SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 4. Petak, 3. veljače 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 HTML

Županija

3.

Na temelju članka 50. stavak 1., a u svezi s člankom 2. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 69/03- pročišćeni tekst i 81/05), članka 37. stavak 1. podstavak 5. Statuta Pomorske škole Bakar i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici 2. veljače 2006. godine donijela

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih
(domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova
čiji je osnivač Primorsko-goranska županija

I.

U glavi I. Odluke o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine« broj 28/05 i 38/05), u točki 1. koja se odnosi na Pomorsku školu Bakar, riječi »Gordan Papeš« zamjenjuju se riječima »Marica Kučan«.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Gordan Papeš razrješava se dužnosti člana Školskog odbora Pomorske škole Bakar.

III.

Novoimenovanoj članici Školskog odbora Marici Kučan mandat traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/91

Ur. broj: 2170-01-11-01-06-14

Rijeka, 2. veljače 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.


4.

Na temelju članka 27. stavak 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 5/93) i članka 28. točka 16. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/ 01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici 2. veljače 2006. godine, donijela je

ODLUKU
o promjeni naziva Elektrotehničke škole u Rijeci

Članak 1.

Elektrotehnička škola sa sjedištem u Rijeci, Zvonimirova broj 12, mijenja naziv u Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/7

Ur. broj: 2170-01-11-01-06-3

Rijeka, 2. veljače 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.


5.

Na temelju točke 5. Poglavlja V. Plana intervencija u zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 82/99, 86/99 i 12/01) i članka 28. točka 16. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 2. veljače 2006. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu Županijskoga plana
intervencija u zaštiti okoliša

Članak 1.

U članku 1. Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu županijskoga plana intervencija u zaštiti okoliša (»Službene novine« broj 26/02) stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za članove Stručnog povjerenstva imenuju se:

1. Georg Žeželić, dipl. ing. - član Županijskoga poglavarstva za područje prostornog i urbanističkog planiranja i zaštite okoliša, voditelj

2. Ingo Kamenar, dipl. ing. - član Županijskoga poglavarstva za područje komunalnih djelatnosti, zamjenik voditelja

3. Darko Jardas, dipl. ing. - Upravni odjel za gospodarski razvoj, zamjenik voditelja

4. Vedrana Fržop-Kotulovski, dr. med. - član Županijskoga poglavarstva za područje zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, član

5. Čedomir Miler, dipl. ing. - član Odbora za gospodarski razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, član

6. Cvetko Špralja, prof. - Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, član

7. Ljubomir Stojnić, dipl. ing. - predstavnik Grada Rijeke, član

8. Davor Vičević, dipl. ing. - predstavnik Općine Kostrena, član

9. Stipe Vučemilo - predstavnik Općine Omišalj, član

10. Mr. sc. Jarolim Meixner, dipl. ing. - DIOKI, d.d. LC DINA Omišalj, član

11. Boris Legović, dipl. ing. - INA, RNR Urinj, član

12. Milica Lulić, dipl. ing. - INA Maziva, član

13. Stjepan Kamber, dipl. ing. - »Hrvatske vode«, VGO Rijeka, član

14. Dr. sc. Vladimir Mičović - Nastavni zavod za javno zdravstvo, član

15. Kazimir Mihić, dipl. ing. - Udruga IN Klub inovatora Rijeka, Sekcija za ekologiju, član.«

Članak 2.

U članku 2. iza alineje 10. dodaju se alineje 11. i 12. koje glase:

»- Dopunjavanje i revizija Županijskoga plana intervencija u zaštiti okoliša;

- Utvrđivanje mišljenja na planove intervencija u zaštiti okoliša jedinica lokalne samouprave s područja Primorsko- goranske županije.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/6

Ur. broj: 2170-01-11-01-06-3

Rijeka, 2. veljače 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.


6.

Na temelju točke 6. Poglavlja III. Plana intervencija u zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 82/99, 86/99 i 12/01) i članka 28. točka 16. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 2. veljače 2006. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju
Županijskoga eko-stožera Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i imenovanju Županijskoga eko-stožera Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/00 i 13/02) članak 2. mijenja se i glasi:

»U Županijski eko-stožer imenuju se:

1. Zlatko Komadina - župan, voditelj

2. Stipe Karaula - Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba društvenih djelatnosti, Odsjek sanitarne inspekcije, zamjenik voditelja

3. Ljiljana Buljan - Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, zamjenik voditelja

4. Cvetko Špralja - Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, član

5. Marinko Dumanić - predsjednik Županijske skupštine, član

mr. sc. Slavko Štambuk - predsjednik Odbora za gospodarski razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, zamjenik člana

6. mr. sc. Koraljka Vahtar-Jurković - Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje, članica

Vladimir Čekada - Upravni odjel za upravljanje imovinom i komunalne djelatnosti, zamjenik članice

7. mr. Ivo Afrić - Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, član

Marijan Drabik - Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, zamjenik člana

8. Goran Jurić - Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor policije, član

Željko Grčko - Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor policije, zamjenik člana

9. Slavko Gauš - Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije, član

Tomislav Miloš - Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, zamjenik člana

10. Nevia Kružić - Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za zaštitu okoliša, Odjel za zaštitu mora i priobalja, članica

11. dr. sc. Vladimir Mičović - Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, član

mr. sc. Nada Matković - Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, zamjenica člana

12. Milorad Milošević - Grad Rijeka, član

Ljubomir Stojnić - Grad Rijeka, zamjenik člana

13. Miroslav Uljan - Općina Kostrena, član

Davor Vičević - Općina Kostrena, zamjenik člana

14. Stipe Vučemilo - Općina Omišalj, član

Nataša Domišljanović - Općina Omišalj, zamjenica člana.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/5

Ur. broj. 2170-01-11-01-06-3

Rijeka, 2. veljače 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.


7.

Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93 i 47/99), članka 27. stavka 2. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 142/98), članka 16. Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na prijedlog Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka sa sjednice od 12. siječnja 2006. godine, na sjednici 2. veljače 2006. godine donijela je

ODLUKU
o imenovanju ravnateljice Pomorskog i povijesnog
muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

I.

MARGITA CVIJETINOVIĆ STARAC imenuje se ravnateljicom Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka na vrijeme od četiri godine.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke v.d. ravnateljica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka razrješuje se dužnosti.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/4

Ur. broj: 2170-01-11-01-06-3

Rijeka, 2. veljače 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.


8.

Na temelju članka 72. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 70/05), članka 7. stavak 1. točka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93 i 47/99) i članka 28. točka 14. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 2. veljače 2006. godine donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Javne ustanove »Priroda«

Članak 1.

U članku 3. Odluke o osnivanju Javne ustanove »Priroda« (»Službene novine« broj 9/01) stavak 1. mijenja se i glasi:

»Djelatnost javne ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobra, te nadzor provođenja uvjeta i mjera zaštite zaštićenih područja koje proglašava Županijska skupština.«

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Članak 5.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće donosi:

. godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja s cjenikom usluga vezanih za korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti,

. odluku o raspolaganju imovinom Ustanove,

. Statut Ustanove,

. plan upravljanja,

. plan razvoja Ustanove i godišnji financijski plan,

. akt o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove,

. akt o stegovnoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenika,

. akt o radu i raspodjeli plaća zaposlenika te druge opće akte određene Statutom Ustanove,

. odluke o imenovanju i razrješenju službenika, određenih Statutom Ustanove.

Akti iz stavka 2. podstavak 1., 2. i 3. ovoga članka donose se uz prethodnu suglasnost Županijskog poglavarstva.

Upravno vijeće dužno je Županijskom poglavarstvu dostaviti izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Upravno vijeće obavlja i druge poslove određene Statutom Ustanove i Zakonom.«

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Članak 6.

Upravno vijeće ima pet članova, a imenuje ih i razrješava Županijska skupština i to:

. dva člana iz reda članova Županijske skupštine

. dva člana iz reda članova Županijskog poglavarstva

. jednog člana iz reda Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje.

Upravno vijeće imenuje se na vrijeme od četiri godine.«

Članak 4.

U članku 7. riječi »i imenovanja«, brišu se.

Članak 5.

U članku 8. stavku 2. riječ »Poglavarstvo« zamjenjuje se riječima »Županijska skupština«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»Za ravnatelja Ustanove može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

Pobliži uvjeti za ravnatelja propisuju se Statutom Ustanove«.

Članak 6.

U članku 10. stavku 2. brojka »150.000,00« zamjenjuje se brojkom »20.000,00«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Za pravne poslove čija je vrijednost iznad 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna, ravnatelj je dužan pribaviti suglasnost Upravnog vijeća.«

U stavku 5. brojka »1.000.000,00« zamjenjuje se brojkom »200.000,00«.

Članak 7.

U članku 11. stavak 2., briše se.

U stavku 3. koji sada postaje stavak 2. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi »prirodoslovnog usmjerenja i najmanje pet godina radnog iskustva u struci«.

U stavku 4. koji sada postaje stavak 3. iza riječi »voditelja« dodaju se riječi »te način imenovanja«.

Članak 8.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Članak 17.

Statut Ustanove donijet će Upravno vijeće u roku od tri mjeseca od njegova imenovanja«.

Članak 9.

U članku 18. stavak 3., briše se.

Članak 10.

Zadužuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi i objavi pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Javne ustanove »Priroda«.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/2

Ur. broj. 2170-01-11-01-06-3

Rijeka, 2. veljače 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.


Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je greška u objavi Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2006. godinu koja je objavljena u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 38 od 24. prosinca 2005. godine, te se daje

ISPRAVAK
Odluke o izvršavanju Proračuna
Primorsko-goranske županije za 2006. godinu

U članku 22. stavku 1., podstavak 2 glasi:

»za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova čija vrijednost bez PDV-a prelazi iznos od 20.000,00 kuna.«

Klasa: 021-04/05-02/121

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-7

Rijeka, 1. veljače 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=159&mjesto=00001&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr