SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 6. Ponedjeljak, 13. veljače 2006.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 HTML

1.

Na osnovi članka 8., točke 1., stavka 1. i članka 35. Zakona o loklanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 13. veljače 2006. godine, donosi

STATUT
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju status i ustrojstvo Općine Mošćenička Draga (u daljnjem tekstu: Općine), i to:

- status, područje i granice,

- samupravni djelokrug,

- obilježja, pečati i Dan Općine,

- javna priznanja,

- ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela,

- finaciranje i imovina,

- akti Općine,

- neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju,

- mjesna samouprava,

- oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne te područne (regionalne) samouprave,

- druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza u samoupravnom dijelokrugu Općine

II. STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE

Članak 2.

Općina Mošćenička Draga je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Naziv Općine je: OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

Općina je pravna osoba.

Sjedište Općine je u Mošćeničkoj Dragi, Trg slobode 7.

Članak 3.

Općina obuhvača područje sljedećih naselja:

- Mošćenička Draga,

- Sv.Petar

- Kraj,

- Sv.Anton,

- Obrš,

- Sučići,

- Mošćenice,

- Kalac,

- Grabrova,

- Sv.Jelena,

- Golovik,

- Martina,

- Brseč,

- Zagorje,

- Donje Selo

Članak 4.

Granice Općine idu rubnim granicama katastarskih općina Kraj, Mošćenička Draga, Kalac, Mošćenice, Martina i Brseč.

Granice Općine smiju se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.

III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

Članak 5.

Općina je samostalna u odlučivanju i donošenju akata u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga, u skladu sa Ustavom Republike Hravtske, zakonom i ovim Statutom.

Nadzor nad zakonitošću općih akata obavlja Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnim zakonima.

Članak 6.

Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na:

1. uređenje naselja i stanovanje,

2. prostorno i urbanističko planiranje,

3. komunalne djelatnosti,

4. brigu o djeci,

5. socijalnu skrb,

6. primarnu zdravstvenu zaštitu,

7. odgoj i osnovno obrazovanje,

8. kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

9. zaštitu potrošača,

10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

11. protupožarnu i civilnu zaštitu

12. promet na svom području,

13. ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti navedene u stavku 1. ovog članka, odredit će se poslovi čije obavljanje je Općina dužna oragnizirati te poslove koje Općina može obavljati, ako je osigurala uvjete za njihovo obavljanje.

Članak 7.

Odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, Statutom županije i ovim Statutom, mogu se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine prenjeti na Primorsko-goransku županiju, odnosno mjesnu samoupravu.

Odluku o načinu, uvjetima i kriterijima za prenošenje poslova iz stavka 2. ovog članka donosi Općinsko vijeće.

Članak 8.

U Općini se mogu obavljati određeni poslovi državne uprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava.

Troškovi obavljanja poslova iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se u državnom proračunu, sukladno zakonu.

IV. OBILJEŽJA, PEČAT I DAN OPĆINE

Članak 9.

Općina ima svoja obilježja.

Obilježja Općine su:

a) grb Općine Mošćenička Draga, i

b) zastava Općine Mošćenička Draga

Članak 10.

Grb Općine čini srcoliki (trokutasti) štit.

Polje štita je plave boje preko kojega je srebrno (bijelo) sidro.

Preko sidra, u njegovoj gornjoj trećini, u križ su dijagonalno prema dolje postavljena dva zlatna (žuta) vesla.

Članak 11.

Zastava Općine je tamnoplave boje s grbom Općine u sredini, tako da se središnja točka grba poklapa sa središnjom točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave.

Omjer širine i dužine zastave je 1 : 2.

Članak 12.

Načinu isticanja i uporabe grba i zastave Općine Mošćenička Draga utvrđuje se posebnim općim aktom kojega donosi Općinsko vijeće.

Članak 13.

Općinsko vijeće, Općinsko poglavarstvo i Upravni odjel imaju svoje pečate čiji je oblik, sadržaj i način uporabe propisan posebnim propisima.

Članak 14.

U Općini se svečano obilježava 17. srpanj kao Dan Općine Mošćenička Draga.

U povodu Dana Općine dodjeljuju se priznanja Općine, te priređuju druge svečanosti.

V. JAVNA PRIZNANJA OPĆINE

Članak 15.

Javna priznanja Općine su:

. Povelja Općine,

. Plaketa Općine,

. Nagrada za životno dijelo

. Priznanje počasnog građanina Općine

Javna priznanja i počasti Općine dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama koje u svom radu i djelovanju značajno doprinose promicanju interesa Općine.

Priznanje Počasnog građanina Općine može se dodijeliti građaninu Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine Mošćenička Draga, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj, mira u svijetu i napretku čovječanstva.

Počasnim građaninom Općine ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine Mošćenička Draga.

Izgled i oblik, te način dodjeljivanja priznanaja i počasti iz stavka 1. ovog članka odrediti će Općinsko vijeće posebnim pravilnikom.

VI. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE

Članak 16.

Predstavničko tijelo Općine je Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga.

1. Općinsko vijeće

Članak 17.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i obveza jedinice lokalne samouprave i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 18.

Općinsko vijeće:

1. donosi Statut Općine,

2. donosi Poslovnik Općinskog vijeća,

3. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine Mošćenička Draga,

4. donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna,

5. bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

6. bira i razrješuje općinskog načelnika i njegova zamjenika, te članove Općinskog poglavarstva,

7. osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća, te imenuje i razrješuje osobe određene zakonom, propisima i ovim Statutom,

8. uređuje ustroj i djelokrug rada jedinstvenog Upravnog odjela Općine Mošćenička Draga

9. donosi odluku o udruživanju u nacionalnu udrugu općina, gradova i županija, u skladu sa zakonom te odluke o uspostavi međusobne suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, odnosno s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država,

10. raspisuje referendum,

11. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti od interesa za općinu, u samoupravnom dijelokrugu općine,

12. donosi odluke o dodjeli javnih priznanja i počasti općine,

13. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom.

Članak 19.

Općinsko vijeće čini devet (9) članova.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine.

Mandat članova općinskog vijeća izabranih na prijevremenim ili dopunskim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Članak 20.

Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno.

Član Općinskog vijeća nema obvezujući mandat i nije opoziv.

Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u skladu sa odlukom Općinskog vijeća.

Članak 21.

Prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.

Ukoliko se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu konstituirajuću sjednicu, koja se treba održati u roku od 15 dana.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća, do izbora predsjednika, predsjeda najstariji član Općinskog vijeća.

Članak 22.

Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika koji se biraju iz redova članova Općinskog vijeća.

Predsjednika odnosno potpredsjednika bira Općinsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća.

Prijedlog iz stavka 2. ovog članka mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen imenima i prezimenima te potpisima članova Općinskog vijeća.

Član Općinskog vijeća smije predložiti samo jednog kandidata za predsjednika odnosno potpredsjednika Općinskog vijeća.

Članak 23.

Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća biraju se pojedinačno javnim glasovanjem.

Za predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća izabran je kandidat za kojega je glasovala većina od ukupnog broja članova Općinskog vijeća.

Kada je predloženo više kandidata za predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, a niti jedan ne dobije većinu glasova od ukupnog broja svih članova ili kandidati dobiju isti broj glasova, glasovanje se ponavlja.

Ukoliko u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije većinu glasova svih članova Općinskog vijeća, ponavlja se kandidacijski postupak.

Članak 24.

Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika, nakon provedenih izbora za članove Općinskog vijeća.

Članak 25.

Općinsko vijeće radi na sjednicama ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće u pravilu donosi odluke većinom glasova nazočnih članova osim u slučajevima kad je propisana druga većina.

Većinom glasova svih vijećnika Općinskog vijeća odlučuje se o:

- Statutu Općine Mošćenička Draga i Poslovniku o radu Općinskog vijeća,

- proračunu, odluci o izvršenju proračuna i godišnjem obračunu proračuna,

- izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

- izboru općinskog načelnika i njegova zamjenika te članova Općinskog poglavarstva,

- iskazivanju nepovjerenja općinskom načelniku i njegovom zamjeniku te članovima Općinskog poglavarstva pojedinačno ili u cijelosti,

- donošenju odluke o učlanjenju Općine Mošćenička Draga u nacionalnu udrugu općina, gradova i županija, u skladu sa zakonom,

- donošenju odluke o suradnji sa drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, odnosno sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država,

- donošenju općih akata o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom općine, pravima i obvezama,

- drugim pitanjima, koja su mu stavljena u djelokrug odredbama zakona ili drugim propisom, kao i odredbama ovog Statuta.

Članak 26.

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća, predsjeda sjednicama i predstavlja Općinsko vijeće.

U slučaju spriječenosti predsjednika Općinskog vijeća, sjednicu saziva i njome predsjeda potpredsjednik Općinskog vijeća po predsjednikovoj ovlasti, odnosno osoba koja je bila ovlaštena sazvati sjednicu.

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednicu po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u propisanom roku, sjednicu Općinskog vijeća sazvati će općinski načelnik u daljnjem roku od 15 dana.

Ukoliko i nakon isteka roka iz prethodnog stavka sjednica ne bude sazvana istu može sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, na zahtjev 1/3 članova Općinskog vijeća.

Članak 27.

Glasovanje na sjednicama Općinskog vijeća u pravilu je javno.

Članovi Općinskog vijeća izjašnjavaju se na jedan od sljedećih načina: »ZA« prijedlog, »PROTIV« prijedloga ili su »SUZDRŽANI« od glasovanja.

Članak 28.

Općinsko vijeće može osnovati stalna i privremena radna tijela Općinskog vijeća u svrhu pripreme prijedloga općih i pojedinačnih akata iz njegova djelokruga.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:

- Povjerenstvo za izbor i imenovanja,

- Mandatno povjerenstvo,

- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

Članovi stalnih radnih tijela Općinskog vijeća u pravilu se biraju iz redova vijećnika Općinskog vijeća osim Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koji se biraju iz redova pravnika, a imaju predsjednika i dva člana.

Privremena radna tijela imaju tri (3) člana od kojih jedan član ima funkciju predsjednika.

Članak 29.

Povjerenstvo za izbor i imenovanja predlaže izbor i imenovanja:

- općinskih dužnosnika,

- članove i predsjednike radnih tijela Općinskog vijeća,

- obavlja i druge poslove po odluci Općinskog vijeća.

Članak 30.

Mandatno povjerenstvo na konstituirajućoj sjednici izvješćuje Općinsko vijeće o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća, o imenima izabranih vijećnika, o podnesenim ostavkama na vijećničku funkciju, o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obnašati vijećničku funkciju. Predlaže Općinskom vijeću mirovanje, odnosno prestanak mandata vijećnika kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i izvješćuje Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjenika vijećnika.

Članak 31.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

- razmatra prijedlog odluka i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom i Statutom i o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću,

- razmatra prijedloge za donošenje odluka i akata,

- utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i akata Općinskog vijeća ukoliko je tim aktima ovlaštena ili kada to ocijeni potrebnim,

- razmatra prijedloge za davanje autentičnog tumačenja Statuta, odluka ili drugih akata Općinskog vijeća,

- obavlja i druge poslove po odluci Općinskog vijeća

Članak 32.

Pravo predlaganja akata koje donosi Općinsko vijeće imaju članovi Općinskog vijeća, predsjednik Općinskog vijeća, potpredsjednik Općinskog vijeća, Općinsko poglavarstvo, općinski načelnik odnosno njegov zamjenik, zajednička tijela ili službe osnovane za obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, radna tijela Općinskog vijeća i građani.

Članak 33.

Ostala pitanja u svezi rada Općinskog vijeća potanko se uređuju Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 34.

U posebnim okolnostima tijela Općine Mošćenička Draga mogu biti sazvana i izvan sjedišta Općine.

2. Izvršna tijela - Općinski načelnik, Općinsko poglavarstvo

Članak 35.

Izvršna tijela Općine Mošćenička Draga su općinski načelnik i Općinsko poglavarstvo.

Članak 36.

Općinski načelnik zastupa Općinu Mošćenička Draga i nositelj je izvršne vlasti Općine Mošćenička Draga.

Općinski načelnik ima zamjenika.

Općinski načelnik i njegov zamjenik biraju se iz redova članova Općinskog vijeća između lista stranaka i nazavisnih lista koje su osvojile mandate u Općinskom vijeću.

Prijedlog za izbor općinskog načelnika i njegova zamjenika daje Povjerenstvo za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća. Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i potvrđen imenima i prezimenima članova Općinskog vijeća. Član Općinskog vijeća smije predložiti samo jednog kandidata za općinskog načelnika i njegova zamjenika.

Članak 37.

Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje njegov zamjenik.

Općinski načelnik smije obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti svojem zamjeniku.

Ovlaštenje iz prethodnih stavka mora biti u pisanom obliku.

Članak 38.

Za obavljanje poslova državne uprave prenesenih u djelokrug tijela Općine općinski načelnik odgovoran je središnjim tijelima državne uprave.

Članak 39.

Općinski načelnik osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća na način i u postupku propisanom ovim Statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada Upravnog odjela Općine, i zajedničkih tijela i službi u poslovima iz samoupravnog djelokruga Općine, u skladu s odredbama zakona i ovog Statuta.

Članak 40.

Općinski načelnik ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke.

Ukoliko Općinsko vijeće ne otkloni nedostatke u općem aktu na način i u roku kako je određeno u prethodnom stavku, općinski načelnik dužan je u roku od 8 dana o tome obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 41.

Općinski načelnik dužan je po pisanom i obrazloženom zahtjevu primiti na razgovor svakog građanina s prebivalištem na području Općine Mošćenička Draga u roku od 30 dana od dana prijave, te u istom roku dati odgovor u pisanom obliku na podnesene predstavke ili pritužbe.

Članak 42.

Općinski načelnik može dužnost obnašati profesionalno ili volonterski.

Ukoliko dužnost načelnika obnaša profesionalno ostvaruja pravo na plaću kao i druga prava iz rada, a vrijeme obnašanja dužnosti se uračunava u staž.

Ukoliko općinski načelnik dužnost obavlja volonterski ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom Općinskog vijeća.

3. Općinsko poglavarstvo

Članak 43.

Izvršne poslove u Općini obavlja Općinsko poglavarstvo.

Općinsko poglavarstvo broji pet (5) članova uključivši predsjednika i zamjenika predsjednika Općinskog poglavarstva.

Predsjednik Općinskog poglavarstva je općinski načelnika, a njegov zamjenik je zamjenik općinskog načelnika.

Članak 44.

Članove Općinskog poglavarstva bira Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.

Članovi Općinskog poglavarstva mogu biti zaduženi za jedno ili više područja iz samupravnog djelokruga Općine.

Mandat članova Općinskog poglavarstva je četiri (4) godine.

Članak 45.

Općinsko poglavarstvo:

1. priprema prijedloge općih akata,

2. predlaže proračun, polugodišnji i godišnji račun proračuna, godišnje programe i planove,

3. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

4. daje mišljenje o prijedlozima drugih ovlaštenih predlagača,

5. usmjerava djelovanje Upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegova samoupravnog djelokruga, te nadzire njegov rad,

6. upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine,

7. upravlja i raspolaže prihodima i rashodima Općine u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

8. prati i nadzire rad društava i udruga koje je osnovala Općina,

9. obavlja izbor i imenovanja, opoziv i razrješenje djelatnika, odnosno drugih obnašatelja dužnosti i predstavnika

Općinskog poglavarstva određenih zakonom te općim aktima Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva,

10. obavlja i druge poslove određene zakonom i ovim Statutom.

Članovi Općinskog poglavarstva nemaju pravo odlučivati o pitanjima iz stavka 1. točke 6. i 7. kada su osobno ili preko članova uže obitelji zainteresirana strana.

Članak 46.

Općinsko poglavarstvo donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina njegovih članova.

Odluke o raspolaganju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i o njezinim prihodima i rashodima Općinsko poglavarstvo donosi većinom glasova svih članova.

Ustrojstvo, način rada i odlučivanja Općinskog poglavarstva podrobnije se uređuje poslovnikom o radu Općinskog poglavarstva u skladu s ovim Statutom i zakonom.

Članak 47.

Zamjenik predsjednika Općinskog poglavarstva i članovi Općinskog poglavarstva dužnost obnašaju počasno i imaju pravo na naknadu troškova sukladno odluci Općinskog vijeća.

Članak 48.

Općinsko vijeće na prijedlog najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća, može pokrenuti pitanje povjerenja općinskom načelniku, njegovom zamjeniku, pojedinom članu poglavarstva ili poglavarstvu u cjelini, iskazati nepovjerenje i razrješiti dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran.

O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije nego što protekne sedam (7) dana od dana njegova podnošenja.

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.

Članak 49.

Odluka o nepovjerenju je prihvaćena ako je za nju glasovala većina svih članova Općinskog vijeća.

Kada je općinskom načelniku, Općinskom poglavarstvu u cjelini izglasano nepovjerenje Općinsko vijeće mora u roku od trideset (30) dana izabrati novog općinskog načelnika.

Ukoliko odlukom o iskazivanju nepovjerenja općinskom načelniku ili Općinskom poglavarstvu u cjelini nije određen dan razrješenja i prestanka dužnosti, općinski načelnik, odnosno Općinsko poglavarstvo u cjelini, smatra se razrješenim i prestaje im dužnost izborom novoga općinskog načelnika.

Iskazivanjem nepovjerenja općinskom načelniku, odnosno članovima Općinskog poglavarstva koji su birani iz redova članova Općinskog vijeća ne prestaje dužnost člana Općinskog vijeća.

U slučaju izglasavanja nepovjerenja pojedinom članu Općinskog poglavarstva, Općinsko vijeće odlukom utvrđuje dan njegova razrješenja.

Ukoliko Općinsko vijeće ne izglasa nepovjerenje, predlagatelji ne mogu ponovno podnjeti isti prijedlog prije isteka roka od šest (6) mjeseci od njegova odbijanja.

Članak 50.

Općinski načelnik može zatražiti od Općinskog vijeća glasovanje o povjernju Općinskom poglavarstvu.

Članak 51.

Općinskom načelniku, njegovom zamjeniku te članovima općinskog poglavarstva prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju:

- danom izbora novog općinskog načelnika,

- danom kada ga Općinsko vijeće razrješi dužnosti povodom podnijete ostavke ili povodom iskazanog nepovjerenja,

- danom imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, kada su nastupile zakonom predviđene okolnosti za imenovanje povjerenika.

Općinski načelnik od dana raspisivanja izbora za članove Općinskog vijeća pa do dana izbora novog općinskog načelnika može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje Općine.

4. Upravna tijela Općine

Članak 52.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i prenesenih poslova državne uprave osniva se jedinstveni Upravni odjel Općine.

Organizaciju i ustroj jedinstvenog Upravnog odjela Općine utvrđuje Općinsko vijeće odlukom o ustroju i djelokrugu rada upravnog tijela.

Članak 53.

Upravnim odjelom Općine upravlja pročelnik kojega na temelju javnog natječaja imenuje Općinsko poglavarstvo.

Općinsko poglavarstvo može razrješiti pročelnika Upravnog odjela:

- ako pročelnik sam zatraži razrješenje,

- ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuje radni odnos dovode do prestanka radnog odnosa,

- ako pročelnik ne postupa po propisima ili općinskim općim aktima ili neosnovano ne izvršava Općinske odluke ili postupa protivno njima,

- ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Općini veću štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova Općine.

Pročelnik koji bude razrješen sukladno stavku 2. ovog članka rasporedit će se na drugo slobodno radno mjesto u Upravnom odjelu za koje ispunjava stručne uvjete.

Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika koja nisu uređena zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenima u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 54.

Obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga Općina može organizirati zajedno sa jednom li više jedinica lokalne samouprave na jedan od sljedećih načina:

- osnivanjem zajedničkih tijela ili službi,

- osnivanjem zajedničkog trgovačkog društva,

- zajedničkim organiziranjem poslova u skladu s posebnim zakonima.

Međusobni odnosi jedinica lokalne samouprave u zajedničkom organiziranju obavljanja poslova iz svog samoupravnog djelokruga uređuju se posebninm sporazumom.

Sporazum iz stavka 2. ovog članka sklapa općinski načelnik.

Članak 55.

Upravni odjel Općine, odnosno zajedničko tijelo ili službe za obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine izvršavaju zakone i druge propise te opće i pojedi

načne akte Općinskog vijeća i odgovorni su za stanje u oblasti za koju su osnovani.

Tijela iz stavka 1. ovog članka dužna su svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana, fizičkih i pravnih osoba.

Članak 56.

Upravni odjel Općine, odnosno zajedničko tijelo ili službe, samostalni su u okviru svog djelokruga.

Upravni odjel Općine, odnosno zajednička tijela ili službe odgovorni su općinskom načelniku za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svojeg djelokruga.

Članak 57.

Sredstva za obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela Općine, odnosno zajedničkih tijela ili službi, osiguravaju se u Općinskom proračunu, te iz drugih izvora utvrđenih zakonom i ovim Statutom.

Troškovi obavljanja poslova državne uprave prenesenih na upravna tijela Općine podmiruju se iz državnog proračuna.

VII. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 58.

Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju u lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana na području Općine Mošćenička Draga mogu se osnovati Mjesni odbori, i to:

- Mjesni odbor Mošćenička Draga za naselja Mošćenička Draga, Sv. Petar, Kraj, Obrš, Sučići, Sv. Anton,

- Mjesni odbor Mošćenice za naselja Mošćenice, Kalac, Grabrova i Donje Selo,

- Mjesni odbor Brseč za naselja Brseč, Zagorje, Martina, Golovik i Sv. Jelena.

Članak 59.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje Mjesnog odmora mogu dati građani i njihove organizacije, Općinsko vijeće i Općinsko poglavarstvo.

Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora, mora biti podržan većinom birača upisanih u popis birača za područja za koje se daje inicijativa. Podrška se daje osobnim potpisom na Popisu koji uz potpis sadrži: ime i prezime, adresu, broj osobne iskaznice osobe koja podržava inicijativu za osnivanje Mjesnog odbora.

Članak 60.

Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora osim podataka o predlagatelju sadrži:

- ime mjesnog odbora,

- područje mjesnog odbora,

- sjedište mjesnog odbora,

- potrebu osnivanja mjesnog odbora

- podrobnije podatke o zadacima i sredstvima mjesnog odbora.

Uz prijedlog za osnivanje mjesnog odbora koji se dostavlja Općinskom poglavarstvu , ukoliko ono nije predlagatelj, dostavlja se nacrt pravila mjesnog odbora i popis iz stavka 2. članka 59. ovog Statuta.

O izdvajanju naselja ili dijela naselja u mjesni odbor, o spajanju mjesnog odbora ili o diobi mjesnog odbora odlučuje se na način i po postupku utvrđenom za osnivanje mjesnog odbora.

Članak 61.

Općinsko vijeće utvrđuje na temelju mišljenja Općinskog poglavarstva da li je prijedlog za osnivanje mjesnog odbora sukladan zakonu i statutu.

Članak 62.

Na temelju odluke Općinskog vijeća iz prethodnog članka, građani na zboru kojeg saziva općinski načelnik u roku od 30 dana, a na kojem je nazočno najmanje 20 % birača upisanih u popis birača za područje za koje se osniva mjesni odbor, odlučuju zaključkom o osnutku, odnosno promjenama o osnivanju mjesnog odbora.

Zaključak je pravno valjan kada ga javnim glasovanjem prihvati većina nazočnih birača na zboru građana upisanih u birački spisak za područje za koje se osniva mjesni odbor.

Zaključak uz zapisnik o radu zbora dostavlja se Općinskom poglavarstvu, koje ocjenjuje da li je mjesni odbor osnovan u skladu s postupkom utvrđenim zakonom i statutom.

Osnivanje mjesnog odbora Općinsko vijeće utvrđuje Odlukom koja se objavljuje u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 63.

Ako se temeljem podnijete inijacitave za osnivanje mjesnih odbora na zboru građana utvrdi da je na zboru bilo nazočno manje od 20 % birača upisanih u popis birača, ili je donijet pravno ne valjan zaključak, inicijativa za pokretanje osnivanja istog mjesnog odbora ne može se podnijeti prije proteka roka od šest (6) mjeseci od dana održavanja zbora građana.

Članak 64.

Mjesni odbori su pravne osobe.

2. Tijela mjesnog odbora

Članak 65.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik mjesnog odbora.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Članak 66.

Vijeće mjesnog odbora ima pet (5) članova. Članovi vijeća mjesnog odbora dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.

Članovi vijeća mjesnog odbora imaju pravo na naknadu troškova, a prema posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo i upisani su u popis birača.

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem.

Na postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće, a sredstva za pripremu i provedbu izbora osiguravaju se u Općinskom proračunu.

Članak 67.

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.

O načinu izbora predsjednika vijeća odlučuje se na izbornoj sjednici.

Predsjednik vijeća mjesnih odbora predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara Vijeću mjesnog odbora, a za po

slove koji su mu prenijeti u smislu stavka 1. članka 7. Statuta odgovara općinskom načelniku.

Članak 68.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o radu mjesnog odbora, financijski plan i godišnji obračun te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Program rada vijeće mjesnog odbora donosi najkasnije do kraja mjeseca listopada za slijedeću godinu i podnosi ga Općinskom poglavarstvu na suglasnost.

U programu iz stavka 2. ovog članka moraju biti naznačena i sredstva iz kojih se predviđa realizacija planova.

Članak 69.

U okviru svog djelokruga vijeće mjesnog odbora može:

- davati prijedloge i mišljenja glede poslovnog prostora i zemljišta u vlasništvu općine koji se nalaze na području mjesnog odbora,

- pratiti potrebe građana na području komunalnih djelatnosti te predlagati prioritetne potrebe i način njihova zadovoljavanja,

- organizirati i provoditi manje komunalne akcije na svom području, uređenje dječjih igrališta, zelenih površina,

- pratiti uređenje prostora i predlagati nadležnim tijelima mjere za rješavanje određenih pitanja,

- upravljati imovinom koja je dana na korištenje mjesnom odboru,

- sudjelovati u javnim raspravama o prostornim planovima na svome području,

- obavljati druge poslove koje mu povjeri Općinsko poglavarstvo.

Članak 70.

Vijeće mjesnog odbora može, radi rasprave o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga, sazivati mjesne zborove.

Mjesni zbor saziva se za cijelo područje mjesnog odbora ili pak za jedan njegov dio koji čini određenu cjelinu.

Mjesni zbor vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

3. Financiranje rada mjesnih odbora

Članak 71.

U Proračunu općine osiguravaju se sredstva potrebna za djelatnost mjesnih odbora i to sredstva nužno potrebna za njihovo poslovanje (administrativne i slične troškove), te za obavljanje povjerenih poslova iz samoupravnog djelokruga općine.

Financiranje djelatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovog članka mogu se osigurati iz:

- prihoda od imovine i imovinskih prava mjesnih odbora,

- dotacije pravnih subjekata i fizičkih osoba,

- drugih sredstava.

4. Obavljanje administrativnih i drugih poslova za mjesne odbore

Članak 72.

Mjesni odbori organiziraju obavljanje administrativnih i financijskih poslova za svoje potrebe, a sukladno zakonu.

Općina pruža pomoć mjesnim odborima u obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka i to na način da im pruža pomoć u obavljanju ovih poslova.

Mjesni odbor može, uz prethodnu suglasnost Općinskog poglavarstva, za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka koristiti usluge pravne osobe ovlaštene za obavljanje ovih poslova, a u skladu s financijskim mogućnostima mjesnog odbora.

5. Nadzor nad radom mjesnih odbora

Članak 73.

Općinsko poglavarstvo provodi nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora.

U slučaju učestalog kršenja odredbi ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili neizvršavanja povjerenih poslova, Općinsko poglavarstvo može raspustiti vijeće mjesnih odbora.

VIII. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 74.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana.

Članak 75.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugih pitanja od lokalnog značenja iz djelokruga Općinskog vijeća kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Članak 76.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine.

Članak 77.

Postupak raspisivanja referenduma i sazivanje mjesnih zborova građana utvrdit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

3. Prijedlozi, predstavke i pritužbe građana

Članak 78.

Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegovog djelokruga.

Prijedlog iz stavka 1. ovog članka će se razmatarti ukoliko ga potpisom podrži 10 % birača upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri (3) mjeseca od zaprimanja prijedloga.

Članak 79.

Svaki građanin, fizička i pravna osoba ima pravo podnositi predstavke ili pritužbe Općinskom vijeću, općinskom načelniku, odnosno njegovom zamjeniku, koje se odnose na njihov rad kao i na rad službenika i namještenika u Upravnom odjelu Općine, odnosno zajedničkom tijelu ili službi osnovanom za obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kojima se obraćaju u postupcima ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.

Na podnesene predstavke i pritužbe Općinski načelnik i pročelnik Upravnog odjela dužni su dati odgovor u roku od trideset (30) dana od dana podnošenja predstavke ili pritužbe.

Predstavke i pritužbe podnose se pisano, putem knjige za pritužbe ili usmeno na zapisnik.

VIII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

1. Imovina Općine Mošćenička Draga

Članak 80.

Sve nekretnine i pokretne stvari te imovinska i druga prava koja pripadaju Općini čine imovinu Općine.

Općina mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.

Imovinom is stavka 1. ovog članka upravlja i raspolaže Općinsko poglavarstvo u skladu s odlukom Općinskog vijeća kojom se uređuju uvjeti, način i postupak gospodarenja imovinom u vlasništvu Općine.

Članak 81.

Pojedinačne akte (ugovore) o kupnji, prodaji odnosno prometu nekretnina, o davanju u zakup ili drugom pravnom poslu glede nekretnina i pokretnina, priprema Upravno tijelo Općine, a potpisuje ga općinski načelnik, u skladu sa zakonom i općim aktom Općine.

Pojedinačni akt (odluka) o osnivanju, prestanku i statusnim promjenama trgovačkog društva ili javne ustanove u vlasništvu Općine donosi Općinsko vijeće.

2. Finaciranje Općine Mošćenička Draga

Članak 82.

Općina Mošćenička Draga ima svoje prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga samostalno raspolaže.

Prihodi Općine su:

1. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,

2. prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava,

3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u njezinom vlasništvu, odnosno u kojima ima udio ili dionice,

4. prihodi od naknada za koncesije i koncesijska odobrenja koje dodjeljuje Općina,

5. novčane globe i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Općina sama propiše u skladu sa zakonom,

6. udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom i Primorsko-goranskom županijom,

7. sredstva pomoći i dotacije Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske predviđena županijskim, odnosno državnim proračunom,

8. drugi prihodi određeni zakonom i odlukama Općinskog vijeća.

Članak 83.

Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog poglavarstva, donosi Općinski proračun za narednu proračunsku godinu do konca tekuće godine.

Općinsko vijeće donosi uz godišnji proračun odluku o izvršenju proračuna (uvjetima, načinu i postupku gospodarenja prihodima, primicima, rashodima i izdacima Općine) na prijedlog Općinskog poglavarstva.

Ukoliko se ne donese godišnji proračun u roku propisanom stavkom 1. ovog članka vodi se privremeno finaciranje i to najduže za razdoblje od tri (3) mjeseca.

Odluku o privremenom finaciranju donosi Općinsko vijeće sukladno zakonu.

Članak 84.

Nakon isteka proračunske godine Općinsko vijeće donosi godišnji obračun Općinskog proračuna u rokovima i na način propisan posebnim zakonom, drugim propisima i općim aktom Općine.

Članak 85.

Nadzor nad materijalnim i financijskim poslovanjem Općine obavlja Općinsko vijeće.

Zakonitost materijalnog i finacijskog poslovanja Općine nadziru zakonom ovlaštena tijela.

IX. AKTI OPĆINE

1. Opći akti

Članak 86.

Općinsko vijeće, na osnovi prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom, u svom samoupravnom djelokrugu donosi Statut, Općinski proračun, godišnji obračun Proračuna, poslovnik, odluke, zaključke, rješenja, upute, preporuke, naputke, deklaracije, rezolucije te i druge akte u skladu sa Statutom te daje autentična tumačenja Statuta i drugih akata iz svojeg djelokruga.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i rješenja.

Članak 87.

Općinski načelnik donosi odluke, zaključke, rješenja, pravilnike, preporuke, naputke, povelje zahvalnice i druge akte.

Članak 88.

Opće akte koje donosi Općinsko vijeće potpisuje predsjednik Općinskog vijeća, ili potpredsjednik, odnosno osoba koja je, u skladu sa odredbama ovog Statuta, predsjedavala sjednici Općinskog vijeća.

Članak 89.

Opći akti Općinskog vijeća objavljuju se u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Opći akti općinskog načelnika i opći akti Upravnog odjela Općine, objavljuju se na oglasnoj ploči Općine, a ukoliko je pojedinim aktom predviđeno i u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Članak 90.

Opći akt stupa na snagu najranije osam dana nakon dana objave u službenom glasilu.

Iznimno, iz osobito opravdanih razloga, opći akt može stupiti na snagu danom objave u službenom glasilu.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 91.

Upravni odjel Općine Mošćenička Draga i zajedničke službe i tijela osnovana za obavljanje pojedinih poslova iz njezinog samoupravnog djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih akata Općinskog vijeća.

U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog članka upravno tijelo, odnosno zajednička služba ili tijelo mogu u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom i zakonom.

2. Pojedinačni akti

Članak 92.

Upravni odjel Općine, odnosno zajedničke službe i tijela osnovani za obavljanje pojedinih poslova, u izvršavanju općih akata iz članka 87. ovog Statuta, donose pojedinačne upravne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada koje pripadaju Općini Mošćenička Draga donosi se skraćenim upravnim postupkom.

Na donošenje akata iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 93.

Podrobnije odredbe o aktima Općine, o načinu i postupku donošenja te autentičnom tumačenju tih akata utvrđuje se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

X. JAVNOST RADA

Članak 94.

Rad Općinskog vijeća, predsjednika Općinskog vijeća općinskog načelnika, Upravnog odjela Općine, zajedničkih službi i tijela za obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, je javan.

Članak 95.

Javnost rada Općinskog vijeća, općinskog načelnika, Upravnog odjela Općine i zajedničkih službi i tijela za obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine osigurava se:

- javnim održavanjem sjednica,

- izvještavanjem i natpisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih i drugih akata u službenom glasilu Primorsko-goranske županije i na oglasnoj plači Općinskog vijeća, na način propisan Poslovnikom o radu općinskog vijeća.

Članak 96.

Općinsko vijeće svojom odlukom određuje koji se podaci iz rada i nadležnosti Vijeća, općinskog načelnika, Upravnog odjela Općine i zajedničkih službi i tijela, ne smiju objavljivati jer predstavljaju tajnu te način njihovog čuvanja.

XI. OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE i PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 97.

U svrhu ostvarivanja zajedničkih interesa u unapređivanju gospodarskog, društvenog, kulturnog i svekolikog razvitka, Općina uspostavlja, uređuje i održava suradnju sa drugim jedinicama lokalne i područne (reginalne) samouprave.

Članak 98.

Radi suradnje u smislu članka 97. ovog Statuta Općina sa drugim jedinicama lokalne samouprave može osnovati trgovačka društva i ustanove u zajedničkom vlasništvu, zajednička upravna tijela i službe, te uspostaviti druge odgovarajuće oblike suradnje.

Članak 99.

Općina može uspostaviti i posebne prijateljske oblike suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, kao i u inozemstvu, sukladno zakonu.

O prijateljstvu u smislu stavka 1. ovog članka potpisuje se povelja, koju u ime Općine potpisuje općinski načelnik, sukladno odluci Općinskog vijeća.

XII. NADZOR ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA

Članak 100.

Općinski načelnik dužan je dostaviti Statut, poslovnik, proračun i druge opće akte koje donosi Općinsko vijeće, predstojniku Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji zajedno sa izvadkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta, u roku od petnaest (15) dana od dana donošenja.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 101.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnjeti 1/3 članova Općinskog vijeća, općinski načelnik ili Komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.

Prijedlog sa obrazloženjem podnosi se u pisanom obliku predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće većinom glasova svih članova Općinskog vijeća odlučuje da li će i kada, odnosno u kojem roku pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Članak 102.

Ukoliko se nakon provedene rasprave ne donese odluka o pristupanju promjeni Statuta, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red sjednice Općinskog vijeća prije isteka roka od šest (6) mjeseca od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 103.

Ranije doneseni akti iz samoupravnog djelokruga Općine ostaju na snazi ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta odnosno zakona.

Članak 104.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 33/01 i 01/02).

Članak 105.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01/03

Ur. broj: 2156/03-06-1

M. Draga, 13. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Općinskog vijeća
Anton Rudan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr