SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 6. Ponedjeljak, 13. veljače 2006.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 HTML

3.

Na osnovi članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 178/04 i Uredba 110/04 ) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga, Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 13. veljače 2006. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati
na temelju pisanog ugovora

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se mogu obvaljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi, te uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje tih djelatnosti na temelju ugovora u Općini Mošćenička Draga.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati temeljem pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi jesu:

- redovno održavanje zelenih površina

- održavanje javne rasvjete

- javni prijevoz putnika

- čišćenje obalne crte i plaža u Mošćeničkoj Dragi

- upravljanje preprekom ulaza u centar Mošćeničke Drage

Komunalna djelatnost održavanja zelenih površina utvrđena je Programom redovnog održavanja zelenih površina.

Održavanje javne rasvjete obuhvaća poslove zamjene svjetiljki, stupova, osigurača, vodiča i dijelova armatura javne rasvjete,

Javni prijevoz putnika obuhvaća prijevoz putnika autobusom na županijskoj liniji Lovran - Mošćenička Draga i lokalnoj liniji Mošćenička Draga - Zagorje

Čišćenje plaže obuhvaća poslove čišćenja oblane crte i plaža u Mošćeničkoj Dragi, od luke do plaže Senjevac, čišćenje prostora posipanog šljunkom između kolnika i zida plaže i pražnjenje košarica za otpad postavljenih uz plažu i na plaži u Mošćeničkoj Dragi (od luke Mošćenička Draga do plaže Senjevac). Čišćenje plaža obavlja se svakodnvno od 01. lipnja do 30. rujna uz mogućnost izmjene - produženja vremenskog roka ovisno o vremenskim prilikama i turističkoj sezoni.

Upravljanje preprekom ulaza u centar Mošćeničke Drage obuhvaća svakodnevno, cjelodnevno dežurstvo na prepreci u vremenu od 08,00 do 22,00 sata uključujući neradne dane i praznike, u razdoblju od 01. lipnja do 31. rujna tekuće godine, odnosno u tijeku turističke sezone.

Članak 2.

Posebni uvjeti za obavljanje poslova za:

. redovnog održavanja zelenih površina:

Ponuditelj da će u Mošćeničkoj Dragi imati stalnog zaposlenika za obavljanje poslova koji su predmet nadmetanja, sa punim radnim vremenom - 6 radnih dana tjedno.

Da posjeduje potrebne alate za izvršavanje poslova - izjava s popisom alata ili tehničke opreme koja je na raspolaganju natjecatelju ili ponuditelju

. javni cestovni prijevoz putnika

Da ima potrebnu stručnu i tehničku sposobnost, znanje i

opremljenost, financijsku snagu, sposobnost vođenja poslova, pouzdanost, iskustvo i poslovni ugled te odgovarajuće zaposleno osoblje za obavljanje javnog cestovnog prijevoza putnika

Da je platežno sposoban i da nije pod stečajem ili u likvidaciji

. čišćenje obalne crte i plaža u Mošćeničkoj Dragi

Izjava da će poslove čišćenja plaže obavljati svakodnevno uključujući neradne dane i praznike, i to dva puta dnevno, ujutro do 7,00 sati i navečer od 19,00 sati odnosno dolaska / odlaska kupača s plaže.

Članak 3.

Odabir pravne ili fizičke osobe s kojom će se zaključiti ugovor provodi se javnim prikupljanjem ponuda ili javnim natječajem objavljenim u jednom od dnevnih glasila.

Prikupljanju ponuda pristupit će se kada vrijednost poslova komunalne djelatnosti u godišnjem iznosu ne prelazi vrijednost od 100.000,00 kuna.

Javnom natječaju pristupit će se kada vrijednost poslova komunalne djelatnosti u godišnjem iznosu prelazi iznos od 100.000,00 kuna.

Članak 4.

Postupak prikupljanja ponuda i javnog natječaja iz članka 2. ove Odluke kao i postupak odobira provodi Općinsko poglavarstvo.

Članak 5.

Prikupljanje ponuda provodi se pozivom za dostavu ponuda za najmanje tri ponuditelja.

Poziv za dostavu ponuda mora sadržavati sve elemente potrebne ponuditeljima za pravovaljano podnošenje ponude, koji su navedeni člankom 6. ove Odluke.

Članak 6.

Javni natječaj mora sadržavati:

- djelatnost za koju se sklapa ugovor,

- vrijeme na koje se sklapa ugovor,

- vrstu, opseg posla, posebne uvjete za poslove iz članka 2. ove Odluke,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, te način i rok plaćanja,

- jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora,

- način, mjesto i rok za podnošenje ponuda,

- rok važenja ponude,

- isprave koje su potrebne kao prilog ponudi,

- mjesto i vrijeme održavanja sjednice Općinskog poglavarstva u svojstvu Povjerenstva za provedbu javnog natječaja,

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude.

Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje su u dnevnom tisku i na oglasnoj ploči Upravnog odjela Općine.

Članak 6.

Ponude se podnose u dvostruko zapečaćenom omotu Upravnom odjelu Općine Mošćenička Draga neposredno ili putem pošte preporučeno sa naznakom: »NE OTVARAJ - ZA NATJEČAJ« u roku od najmanje 10 dana od dana objave natječaja.

Članak 7.

Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti sljedeće isprave:

- dokaz da su registrirane za obavljanje komunalne djelatnosti (obrtnica ili Izvod iz registra trgovačkog suda),

- potvrdu BON 1 i BON 2,

- potvrdu porezne uprave o stanju duga,

- izjava o nekažnjavanju u svezi sa sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca, ovjerena od nadležnog tijela, u kojem slučaju odgovorna osoba ponuditelja daje izjavu za sebe i za pravnu osobu potvrdu.

- reference tvrtke za obavlajnje komunalnih djelatnosti koja je predmet natječaja (oprema, broj i struktura djelatnika, dosadašnji poslovi, poslovni prostor).

Članak 8.

Općinsko poglavarstvo pristigle ponude otvoriti će na sjednici koja se mora održati najranije tri (3) dana od isteka roka za podnošenje ponuda, radi utvrđivanja prispjelosti ponuda podnesenih putem pošte.

Sjednici smiju biti nazočni predstavnici ponuditelja.

O tijeku postupka otvaranja prispjelih ponuda na javni natječaj vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik Općinskog poglavarstva.

Ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u javnom natječaju smatrat će se nepravovaljanim.

Na osnovi pristiglih ponuda Općinsko poglavarstvo će donijeti zaključak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01/02

Ur. broj: 2156/03-06-1

M. Draga, 13. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Anton Rudan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr