SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 3. Četvrtak, 26. siječnja 2006.
OPĆINA ČAVLE
5

1.

Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 129/05) i članka 16., stavak 1. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 26. siječnja 2006. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta
Općine Čavle

Članak 1.

U Statutu Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01) u članku 5., iza stavka 1:

- u alineji 3. riječi »komunalne djelatnosti« - BRIŠU SE i stavljaju riječi »komunalno gospodarstvo«,

- u alineji 4. riječi »te starim i nemoćnim osobama« - BRIŠU SE,

- iza alineje 11 dodaju se nove alineje 12 i 13 koje glase:

12. promet na svom području

13. te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

U članku 5. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

»U skladu s posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka općina će odrediti poslove čije je djelatnosti općina dužna organizirati te poslovi koje može obavljati.«

Članak 2.

U članku 18. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Nakon proteka rokova iz stavka 5. ovog članka sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine članova Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 3.

U članku 23. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Većinom glasova svih članova Općinskog vijeća, Općinsko vijeće donosi:

- Statut Općine

- Proračun Općine Čavle

- Odluka o Izvršavanju Proračuna Općine Čavle

- Godišnji obračun Proračuna Općine

- Odluku o izboru i razrješenju Općinskog načelnika

- Odluku o izboru i razrješenju Općinskog poglavarstva

- Odluku o izboru i razrješenju zamjenika Općinskog načelnika.«

- i druge odluke sukladno Poslovniku Općinskog vijeća Općine Čavle.

U članku 23. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktom Općine.

Sjednice općinskog vijeća mogu se sazivati i elektroničkim putem te se održavati putem video veze.

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine Čavle urediti će se osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i odlučivanju.«

Članak 4.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik ima dva zamjenika, koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća, na prijedlog općinskog načelnika«.

Članak 5.

U članku 31., stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan u roku od 8 dana o tome obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave u županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Članak 6.

U članku 33., stavak 2. mijenja se i glasi:

»Općinsko Poglavarstvo, uključujući predsjednika i njegove zamjenike ima 5 (pet) članova.«

Članak 7.

U članku 34., stavak 1. mijenja se i glasi:

»Članove Općinskog Poglavarstva bira Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog načelnika, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, većinom glasova svih članova, na vrijeme od četiri godine.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

»Pročelnici upravnih tijela Općine mogu biti birani za članove Općinskog Poglavarstva.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 8.

Članak 38, mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće može općinskom načelniku, pojedinom članu Općinskog Poglavarstva ili Općinskog Poglavarstva u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran.

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.

O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije nego što protekne sedam dana od dana njegova podnošenja.

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.«

Članak 9.

Iza članka 38., dodaje se članak 38a, koji glasi:

»Općinski načelnik može tražiti glasovanje o povjerenju Općinskom poglavarstvu.

Ako Općinsko vijeće povodom prijedloga općinskog načelnika ne donese odluku kojom potvrđuje povjerenje Općinskom poglavarstvu, time se ne smatra da je Općinskom poglavarstvu iskazano nepovjerenje.«

Članak 10.

U članku 40., stavak 2., mijenja se i glasi:

»Ustrojstvo upravnih tijela iz stavka 1. ovog članka uređuje se općim aktom Općine u skladu sa Statutom i Zakonom.«

U članku 40., stavak 3. - BRIŠE SE.

Članak 11.

Iza članka 40., dodaju se članci 40a, 40b, 40c, 40d i 40e koji glase:

Članak 40a.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Općinsko Poglavarstvo.

Općinsko Poglavarstvo može razriješiti pročelnike iz stavka 1. ovog članka:

1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje,

2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka radnog odnosa,

3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima općine, ili neosnovano ne izvršava odluke općinskih tijela općine, ili postupa protivno njima,

4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči općini veću štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova općine.

Pročelnik koji bude razriješen sukladno stavku 2. ovog članka rasporediti će se na drugo slobodno radno mjesto u jedno od upravnih tijela općine, za koje ispunjava stručne uvjete.

Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika koja nisu uređena ovim Statutom, primjenjuju se odredbe Zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 40b.

Upravne, stručne i ostale poslove u upravnim tijelima općine obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga tijela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika u upravnim tijelima općine uređuju se posebnim zakonom.

Članak 40c.

Općinsko Poglavarstvo Planom prijama u službu uređuje popunjenost upravnih tijela općine i planira zapošljavanje potrebnog broja pripadnika nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti u upravnim tijelima općine sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Članak 40d.

Službenici u upravnim tijelima općine poticati će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja, na osnovi strategije i plana trajnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika.

Članak 40e.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog Poglavarstva Općine kojima se rješava o pravima , obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 12.

Iza glave XII. dodaje se nova glava XIII., koja glasi:

NADZOR ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA

Iza članka 67., dodaju se novi članci 67a, 67b, 67c, 67d, 67e, 67f, 67g.

Članak 67a.

Nadzor nad zakonitošću općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavljaju uredi državne uprave u županijama i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Općinski načelnik dužan je dostaviti Statut, Poslovnik, proračun ili drugi opći akt predstojniku ureda državne uprave u županiji zajedno s izvatkom iz Zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Članak 67b.

Kada predstojnik ocijeni da je opći akt u suprotnosti s Ustavom i Zakonom, ovlašten je i dužan u roku od 15 dana od dana njegove dostave, donijeti odluku o obustavi od primjene općeg akta koja mora biti obrazložena.

Odluka o obustavi općeg akta dostavlja se bez odgode predsjedniku Općinskog vijeća, općinskom načelniku, središnjem tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu obustavljeni opći akt te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 67c.

Odluku o obustavi općeg akta od primjene mogu donijeti neposredno i središnja tijela državne uprave u okviru svog djelokruga utvrđenog posebnim zakonom.

Odluku o obustavi od primjene koju je neposredno donijelo središnje tijelo državne uprave dostavlja se bez odgode predsjedniku Općinskog vijeća koje je donijelo obustavljeni opći akt, općinskom načelniku, predstojniku i središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove lokalne, područne (regionalne) samouprave, ukoliko ono nije neposredno donijelo odluku o obustavi.

Članak 67d.

Kada nadležno središnje tijelo državne uprave zaprimi odluku predstojnika o obustavi općeg akta ocijenit će osnovanost odluke u roku od 15 dana od dana njezina prijama.

Ukoliko središnje tijelo državne uprave odluku o obustavi ocijeni neosnovanom, ukinut će odluku predstojnika.

Odluka središnjeg tijela državne uprave o ukidanju odluke predstojnika dostavlja se bez odgode predsjedniku Općinskog vijeća koje je donijelo obustavljeni opći akt, općinskom načelniku, predstojniku i središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, ukoliko ono nije neposredno donijelo odluku kojom se ukida odluka predstojnika.

Članak 67e.

Ukoliko središnje tijelo državne uprave obustavi od primjene opći akt, odnosno odluku predstojnika ocijeni osnovanom predložit će bez odgode Vladi Republike Hrvatske da u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga pokrene postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske.

Odluka središnjeg tijela državne uprave kojom je odluka predstojnika ocijenjena osnovanom te prijedlog Vladi Republike Hrvatske za pokretanjem postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske dostavljaju se bez odgode predsjedniku Općinskog vijeća koje je donijelo obustavljeni opći akt, općinskom načelniku, predstojniku i središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove lokalne, područne (regionalne) samouprave, ukoliko ono nije neposredno postupalo.

Članak 67f.

Vlada Republike Hrvatske pokrenut će postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti općeg akta pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga za pokretanjem postupka.

Ukoliko Vlada Republike Hrvatske ne pokrene postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga za pokretanje postupka, prestaje obustava od primjene općeg akta.

Članak 67g.

Općinski načelnik, od dana raspisivanja izbora za članove Općinskog vijeća, pa do dana izbora novog općinskog načelnika mogu obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje općine.

Članak 13.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»Opći akti Općine uskladiti će se s ovim Izmjenama i dopunama Statuta najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Statuta Općine Čavle.«

Članak 14.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»Ove Izmjene i dopune Statuta Općine Čavle stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-05/06-01/07

Ur. broj: 2170-03-06-01-2

Čavle, 26. siječnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr