SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 3. Četvrtak, 26. siječnja 2006.
OPĆINA BAŠKA
5

1.

Na temelju članaka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/ 01-vjerodostojno tumačenje i 129/05) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 15. siječnja 2006. godine, donijelo je

STATUT
Općine Baška

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se status i ustrojstvo Općine Baška, javna priznanja, samoupravni djelokrug, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, ovlasti i način rada tijela, mjesna samouprava, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Baška.

Članak 2.

Općina Baška je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Općina Baška nalazi se na jugoistočnom dijelu otoka Krka i graniči s istočne i južne strane Jadranskim morem, sa zapadne strane Općinom Punat, te sa sjeverne strane Općinom Vrbnik.

Općina Baška obuhvaća područja naselja: Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor, te otočiće Prvić i Zečje.

Granice područja općine Baška idu katastarskim granicama rubnih naselja koja se nalaze unutar područja.

Granice Općine Baška mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.

Članak 3.

Općina Baška je pravna osoba.

Sjedište Općine Baška je u Baški, Palada 88.

Općinsko vijeće, Općinsko poglavarstvo i Jedinstveni upravni odjel imaju svoje pečate.

Izgled, sadržaj i način uporabe pečata iz prethodnog stavka uređeni su posebnim propisima.

Članak 4.

Općina Baška ima grb i zastavu.

Grb Općine Baška je povijesni grb Općine Baška.

Grb je u trokutastom - srcolikom štitu na plavom damasciranom polju, lik sveca - Svetog Ivana Krstitelja s poluuzdignutom desnom rukom s ispruženim kažiprstom, a u lijevoj ruci drži zlatni (žuti) križ s bijelim plamencem triput savijenim.

Zastava Općine Baška je jednobojna tamno plave boje, a u sredini polja je umetnut grb Općine Baška, obrubljen zlatnim rubom.

Na gornjem dijelu svečane zastave, iznad grba, zlatnim slovima ispisan je natpis Općina Baška, a u donjem dijelu zastave je troroga s ukrasnim ornamentima u svakom dijelu.

Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Općine Baška određeno posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 5.

Dan Općine Baška je 24. lipnja, dan Svetog Ivana.

Članak 6.

Pripadnicima svih etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina osigurat će se sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodna upotreba svojega jezika i pisma u javnom i privatnom životu u skladu s Ustavom, zakonom, te općim i pojedinačnim aktima Općine Baška.

Članak 7.

Općinsko vijeće može pojedinu osobu koja je zaslužna za općinu proglasiti počasnim građaninom.

Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obveze i može se opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Članak 8.

Općinsko vijeće može dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja građanima i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za Općinu.

Vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovo dodjeljivanje, njihov izgled i oblik, kriterij i postupak njihove dodjele, tijela koja provode postupak i vrše dodjelu priznanja, uređuju se posebnom odlukom.

Članak 9.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Baška uspostavlja, surađuje i održava suradnju s jedinicama lokalne samouprave drugih država.

Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji Općine Baška s lokalnim jedinicama drugih država, te sadržaju i oblicima te suradnje, donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom i općim aktima.

Članak 10.

Općina Baška surađuje s općinama i gradovima na području Primorsko-goranske županije,odnosno Republike Hrvatske, te s Primorsko-goranskom županijom radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka.

Općina Baška, radi promicanja zajedničkih interesa i unapređenja suradnje među općinama u Republici Hrvatskoj, može osnovati sa drugim općinama odgovarajuću udrugu.

Članak 11.

Općina Baška u postupku pripremanja i donošenja općih akata na razini Primorsko-goranske županije, te zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koji se je

neposredno tiču, daje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu.

Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka, u ime Općine Baška, može podnositi Općinsko vijeće, neposredno nadležnom tijelu i posredno putem članova Skupštine Primorsko-goranske županije i zastupnika u Hrvatskom saboru.

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 12.

Općina Baška samostalna je u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga i podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

Članak 13.

Općina Baška obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

. uređenje naselja i stanovanje,

. prostorno i urbanističko planiranje,

. komunalno gospodarstvo,

. brigu o djeci,

. socijalnu skrb,

. primarnu zdravstvenu zaštitu,

. odgoj i osnovno obrazovanje,

. kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

. zaštitu potrošača,

. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

. protupožarnu i civilnu zaštitu,

. promet na svom području,

. ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Posebnim zakonima, kojima će se urediti pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, odredit će se poslovi koje je Općina Baška dužna organizirati, kao i poslovi koje će Općina Baška obavljati pod uvjetom da osigura uvjete za obavljanje istih.

Način organiziranja poslova iz stavka 2. i uvjeti za njihovo obavljanje uredit će se općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 14.

Općina Baška može obavljanje pojedinih poslova iz članka 13. ovoga Statuta prenijeti na Primorsko-goransku županiju ili na mjesne odbore na području Općine Baška ako isto ocijeni učinkovitijim.

Općina Baška može obavljanje pojedinih poslova iz članka 13. ovoga Statuta, organizirati zajedno sa općinama i gradovima u Republici Hrvatskoj.

Odluku o načinu, uvjetima, kriterijima, visini sredstava, nadzoru i kontroli izvršenja povjerenih poslova iz stavka 1. ovoga članka donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova.

Za obavljanje poslova u suglasju sa stavkom 2. ovoga članka, općine i gradovi u Republici Hrvatskoj mogu osnovati zajedničko tijelo, zajedničko trgovačko društvo ili organizirati obavljanje poslova u skladu sa zakonom.

Sporazum o zajedničkom organiziranju poslova iz stavka 2. ovoga članka sklapa se na osnovi odluke koju donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova.

Članak 15.

Općinsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, da Općini Baška, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz njezinog djelokruga ako osigura dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

Postupak iz stavka 1. ovoga članka, Općina Baška može pokrenuti i zajedno sa općinama i gradovima u Republici Hrvatskoj.

Članak 16.

Općina Baška u okviru poslova, prava i obveza, koje ostvaruje i osigurava u samoupravnom djelokrugu od značaja za područje općine:

. raspolaže, upravlja i koristi se imovinom u vlasništvu Općine,

. promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti,

. vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta, odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i športa,

. osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,

. obavlja poslove u svezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenjem prostora u vlasništvu Općine,

. osigurava uvjete za održivi razvitak komunalnih djelatnosti,

. vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima,

. obavlja komunalne i druge uslužne djelatnosti,

. osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih socijalnih interesa i potreba stanovništva,

. obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Općini Baška,

. potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne skrbi,

. sudjeluje u aktivnostima udruga građana,

. promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnoga i graditeljskog naslijeđa,

. osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,

. osigurava uvjete za zaštitu potrošača,

. donosi proračun Općine Baška,

. obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,

. obavlja i uređuje druge poslove koji su u neposrednoj svezi s interesima općinske zajednice za njezin gospodarski, društveni i socijalni napredak.

Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrobnije se utvrđuju aktima u okviru djelokruga tijela Općine Baška.

III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 17.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma, mjesnog zbora građana i davanjem prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 18.

Lokalni referendum se može raspisivati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja od lokalnog značenja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Lokalni referendum temeljem odredaba zakona i ovoga Statuta raspisuje Općinsko vijeće.

Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati trećina članova Općinskog vijeća, Općinsko poglavarstvo, polovina mjesnih odobra na području Općine Baška ili 20% birača upisanih u birački popis Općine.

Pravo izjašnjavanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine Baška.

Članak 19.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

. područje za koje se raspisuje referendum,

. naziv akta o kojemu se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojemu, odnosno kojima će birači odlučivati na referendumu,

. obrazloženje akta ili pitanja o kojemu, odnosno kojima se raspisuje referendum,

. referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,

. dan održavanja referenduma.

Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

Članak 20.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće.

Tijela Općine Baška ne mogu donijeti akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1. ovoga članka, prije prestanka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.

Članak 21.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili o drugim pitanjima iz svoga djelokruga, kao i o drugim pitanjima određenim ovim Statutom i zakonom.

Mjesni zbor građana Općinsko vijeće može sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova naselja (dio naselja, stambeni blok ili slično).

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuje se pitanje o kojemu će se tražiti mišljenje, odnosno područje od kojeg se traži mišljenje.

Članak 22.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 5% birača upisanih u popis birača Općine Baška.

Svaka lista s potpisima birača mora sadržavati potpuni tekst građanske inicijative.

Potpisi birača kojima se ne može bez dvojbe prema imenu, adresi i sl. ustanoviti o kojoj se osobi radi su nevažeći.

Općinsko vijeće dužno je o prijedlogu odlučiti u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga i o istome obavijestiti predlagatelja.

Članak 23.

Građanin i pravna osoba ima pravo na način određen zakonom, podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Baška, te na nepravilan odnos zaposlenih u tijelu Općine Baška kada mu se obraća radi ostvarivanja svoga prava i interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.

Podnositelj predstavke ili pritužbe ima pravo na odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja.

IV. OPĆINSKA TIJELA

1. Predstavničko tijelo - Općinsko vijeće

Članak 24.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana Općine Baška i tijelo lokalne samouprave, koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi akte, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 25.

Općinsko vijeće ima 11 članova izabranih na način određen zakonom.

Članak 26.

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine.

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

Članak 27.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandate i nisu opozivi.

Članu Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se smatra nespojiva prema odredbama posebnog zakona, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona. Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput tijekom trajanja mandata.

Članak 28.

Član Općinskog vijeća dužnost obnaša počasno i za to ne prima plaću.

Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova sukladno odluci Općinskog vijeća.

Ostala prava i dužnosti članova Općinskog vijeća uređena su zakonom, ovim Statutom i poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članak 29.

Općinsko vijeće:

1. donosi Statut Općine Baška i Poslovnik o radu Općinskog vijeća,

2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz djelokruga Općine Baška,

3. donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna,

4. bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

5. bira i razrješuje Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, te članove Poglavarstva,

6. osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća, te imenuje i razrješuje osobe određene zakonom, propisima i ovim Statutom,

7. uređuje ustroj i djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška,

8. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Baška,

9. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom, kao i ovim Statutom stavljeni u djelokrug.

Članak 30.

Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanje, kao i najmanje 3 člana Općinskog vijeća.

Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća biraju se i opozivaju na način i po postupku utvrđenima Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članak 31.

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća, predsjeda sjednicama i predstavlja Općinsko vijeće.

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik Općinskog je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova predstavničkog tijela u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz prethodnog stavka, sjednicu će sazvati Općinski načelnik u daljnjem roku od 15 dana.

Ako i nakon isteka roka iz prethodnog stavka sjednica ne bude sazvana, istu može sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, na zahtjev jedne trećine članova Općinskog vijeća.

Članak 32.

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Statut Općine Baška, proračun, godišnji obračun i poslovnik o radu Općinskog vijeća donose se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Članak 33.

Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti se može isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenima posebnim zakonima i općim aktom Općinskog vijeća.

Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno.

Općinsko vijeće može odlučiti da se, u skladu s poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.

Članak 34.

Ostala pitanja u svezi s radom Općinskog vijeća, a koja obuhvaćaju i način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek sjednice, glasovanje, vođenje zapisnika, te održavanje reda na sjednici, podrobnije će se urediti Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članak 35.

Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga Općinskog vijeća, praćenje izvršavanja odluka i općih akata Općinskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja, te za izvršavanje određenih poslova i zadataka za Općinsko vijeće.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:

1. Odbor za statutarno-pravna pitanja,

2. Odbor za izbor i imenovanje,

3. Odbor za prostorno uređenje i komunalni sustav,

4. Odbor za razvoj Općine,

5. Odbor za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb,

6. Odbor za međuopćinsku i međunarodnu suradnju,

7. Odbor za kulturu i obrazovanje,

8. Odbor za sport i tehničku kulturu,

9. Mandatna komisija.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća ili posebnom odlukom Općinskog vijeća o osnivanju radnog tijela.

2. Izvršna tijela - Općinski načelnik, Općinsko poglavarstvo

Članak 36.

Izvršna tijela Općine Baška su Općinski načelnik i Općinsko poglavarstvo.

Članak 37.

Općinski načelnik zastupa Općinu Baška i nositelj je izvršne vlasti.

Općinskog načelnika bira Općinsko vijeće iz reda svojih članova na način i po postupku utvrđenima Poslovnikom o radu Općinskog vijeća, u skladu sa Statutom i zakonom, u pravilu između nositelja lista stranaka i nezavisnih lista koje su osvojile mandate u Općinskom vijeću, većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 38.

Općinski načelnik odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela općine.

U obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općinski načelnik ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je istim povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća otklanjanje uočenih nedostataka u roku od petnaest dana.

Ako Općinsko vijeće to ne učini, Općinski načelnik je dužan, u roku od osam dana, o tome izvijestiti predstojnika državne uprave u županiji, te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 39.

Općinski načelnik ima jednog zamjenika, koji se bira većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Općinskog načelnika, u slučaju duže odsutnosti ili drugih spriječenosti u obnašanju dužnosti, zamjenjuje njegov zamjenik.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga povjeriti svome zamjeniku.

Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je obvezan pridržavati se uputa Općinskog načelnika.

Povjeravanjem određenih poslova svome zamjeniku ne prestaje odgovornost Općinskog načelnika za njihovo obavljanje.

Članak 40.

Općinski načelnik može dužnost obnašati profesionalno, u kojem slučaju ostvaruje pravo na plaću, odnosno naknadu plaće, kao i druga prava iz rada, a vrijeme obnašanja dužnosti se uračunava u staž osiguranja.

Ako Općinski načelnik obnaša dužnost volonterski, ima pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom Općinskog vijeća.

Članak 41.

Izvršne poslove u Općini obavlja Općinsko poglavarstvo.

Članove Općinskog poglavarstva bira Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika, u skladu sa zakonom i ovim Statutom, većinom glasova svih članova na vrijeme od 4 godine.

Za člana Općinskog poglavarstva može se izabrati i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članovi Općinskog poglavarstva mogu biti zaduženi za jedno ili više određenih područja iz djelokruga Općine.

Općinski načelnik je predsjednik Općinskog poglavarstva, a njegov zamjenik je zamjenik predsjednika Općinskog poglavarstva.

Članak 42.

Općinsko poglavarstvo, uključujući predsjednika i njegovog zamjenika, ima 5 članova.

Članak 43.

Općinsko poglavarstvo:

1. priprema prijedloge općih akata,

2. predlaže proračun, polugodišnji i završni račun proračuna, godišnje programe i planove,

3. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

4. daje mišljenje o prijedlozima drugih ovlaštenih predlagača,

5. usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga, te nadzire njegov rad,

6. upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu u Općine,

7. upravlja i raspolaže prihodima i rashodima Općine, u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

8. prati i nadzire rad mjesnih odbora,

9. prati i nadzire rad društava i udruga koje je osnovala Općina,

10. obavlja izbor i imenovanje, opoziv i razrješenje djelatnika, odnosno drugih obnašatelja dužnosti i predstavnika Općinskog poglavarstva određenih zakonom, te općim aktima Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva,

11. obavlja i druge poslove određene zakonom i ovim Statutom.

Članovi Općinskog poglavarstva nemaju pravo odlučivanja o pitanjima iz stavka 1. točke 6. i 7. kad su osobno ili preko članova uže obitelji zainteresirana strana.

Članak 44.

Općinsko poglavarstvo donosi odluke većinom glasova ako sjednici nazoči većina njegovih članova.

Odluke o raspolaganju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i o njezinim prihodima i rashodima Općinsko poglavarstvo donosi većinom glasova svih članova.

Ustrojstvo, način rada i odlučivanja Općinskog poglavarstva podrobnije se uređuje poslovnikom o radu Općinskog poglavarstva u skladu s ovim Statutom i zakonom.

Općinsko poglavarstvo je za svoj rad odgovorno Općinskom vijeću.

Članak 45.

Zamjenik predsjednika Općinskog poglavarstva i članovi Poglavarstva obnašaju dužnost počasno i imaju pravo na naknadu troškova sukladno Odluci Općinskog vijeća.

Članak 46.

Općinsko vijeće može Općinskom načelniku, njegovom zamjeniku, pojedinom članu Općinskog poglavarstva ili Općinskom poglavarstvu u cjelini iskazati nepovjerenje i razriješiti ga dužnosti prije isteka vremena na koje je izabran.

Prijedlog za iskazivanje nepovjerenja može podnijeti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.

O prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja ne može se raspravljati i glasovati prije isteka sedam dana od dana njegovog podnošenja.

Rasprava i glasovanje o prijedlogu za iskazivanje nepovjerenja mora se provesti najkasnije u roku od trideset dana od dana dostave prijedloga predsjedniku Općinskog vijeća.

Članak 47.

Odluka o nepovjerenju je prihvaćena ako je za nju glasovala većina svih članova Općinskog vijeća.

Kada je Općinskom načelniku, ili Općinskom poglavarstvu u cjelini, izglasovano nepovjerenje, Općinsko vijeće mora izabrati novog Općinskog načelnika u roku od trideset dana od dana izglasavanja nepovjerenja.

Ako odlukom o iskazivanju nepovjerenja Općinskom načelniku ili Općinskom poglavarstvu u cjelini nije određen dan razrješenja i prestanka dužnosti, Općinski načelnik, odnosno Općinsko poglavarstvo u cjelini, smatraju se razrješenima i prestaje im dužnost izborom novog Općinskog načelnika.

Odlukom o iskazivanju nepovjerenja Općinskom načelniku, odnosno članu Općinskog poglavarstva, istome ne prestaje dužnost člana Općinskog vijeća.

U slučaju izglasavanja nepovjerenja pojedinom članu Općinskog poglavarstva, Općinsko vijeće odlukom utvrđuje dan razrješenja dužnosti.

Ako Općinsko vijeće ne izglasa nepovjerenje, predlagatelji ne mogu ponovno podnijeti isti prijedlog prije isteka roka od šest mjeseci od njegovog odbijanja.

Članak 48.

Općinski načelnik može zatražiti glasovanje o povjerenju Općinskom poglavarstvu.

Ako Općinsko vijeće ne donese odluku kojom potvrđuje povjerenje Općinskom poglavarstvu, ne smatra se da je Općinskom poglavarstvu iskazano nepovjerenje.

3. Jedinstveni upravni odjel

Članak 49.

Općinsko vijeće, za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Baška, kao i poslova državne uprave prenijete na Općinu Baška, ustrojava Jedinstveni upravni odjel.

Jedinstveni upravni odjel iz stavka 1. ovoga članka neposredno izvršava i nadzire provođenje odluka i općih akata Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva.

Jedinstveni upravni odjel dužan je svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Jedinstveni upravni odjel Općine Baška samostalan je u okviru svoga djelokruga i za svoj zakoniti i pravovremeni rad u obavljanju poslova odgovoran je Općinskom poglavarstvu i Općinskom načelniku.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška osiguravaju se u proračunu Općine Baška, državnom proračunu ili iz drugih izvora utvrđenih zakonom.

Članak 50.

Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Baška upravlja pročelnik, kojega na temelju javnog natječaja imenuje Općinsko poglavarstvo.

Općinsko poglavarstvo može razriješiti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela:

. ako pročelnik sam zatraži razrješenje,

. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka radnog odnosa,

. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima Općine Baška, ili neosnovano ne izvršava odluke tijela Općine Baška, ili postupa suprotno njima,

. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom radom prouzroči Općini Baška veću štetu, ili ako zanemaru

je ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova Općine Baška,

. pročelnik koji bude razriješen sukladno stavku 2. ovoga članka rasporedit će se na drugo slobodno radno mjesto u Jedinstvenom upravnom odjelu za koje ispunjava stručne uvjete.

Na prava, obveze i odgovornosti, kao i druga pitanja, u svezi s radom pročelnika koja nisu uređena zakonom i ovim Statutom, primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuju radni odnosi službenika i namještenika u tijelima Općine Baška.

V. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 51.

Na području Općine Baška osnivaju se mjesni odbori za naselja: Baška, Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor, kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka mjesni odbor dužan je uvažavati interes općine Baška u cjelini.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 52.

Najmanje 30 građana, njihove organizacije i udruženja mogu dati inicijativu i prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja), prijedlog osim podataka o podnositelju inicijative odnosno predlagatelju mora sadržavati podatke o:

. imenu mjesnog odbora,

. području i granicama mjesnog odbora,

. sjedištu mjesnog odbora.

Uz inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora, koji se dostavlja Općinskom poglavarstvu, dostavlja se i nacrt pravila mjesnog odbora.

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela iz mjesnog odbora, o spajanju mjesnih odbora odlučuje se na način i po postupku utvrđenom za osnivanje mjesnog odbora.

Općinsko poglavarstvo utvrđuje da li je inicijativa i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora usklađen s odredbama zakona, Statuta i odluka i općih akata Općinskog vijeća.

Članak 53.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje izbor članova Općinskog vijeća.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Kandidati za članove vijeća mjesnog odbora mogu biti izabrani članovi Općinskog vijeća.

Vijeće mjesnog odbora Baška ima 7 članova, a vijeća mjesnih odbora Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor imaju po 5 članova.

Članak 54.

Vijeće mjesnog odbora:

. donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

. donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,

. donosi pravila mjesnog odbora,

. donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,

. donosi financijski plan i godišnji obračun,

. bira i opoziva predsjednika i potpredsjednika vijeća,

. saziva mjesne zborove građana,

. odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Općine Baška,

. surađuje s drugim mjesnim odborima na području Općine Baška,

. surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,

. obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i općim aktima Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva.

Članak 55.

Program rada mjesnog odbora sadrži planirane aktivnosti, te izvore sredstava za ostvarenje programa.

Program rada donosi se do kraja listopada tekuće godine za iduću godinu.

Za djelatnost i za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga prenijetih na mjesni odbor sredstva se osiguravaju u proračunu.

Jedinstveni upravni odjel osigurava odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći mjesnom odboru u obavljanju administrativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova.

Pod malim komunalnim akcijama razumijevaju se gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programom (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, električnu energiju, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, nerazvrstane ceste, nogostupi i javni objekti).

Članak 56.

Vijeće mjesnog odbora predlaže Općinskom poglavarstvu:

. koncept razvoja svoga područja u okviru razvojnog plana Općine Baška,

. rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Općine Baška i njihova ostvarenja,

. predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i komunalnih službi,

. predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škole, vrtića i drugih objekata na svom području,

. predlaže promjenu područja mjesnog odbora.

Članak 57.

Vijeće mjesnog odbora tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika iz svoga sastava na vrijeme od četiri godine.

Funkcije članova mjesnog odbora su počasne.

Članovi vijeća mjesnog odbora imaju pravo na naknadu koju posebnom odlukom utvrđuje Općinsko vijeće.

Članak 58.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

. predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,

. saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,

. provodi i osigurava provođenje odluka vijeća, te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,

. surađuje s predsjednikom Općinskog poglavarstva,

. informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

. obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće i Općinsko poglavarstvo.

Članak 59.

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:

. nazočiti sjednicama vijeća mjesnog odbora,

. predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,

. raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu sjednica vijeća mjesnog odbora,

. obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svoga djelokruga povjeri vijeće mjesnog odbora.

Članak 60.

Općinsko poglavarstvo, odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora, uređuje način provođenja izbora i druga pitanja u svezi s izborima za članove vijeća mjesnih odbora.

Članak 61.

Vijeće mjesnog odbora odgovorno je za svoj rad Općinskom poglavarstvu.

Općinsko poglavarstvo nadzire zakonitost rada tijela mjesnog odbora, te može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako učestalo krši Statut Općine Baška, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

VI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE BAŠKA

Članak 62.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Baška čine imovinu Općine Baška.

Općina Baška mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.

Članak 63.

Prihodi Općine Baška su:

. općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,

. prihod od stvari u njezinom vlasništvu i imovinska prava,

. prihodi od naknada za koncesije koje dodjeljuje Općina Baška,

. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u njezinom vlasništvu odnosno u kojima ima udio ili dionice,

. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sama propiše u skladu sa zakonom,

. udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom i Primorsko-goranskom županijom,

. sredstva pomoći i dotacije Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske predviđeni u županijskom, odnosno državnom proračunu,

. drugi prihodi određeni zakonom i odlukama tijela Općine Baška.

Članak 64.

Općinsko vijeće donosi opći akt kojim propisuje vrstu poreza, visinu stopa odnosno visinu iznosa vlastitih poreza, oslobađanje od plaćanja poreza, način razreza poreza, plaćanja poreza, porezne prekršaje, te druga postupovna pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 65.

Svi prihodi koji pripadaju Općini, kao i svi rashodi za poslove koje Općina obavlja, iskazuju se u proračunu Općine Baška.

Prihodi i rashodi proračuna moraju biti uravnoteženi.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici, ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se putem izmjena i dopuna proračuna po postupku utvrđenom za donošenje proračuna.

Ukoliko se godišnji proračun ne donese u zakonskom roku, vodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od 3 mjeseca.

Članak 66.

Općina Baška može se zaduživati ako ne postoje druge mogućnosti pokrića proračunskog manjka, uz uvjet da otplata i kamate kredita ne ugrožavaju izvršenje zakonskih obveza Općine Baška u skladu sa posebnim zakonom.

Općina Baška može se zaduživati kratkoročno unutar proračunske godine i višegodišnje.

Općina Baška može se zaduživati radi financiranja redovnih poslova kratkoročno ako se prihod proračuna ne ostvaruje ravnomjerno tijekom godine.

Općina Baška može se zadužiti višegodišnje za financiranje kapitalnih izdataka.

Članak 67.

Općina Baška može davati jamstva korisnicima proračuna i pravnim osobama u vlasništvu, odnosno u kojima ima udio ili dionice i zaključivati zajmove do visine ukupnog iznosa proračuna određenog posebnim zakonom ili općim aktima Općinskog vijeća.

VII. AKTI OPĆINE BAŠKA

Članak 68.

Općinsko vijeće donosi statut, poslovnik o radu, proračun i druge opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti, na način i u postupku utvrđenima ovim Statutom i Poslovnikom, te daje vjerodostojna tumačenja općih akata.

Prije stupanja na snagu opći akt se obvezno objavljuje u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i isti stupa na snagu najranije osmi dan od dana objave, a iznimno, iz osobito opravdanih razloga, može se odrediti stupanje na snagu danom objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Općinsko poglavarstvo u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti donosi odluke, naredbe, uputstva, zaključke, rješenja, preporuke i druge akte određene zakonom i ovim Statutom.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva donose zaključke i preporuke.

Članak 69.

Jedinstveni upravni odjel, kada izvršava opće akte Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva, donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza općinskih poreza, doprinosa i naknada koji pripadaju Općini Baška donosi se po skraćenom upravnom postupku.

Protiv pojedinačnog akta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko-goranske županije.

Članak 70.

Podrobnije odredbe o aktima Općine Baška, postupku donošenja i objavi akata, te o vjerodostojnom tumačenju akata, utvrđuje se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća i Poslovnikom o radu Općinskog poglavarstva.

VIII. JAVNA SLUŽBA

Članak 71.

Za obavljanje odgovarajućih poslova iz samoupravnog djelokruga Općina Baška može osnovati trgovačko društvo i ustanovu.

Trgovačko društvo i ustanova iz stavka 1. ovog članka djelatnosti iz svoga djelokruga obavljaju kao javnu službu.

Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su izvješćivati o svom radu, odnosno poslovanju, u rokovima koje odredi Općinsko vijeće.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 72.

Do donošenja općih akata, kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine Baška sukladno posebnim zakonima i odredbama ovoga Statuta, primjenjivat će se važeći akti Općine Baška u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.

U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz stavka 1. ovoga članka, primjenjuju se neposredno odredbe zakona i ovoga Statuta.

Članak 73.

Postupak za promjenu Statuta pokreće se prijedlogom za promjenu Statuta.

Promjenu Statuta može predložiti radno tijelo Općinskog vijeća, tri člana Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Općinsko poglavarstvo.

Općinsko vijeće odlučuje da li će prihvatiti prijedlog za promjenu Statuta.

Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta, isti se prijedlog ne može staviti na dnevni red prije isteka šest mjeseci od dana zaključenja rasprave o njemu.

Promjena Statuta je usvojena ako je za nju glasovala većina svih članova Općinskog vijeća.

Članak 74.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), Odluka o izmjeni Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/05), Odluka o izmjeni Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/05).

Članak 75.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/2

Ur. broj: 2142-03-06-3

Baška, 15. siječnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
prof. dr. sc. Milivoj Dujmović, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr