SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 2. Utorak, 17. siječnja 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 HTML

2.

Na temelju odredbe članka 35. točke 1. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) te članka 28. točke 2. i 73. stavka 1. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02 i 19/05), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na svojoj sjednici održanoj dana 5. siječnja 2006. godine, jednoglasno je donijelo

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu
Gradske uprave Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Članak 6. Odluke o ustrojstvu uprave Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/ 04 od 18. ožujka 2004. godine, u daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se i glasi:

»Članak 6.

Upravna tijela Grada Malog Lošinja su:

1. Ured Grada i upravljanja gradskom imovinom

2. Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u čijem sastavu djeluju:

Pododsjek za komunalni sustav i

Pododsjek za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

3. Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo u čijem sastavu djeluju:

Pododsjek za turizam i gospodarstvo

Pododsjek za financije

Članak 2.

Članak 7. Odluke, mijenja se i sada glasi:

»Članak 7.

Ured Grada i upravljanje gradskom imovinom je odjel koji je u službi Gradskog vijeća, Gradonačelnika, predsjednika Gradskog vijeća, Poglavarstva i njihovih radnih tijela.

U Uredu Grada i upravljanja gradskom imovinom se obavljaju pravni, protokolarni, savjetodavni i administrativni poslovi u svezi s radom Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, Poglavarstva i njegovih radnih tijela, gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća kao i poslovi iz oblasti samouprave i uprave.

U Uredu Grada i upravljanja gradskom imovinom se obavljaju i svi poslovi vezani uz upravljanje, gospodarenje i raspolaganje gradskom imovinom, te poslovi iz područja društvenih djelatnosti.«

Članak 3.

Članak 8. Odluke, mijenja se i sada glasi:

»Članak 8.

U Uredu Grada i upravljanja gradskom imovinom se naročito obavljaju poslovi koji se odnose na:

- davanje mišljenja o zakonitosti i kvaliteti akata i drugih materijala koji se dostavljaju Gradskom vijeću, Poglavarstvu i njihovim radnim tijelima na raspravu s pravom vraćanja pojedinih materijala na doradu ukoliko se ustanove nepravilnosti i nekvaliteta istih,

- skrb o sadržajnoj i formalnoj usklađenosti prijedloga propisa sa stajalištima Poglavarstva i Gradskog vijeća,

- izradu akata koje donosi Poglavarstvo, odnosno pripremu prijedloga akata koje donosi Gradsko vijeće, ukoliko za isto nije izravno nadležan drugi upravni odjel Gradske uprave,

- sazivanje i održavanje sjednica Gradskog vijeća, Poglavarstva i njihovih radnih tijela, te izradu zaključaka i zapisnika s istih,

- izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja zaključaka Gradskog vijeća, Poglavarstva i njihovih radnih tijela,

- pripremu inicijativa glede pokretanja postupka donašanja ili izmjena pojedinih zakonskih propisa u Hrvatskom saboru ili u Skupštini Primorsko-goranske županije,

- upoznavanje gradonačelnika sa zakonskim propisima koji bitno utječu na donošenje odluka iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave,

- po potrebi sudjelovanje na radnim sastancima gradonačelnika, drugih članova Poglavarstva i čelništva Gradskog vijeća s drugim subjektima te izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja zaključaka s istih sastanaka, kao i obavljanje uredskih poslova za potrebe gradonačelnika, njegovih zamjenika i predsjednika Gradskog vijeća,

- skrb o dnevnom i tjednom rasporedu sastanaka i obveza gradonačelnika i njegovih zamjenika, te predsjednika Gradskog vijeća, kao i o kvalitetnom prijemu stranaka i gostiju istih,

- vodi pojedinačne imovinsko-pravne poslove,

- izrađuje pojedinačne prijedloge odluka o raspolaganju imovinom (građevinsko, poljoprivredno zemljište, zgradama), prijedloge odluka o prodaji, natječaj, ugovori,

- po ovlaštenju gradonačelnika zastupa Grad pred pravosudnim i upravnim tijelima u postupcima koji se odnose na raspolaganje građevinskim i poljoprivrednim zemljištem, zgrada i nekretnina u vlasništvu ili suvlasništvu ili u posjedu Grada,

- vodi evidenciju o sudskim i upravnim postupcima u kojima sudjeluje Grad,

- vodi brigu o pravovremenoj dostavi sudskih i upravnih podnesaka,

- sudjeluje u izradi nacrta općih akata o raspolaganju imovinom,

- poslove prijema i otpreme pošte, arhiviranje akata i drugih spisa,

- skrb o rasporedu korištenja radnih prostorija Gradskog vijeća i Poglavarstva, te reprezentativnim potrebama Poglavarstva i Gradskog vijeća,

- poslovi u svezi s predstavljanjem Grada Malog Lošinja u međunarodnim i međugradskim odnosima, što podrazumijeva i suradnju s ostalim organizacijama koje sudjeluju u spomenutim aktivnostima sa strane Grada Malog Lošinja,

- poslove u svezi s protokolom gradonačelnika, njegovih zamjenika, članova Poglavarstva i čelništva Gradskog vijeća kao i poslove inokorespondencije,

- poslove odnosa s javnošću,

- izradu ili koordiniranje aktivnosti na izradi informativno-propagandnog materijala koji ima za cilj kvalitetu, marketinšku aktivnost i prezentaciju Grada Malog Lošinja,

- praćenje zakona i propisa u oblasti samouprave i uprave koja nije u nadležnosti drugih organizacijskih oblika Gradske uprave Grada Malog Lošinja te ažurna izrada i predlaganje odluka, uputstava iz istog područja s provedbom istih,

- arhiviranje i ažurno vođenje evidencije po ugovorima koji se sačinjavaju u uredu Grada, te dostava nadležnom upravnom odjelu kada sadrže određena financijska prava ili obveze,

- zastupanje Grada Malog Lošinja i gradonačelnika pred pravosudnim i upravnim tijelima kada isti postupci nisu u području zaduženja drugih upravnih odjela Grada Malog Lošinja,

- stručne poslove za mjesne odbore,

- kratkoročno i dugoročno planiranje i usklađivanje planova u djelatnostima kojima se osigurava zadovoljavanje javnih potreba stanovnika grada, poglavito onih u direktnoj nadležnosti grada,

- izrada prijedloga godišnjih planova i programa na području predškolskog i školskog odgoja, kulture, sporta i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, te udruga općenito,

- praćenje zakona i propisa na područjima koje čine javne potrebe grada te predlaganje odluka i provedba istih,

- praćenje i nadzor nad radom ustanova s područja javnih potreba kojih je grad osnivač ili jedan od osnivača,

- utvrđivanje zajedničkih kriterija glede standarda usluga, standarda troškova i cijene pojedinih programa iz djelatnosti koje čine javne potrebe,

- predlaganje financiranja i sponzoriranja te drugih vrsta podrške projektima i programa na području javnih potreba,

- vođenje brige o provođenju planova i programa na području javnih potreba, predlaganje promjena i poboljšanje istih te predlaganje i osmišljavanje novih programa,

- po potrebi vođenje pojedinih projekata do njihova osamostaljenja,

- vođenje brige o redovitom isplaćivanju proračunskih sredstava kojima se financiraju programi javnih potreba,

- predlaganje odluka i kriterija radi financiranja studentskih i poslijediplomskih potreba kroz kreditiranje ili stipendiranje studija,

- donošenje pojedinačnih akata na području socijalne skrbi i kontrola provedbe istih,

- praćenje rada i potreba udruga građana unutar programa javnih potreba grada,

- vođenje brige o korištenju i održavanju te dodjeli objekata koji su u vlasništvu grada te predlaganje mjera i načina korištenja, davanja u zakup i sl. Za potrebe društevnih djelatnosti i ustanova s područja javnih potreba kojih je grad osnivač ili jedan od osnivača,

- stručne poslove koji se odnose na radne odnose i ostvarivanje prava iz radnih odnosa djelatnika u gradskoj upravi, disciplinske postupke, poslove kadrovske evidencije rukovoditelja i djelatnika i druge poslove u svezi s primjenom propisa iz radnog odnosa,

- poslove društvenog standarda djelatnika gradske uprave,

- obavljanje proračunskog nadzora i unutaranje kontrole, koji poslovi obuhvaćaju prorračunski nadzor zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava te poslovi unutarnje kontrole,

- savjetodavni poslovi iz područja financija, prava i razvoja,

- poslovi u svezi pripreme i izrade projekata i programa suradnje s Europskom unijom koji su od interesa za Grad,

- poslovi planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja informacijskih sustava, geoinformacijskih (GIS) sustava, integracije alfanumeričkih i grafičkih podataka, WEB Portala Grada te sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima u okviru izgradnje e-Uprave,

- poslove planiranja, nabave i upravljanja informatičko komunikacijskim resursima, nadzora nad radom mreže (interanet i internet) te osigurava sigurnost i zaštitu podataka,

- planira i provodi edukaciju službenika i namještenika za korištenje informatičke opreme, programa i alata u radu,

-ostale poslove iz predmetnog djelokruga te poslova po nalogu Gradskog poglavarstva i Gradonačelnika,

- obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom grada Malog Lošinja.«

Članak 4.

Članak 9. Odluke mijenja se i sada glasi:

»Članak 9.

U upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša obavljaju se sljedeći poslovi:

A) U Pododsjeku za komunalni sustav obavljaju se sljedeći poslovi iz područja komunalnog sustava:

- kratkoročno i dugoročno planiranje i usklađivanje planova u komunalnoj djelatnosti,

- izrada prijedloga godišnjih planova,

- vođenje projektne dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture,

- utvrđivanje zajedničkih kriterija glede organizacije, standarda usluga, standarda troškova i cijena komunalnih usluga,

- kontrola i praćenje izvršenih komunalnih usluga, ostvarenih troškova i cijena,

- poslovi komunalnog redarstva koji obuhvaćaju nadzor i kontrolu nad provođenjem propisa Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovih tijela, a prvenstveno se odnose na kontrolu i sankcioniranje aktivnosti koje predstavljaju remećenje komunalnog reda,

- iz oblasti stambenog prostora - poslovi u svezi upravljanja, održavanja i korištenja stanova iz stambenog fonda, provedba planova i nadzor propisa,

- poslovi u svezi upravljanja održavanja i korištenja poslovnih prostora iz poslovnog fonda, provedba planova i nadzor propisa,

- poslove održavanja poslovnog prostora gradske uprave u smislu čišćenja, čuvanja i održavanja poslovnog prostora koji koriste djelatnici,

- poslove racionalnog korištenja poslovnog prostora gradske uprave i drugih ispostava u zgradi, predlaganje mjera za poboljšanje korištenja poslova, prijedloga ugovaranja zakupa,

- izrada prijedloga odluka za dodjelu objekata i stanova koji su u vlasništvu grada te donošenje pojedninačnih akata,

- zaprimanje i obrada zahtjeva za stambenim prostorima,

- izrada prijedloga stambenih lista i provedba istih,

- priprema dokumentacije za vođenje sudskih postupaka i sudjelovanje u provedbi deložacija,

- ugovaranje zajedničkog upravljanja zgradom u mješovitom vlasništvu,

- ugovaranje obveza za okoliš u slučajevima mješovitog vlasništva nad zgradom,

- izrada prijedloga izgradnje, odnosno kupovine stanova za potrebe osoba koje pravo na stan ostvaruju temeljem zakonskih propisa,

- poslovi u svezi upravljanja i raspolaganja javnih površina,

- poslovi u svezi naplate komunalne naknade,

- poslovi u svezi naplate komunalnog doprinosa,

- poslovi u svezi izgradnje, održavanja, opremanja i upravljanja objektima zajedničke komunalne potrošnje (javna rasvjeta, uređenje zelenih površina, javnih prometnih površina, mora i plaža),

- poslovi ugovaranja dezinsekcije i deratizacije, održavanja javnih WC-a, održavanja fontana, održavanje groblja, prigodna iluminacija i dekoracija, održavanje urbane opreme, održavanje autobusnih čekaonica, sanacija divljih deponija,

- uređenje prometa na području Grada Malog Lošinja,

- poslovi protupožarne zaštite,

- ostale poslove iz predmetnog djelokruga te drugih poslova, po nalogu Gradskog poglavarstva i Gradonačelnika,

- obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom grada Malog Lošinja.«

B) U Pododsjeku za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša obavljaju se sljedeći poslovi:

- promicanje uređenja prostora u svrhu učinkovitijeg gospodarenja prostorom, poboljšanje metodologije kvalitete i učinkovitosti u pripremi, izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja na području grada,

- osiguranje uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom kroz prostorno planiranje, uređivanje prostora i zaštitu okoliša,

- praćenje prostornog razvoja grada, potreba za izradom prostornih planova, predlaganje prioriteta i redoslijeda izrade prostornih planova,

- sudjelovanje u radu povjerenstva i komisija Gradskog vijeća u svezi s prostornim planiranjem i zaštitom okoliša,

- poticanje i organizacija rasprava, izrade studija i analiza radi utvrđivanja politike gospodarenja prostorom i ostalim resursima grada kroz urbanističko planiranje, uređivanje prostora i zaštitu okoliša,

- stvaranje kataloga ponuda prostornih i razvojnih mogućnosti grada,

- komunikacije na razini zainteresiranih subjekata, planiranje, organizacija i provedba javnih rasprava,

- organizacija i sudjelovanje u izradi godišnjih i srednjoročnih planova uređenja prostora,

- vođenje investicija izvan komunalnog gospodarstva,

- ostale poslove iz predmetnog djelokruga te drugih poslova, po nalogu Gradskog poglavarstva i Gradonačelnika,

- obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom grada Malog Lošinja.«

Članak 5.

Članak 10. Odluke mijenja se i sada glasi:

»Članak 10.

U Upravnom odjelu za financije, turizam i gospodarstvo obavljaju se sljedeći poslovi:

A) U Pododsjeku za turizam i gospodarstvo:

- izrada elaborata za osiguravanje osnova za razvitak gospodarskih i turističkih djelatnosti u svrhu priprema planiranja prostornih i infrastrukturnih potreba na području Grada,

- ispitivanje interesa i vrste poduzetničkih aktivnosti i aktivnosti vezanih uz razvitak gospodarstva i turizma,

- osiguravanje inicijalnih sredstava za razvoj poduzetništva te osiguravanje pomoći poduzetnicima za realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad,

- osiguravanje inicijalnih sredstava za razvoj turizma te osiguravanje pomoći poduzetnicima u turizmu za realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad,

- praćenje zakona i propisa iz navedenih područja, izrade prijedloga gradskih odluka i akata vezanih uz gospodarstvo, poduzetništvo i turizam,

- suradnja i učešće u izradi programa i elaborata kojima se rješavaju problemi i planiraju aktivnosti u gospodarstvu, turizmu i poduzetništvu, s drugim organima uprave i institucijama (nadležna ministarstva, županijski odjeli, gospodarska obrtnička komora, turistička zajednica, trgovačka društva, fakulteti i sl.),

- izrada prijedloga kriterija glede raspodjele poticajnih sredstava za razvoj gospodarstva, poduzetništva i turizma,

- identifikacija, komunikacija i pomoć postojećim i novim poduzetnicima u realizaciji pojedinih programa,

- praćenje i vođenje poslova u domeni koncesija na pomorskom dobru,

- operativno provođenje master plana Grada Malog Lošinja,

- izrada prijedloga namjene slobodnih poslovnih prostora i promjena namjene poslovnih prostora na području turizma i gospodarstva,

- ostale poslove iz predmetnog djelokruga te poslove po nalogu Gradskog poglavarstva i Gradonačelnika,

- obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom grada Malog Lošinja.«

B) U Pododsjeku za financije obavljaju se sljedeći poslovi iz područja proračuna i financija:

- razrez i naplata prihoda koji pripadaju gradu te poduzimanje mjera za poboljšanje stanja naplate (opomene, prisilna naplata, utuživanje, kompenzacija, cesije i sl.),

- praćenje naplate svih ostalih prihoda proračuna,

- praćenje propisa iz područja javnih prihoda i izdataka iz oblasti financijskog poslovanja, knjigovodstva, izrade prijedloga odluka i drugih podzakonskih akata iz navedenih područja,

- poslove knjigovodstva, prihoda i izdataka proračuna, knjigovodstvene evidencije zaduženja i naplate prihoda, jedinstvene i pojedinačne evidencije svih izdataka proračuna,

- izradu mjesečnih i polugodišnjih izvješća i izvješća o izvršenju proračuna za cijelu fiskalnu godinu i pratećih dokumenata,

- izradu svih stručnih analiza i informacija za Gradsko vijeće i Gradsko poglavarstvo,

- poslove namjene korištenja proračunskih sredstava,

- poslove financijskog praćenja investicija grada,

- evidenciju svih ugovora te praćenje i osiguranje njihova izvršenja,

- poslove likvidature i platnog prometa,

- organizacija poslova na popisu OSA,

- ostale poslove iz predmetnog djelokruga te poslove po nalogu Gradskog poglavarstva i Gradonačelnika,

- obavljanje drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisima i Statutom grada Malog Lošinja.«

Članak 6.

Članak 11. Odluke mijenja se i sada glasi:

»Članak 11.

Radom upravnih tijela rukovode pročelnici.

Uvjete za imenovanje pročelnika utvrđuje Poglavarastvo Grada Malog Lošinja.«

Članak 7.

Članak 12. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 12.

Poslovi novoustrojenog Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u dijelu u kojem se odnose na komunalni sustav obavljat će se u postojećem Upravnom odjelu za komunalni sustav do popunjenja radnog mjesta pročelnika novoustrojenog Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a u dijelu u kojem se odnose na urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u postojećem Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, a najduže 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Poslovi novoustrojenog Upravnog odjela za finacije, turizam i gospodarstvo obavljati će se u postojećem Upravnom odjelu za proračun i financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti do popunjenja radnog mjesta pročelnika novoustrojenog Upravnog odjela za finanacije, turizam i gospodarstvo, a najduže 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.«

Članak 8.

Dosadašnji članak 13. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 13.

Način rada i odlučivanja, nazivi radnih mjesta s opisom poslova i uvjetima potrebnim za njihovo obavljanje, broj službenika i namještenika koji te poslove obavljaju, način obračunavanja plaće za svako pojedino radno mjesto, te druga pitanja od značaja za rad i upravljanje poslovima odjela, uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu.

Pravilnik o unutarnjem redu odjela s popisom i opisom radnih mjesta te brojem potrebnih službanika donijeti će Gradsko poglavarstvo, a u suradnji sa Gradonačelnikom i pročelnicima odjela u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno na radu u upravnim tijelima Grada Malog Lošinja na dan stupanja na snagu ove Odluke, nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim službeničkim, odnosno radnim mjestima i zadržavaju plaće prema dosadašnjim propisima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta prema Pravilniku o unutarnjem redu usklađenom sa odredbama ove Odluke.«

Članak 9.

Dosadašnji članci 14., 15. i 16. Odluke brišu se.

Članak 10.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Malog Lošinja stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 022-06/05-01/05

Ur. broj: 2213/01-01-06-5

Mali Lošinj, 5. siječnja 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr