SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 5. Petak, 10. veljače 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
9

9.

Na temelju članka 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 14. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04 i 101/04) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 17. sjednici održanoj 19. siječnja 2006. godine, donijelo

ODLUKU
javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije
za plažu FKK Bunculuka, Baška,

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se javno prikupljanje ponuda za koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, za nudističku plažu te djelatnosti ostalih sportsko-rekreacijskih sadržaja.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro u svrhu gospodarskog korištenja za plažu te obavljanje sportsko-rekreacijskih djelatnosti.

Ukupna površina koja se uzima u koncesiju je 11 365 m2, od čega 4.365 m2 kopnenog i 7.000 m2 morskog dijela. Kopneni dio koje se uzima u koncesiju čine k.č. upisane u ko Baška slijedom:

. k.č. 8896/1 - 562 m2

. k.č. 8896/2 - 1.022 m2

. k.č. 8895 - 2.781m2

Površina pomorskog dobra koje se uzima u koncesiju iskazana je u Gauss-Kruegerovim koordinatama:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na situaciji u mjerilu 1:1000 izrađen od »GEO« Bjelovar koji se ne objavljuje.

Površina morskog dijela koncesije posebno je iskazana u pomorskom koordinatnom sustavu.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 5 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 4.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi kn (8,00 kuna za svaki m2 zauzete površine).

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 2% prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti kojem se dodaje 1% prihoda ostvarenog od cijene ulaznica.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

OBVEZNI SADRŽAJ PONUDE

Članak 5.

Podnositelj mora uz ponudu obavezno priložiti:

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:

. izvadak iz registra trgovačkog suda ili obrtnica s upisanom djelatnošću za koju se traži koncesija;

. račun prihoda i gubitka za prošlu godinu (osim za novoosnovana društva i obrte);

. podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2, osim za novoosnovana društva i obrte);

. izjavu da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili je imao;

. izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« 158/03);

2. ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade;

3. studiju gospodarske opravdanosti, koja sadrži:

. postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija;

. plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije;

. iznos planirane investicije u zaštitu okoliša;

. iznos planirane ukupne investicije;

. izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti);

. procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi);

. izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

. pismo namjere izdavatelja jamstva (banke) o davanju jamstva ponuditelju za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 15% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv;

4. izvod iz detaljnog plana uređenja prostora ili lokacijska dozvola s idejnim rješenjem prema lokacijskoj dozvoli, odnosno detaljnom planu i studiji gospodarske opravdanosti;

5. prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

ROK TRAJANJA JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA

Članak 6.

Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u »Narodnim novinama«.

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, 51000 Rijeka, u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s naznakom: »Za javno prikupljanje ponuda - plaža FKK Bunculuka, Baška - ne otvarati«. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. i 22. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, (»Narodne novine« broj 23/04 i 101/04).

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja bilo koje od pristiglih ponuda.

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Članak 8.

Natječajna dokumentacija sadrži grafički dio područja obuhvata koncesije i očitovanje iz prostorno planske doku

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

OTVARANJE PONUDA

Članak 9.

Javno otvaranje ponuda obavit će Komisija za otvaranje ponuda treći radni dan po isteku roka za predaju ponuda u 12,00 sati u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, Rijeka.

Komisiju iz stavka 1. ovoga članka imenuje pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 10.

Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije na temelju Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije od važnosti za županiju donosi odluku o najpovoljnijem ponuditelju, a o donesenoj odluci ostali ponuditelji biti će obaviješteni u roku od osam dana od donošenja odluke.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 30 dana od primitka prijedloga Ugovora o koncesiji potpisati i vratiti predloženi tekst Ugovora, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja Ugovora .

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/06-03/1

Ur. broj: 2170/1-11-01/5-06-5

Rijeka, 19. siječnja 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.


Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je greška u objavi Programa javnih potreba Primorsko-goranske županije za 2006. godinu (prosvjeta, kultura, sport i tehnička kultura) koji je objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 38 do 24. prosinca 2005. godine, te se daje

ISPRAVAK
Programa javnih potreba Primorsko-goranske
županije za 2006. godinu
(prosvjeta, kultura, sport i tehnička kultura)

U točki 4.4. »Programske aktivnosti za darovite učenike i mladež«, iza točke 4.4.6. dodaje se točka 4.4.7. koja glasi:

»4.4.7. IN klub inovatora - Rijeka, Ljetna škola elektrotehnike, 5.000,00«

Klasa: 021-04/05-02/111

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-7

Rijeka, 6. veljače 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 

Odluka o javnom prikupljanju ponuda   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=160&mjesto=00001&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr