SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 10. Petak, 10. ožujka 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
31

26.

Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 129/05) i članka 28. točka 1. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/ 01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici od 9. ožujka 2006. godine, donijela

IZMJENE I DOPUNE
STATUTA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

U članku 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), iza riječi Poglavarstvo«, dodaje se riječ župan«.

Članak 2.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Članak 11.

Županija u svom samoupravnom djelokrugu, obavlja poslove od područnoga (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose na obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, održavanje javnih cesta, planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola te drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje Županije izvan područja Grada Rijeke.

Županija će poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljati sukladno odredbama posebnih zakona ako se tim zakonima osiguraju potrebna financijska sredstva za njihovo obavljanje.«

Članak 3.

U članku 28. točka 15., briše se.

Dosadašnja točka 16. postaje točka 15.

Članak 4.

U članku 29., stavak 3., mijenja se i glasi:

»Nacionalne manjine koje u stanovništvu Županije sudjeluju s više od 5% imaju pravo na zastupljenost u Skupštini razmjerno njihovom udjelu u stanovništvu Županije«.

Članak 5.

U članku 31., podstavak 4., briše se.

Članak 6.

U članku 38., na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi »osim ako zakonom, drugim propisom, ovim Statutom ili Poslovnikom Županijske skupštine nije propisano da prijedlog može podnijeti samo određeno tijelo ili određeni broj članova Skupštine.«

Članak 7.

U članku 41., iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Sjednice Skupštine predsjednik saziva pisanim pozivom, a mogu se sazvati i elektroničkim putem te se održavati putem videoveze (videokonferencija)«.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 8.

U članku 47., u stavku 4., iza riječi »obavijestiti«, dodaju se riječi »predstojnika Ureda državne uprave u Županiji te«

Članak 9.

U članku 50. stavku 2., riječi na »izbor župana« zamjenjuju se riječima na »izbor članova Poglavarstva«.

Članak 10.

Iza članka 50., dodaje se članak 50.a) koji glasi:

»Članak 50.a)

Župan:

. donosi opće i pojedinačne akte, sukladno zakonu i drugim propisima, te aktima Skupštine i Poglavarstva,

. predlaže Skupštini i Poglavarstvu donošenje općih i drugih akata

. obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela Županije i poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti njihova rada

. zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Skupštine i Poglavarstva,

. daje punomoć zamjenicima župana za zastupanje Županije

. osigurava izvršavanje općih akata Skupštine i u tom smislu daje upute za rad upravnim tijelima Županije

. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim propisom, ovim Statutom ili drugim općim aktom.«

Članak 11.

U članku 54., riječi »u pravilu iz reda svojih članova na prijedlog predsjednika Poglavarstva«, zamjenjuju se riječima »na prijedlog župana«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Pročelnici upravnih tijela Županije mogu biti birani za članove Poglavarstva«.

Članak 12.

U članku 55., iza podstavka 9., dodaju se podstavci 10. i 11. koji glase:

. dodjeljuje zahvalnice i priznanja fizičkim i pravnim osobama,

. odobrava uporabu grba i zastave Županije pravnim osobama,

Dosadašnji podstavci 10. i 11. postaju podstavci 12. i 13.

Članak 13.

U članku 57., iza stavka 3., dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Poglavarstvo može razriješiti pročelnika iz razloga propisanih zakonom«

Članak 14.

U članku 61., iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Izvan sjedišta upravnog tijela mogu se osnivati ispostave kao unutarnje ustrojstvene jedinice upravnog tijela.«

Članak 15.

Iza članka 67., dodaje se podnaslov »2a) Akti župana« i članak 67a) koji glasi:

»2a) Akti župana

Članak 67a)

Župan u poslovima iz svoje nadležnosti donosi odluke, naredbe, uputstva, rješenja i druge opće i pojedinačne akte određene zakonom, drugim propisom, ovim Statutom, odlukom Skupštine i Poglavarstva.

Akti što ih donosi župan stupaju na snagu danom donošenja, osim ako zakonom, drugim propisom ili samim aktom nije drugačije određeno.

Akti što ih donosi župan mogu se objaviti u službenom glasilu Županije«.

Članak 16.

Iza članka 73. dodaje se članak 73a) koji glasi:

»Članak 73a).

Tijela Županije dužna su putem službenika za informiranje omogućiti građanima i pravnim osobama pravo na pristup informacijama i dokumentima na način i u rokovima određenim zakonom i aktima Skupštine i Poglavarstva.«

Članak 17.

Zadužuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Statuta Primorsko-goranske županije.

Članak 18.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/10

Ur. broj. 2170-01-11-01-06-3

Rijeka, 9. ožujka 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=165&mjesto=00001&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr