SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 10. Petak, 10. ožujka 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
31

19.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 24. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04 i 101/ 04), a temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija od važnosti za županiju od 28. prosinca 2005. godine i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 21. sjednici održanoj 2. ožujka 2006. godine, donijelo

ODLUKU
o davanju koncesije za gospodarsko korištenje dijela
pomorskog dobra na području uvale Čikat, otok Lošinj

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje tvrtki DIVER SPORT CENTER d.o.o., sa sjedištem u Šetalište XIII divizije 28, Rijeka, (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra, te određuje opseg i uvjete korištenja pomorskog dobra.

Predmetna koncesija se daje na temelju provedenog javnog prikupljanja ponuda objavljenog u »Narodnim novinama« broj 122/05, te temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija od važnosti za županiju od 28. prosinca 2005. godine.

Članak 2.

Predmet koncesije je gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja ronilačkih djelatnosti (organizira

nje ronjenja, ronilački izleti i obuka ronioca), koje se nalazi na području Uvale Čikat, Grad Mali Lošinj, Otok Lošinj.

Kopneni dio ispod šetnice koje se daje u koncesiju čine katastarske čestice koje su upisane u zemljišnim knjigama pri Općinskom sudu Mali Lošinj u z.k.ul. 6023, kao pomorsko dobro, slijedom: dio k.č. 9009/13, te cijele k.č. 13387, 13439, 13440, 13441, 13442 i 13443.

Ukupna površina koja je predmetom koncesije iznosi 8.266 m2 od čega 7.274 m2 morskog dijela te 992 m2 kopnenog dijela.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na situaciji u mjerilu 1:1000 izrađen od »Geo-Teo« d.o.o, Cres koji se ne objavljuje u službenom glasilu.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 5 godina od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno ovoj Odluci i važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke Ovlaštenik koncesije se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se iz dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 33.064,00 kune (slovima: trideset i tri tisuće i šezdeset i četiri kune);

- promjenjivi dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 1,5% prihoda ostvarenog obavljanjem ronilačkih djelatnosti na koncesioniranom području.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade utvrđene ovim člankom svake dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.

Način i rokovi plaćanja naknade utvrdit će se ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Ovlaštenik koncesije može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije dužan je za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od tvrtke DIVER SPORT CENTER d.o.o., u listopadu 2005. godine pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Ovlaštenik koncesije je suglasan sa smanjenjem ukupne površine koja se daje u koncesiju, po donošenju Prostornog plana uređenja za područje Grada Malog Lošinja te sukladno zahtjevu Poglavarstva Malog Lošinja.

Članak 7.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje pristupiti saniranju i rekonstrukciji srušenog mola sukladno Idejnom projektu sanacije srušenog mola te troškovniku izvedbenih radova, stupanjem na snagu Prostornog plana uređenja za područje Grada Malog Lošinja.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da neće poduzimati nove zahvate u prostoru bez pribavljanja potrebne dokumentacije, a u skladu s prostornim planom.

Članak 8.

Ovlaštenik koncesije dužan je područje na kojem se obavlja djelatnost ronjenja vidljivo obilježiti kako je to određeno Pravilnikom o obavljanju podvodnih aktivnosti (»Narodne novine« broj 47/99, 23/03, 28/03, 52/03 i 58/03).

Ovlaštenik koncesije tijekom godine dužan je organizirati i provoditi čišćenje mora i podmorja te deponirati prikupljeni otpad, popravljati i održavati oštećenu opremu - koševe za smeće, klupe, tuševe i sl., održavati zelene površine, po potrebi nasipati (dohranjivati) pijesak i šljunak na plažu, te vršiti manje popravke obale, vidljivo ograditi površinu u koncesiji s morske strane.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje na ispunjavanje standarda koje propisuje Plava zastava, odnosno pribavljanje licence kojom se potvrđuju standardi uređenja pomorskog dobra.

Ukoliko Ovlaštenik koncesije za pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke dobije Plavu zastavu, Davatelj koncesije može smanjiti godišnju naknadu za tu godinu.

Članak 9.

Nakon isteka ugovora o koncesiji Ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Ovlaštenik koncesije dužan je do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti i vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje.

Članak 10.

U slučaju da Ovlaštenik koncesije za vrijeme trajanja koncesije svojevoljno odustane od Ugovora o koncesiji, dužan je pomorsko dobro navedeno u članku 2. ove Odluke vratiti na raspolaganje Davatelju koncesije u stanju u kojem ga je dobio od Davatelja koncesije.

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se ili opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjene dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru prati provedbu izvršavanja odluke i ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke, a sukladno članku 25. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama sklopit će se Ugovor o koncesiji kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja ove Odluke na snagu, ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 14.

Za raspravljanje svih pitanja i rješavanje svih sporova u svezi s davanjem, izvršavanjem, opozivom ili izmjenom ove Odluke nadležno je Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka.

Protiv rješenja Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/06-03/5

Ur. broj: 2170/1-11-01/5-06-6

Rijeka, 2. ožujka 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlako Komadina, dipl. ing., v.r.

 

Odluka o davanju koncesije   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=165&mjesto=00001&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr