,

Vatrog. dom, Gorenci, Babići,

Dom kulture 3810 m2232.000,00

- asfaltiranje MO Severin na Kupi - Mali

Klanac, Klanac, Kramarić-Sladin,

OŠ. 1700 m295.000,00

- asfaltiranje MO Plemenitaš - Blaževci,

Plemenitaš, Zapeć, Zaumol 1250 m290.000,00

- asfaltiranje MO Jadrč - Banić, Ograja,

Štrbenci 2000 m2160.000,00

- asfaltiranje MO Ljubošina - Tatalovići,

Trnova Poljana, Palajsi 3500 m2278.000,00

- asfaltiranje MO Vrbovsko - Niz, Pilanska,

Skakavac, Sv. Rok Senjsko, Gladi 4750 m2220.000,00

- asfaltiranje MO Gomirje - Kovačevići,

Pukale, NK Gomirje 880 m271. 000,00

- asfaltiranje MO Moravice - Želj. stanica,

Krivać, Topolovica, spoj Vučinić V.,

Dokmanovići, Školska 8680 m2654.000,00

c) Groblja 104.000,00 kn

- izgradnja ukopnih polja groblja Gomirje 37.500,00

- izgradnja staza groblja Dokmanovići,

zida I. Petrovića 42.500,00

- izgradnja ograde groblja Ljubošina 24.000,00

d) Javna rasvjeta 200.000,00 kn

- javna rasvjeta za Ul. Viktor Bubnja 45.000,00

- javna rasvjeta za Novo groblje Lukovdol 50.000,00

- proširenje javne rasvjete sukladno uvjetima

HEP-a po MO 105.000,00

e) Opskrba pitkom vodom 550.000,00 kn

- rekonstrukcija vodospreme Sv. Ilija 80.000,00

- izrada hidroforske stanice Jablan i proširenje

mreže d = 800 m' 180.000,00

- rekonstrukcija cjevovoda Nadvučnik

d = 450 m' 90.000,00

- izgradnja hidroforske stanice Komlenići 80.000,00

- rekonstrukcija vodospreme Dokmanovići 60.000,00

- rekonstrukcija vodospreme Borik 30.000,00

- rekonstrukcija prekidne komore - sekcijski

ventil 30.000,00

f) Odvodnja i pročišćavanje otpadnih

voda 1.000.000,00 kn

- novelacija projekta gradske kanalizacije 100.000,00

- nastavak izgradnje gradske kanalizacije 900.000,00

g) Odlaganje komunalnog otpada 180.000,00 kn

- sanacija deponije Cetin 130.000,00

- postava novih kontejnera 1100 l i 750 l 25.000,00

- postava kontejnera za stakleni otpad 25.000,00

Članak 4.

Za ostvarenje ovog Programa ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo, gradonačelnik i Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba izvođenja radova vršit će se na temelju stvarnih potreba i mogućnosti, a sve u skladu s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovog Programa.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovog Programa stavlja se izvan snage »Program održavanja i građenja komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2006. godinu« (»Službene novine« PGŽ 41/05).

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/06-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/ 06-01-1

Vrbovsko, 6. ožujka 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr