SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 10. Petak, 10. ožujka 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
31

31.

Na temelju članka 53. stavak 1. podstavak 3. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 28/01 i 16/04), Odbor za statutarno- pravna pitanja utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Javne ustanove »Priroda«.

Pročišćeni tekst obuhvaća Odluku o osnivanju Javne ustanove »Priroda« (»Službene novine« broj 9/01) i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove »Priroda« (»Službene novine« broj 4/06), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 021-04/05-08/1

Ur. broj: 2170-01-11-01-06-28

Rijeka, 7. ožujka 2006.

Predsjednica
Odbora za statutarno-pravna pitanja
Višnja Samaržija-Mladenić, v.r.

ODLUKA
O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE »PRIRODA«
(pročišćeni tekst)

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se javna ustanova pod nazivom Javna ustanova »Priroda«. Sjedište Javne ustanove »Priroda« je u Rijeci.

Članak 2.

Osnivač Javne ustanove »Priroda« (u daljnjem tekstu: Ustanova) je Primorsko-goranska županija.

Članak 3.

Djelatnost javne ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor provođenja uvjeta i mjera zaštite zaštićenih područja koje proglašava Županijska skupština.

Ustanova obavlja poslove iz stavka 1. ovog članka i u pogledu drugih vrijednih dijelova prirode odnosno dijelova prirode predviđenih za proglašenje zaštite na području Primorsko-goranske županije.

Ustanova može obavljati i druge djelatnosti utvrđene statutom koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. i 2. ovoga članka, a ne radi stjecanja dobiti.

Članak 4.

Tijela Ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 5.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće donosi:

. godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja s cjenikom usluga vezanih za korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti,

. odluku o raspolaganju imovinom Ustanove,

. Statut Ustanove,

. plan upravljanja,

. plan razvoja Ustanove i godišnji financijski plan,

. akt o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove,

. akt o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenika,

. akt o radu i raspodjeli plaća zaposlenika te druge opće akte određene Statutom Ustanove,

. odluke o imenovanju i razrješenju službenika, određenih Statutom Ustanove.

Akti iz stavka 2. podstavak 1., 2. i 3. ovoga članka donose se uz prethodnu suglasnost Županijskog poglavarstva.

Upravno vijeće dužno je Županijskom poglavarstvu dostaviti izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Upravno vijeće obavlja i druge poslove određene Statutom Ustanove i Zakonom.

Članak 6.

Upravno vijeće ima pet članova, a imenuje ih i razrješava Županijska skupština i to:

. dva člana iz reda članova Županijske skupštine

. dva člana iz reda članova Županijskog poglavarstva

. jednog člana iz reda Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje.

Upravno vijeće imenuje se na vrijeme od četiri godine.

Članak 7.

Postupak predlaganja članova Upravnog vijeća, te način rada i odlučivanja uređuje se Statutom Ustanove i poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Članak 8.

Voditelj Ustanove je ravnatelj.

Ravnatelja imenuje i razrješava Županijska skupština Primorsko-goranske županije na temelju javnog natječaja koji raspisuje i provodi Upravno vijeće na način propisan zakonom i Statutom Ustanove.

Ravnatelj predstavlja i zastupa Ustanovu, organizira i vodi poslovanje, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Ustanove i zastupa Ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima, izvršava odluke Upravnog vijeća, odgovoran je za zakonitost rada Ustanove te obavlja i druge poslove utvrđene ovom Odlukom i Statutom Ustanove.

Za ravnatelja Ustanove može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

Pobliži uvjeti za ravnatelja propisuju se Statutom Ustanove.

Članak 9.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Ustanovu u pravnom prometu i to u granicama svojih ovlasti, a sukladno odredbama zakona kojima se uređuju obvezni odnosi.

Članak 10.

Ravnatelj ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća sklapati poslove o otuđenju ili opterećenju nekretnina Ustanove.

Ravnatelj ustanove ovlašten je sklopiti pravni posao čija vrijednost ne prelazi 20.000,00 kuna.

Za pravne poslove čija je vrijednost iznad 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna, ravnatelj je dužan pribaviti suglasnost Upravnog vijeća.

Ugovore o izvođenju projekata koji se financiranju u cijelosti ili dijelom iz sredstava trećih osoba, ravnatelj može sklopiti samo uz suglasnost Upravnog vijeća.

Upravno vijeće može odlučiti o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina ili druge imovine, ili sklapanju pravnih poslova, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 200.000,00 kuna.

Za pravne poslove koji prelaze iznos utvrđen stavkom 5. ovoga članka Upravno vijeće odlučuje uz suglasnost Poglavarstva Primorsko-goranske županije.

Članak 11.

Stručni rad Ustanove vodi stručni voditelj.

Za stručnog voditelja može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu prirodoslovnog usmjerenja i najmanje pet godina radnog iskustava u struci.

Pobliži uvjeti, prava, dužnosti i odgovornosti stručnog voditelja te način imenovanja utvrđuju se Statutom Ustanove.

Članak 12.

Sredstva za osnivanje i početak rada Ustanove osigurava osnivač u iznosu od 1.146.000,00 kuna.

Članak 13.

Sredstva za djelatnost Ustanove osiguravaju se:

. iz sredstava Proračuna Primorsko-goranske županije;

. sredstava ostvarenih vlastitom djelatnošću Ustanove;

. naknada za korištenje zaštićenih dijelova prirode;

. putem potpora, sponzorstava i darovanja;

. iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 14.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Ustanove.

Članak 15.

Za obveze u poslovanju Ustanova odgovara cijelom svojom imovinom.

Primorsko-goranska županija solidarno i neograničeno odgovara za obveze Ustanove.

Članak 16.

Statut Ustanove donosi Upravno vijeće uz suglasnost Poglavarstva Primorsko-goranske županije.

Statutom se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanje pojedinih tijela Ustanove, međusobna prava i obveze osnivača i Ustanove, način raspolaganja dobiti, te druga pitanja od značaja za obavljanje poslova Ustanove.

Članak 17.

Statut Ustanove donijet će Upravno vijeće u roku od tri mjeseca od njegova imenovanja.

Članak 18.

Rad Ustanove je javan.

O javnosti rada Ustanove skrbi ravnatelj.

Članak 19.

Skupština Primorsko-goranske županije imenovat će privremenog ravnatelja Ustanove koji će obaviti pripreme za početak rada Ustanove, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova, u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 20.

Ustanova počinje s radom danom upisa u sudski registar.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=165&mjesto=00001&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr