SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 3. Četvrtak, 26. siječnja 2006.
OPĆINA BAŠKA
5

5.

Temeljem članaka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 16. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/ 01, 22/05 i 28/05), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 19. prosinca 2005. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
za 2006. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture za 2006. godinu.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog programa čine:

. komunalna naknada 1.200.000,00

. sredstva proračuna 1.718.065,00


UKUPNI PRIHODI 2.918.065,00

Članak 3.

Sredstva iz prethodnog članka raspoređuju se za sljedeće namjene:

1. Održavanje čistoće javnih površina i odvoz

komunalnog otpada 440.815,00

2. Održavanje javnih površina 1.221.950,00

3. Održavanje nerazvrstanih cesta 364.300,00

4. Javna rasvjeta 500.000,00

5. Groblja 40.000,00

6. Ostalo 351.000,00


UKUPNO RASHODI 1 - 5 2.918.065,00

Obavljanje standardnih poslova redovnog i pojačanog održavanja povjerava se pravnim osobama u suvlasništvu Općine Baška - TD »Baška« Baška i TD »Ponikve« Krk, što će u nastavku programa biti posebno naznačeno, dok će se nestandardni (povremeni najrazličitiji poslovi) posebno prisutni kod pojačanog održavanja povjeravati povoljnijim ponuđačima u postupku javnog nadmetanja.

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH

POVRŠINA I ODVOZ KOMUNALNOG

OTPADA 440.815,00


1.1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH

POVRŠINA 350.815,00

1. Pometanje javnih površina ručno i

strojno svakodnevno

2. Pražnjenje i odvoz smeća iz košarica

U 2006. godini planira se održavanje čistoće javnih površina u naseljima Batomalj, Jurandvor i Draga Bašćanska i to:

. u zimskim mjesecima - jednom tjedno

. u sezoni - dva puta tjedno

. pranje šetnice E. Geistlicha - jednom tjedno

Navedeni poslovi povjeravaju se TD »Baška«.

1.2. ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 90.000,00


Uklanjanje - odvoz smeća iz velikih i malih kontejnera na deponij Treskavac povjeravaju se TD »Ponikve« Krk za područje cijele općine Baška.

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 1.221.950,00


2.1. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

2.1.1. Redovno održavanje: 10.000,00

. bazenčić i okoliš na »Žancu«

. okoliš doma Jurandvor

. mozaik kod crkve »Sv. Marko«

2.1.2. Pojačano održavanje: 500.000,00

. parkić A. Starčevića

. vrtići u Uskočkoj ul. i kod doma kulture

Baška

. vrtići u Ul. Palada

. od agencije »Polo-line« do »Galeba«

. vrtići uz plažu u »Zaroku«

. vrtić kod crkve »Sv. Marko«

. tamarisi kod »Centralina« i uz plažu

»AC Zablaće«

. nadopuna vrtića i vaza cvijećem i zelenilom

. vrtići kod mrtvačnice u Baški

. park »Pod Marjanom«

. vrtići kod zadružnog doma Draga Bašćanska

Poslovi redovnog i pojačanog održavanja zelenih površina povjereni su u 2006. godini TD »Baška« iz Baške.

Zelene površine koje nisu obuhvaćene ovim Programom dogovorno financira održavanje Turistička zajednica Općine Baška iz svojih prihoda.

2.2. LIČENJE OGRADA I KLUPA 80.000,00


. ličenje ograda u Zvonimirovoj ul. te ograda na svim
mostovima (Gruh, Zarok, Batomalj, Zdenčina, Jurovo,
na Ceri, Plovaničevo, Kricin)

. popravak ograde u Ul. kralja Zvonimira

. izrada nove ograde na donjem dijelu nogometnog
igrališta

. izrada nove ograde u Ul. E. Geistlicha (u vrtiću
kod »Polo lina«)

. nabava i postava novih klupa (mrtvačnica u Baški
2 kom, Ul. Palada 10 kom)

. popravak i ličenje svih klupa na području općine

Navedeni poslovi povjeravaju se TD »Baška«.

2.3. KOŠNJA RASLINJA UZ

KOMUNIKACIJE 46.000,00

Poslovi se povjeravaju TD »Baška«.

2.4. ODRŽAVANJE PJEŠAČKIH STAZA,

POLJSKIH PUTEVA I NOGOSTUPA 309.950,00

. nasipavanje i održavanje puta Lovački dom
- stepenice Majke Božje

. nasipavanje i održavanje puta Malin - Guvno

. nasipavanje i održavanje puta Malin - Podjabuke

. nasipavanje i održavanje puta Jurandvor - Batomalj

. nasipavanje i održavanje puta Garina

. nasipavanje i održavanje puta Munjakovo - Batomalj

. nasipavanje i održavanje puta Zakam

. nasipavanje i održavanje puta »Pod Mire«

. dohranjivanje Vele plaže (1000 m3 pijeska)

. čišćenje i održavanje puta uz Velu riku od vrh
Drage do Baške (biciklistička staza)

. uređenje dvorišta ispod doma u Dragi

. uređenje izvorišta »Žanac«

. uređenje vidikovca »Treskavac«

Poslovi redovnog održavanja svih pješačkih staza, poljskih puteva i nogostupa povjereni su u 2006. godini TD »Baška« iz Baške.

2.5. ODRŽAVANJE ŠUMSKIH PROSJEKA,

POLJSKIH PUTEVA I PLAŽA 50.000,00

Poslovi se čišćenja divljih plažica povjeravaju TD »Baška«.

2.6. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 226.000,00

. održavanje bunara i bazena »Korudalj«

. čišćenje i održavanje potoka Vinogradska ul. do mora

. čišćenje kanala oborinskih voda kod crkve i Forze

. čišćenje kanala oborinskih voda u Rapskoj ul.

. čišćenje potoka uz groblje u Dragi

. čišćenje potoka od Dlage do Murvaca

. čišćenje potoka Malin-Muštac

. održavanje postojećih izljeva-špina

. održavanje bunara Mul 1. i 2.

. održavanje izvorišta Veli i Mali Potkovalić

. održavanje vodolovki na području Općine

Poslovi redovnog održavanja svih kanala oborinskih voda povjereni su u 2006. godini TD »Baška« iz Baške, dok se poslovi rekonstrukcije i izgradnje oborinskih kanala povjeravaju najpovoljnijem ponuđaču temeljem javno provedenim nadmetanjem.

3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH

CESTA 364.300,00


3.1. REDOVITO ODRŽAVANJE ULICA,

TRGOVA I PUTEVA 100.000,00

. nabavka i postavljanje novih naziva ulica i kućnih
brojeva

. postavljanje i skidanje prigodne dekoracije i
bina za razne prigode

. održavanje parkirališta u Dragi (Jurovo, Zdenčina,
Perina mekot)

Poslovi redovnog održavanja javnih površina povjereni su u 2006. godini TD »Baška« iz Baške.

3.2. POJAČANO ODRŽAVANJE ULICA,

TRGOVA I PUTEVA 200.000,00

. popravak udarnih rupa po svim ulicama i
prometnicama na području općine

Poslovi pojačanog održavanja povjeravaju se najpovoljnijem ponuđaču temeljem javno provedenog nadmetanja.

3.3. PROMETNA SIGNALIZACIJA 64.300,00

3.3.1. Redovno održavanje - postavljanje i skidanje

prometnih znakova 12.000,00

3.3.2. Pojačano održavanje - pojačano održavanje

- horizontalna signalizacija (obnavljanje
pješačkih prijelaza i »stop« linija i dr.) 52.300,00

Poslovi redovnog održavanja prometne signalizacije povjereni su u 2006. godini TD »Baška« iz Baške, dok se poslovi pojačanog održavanja povjeravaju najpovoljnijem ponuđaču temeljem javno provedenim nadmetanjem.

4. JAVNA RASVJETA 500.000,00


4.1. UTROŠAK JAVNE RASVJETE 300.000,00

4.2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 200.000,00

. pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se zamjena žarulja, prigušnica, zaštitnih stakala - plastika, grla i sl.,

. ličenje svih metalnih kandelabera.

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuđaču temeljem javno provedenog nadmetanja.

5. GROBLJA - održavanje groblja po naseljima

(paušalno) 40.000,00


Poslovi redovnog održavanja groblja povjereni su u 2006. godini TD »Baška« iz Baške.

6. OSTALO 351.000,00


6.1. DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA 95.000,00

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuđaču temeljem javno provedenog nadmetanja.

6.2. ODRŽAVANJE JAVNIH OBJEKATA 256.000,00

6.2.1. Redovno održavanje

. održavanje općinskih objekata po naseljima

(paušalno) 20.000,00

Poslovi redovnog održavanja javnih objekata povjereni su u 2006. godini TD »Baška« iz Baške.

6.2.2. Pojačano održavanje općinskih objekata 236.000,00

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/19

Ur. broj: 2142-03-05-8

Baška, 19. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
prof. dr. sc. Milivoj Dujmović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr