SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 9. Petak, 3. ožujka 2006.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3

12.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96, 124/97 i 174/04) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/ 03 i 23/05), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 21. veljače 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Novi Vinodolski

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se načini upravljanja poslovnim prostorom u vlasništvu Grada Novi Vinodolski (u daljem tekstu: Grad), zasnivanje i prestanak zakupa, te međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika poslovnog prostora.

Članak 2.

Poslovnim prostorom u smislu zakona o poslovnom prostoru, smatraju se poslovna zgrada, poslovne prostorije, garaža i garažno mjesto.

II. UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROSTORIMA

Članak 3.

Poslovnim prostorom koji je u vlasništvu Grada Novi Vinodolski upravlja Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski (u daljem tekstu: Poglavarstvo) na prijedlog Odjela Grada u čijoj nadležnosti je gospodarenje poslovnim prostorima (u daljem tekstu: Odjel) i administrativna provedba odluka Poglavarstva.

Članak 4.

U obavljanju poslova iz članka 3. ove Odluke Poglavarstvo:

1. odlučuje o davanju u zakup poslovnog prostora,

2. odlučuje o namjeni poslovnog prostora,

3. odlučuje o promjeni ili proširenju namjene poslovnog prostora,

4. odlučuje o zamjeni poslovnog prostora,

5. odlučuje o visini zakupnine za davanje u zakup poslovnog prostora sukladno članku 6.a Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN br. 91/96, 124/97 i 174/04), (u daljem tekstu: Zakon),

6. raspisuje natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora,

7. određuje početni iznos zakupnine za poslovni prostor koji se daje u natječaj,

8. imenuje Komisiju za provođenje postupka javnog nadmetanja (u daljem tekstu: Komisija),

9. provodi postupak po raspisanom natječaju,

10. odobrava adaptaciju poslovnog prostora,

11. odlučuje o zajedničkom ulaganju sredstava zakupnika i zakupodavca u poslovni prostor,

12. odlučuje o povratu uloženih sredstava zakupnika,

13. odlučuje o prestanku zakupa poslovnog prostora,

14. odlučuje i o drugim pitanjima u svezi zakupa poslovnog prostora.

III. NAČIN DODJELE I ZASNIVANJA ZAKUPA

Članak 5.

Poslovni prostor daje se u zakup:

- sukladno članku 6.a stavku 1. Zakona,

- putem javnog natječaja (u daljem tekstu: natječaj).

Članak 6.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključuje se na određeno vrijeme, a najduže na rok od 15 godina o čemu odlučuje Poglavarstvo donošenjem Zaključka o raspisivanju natječaja.

Članak 7.

Natječaj za zakup poslovnog prostora objavljuje se u dnevnom tisku i sadrži:

1. lokaciju, namjenu i površinu prostora,

2. početni iznos mjesečne zakupnine,

3. odredbu o obvezi uplate garantnog pologa (jamčevine) u visini početne mjesečne zakupnine,

4. vrijeme na koje se prostor daje u zakup,

5. rok za podnošenje pismenih ponuda,

6. obvezu dostave osnovnih podataka o natjecatelju (prebivalište, državljanstvo za fizičke osobe i podatke o registraciji pravne osobe), te dokaza da natjecatelj ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora, a osobe koje po stavku 3. članka 6.a Zakona, imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja trebaju dostaviti dokaze kojima dokazuju svoj status,

7. odredbu o dostavi dokaza o podmirenim svim financijskim obvezama Gradu i gradskim komunalnim društvima,

8. odredbu kojom se zakupnik izričito obavezuje na pristanak povećanja zakupnine koji će uslijediti u tijeku trajanja zakupa, prema Odluci Poglavarstva,

9. datuma početka obavljanja djelatnosti u prostoru,

10. vrijeme u kojem se može pogledati prostor i izvršiti uvid u zapisnik s utvrđenim elementima kvalitete i opremljenosti prostora,

11. datum, mjesto i vrijeme otvaranja ponuda,

12. izjavu natjecatelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta zakupa utvrđenih ovom Odlukom,

13. odredbu o posebnim uvjetima u slučaju provedbe natječaja iz članka 35. Zakona:

- da svi natjecatelji, osim dosadašnjeg zakupnika moraju položiti novčani polog na ime uloženih sredstava u poslovni prostor za koji je raspisan natječaj, u visini koju utvrđuje Poglavarstvo na temelju elaborata ovlaštenog sudskog vještaka (u cijenu ulaganja uključuje se i vrijednost elaborata)

- odredbu po kojoj raniji zakupnik sa kojim je zaključen ugovor sukladno čl. 35. stavku 3. Zakona izvršio prenamjenu prostora, bez suglasnosti zakupca nema pravo prvenstva u javnom nadmetanju.

U slučaju da dosadašnji zakupnik ne sklopi ugovor o zakupu, zakupodavac je dužan, na pismeni zahtjev dosadašnjeg zakupnika, isplatiti novčanu naknadu za uložena sredstva dosadašnjem zakupniku i to iz sredstava koje je natjecatelj, odnosno novi zakupnik uplatio prilikom prijave za natječaj.

Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka dostavlja se u originalu, izuzev dokumentacije iz točke 6. istog stavka koja se dostavlja u originalu ili preslici sa pravom uvida u original na dan javnog nadmetanja.

Članak 8.

Natječaj za davanje u zakup garaža i garažnih mjesta, sadrži pored točaka 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11. i 12., iz prethodnog članka i

1. obvezu dostave osnovnih podataka o natjecatelju (prebivalište, državljanstvo za fizičke osobe i podatke o registraciji za pravne osobe), te dokaz da natjecatelj ima u svojem vlasništvu osobno vozilo (preslika prometne dozvole)

2. datum početka korištenja garaže.

Članak 9.

Natječaj se provodi na temelju usmenog javnog nadmetanja ili dostavom pismenih ponuda predanih putem pošte ili osobno o čemu odlučuje Poglavarstvo.

Rok za podnošenje ponuda je minimalno osam, a maksimalno petnaest dana od dana objave natječaja.

Članak 10.

Učesnici u usmenom javnom nadmetanju, prije početka nadmetanja, obvezni su dostaviti Komisiji dokaznice iz članka 7. stavka 1. točke 3., 6., 7., 12., i 13., odnosno točke 1. članka 8. ove Odluke.

Navedene dokaze i isprave Komisija zadržava do okončanja postupka odabira.

Učesnik u nadmetanju koji ne dostavi dokaze iz stavka 1. ovog članka ne može sudjelovati u natječaju.

Članak 11.

Prije početka usmenog javnog nadmetanja predsjedavajući Komisije zapisnički uzima podatke svih natjecatelja i utvrđuje njihov identitet.

Ukoliko Komisija utvrdi da neko od nazočnih natjecatelja ili opunomoćenika nije na nesumnjiv način dokazao svoj identitet, ima ga pravo isključiti iz nadmetanja.

Komisija utvrđuje ispunjavaju li natjecatelji uvjete iz natječaja, te nakon što isto zapisnički utvrdi, predsjedavajući Komisije otvara postupak usmenog javnog nadmetanja.

Postupak nadmetanja može se održati samo ako sudjeluje najmanje dva natjecatelja za isti poslovni prostor.

Članak 12.

Komisija provodi usmeno nadmetanje na način da natjecatelji usmeno jedan po jedan, iznose u zapisnik svoje ponude, s time da ponuda na početni iznos zakupnine ne može biti niža od one koju utvrdi Poglavarstvo.

Ukoliko natjecatelji u nadmetanju narušavaju red i disciplinu, komisija ima pravo donijeti odluku o prekidu nadmetanja.

Nakon što svi natjecatelji daju svoju ponudu, Komisija utvrđuje koji ponuđač je ponudio najviši iznos zakupnine.

Najpovoljnija ponuda je ona koju u tri navrata Komisija utvrdi kao najvišu.

Članak 13.

Ako tijekom trajanja nadmetanja dođe do trostrukog povećanja početne oglašene cijene, natjecatelji koji žele nastaviti javno nadmetanje dužni su odmah na račun Grada uplatiti iznos još jedne jamčevine objavljene u Natječaju za zakup poslovnog prostora.

Kod svakog daljeg trostrukog povećanja početno oglašene cijene, primjenjuju se odredbe iz stavka 1. ovog članka.

Ukoliko iznos iz stavka 1. ovog članka uplati samo jedan natjecatelj smatra se da je njegova ponuda najpovoljnija.

Članak 14.

Pismene ponude se otvaraju na javnom otvaranju ponuda koje provodi Komisija najkasnije osam dana od proteka roka za podnošenje ponuda.

Prije otvaranja ponuda Komisija zapisnički utvrđuje:

1. da li je natječaj propisno objavljen,

2. broj pristiglih ponuda,

3. da li su ponude predane u roku,

4. identitet prisutnih natjecatelja ili identitet opunomoćenika po ovjerenoj punomoći.

Članak 15.

Na javnom otvaranju ponuda vodi se zapisnik u kojem se utvrđuju osnovni podaci o svim pristiglim ponudama (ponuditelj, namjena, prilozi i visina ponuđene mjesečne zakupnine).

Na javnom otvaranju ponuda ne ocjenjuje se valjanost ponude i priloženi dokazi.

Članak 16.

Na temelju pristiglih ponuda, Komisija utvrđuje listu natjecatelja koji ispunjavaju uvjete natječaja, te zapisnički konstatira koje su ponude najpovoljnije prema visini ponuđene mjesečne zakupnine.

U slučaju da su dva natjecatelja ponudila jednak, najviši iznos mjesečne zakupnine, te da u svim drugim elementima

odgovaraju uvjetima natječaja, najpovoljnija ponuda odredit će se izvlačenjem.

Zakašnjele i nepotpune ponude Komisija neće uzeti u razmatranje.

U znak prihvaćanja rada Komisije, natjecatelji potpisuju Zapisnik.

Članak 17.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Poglavarstvo sukladno Zakonu.

Članak 18.

Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostavlja se svim sudionicima natječaja u roku od 8 dana od donošenja Odluke.

U obavijesti o izboru najpovoljnije ponude koja se dostavlja svim sudionicima natječaja, navodi se iznos zakupnine kojeg je najpovoljniji natjecatelj ponudio.

Natjecatelj ima pravo prigovora Poglavarstvu u roku od 5 dana od dana prijema Odluke ukoliko smatra da je poslovni prostor dan u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete natječaja ili smatra da postupak nije pravilno proveden.

Članak 19.

Osobe iz stavka 3. članka 6.a i stavka 3. članka 35. Zakona koje su sudjelovale i udovoljile uvjetima natječaja dužne su u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti o izboru najpovoljnije ponude izjasniti da li žele koristiti pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu pod uvjetima najpovoljnije ponude.

Potpis izjave mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika.

Ukoliko se natjecatelji ne izjasne u roku stavka 1. ovog članka, smatra se da ne žele koristiti pravo prvenstva na zaključenje ugovora o zakupu.

Članak 20.

Jamčevina koju je uplatio natjecatelj izabran za zaključenje ugovora uračunava se u iznos zakupnine, a ostalim učesnicima se jamčevina, bez prava na kamatu, vraća najkasnije osam dana nakon donošenja odluke o izboru natjecatelja s kojim će se zaključiti ugovor o zakupu.

Naknada iz članka 7. stavka 1. točke 13. vraća se, bez prava na kamatu, najkasnije osam dana nakon donošenja odluke o izboru natjecatelja.

Ukoliko natjecatelj izabran za zaključenje ugovora odustane od zaključenja ugovora, ne počne obavljati djelatnost u ugovorenom roku ili u roku od 5 mjeseci od dana zaključenja Ugovora raskine Ugovor, gubi pravo na povrat jamčevine.

Članak 21.

Natječaj za dodjelu poslovnog prostora u zakup ponavlja se u slučaju da se ne izvrši izbor ili ako izabrani natjecatelj odustane od zaključenja ugovora o zakupu.

U slučaju da se na prvi natječaj za dodjelu poslovnog prostora u zakup ne javi niti jedan, ili samo jedan natjecatelj, natječaj će se ponoviti.

IV. UGOVOR O ZAKUPU

Članak 22.

Ugovor o zakupu mora sadržavati:

1. broj i datum odluke o izboru zakupnika,

2. ugovorne strane,

3. podatke o prostoru u zgradi u kojoj se isti nalazi (mjesto u zgradi, površina u m2),

4. datum s kojim će zakupodavac predati zakupniku prostor u posjed,

5. datum početka obavljanja djelatnosti, odnosno početka korištenja garaže,

6. djelatnost koju će zakupnik obavljati u poslovnom prostoru,

7. odredbe o obvezi održavanja prostora,

8. odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija u zgradi, visinu naknade za korištenje zajedničkih uređaja i prostorija, kao i rok i način njenog plaćanja,

9. odredbe o obvezi zakupnika da plaća komunalnu naknadu i druge poreze i naknade vezane uz korištenje prostora,

10. odredbe o vremenu na koje je ugovor zaključen,

11. odredbe o obvezi zakupnika da u ugovorenom roku uredi poslovni prostor prema uvjetima iz natječaja,

12. odredbe o zabrani davanja poslovnog prostora u podzakup, ili na korištenje nekim drugim pravnim poslom,

13. iznos zakupnine, način i rok početka plaćanja i plaćanja,

14. odredbu kojom se zakupnik izričito obavezuje na pristanak povećanja zakupnine sukladno odredbi članka 31. ove Odluke,

15. odredbu da zakupnik u zakup uzima poslovni prostor u viđenom stanju, te da ga je dužan privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku,

16. odredbu kojom se utvrđuje da je zakupnik izvršio obvezu iz točke 13. stavka 1. članka 7. ove Odluke,

17. odluku o prestanku ugovora,

18. mjesto i datum zaključenja ugovora, te potpisa ugovornih strana,

19. odredbu da se sastavnim dijelom ugovora smatra zapisnik o primopredaji prostora koji se potpisuje sa zakupnikom prilikom primopredaje poslovnog prostora,

20. odredbu da se ugovor o zakupu zaključuje kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu.

Prilikom primopredaje poslovnog prostora ugovorne strane sastavljaju zapisnik u kojem se unose podaci stanja poslovnog poslova, a koji je sastavni dio Ugovora.

Članak 23.

Zakupnik je dužan ugovor o zakupu potpisati u roku od 8 dana od dana kada je pismeno pozvan na zaključenje Ugovora.

Ukoliko zakupnik u roku iz stavka 1. ovog članka ne potpiše Ugovor i isti ne ovjeri kod javnog bilježnika, smatrat će se da je odustao od zaključenja Ugovora.

Zakupnik snosi troškove ovjere Ugovora.

V. NAMJENA POSLOVNOG PROSTORA I ZAMJENA ZAKUPA

Članak 24.

Namjenu poslovnog prostora na prijedlog Odjela određuje Poglavarstvo, prije raspisivanja natječaja za dodjelu poslovnog prostora u zakup.

Poglavarstvo određuje namjenu poslovnog prostora u skladu s prostornom dokumentacijom, odnosno na način da osigura valorizaciju svakog pojedinačnog prostora, pojedine ulice ili Grada kao cjeline, te da oni budu u funkciji obogaćivanja turističke ponude i zadovoljavanje potreba stanovništva.

Poslovni prostori sa izlozima okrenutim prema ulicama u užem centu mjesta koja čine Grad Novi Vinodolski mogu u pravilu biti ugostiteljske, trgovačke, turističke, bankarske i galerijske djelatnosti, te obrti koji su neposredno vezani uz prodaju svojih usluga kupcu.

Članak 25.

Poglavarstvo može odobriti postojećem zakupniku promjenu namjene poslovnog prostora, ukoliko ocijeni da bi

nova namjena kvalitetnije osigurala elemente iz članka 24. stavka 2. ove Odluke.

Promjena namjene poslovnog prostora može se odobriti postojećem zakupniku pod sljedećim uvjetima:

1. da je zakupnik u poslovnom prostoru ugovorenu djelatnost obavljao najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva za promjenu djelatnosti,

2. da zakupnik prihvati povećanje zakupnine do visine zakupnine koja je utvrđena ovom Odlukom kao početna zakupnina za novu djelatnost, uvećana za 50%.

Visina nove zakupnine ne može biti manja od zakupnine koja je ugovorena.

Ukoliko je sadašnja ugovorena zakupnina veća od iznosa dobivena povećanjem visine zakupnine od 50% primjenjivat će se ugovorena zakupnina.

Članak 26.

Poglavarstvo može na prijedlog Odjela, odobriti zamjenu zakupa poslovnog prostora na zahtjev zakupnika, ukoliko je to u funkciji odredbe članka 24. stavka 2. ove Odluke.

Poglavarstvo može na prijedlog Odjela, umjesto odobrenja za zamjenu zakupa poslovnog prostora zakupniku odobriti drugi odgovarajući prostor.

Članak 27.

Poglavarstvo može postojećem zakupniku odobriti proširenje namjene u poslovnom prostoru, ukoliko je to u funkciji odredbe članka 24. stavka 2. ove Odluke, pod uvjetom:

1. da je zakupnik u poslovnom prostoru ugovorenu djelatnost obavljao najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva za proširenjem djelatnosti,

2. da zakupnik prihvati povećanje zakupnine do visine zakupnine koja je utvrđena Odlukom kao početna zakupnina za novu (proširenu djelatnost uvećanu za 30%). Visina nove zakupnine ne može biti manja od zakupnine koja je ugovorena.

VI. VISINA I NAMJENA ZAKUPNINE

Članak 28.

Početna zakupnina za prostor koji se daje u zakup određuje Poglavarstvo svojom Odlukom o visini zakupnine za davanje u zakup, odnosno:

1. vrijednosti zakupnine po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora,

2. lokaciji, odnosno zoni Grada u kojoj se prostor nalazi,

3. vrsti djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru.

Za određivanje zona u kojoj se prostor nalazi primjenjuju se zone granica zona poslovnih prostora utvrđenih Odlukom o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01).

Članak 29.

Korisnu površinu čini površina koja se dobije mjerenjem između zidova prostorija poslovnog prostora.

U korisnu površinu ulaze i terase, kao sastavni dio poslovnog prostora, ukoliko nisu na javno prometnim površinama, za koje se početna visina zakupnine obračunava u visini od 50% cijene zatvorenog poslovnog prostora po četvornom metru.

Članak 30.

Početna mjesečna zakupnina za poslovni prostor koji se nalazi u dvorišnim zgradama, podrumskim prostorijama, zatvorenim prolazima i vežama zgrada, može se umanjiti za 30%.

Početna mjesečna zakupnina za poslovni prostor u kojem se obavlja deficitarna djelatnost od interesa za Grad može se umanjiti do 50%.

Listu deficitarnih djelatnosti utvrđuje Poglavarstvo.

Odluku o umanjenju početne mjesečne zakupnine iz stavka 2. i 3. ovog članka donosi Poglavarstvo.

Članak 31.

Sredstva zakupnine sredstva su Proračuna Grada i namjenski se troše za održavanje objekata u vlasništvu Grada.

Zakupnik je dužan plaćati ugovorenu mjesečnu zakupninu najkasnije do 5-og u mjesecu za tekući mjesec.

Ugovorena zakupnina usklađuje se sa povećanjem zakupnine koje donosi Poglavarstvo svojom Odlukom uvažavajući pri tome godišnja inflatorna kretanja.

Ugovorena zakupnina usklađuje se sa promjenom tečaja EUR-a, bez izmjene ugovora o zakupu, kada nastupe promjene tečaja za više od 2% po srednjem tečaju HNB u odnosu na tečaj koji je bio u vrijeme zaključenja ugovora.

VII. PRAVA I OBVEZE ZAKUPNIKA

Članak 32.

Zakupnik je dužan poslovni prostor koristiti samo u svrhu i na način određen ugovorom o zakupu.

Zakupnik koji ne zaključi Ugovor o zakupu sukladno članku 6.a stavku 1. Zakona, dužan je poslovni prostor isprazniti od osoba i stvari u ugovornom roku.

Zakupnik ne smije za vrijeme trajanje zakupa prestati sa korištenjem poslovnog prostora protivno zakonskim propisima.

Članak 33.

Zakupnik je dužan snositi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora i manjih investicijskih popravaka, kao i o svom trošku izvršiti popravak kvarova koje je sam uzrokovao.

Vrijednost nužnog investicijskog održavanja iz stavka 1. utvrđuje Poglavarstvo na zahtjev zakupnika.

Članak 34.

Zakupnik je dužan plaćati naknadu za troškove korištenja zajedničkih uređaja i obavljanje zajedničkih usluga u visini koja se određuje međuvlasničkim ugovorom između vlasnika posebnih dijelova zgrade, odnosno u visini koje odredi Poglavarstvo za zgrade koje su u vlasništvu Grada u cijelosti.

Članak 35.

Zakupnik smije samo uz pisanu suglasnost zakupodavca činiti preinake poslovnog prostora kojima se bitno mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena i vanjski izgled poslovnog prostora, s time da se međusobni odnosi uređuju posebnim ugovorom.

Poglavarstvo može dati suglasnost iz stavka 1. ovog članka, temeljem dostavljenog elaborata ovlaštenog sudskog vještaka imenovanog od strane Grada.

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka posebno će se regulirati:

1. rok amortizacije izvršenih radova koji ne može biti duži od roka na koji je ugovoren zaključen,

2. pravo zakupnika na povrat uloženih, a ne amortiziranih ulaganja, ukoliko Poglavarstvo otkaže ugovor o zakupu prije isteka ugovorenog roka za amortizaciju izvršenih radova iz razloga utvrđenih člankom 38. st. 1. točkom 3. i 6. Odluke,

3. da zakupnik nema pravo na povrat uloženih, a ne amortiziranih sredstava u slučaju da samoinicijativno otkaže ugovor o zakupu poslovnog prostora,

4. da zakupnik nema pravo na povrat uloženih, a neamortiziranih sredstava ukoliko je do raskida ugovornih odnosa došlo iz razloga utvrđenih člankom 38. st. 1. točkama 1., 2., 4. i 5.

Članak 36.

Zakupnik ne može poslovni prostor ili njegov dio dati u podzakup ili na korištenje nekim drugim poslom fizičkim i pravnim osobama.

VIII. PRESTANAK UGOVORA O ZAKUPU

Članak 37.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora prestaje istekom ugovornog roka, ako u slučajevima i po postupku propisanim Zakonom i ugovorom o zakupu.

Članak 38.

Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu u svako doba, u slučajevima propisanim zakonom i ukoliko zakupnik i poslije pismene opomene zakupodavca:

1. koristi poslovni prostor protivno ugovoru ili mu nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje,

2. u roku od 15 dana od dana prijema opomene ne plati dospjelu zakupninu ili troškove za dva uzastopna mjeseca, ili tri mjeseca u bilo kojem razdoblju tekuće godine,

3. tijekom trajanja zakupa Poglavarstvo, Odlukom odredi da se poslovni prostor može koristiti samo za obavljanje druge djelatnosti od one za koju je izdan u zakup,

4. bez odobrenja zakupodavca vrši preinake poslovnog prostora,

5. izda dio ili cijeli poslovni prostor drugima u podzakup protivno Ugovoru,

6. da se zgrada ili poslovni prostor mora srušiti radi provedbe urbanističkog plana ili dotrajalosti zgrade.

Članak 39.

U slučaju da zakupodavac otkaže ugovor o zakupu, Poglavarstvo može odobriti sklapanje nagodbe ukoliko zakupnik u tijeku ovršnog ili parničnog postupka ispuni sljedeće uvjete:

1. u slučaju neplaćanja zakupnine, podmiri cjelokupno dugovanje zakupnine, kamata i drugih troškova,

2. u slučaju nekorištenja prostora, započne s korištenjem prostora,

3. u slučaju davanja prostora drugome na korištenje ili podzakup bez suglasnosti zakupodavca isprazni prostor od bespravnog korisnika,

zakupnik osim ispunjavanja uvjeta iz prethodnog stavka ovog članka mora prihvatiti povećanje zakupnine u iznosu od 30% od osnovne zakupnine određene za predmetni prostor.

Ukoliko je ugovorena zakupnina veća od iznosa, koji bi se dobio na način iz stavka 2. ovog članka, zakupnik mora prihvatiti povećanje visine zakupnine od 20% od ugovorene zakupnine za predmetni prostor.

Članak 40.

Ugovor o zakupu prestaje smrću, odnosno promjenom pravnog položaja zakupnika, osim u slučajevima iz stavka 2. ovog članka.

Ugovor o zakupu neće prestati u slučaju smrti zakupnika, ako bračni drug i djeca zakupnika u roku od 30 dana od dana nastanka smrti zakupnika javnobilježničkom izjavom utvrde između sebe osobu koja će stupiti u prava i obveze zakupnika.

U prava i obaveze zakupnika iz stavka 2. ovog članka može stupiti samo nasljednik koji ispunjava uvjete za obavljanje ugovorene djelatnosti, a kod ugovora o zakupu garaža - nasljednik koji nasljeđuje osobno vozilo zakupnika ili ima vlastito osobno vozilo.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Poglavarstvo će donijeti Odluku o visini zakupnine i Listu deficitarnih djelatnosti iz članka 28. i 30. ove Odluke u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 42.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/ 96).

Članak 43.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 372-03/06-01/6

Ur. broj: 2107/02-01-06-2

Novi Vinodolski, 22. veljače 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=164&mjesto=51250&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr